Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2014/2098(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0024/2014

Predložena besedila :

A8-0024/2014

Razprave :

Glasovanja :

PV 13/11/2014 - 8.2
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2014)0047

Sprejeta besedila
PDF 305kWORD 70k
Četrtek, 13. november 2014 - Bruselj
Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland, Irska
P8_TA(2014)0047A8-0024/2014
Resolucija
 Priloga

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. novembra 2014 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland z Irske) (COM(2014)0616 – C8-0173/2014 – 2014/2098(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2014)0616 – C8-0173/2014),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006(1) (uredba o ESPG),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(2), zlasti točke 12,

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(3) (Medinstitucionalni sporazum z dne 2. decembra 2013), zlasti točke 13,

–  ob upoštevanju postopka tristranskih pogovorov, predvidenega v točki 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za regionalni razvoj,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0024/2014),

A.  ker je Unija vzpostavila zakonodajne in proračunske instrumente za zagotavljanje dodatne podpore delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela,

B.  ker bi morala biti finančna pomoč Unije za presežne delavce dinamična ter na voljo čim hitreje in na najučinkovitejši možni način, v skladu skupno izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, sprejeto na usklajevalnem sestanku 17. julija 2008, in ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 glede sprejetja sklepov za uporabo sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG),

C.  ker je bil pri sprejetju uredbe o ESPG upoštevan dogovor Parlamenta in Sveta o tem, da se znova uvede merilo za uporabo ESPG zaradi krize, da se finančni prispevek Unije poveča na 60 % vseh ocenjenih stroškov predlaganih ukrepov, da se poveča učinkovitost pri obravnavi vlog za sredstva ESPG v Komisiji, Parlamentu in Svetu, tako da se skrajša postopek ocene in odobritve, da se razširi obseg upravičenih ukrepov in prejemnikov, in sicer z vključitvijo samozaposlenih in mladih, ter da se financirajo spodbude za ustanovitev lastnega podjetja,

D.  ker je Irska predložila vlogo EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland za finančni prispevek iz ESPG za 171 presežnih delavcev v podjetju Andersen Ireland Limited, razvrščenem v oddelek 32 NACE po reviziji 2 (proizvodnja nakita, bižuterije in podobnih izdelkov), v referenčnem obdobju od 21. oktobra 2013 do 21. februarja 2014,

E.  ker vloga izpolnjuje merila za upravičenost do pomoči iz uredbe o ESPG,

1.  ugotavlja, da so irski organi vlogo predložili na osnovi merila za pomoč iz člena 4(2) uredbe o ESPG, z odstopanjem od merila iz člena 4(1)(a), ki zahteva najmanj 500 delavcev, ki so postali presežni, ali samozaposlenih oseb, ki so prenehale opravljati dejavnost, v štirimesečnem referenčnem obdobju v podjetju v državi članici;

2.  se strinja s Komisijo, da izjemne okoliščine, na katere se sklicujejo irske oblasti, tj. da odpuščanje močno vpliva na zaposlenost v regiji ter lokalno in regionalno gospodarstvo, v skladu s členom 4(2) uredbe o ESPG upravičujejo odstopanje od praga 500 presežnih delavcev, zato je Irska upravičena do finančnega prispevka na osnovi te uredbe;

3.  ugotavlja, da so irske oblasti vlogo za finančni prispevek iz ESPG predložile 16. maja 2014, Komisija pa je njeno oceno dala na voljo 3. oktobra 2014; pozdravlja hiter postopek ocenjevanja, ki je trajal manj kot pet mesecev;

4.  meni, da je 171 presežnih delavcev v podjetju Andersen Ireland Limited povezano z velikimi strukturnimi spremembami v svetovnih trgovinskih tokovih zaradi globalizacije, kar je povzročilo, da je uvoz, ki je v 95 % odstotkih iz Azije, v štiriletnem obdobju (2008–2012) štirikrat presegel proizvodnjo nakita v EU;

5.  ugotavlja, da je to prva vloga za sredstva ESPG za presežne delavce v sektorju nakita, bižuterije in podobnih izdelkov, ki je tudi žrtev vse obsežnejše spletne prodaje in bi bil lahko zato še dodatno oslabljen;

6.  ugotavlja, da bo odpuščanje v podjetju Andersen Ireland še zaostrilo razmere na trgu dela v tej regiji, saj je bilo slednje pomemben delodajalec na tem pretežno podeželskem območju, kjer je 39,9-odstotna brezposelnost že tako dvakrat presegala državno povprečje (19 %);

7.  ugotavlja, da bodo irske oblasti prilagojene storitve, sofinancirane s sredstvi ESPG, poleg presežnih delavcev ponudile tudi največ 138 mladim, mlajšim od 25 let, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo, tako da bo končno število ciljnih prejemnikov, ki lahko sodelujejo v ukrepih, znašalo 276; izraža zaskrbljenost, ker ni jasno, kako bodo ti mladi identificirani; poziva irske oblasti, naj upoštevajo socialna merila in zagotovijo, da bo izbor prejemnikov podpore iz ESPG v celoti spoštoval načela nediskriminacije in enakih možnosti;

8.  opozarja, da bi morali biti predlagani ukrepi prilagojeni, tako da bodo upoštevali razlike med potrebami odpuščenih delavcev in mladih, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo;

9.  pričakuje, da bo ob vmesnem pregledu oblikovan poseben seznam finančnih ukrepov za mlade, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo;

10.  ugotavlja, da bi moralo biti usposabljanje za mlade, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključujoče in na voljo vsem družbenim slojem, tudi zapostavljenim skupinam;

11.  pozdravlja dejstvo, da so se irske oblasti odločile, da bodo začele prilagojene ukrepe izvajati 21. oktobra 2013, precej pred dokončno odločitvijo o dodelitvi podpore iz ESPG za predlagani usklajeni sveženj, da bi odpuščenim delavcem zagotovile hitro pomoč;

12.  ugotavlja, da bo usklajeni sveženj prilagojenih storitev, ki bo sofinanciran, namenjen iskanju čim širšega razpona zaposlitvenih možnosti na območju, kjer je malo rastočih sektorjev ali proizvodnih obratov, in bo zahteval znatno izpopolnjevanje odpuščenih delavcev;

13.  ugotavlja, da je bil usklajeni sveženj prilagojenih storitev pripravljen v posvetovanju s ciljnimi prejemniki in njihovimi predstavniki ter s socialnimi partnerji, in odobrava namero, da se ustanovi posvetovalni forum, ki bo dopolnil delo usklajevalnega oddelka za ESPG in presežnim delavcem omogočal redne prispevke o izvajanju programa ESPG;

14.  pozdravlja odprtje pisarne oddelka za koordinacijo ESPG v neposredni bližini prizadetega območja, ki bo enotna kontaktna točka za delavce in za mlade, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo;

15.  pozdravlja dejstvo, da je bil organiziran lokalni dan odprtih vrat za odpuščene delavce in za mlade, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo, da bi jim predstavili različne vrste podpore, ki so na voljo v programu, in morebitnim prejemnikom sredstev ESPG omogočili razpravljanje o možnostih s ponudniki storitev;

16.  ugotavlja, da prilagojene storitve, ki naj bi se zagotovile presežnim delavcem, vključujejo spodaj navedene ukrepe, ki so del usklajenega svežnja prilagojenih storitev: poklicno informiranje in svetovanje ter podpora pri načrtovanju poklicne poti, štipendije iz sredstev ESPG, programi usposabljanja in sekundarnega izobraževanja, programi terciarnega izobraževanja, pomoč za usposabljanje v okviru Skillsnets, pomoč za ustanavljanje podjetij/samozaposlovanje in dohodkovna podpora, vključno s prispevki za stroške usposabljanja;

17.  pozdravlja zamisel, da se med predlagane ukrepe vključi usposabljanje prek mrež Skillsnets, namenjeno ponovni zaposlitvi v podjetjih, ki poslujejo v istem industrijskem sektorju ali na istem geografskem območju;

18.  ugotavlja, da bodo ukrepi dohodkovne podpore strogo omejeni na največ 35 % skupnega svežnja prilagojenih ukrepov, kakor je določeno v uredbi o ESPG;

19.  ugotavlja, da so ocene, kakšni zneski bodo namenjeni za pomoč pri ustanavljanju podjetij in samozaposlovanju, premalo jasne; ugotavlja, da se utegne število dejanskih prejemnikov razlikovati od ocenjenega, zaradi česar bo razporeditev predvidenih skupnih stroškov drugačna; opozarja na pomembno vlogo lokalnih podjetniških odborov, ki bodo zagotovili „mehke“ storitve in „trdo“ pomoč, zlasti pri ocenjevanju izvedljivosti poslovnih načrtov in dodeljevanju pomoči, ki lahko znaša do 15 000 EUR;

20.  opominja, da bi bilo treba v skladu s členom 7 uredbe o ESPG pri zasnovi usklajenega svežnja prilagojenih storitev predvideti prihodnje obete na trgu dela in potrebne veščine ter da bi moral biti sveženj združljiv s prehodom na okoljsko trajnostno gospodarstvo, ki bo učinkovito izkoriščalo vire;

21.  pozdravlja dejstvo, da se bosta pri dostopu do predlaganih ukrepov in njihovem izvajanju spoštovali načeli enakosti obravnave in nediskriminacije;

22.  odobri sklep, priložen tej resoluciji;

23.  naroči svojemu predsedniku, naj podpiše sklep skupaj s predsednikom Sveta in poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

24.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

(1) UL L 347, 20.12.2013, str. 855.
(2) UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
(3) UL C 373, 20.12.2013, str. 1.


PRILOGA

SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland z Irske)

(Besedilo Priloge na tem mestu ni navedeno, saj je enako končnemu aktu, Sklepu 2014/877/EU.)

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov