Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/2098(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0024/2014

Texte depuse :

A8-0024/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 13/11/2014 - 8.2
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2014)0047

Texte adoptate
PDF 324kWORD 72k
Joi, 13 noiembrie 2014 - Bruxelles
Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland - Irlanda
P8_TA(2014)0047A8-0024/2014
Rezoluţie
 Anexă

Rezoluţia Parlamentului European din 13 noiembrie 2014 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland, prezentată de Irlanda) (COM(2014)0616 – C8-0173/2014 – 2014/2098(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2014)0616 – C8–0173/2014),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006(1) (Regulamentul privind FEG),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(2), în special articolul 12,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3) (AII din 2 decembrie 2013), în special punctul 13,

–  având în vedere procedura trilogului prevăzută la punctul 13 din AII din 2 decembrie 2013,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru dezvoltare regională,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0024/2014),

A.  întrucât Uniunea Europeană a instituit instrumente legislative și bugetare pentru a oferi un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de schimbările majore intervenite în practicile comerciale internaționale și pentru a le acorda asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii;

B.  întrucât asistența financiară oferită de Uniune lucrătorilor disponibilizați ar trebui să fie dinamică și pusă la dispoziție cât mai rapid și cât mai eficient posibil, în conformitate cu Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei adoptată cu ocazia reuniunii de conciliere din 17 iulie 2008, precum și pentru a respecta AII din 2 decembrie 2013 în ceea ce privește adoptarea deciziilor de mobilizare a Fondului european de ajustare la globalizare (FEG);

C.  întrucât adoptarea Regulamentului privind FEG reflectă acordul la care au ajuns Parlamentul European și Consiliul de a reintroduce criteriul de mobilizare în caz de criză, de a majora contribuția financiară a Uniunii la 60% din costurile totale estimate ale măsurilor propuse, de a crește eficiența prelucrării cererilor privind FEG în Comisie și în cadrul Parlamentului European și al Consiliului prin scurtarea timpului de evaluare și aprobare, de a extinde gama de acțiuni eligibile și de beneficiari prin includerea persoanelor care desfășoară activități independente și a tinerilor și de a finanța măsuri pentru stimularea înființării unor afaceri proprii;

D.  întrucât Irlanda a depus cererea EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland pentru o contribuție financiară din partea FEG, în urma a 171 de concedieri în cadrul Andersen Ireland Limited, a cărei activitate se încadrează la diviziunea 32 a NACE a doua revizuire („Fabricarea bijuteriilor și a produselor asociate”), în perioada de referință cuprinsă între 21 octombrie 2013 și 21 februarie 2014;

E.  întrucât cererea îndeplinește criteriile de eligibilitate stabilite prin Regulamentul privind FEG,

1.  ia act de faptul că autoritățile irlandeze au depus cererea în temeiul criteriilor de intervenție prevăzute la articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul privind FEG, de derogare de la criteriile prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (a), care prevede concedierea sau încetarea activității a cel puțin 500 de lucrători sau de persoane care desfășoară o activitate independentă pe o perioadă de referință de patru luni, într-o întreprindere dintr-un stat membru;

2.  este de acord cu Comisia că circumstanțele excepționale prezentate de autoritățile irlandeze - faptul că concedierile au un impact puternic asupra ocupării forței de muncă și a economiei locale și regionale - justifică derogarea de la pragul de 500 de disponibilizări în temeiul articolului 4 alineatul (2) din Regulamentul privind FEG și că, în consecință, Irlanda are dreptul la o contribuție financiară în temeiul regulamentului respectiv;

3.  remarcă faptul că autoritățile irlandeze au depus cererea pentru o contribuție financiară din partea FEG la 16 mai 2014 și că evaluarea a fost prezentată de Comisie la 3 octombrie 2014; salută faptul că procesul de evaluare s-a desfășurat rapid, în mai puțin de cinci luni;

4.  consideră că cele 171 de concedieri din cadrul Andersen Ireland Limited au legătură cu schimbările majore intervenite în practicile comerciale internaționale ca urmare a globalizării, în sectorul bijuteriilor al UE înregistrându-se de patru ori mai multe importuri în ultimii 4 ani (2008-2012), 95 % dintre acestea provenind din Asia;

5.  ia act de faptul că aceasta este prima utilizare a FEG în favoarea lucrătorilor disponibilizați în sectorul bijuteriilor și al produselor asociate, sector care este de asemenea afectat de creșterea vânzărilor online și care ar putea suferi de pe urma acestora în continuare;

6.  ia act de faptul că concedierile vor contribui la agravarea situației șomajului în regiune, deoarece Andersen Ireland era unul dintre principalii angajatori în această zonă predominant rurală, unde se înregistrează deja o rată a șomajului (39,3 %) de două ori mai ridicată decât cea medie la nivel național (19 %);

7.  ia act de faptul că autoritățile irlandeze au decis să furnizeze servicii personalizate cofinanțate de FEG atât lucrătorilor concediați, cât și unui număr de până la 138 de tineri care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET) cu vârsta sub 25 de ani, astfel încât umărul de beneficiari vizați care ar urma să participe la măsuri crește la 276; își exprimă îngrijorarea cu privire la incertitudinile legate de metoda de identificare a tinerilor NEET; solicită autorităților irlandeze să țină seama de criteriile sociale și să se asigure că selectarea persoanelor care vor beneficia de sprijin din FEG respectă pe deplin principiile nediscriminării și egalității de șanse;

8.  reamintește că acțiunile propuse ar trebui adaptate pentru a ține seama de diferențele dintre nevoile lucrătorilor concediați și cele ale NEET;

9.  așteaptă ca, în cadrul evaluării la jumătate a perioadei, să se elaboreze o listă separată de măsuri financiare pentru tinerii NEET vizați;

10.  ia act de faptul că formările disponibile pentru tinerii NEET ar trebui să fie cuprinzătoare și să vizeze toate segmentele societății, îndeosebi grupurile dezavantajate;

11.  salută faptul că, pentru a le oferi rapid asistență lucrătorilor, autoritățile irlandeze au decis să demareze furnizarea de servicii personalizate pentru lucrătorii afectați la 21 octombrie 2013, cu mult înainte de decizia finală de acordare a unui sprijin din partea FEG pentru pachetul coordonat propus;

12.  ia act de faptul că pachetul coordonat de servicii personalizate ce urmează a primi finanțare va urmări să creeze cea mai largă gamă posibilă de șanse de angajare într-o regiune cu un număr redus de sectoare în expansiune și de unități de producție și va necesita o îmbunătățire semnificativă a competențelor lucrătorilor concediați;

13.  constată că pachetul coordonat de servicii personalizate a fost elaborat prin consultări cu beneficiarii vizați și cu reprezentanții lor, precum și cu partenerii sociali și salută obiectivul de a institui un forum consultativ pentru a completa activitatea Unității de coordonare a FEG, cu scopul de a oferi lucrătorilor concediați posibilitatea de a contribui în mod constant la punerea în aplicare a programului FEG;

14.  salută înființarea unui birou al Unității de coordonare a FEG în imediata apropiere a zonei afectate, care va servi drept ghișeu unic pentru salariați și pentru tinerii NEET;

15.  salută organizarea unei zile a porților deschise la nivel local, cu participarea atât a lucrătorilor concediați, cât și a tinerilor NEET, pentru a prezenta gama de instrumente de sprijin disponibile în cadrul programului și pentru a le permite potențialilor beneficiari ai FEG să discute opțiunile existente cu prestatorii de servicii;

16.  constată că serviciile personalizate care urmează să fie furnizate lucrătorilor concediați constau în următoarele acțiuni, care alcătuiesc împreună un pachet coordonat de servicii personalizate: orientare profesională și sprijin pentru planificarea carierei, burse de formare profesională FEG, programe de formare și de învățământ secundar, programe de învățământ terțiar, formare prin intermediul Skillnets, sprijin pentru crearea de întreprinderi sau pentru desfășurarea unei activități independente, suplimente de venit, inclusiv contribuții la cheltuielile de participare la cursuri;

17.  salută ideea de a include printre acțiunile propuse posibilitatea de formare prin intermediul Skillnets, care oferă o formare ce vizează reintegrarea pe piața forței de muncă în întreprinderi care își desfășoară activitatea în același sector industrial sau în aceeași zonă geografică;

18.  ia act de faptul că măsurile de sprijinire a veniturilor vor fi limitate strict la un procent maxim de 35 % din pachetul global de măsuri personalizate, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului privind FEG;

19.  ia act de lipsa de claritate în ceea ce privește estimările cuantumurilor care vor fi acordate pentru sprijinirea întreprinderilor sau a activităților independente; consideră că numărul beneficiarilor reali poate fi diferit de cel estimat, ceea ce implică distribuția diferită a costurilor totale estimate; subliniază rolul important al consiliilor locale de întreprindere (Local Enterprise Boards), care furnizează servicii informale și formale, evaluând în special fezabilitatea propunerilor de afaceri și a acordării unor cuantumuri de sprijin de până la 15 000 EUR;

20.  reamintește că, în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul privind FEG, la conceperea pachetului coordonat de servicii personalizate ar trebui să se anticipeze perspectivele viitoare de pe piața muncii și competențele necesare, iar pachetul în cauză ar trebui să fie compatibil cu trecerea la o economie sustenabilă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor;

21.  salută faptul că principiile egalității de tratament și nediscriminării vor fi respectate în ceea ce privește accesul la acțiunile propuse și punerea lor în aplicare;

22.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

23.  încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

24.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 347, 20.12.2013, p. 855.
(2) JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
(3) JO C 373, 20.12.2013, p. 1.


ANEXĂ

DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland, prezentată de Irlanda)

(Textul prezentei anexe nu este reprodus aici, întrucât corespunde cu actul final, Decizia 2014/877/UE.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate