Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2098(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0024/2014

Predkladané texty :

A8-0024/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/11/2014 - 8.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0047

Prijaté texty
PDF 318kWORD 70k
Štvrtok, 13. novembra 2014 - Brusel
Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland
P8_TA(2014)0047A8-0024/2014
Uznesenie
 Príloha

Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. novembra 2014 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland, Írsko) (COM(2014)0616 – C8-0173/2014 – 2014/2098(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2014)0616 – C8‑0173/2014),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006(1) (nariadenie o EGF),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(2), a najmä na jeho článok 12,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (3)(MID z 2. decembra 2013), a najmä na jej bod 13,

–  so zreteľom na postup trialógu ustanovený v bode 13 MID z 2. decembra 2013,

–  so zreteľom na list Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci,

–  so zreteľom na list Výboru pre regionálny rozvoj,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0024/2014),

A.  keďže Únia vytvorila legislatívne a rozpočtové nástroje s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu, a pomôcť pri ich opätovnom začleňovaní do trhu práce;

B.  keďže finančná pomoc Únie pre prepustených pracovníkov by mala byť dynamická a dostupná čo najrýchlejšie a najúčinnejšie v súlade so spoločným vyhlásením Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré bolo prijaté v rámci zmierovacieho zasadnutia 17. júla 2008, a s náležitým zreteľom na MID z 2. decembra 2013 v súvislosti s prijímaním rozhodnutí o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF);

C.  keďže prijatie nariadenia o EGF odráža dohodu, ktorú dosiahli Európsky parlament a Rada a ktorá sa týka opätovného zavedenia kritéria krízovej mobilizácie, zvýšenia finančného príspevku Únie na 60 % celkových odhadovaných nákladov na navrhované opatrenia, zvýšenia efektívnosti pri spracúvaní žiadostí o príspevok z EGF v rámci Komisie, Európskeho parlamentu a Rady prostredníctvom skrátenia času na hodnotenie a schvaľovanie, rozšírenia oprávnených opatrení a okruhu príjemcov zahrnutím samostatne zárobkovo činných osôb a mladých ľudí a financovania stimulov na zakladanie vlastných podnikov;

D.  keďže Írsko predložilo žiadosť EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland o finančný príspevok z EGF v dôsledku prepustenia 171 pracovníkov v spoločnosti Andersen Ireland Limited, ktorej činnosť patrí podľa klasifikácie NACE Revision 2 do divízie 32 (Výroba šperkov, bižutérie a podobných predmetov), počas referenčného obdobia od 21. októbra 2013 do 21. februára 2014;

E.  keďže žiadosť spĺňa kritériá oprávnenosti stanovené nariadením o EGF;

1.  poznamenáva, že írske orgány predložili žiadosť podľa intervenčných kritérií stanovených v článku 4 ods. 2 nariadenia o EGF a odchylne od kritérií stanovených v článku 4 ods. 1 písm. a), v ktorom sa stanovuje limit aspoň 500 pracovníkov, ktorí boli prepustení, alebo samostatne zárobkovo činných osôb, ktoré ukončili činnosť v referenčnom období štyroch mesiacov v jednom podniku v jednom členskom štáte;

2.  súhlasí s Komisiou, že výnimočné okolnosti, ktoré uvádzajú írske orgány, konkrétne vážny dosah prepúšťania na regionálnu zamestnanosť a miestne a regionálne hospodárstvo, odôvodňujú výnimku zo stanoveného limitu 500 prepustených pracovníkov podľa článku 4 ods. 2 nariadenia o EGF, a že Írsko je preto oprávnené na finančný príspevok podľa uvedeného nariadenia;

3.  konštatuje, že írske orgány predložili žiadosť o finančný príspevok z EGF 16. mája 2014 a že Komisia sprístupnila svoje hodnotenie 3. októbra 2014; víta rýchle vypracovanie hodnotenia za menej než päť mesiacov;

4.  domnieva sa, že prepustenie 171 pracovníkov v spoločnosti Andersen Ireland Limited súvisí s veľkými štrukturálnymi zmenami v usporiadaní svetového obchodu v dôsledku globalizácie, keďže objem dovozu v priebehu štyroch rokov (2008 – 2012) štvornásobne presiahol výrobu šperkov v EÚ, pričom 95 % týchto dovezených šperkov pochádza z Ázie;

5.  konštatuje, že ide o prvú žiadosť o príspevok z EGF týkajúcu sa pracovníkov prepustených v odvetví výroby šperkov, bižutérie a podobných predmetov, ktoré trpí tiež nárastom online predaja a ktoré by mohlo byť ešte viac oslabené;

6.  konštatuje, že toto prepúšťanie povedie k ďalšiemu zvýšeniu nezamestnanosti v regióne, keďže spoločnosť Andersen Ireland bola hlavným zamestnávateľom v tejto prevažne vidieckej oblasti, v ktorej bola miera nezamestnanosti (39,3 %) už dvakrát vyššia než národný priemer (19 %);

7.  konštatuje, že okrem prepustených pracovníkov sa írske orgány rozhodli poskytnúť personalizované služby spolufinancované z EGF 138 mladým osobám vo veku do 25 rokov, ktoré nie sú zamestnané, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (osoby NEET), čím sa zvýši počet príjemcov v cieľovej skupine, ktorých účasť na opatreniach sa očakáva, na 276; vyjadruje obavy nad neistým spôsobom identifikácie cieľovej skupiny osôb NEET; vyzýva írske orgány, aby nezabúdali na sociálne kritériá a zabezpečili, aby boli pri výbere príjemcov podpory z EGF v plnej miere zohľadnené zásady nediskriminácie a rovnakých príležitostí;

8.  pripomína, že navrhované činnosti by mali byť prispôsobené tak, aby zohľadňovali rozdiely medzi potrebami prepustených pracovníkov a osôb NEET;

9.  očakáva osobitný zoznam finančných opatrení pre cieľovú skupinu osôb NEET v rámci preskúmania v polovici trvania;

10.  konštatuje, že odborná príprava, ktorá je k dispozícii pre osoby NEET, by mala byť inkluzívna a mala by zahŕňať všetky spoločenské vrstvy vrátane znevýhodnených skupín;

11.  víta skutočnosť, že írske orgány sa s cieľom poskytnúť pracovníkom urýchlenú pomoc rozhodli začať poskytovať personalizované služby postihnutým pracovníkom 21. októbra 2013, teda v dostatočnom časovom predstihu pred prijatím konečného rozhodnutia o udelení podpory z EGF na navrhovaný koordinovaný balík;

12.  konštatuje, že cieľom koordinovaného balíka personalizovaných služieb, ktorý má byť spolufinancovaný, bude otvoriť cestu k čo najväčšiemu množstvu pracovných príležitostí v oblasti, v ktorej je málo rozvíjajúcich sa odvetví alebo výrobných závodov, čo si bude vyžadovať výrazné zvýšenie kvalifikácie prepustených pracovníkov;

13.  poukazuje na skutočnosť, že koordinovaný balík personalizovaných služieb bol navrhnutý na základe konzultácií s cieľovými príjemcami pomoci a ich zástupcami, ako aj so sociálnymi partnermi, pričom víta zámer vytvoriť konzultačné fórum ako doplnok činnosti útvaru pre koordináciu EGF s cieľom poskytnúť prepusteným pracovníkom možnosť priebežne prispievať k vykonávaniu programu EGF;

14.  víta zriadenie kancelárie útvaru pre koordináciu EGF v priamej blízkosti postihnutej oblasti, ktorá bude slúžiť ako jednotné kontaktné miesto pre pracovníkov a osoby NEET;

15.  víta skutočnosť, že sa uskutočnil miestny deň otvorených dverí určený dotyčným prepusteným pracovníkom a osobám NEET, ktorého cieľom bolo predstaviť škálu možností podpory v rámci programu a umožniť potenciálnym príjemcom pomoci z EGF diskutovať o rôznych možnostiach s poskytovateľmi služieb;

16.  konštatuje, že personalizované služby, ktoré sa majú poskytnúť prepusteným pracovníkom, pozostávajú z týchto opatrení, ktoré spoločne tvoria koordinovaný balík personalizovaných služieb: profesijné poradenstvo a pomoc pri plánovaní kariérneho postupu, granty EGF na odbornú prípravu, programy odbornej prípravy a stredoškolského vzdelávania, programy vysokoškolského vzdelávania, podpora odbornej prípravy v rámci siete skillsnets, podpora podnikania/samostatnej zárobkovej činnosti, podpora príjmov vrátane príspevkov na výdavky za kurzy;

17.  víta myšlienku opatrenia podporujúceho odbornú prípravu v rámci siete skillsnets v rámci navrhovaných opatrení, kde sa odborná príprava zameriava na opätovné začlenenie do zamestnania v spoločnostiach pôsobiacich v rovnakom priemyselnom odvetví či zemepisnej oblasti;

18.  konštatuje, že opatrenia na podporu príjmov budú prísne obmedzené na maximálnu sumu vo výške 35 % z celkového balíka personalizovaných opatrení, ako je to vymedzené v nariadení o EGF;

19.  konštatuje, že odhady súm, ktoré majú byť pridelené na podporu podnikania alebo samostatnej zárobkovej činnosti, nie sú dostatočne jasné; domnieva sa, že počet skutočných príjemcov sa môže v porovnaní s odhadmi líšiť, čo by viedlo k rozdielnemu rozdeleniu odhadovaných celkových nákladov; poukazuje na významnú úlohu miestnych podnikateľských združení pri poskytovaní „mäkkých služieb“ (tzv. soft services) a „tvrdej podpory“ (tzv. hard support), a najmä pokiaľ ide o hodnotenie životaschopnosti podnikateľských návrhov a prideľovanie podpory až do maximálnej výšky 15 000 EUR;

20.  pripomína, že podľa článku 7 nariadenia o EGF by sa v návrhu koordinovaného balíka personalizovaných služieb mali vopred zohľadniť budúce vyhliadky na trhu práce a požadované zručnosti a koordinovaný balík by mal byť kompatibilný s prechodom na hospodárstvo, ktoré je efektívne z hľadiska využívania zdrojov a udržateľné;

21.  víta skutočnosť, že sa v rámci prístupu k navrhovaným opatreniam a pri ich vykonávaní budú dodržiavať zásady rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie;

22.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

23.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

24.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.


PRÍLOHA

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland z Írska)

(Znenie tejto prílohy sa neuvádza, pretože zodpovedá konečnému aktu, rozhodnutiu 2014/877/EÚ.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia