Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2107(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0023/2014

Внесени текстове :

A8-0023/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/11/2014 - 8.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2014)0048

Приети текстове
PDF 475kWORD 73k
Четвъртък, 13 ноември 2014 г. - Брюксел
Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2014/009 EL/Sprider Stores – Гърция
P8_TA(2014)0048A8-0023/2014
Резолюция
 Приложение

Резолюция на Европейския парламент от 13 ноември 2014 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2014/009 EL/Spider Stores от Гърция) (COM(2014)0620 – C8-0183/2014 – 2014/2107(BUD))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2014)0620 – C8-0183/2014),

—  като взе предвид Регламент (EС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006(1) (Регламент за ЕФПГ),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(2), и по-специално член 12 от него,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3) (МИС от 2 декември 2013 г.), и по-специално точка 13 от него,

—  като взе предвид тристранната процедура, предвидена в точка 13 от МИС от 2 декември 2013 г.,

—  като взе предвид писмото на комисията по заетост и социални въпроси,

—  като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8–0023/2014),

A.  като има предвид, че Съюзът създаде законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големите структурни промени в моделите на световната търговия, и да ги подпомогне при повторното им интегриране на пазара на труда;

Б.  като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин, в съответствие със Съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приета по време на заседанието по съгласуване на 17 юли 2008 г., и при надлежно спазване на МИС от 2 декември 2013 г. по отношение на вземането на решения за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ);

В.  като има предвид, че приемането на Регламента за ЕФПГ отразява постигнатото между Европейския парламент и Съвета споразумение относно повторното въвеждане на критерия за мобилизиране на ЕФПГ във връзка с кризата, за увеличаване на финансовото участие на Съюза до 60% от общия размер на очакваните разходи за предложените мерки и за повишаване на ефективността при обработката от страна на Комисията на заявления за мобилизиране на ЕФПГ, както и от страна на Парламента и Съвета чрез съкращаване на срока за оценка и одобрение, за разширяване на обхвата на допустимите действия и бенефициери чрез включване на самостоятелно заетите лица и младите хора, както и за финансиране на стимули за създаване на собствен бизнес;

Г.  като има предвид, че гръцките органи подадоха заявление EGF/2014/009 EL/Sprider Stores на 6 юни 2014 г. вследствие на съкращаването на 761 работници от Sprider Stores S.A., предприятие извършвало дейност в икономическия сектор, класифициран в разделение 47 от NACE Rev. 2 („Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“);

Д.  като има предвид, че заявлението отговаря на критериите за допустимост, установени от Регламента за ЕФПГ;

1.  Отбелязва, че гръцките органи подадоха заявлението в съответствие с критерия за намеса от член 4, параграф 1, буква а) от Регламента за ЕФПГ, познат същи така като критерий за икономическа криза, съгласно който се изисква съкращаване или прекратяване на дейността на най-малко 500 работници или самостоятелно заети лица за референтен период от четири месеца в дадено предприятие в държава членка, включително съкращаване на работници или прекратяване на дейността на самостоятелно заети лица при неговите доставчици или производители надолу по веригата;

2.  Отбелязва, че гръцките органи, вземайки надлежно предвид многобройните ползи от този ценен бюджетен инструмент, са внесли заявлението за финансово участие от ЕФПГ на 6 юни 2014 г. и че оценката му е била представена от Комисията на 7 октомври 2014 г.; приветства краткия период на оценка от по-малко от пет месеца;

3.  Изразява съгласие с Комисията, че критериите за намеса, посочени в член 4, параграф 1, буква а) от Регламента за ЕФПГ, са изпълнени и че следователно Гърция има право на финансово подпомагане по този регламент;

4.  Изразява съгласие, че събитията, предизвикали съкращенията, а именно: намаляването на дохода, с който разполагат домакинствата — в резултат на увеличаването на данъчната тежест, намаляването на заплатите (както на служителите в частния сектор, така и на държавните служители) и увеличаващата се безработица — което води до драстичен спад на покупателната способност; и драстичното намаляване на заемите за предприятия и физически лица поради липсата на финансови средства в брой в гръцките банки са свързани с икономическата криза и че следователно Гърция има право на финансово подпомагане от ЕФПГ;

5.  Отбелязва, че към днешна дата секторът на търговията на дребно е бил обект на още три заявления по линия на ЕФПГ, които също се обосновават с глобалната финансова и икономическа криза; във връзка с това препоръчва на Комисията да извърши оценка на резултатите от останалите три заявления по линия на ЕФПГ, с цел да определи кои програми за реинтеграция са постигнали най-добри резултати;

6.  Отбелязва, че тези съкращения ще утежнят още повече положението с безработицата в страната, което вече се влоши в резултат на икономическата и финансова криза и което се характеризира с най-високия процент на безработица сред държавите членки; приветства при все това факта, че през последните месеци процентът на безработица спря да се повишава;

7.  Отбелязва, че в допълнение към 761-те съкращения, гръцките органи ще предоставят персонализирани услуги, съфинансирани от ЕФПГ, на до 550 неработещи, неучещи и необучаващи се млади хора (NEET) на възраст под 30 год. към датата на подаване на заявлението, предвид обстоятелството, че 682 от съкращенията са извършени в региони от ниво 2 по NUTS, които отговарят на установените критерии в рамките на инициативата за младежка заетост;

8.  Отбелязва, че за подбора на целевата група от NEET, гръцките органи ще използват конкретни критерии, съгласувани с критериите, включени в гръцкия план за прилагане на гаранцията за младежта (сред които риска от изключване, равнището на доходите на домакинствата, образователното равнище, продължителността на безработицата), както и заявяването на интерес; отбелязва, че за пръв път в заявление по линия на Регламента за ЕФПГ се предоставя информация относно подбора на NEETs, които ще бъдат включени в мерките за подкрепа; призовава гръцките органи да отчитат социалните критерии и да гарантират, че подборът на получателите на помощи по линия на ЕФПГ е в пълно съответствие с принципите на недискриминация и равни възможности;

9.  Счита, че информационните и популяризаторски дейности, подкрепяни по настоящото заявление по линия на ЕФПГ, следва да доведат до по-добра осведоменост относно приноса на ЕФПГ и следва също да постигнат успех като достигнат безработните младежи с цел да улеснят процедурата на подбор със заявяване на интерес;

10.  Приветства факта, че за да предоставят бързо помощ на работниците, гръцките органи решиха да започнат прилагането на персонализирани мерки за засегнатите работници на 1 септември 2014 г., преди окончателното решение за предоставяне на подкрепа от ЕФПГ за предложения съгласуван пакет;

11.  Отбелязва, че гръцките органи посочиха, че съгласуваният пакет от персонализирани услуги е бил изготвен в консултация с представителите на бенефициерите от целевата група и Федерацията на служителите в частния сектор в Гърция и че предложеното заявление е било обсъдено през май 2014 г. на две заседания със социалните партньори, като с тях са проведени консултации по различни въпроси, свързани със съдържанието на интегрирания пакет от мерки; освен това препоръчва на Комисията да оцени съдържанието и очакваните резултати от интегрирания пакет от персонализирани услуги, в контекста на оценката, посочена в параграф 5, с цел идентифициране на най-добра практика за бъдещи действия;

12.  Отбелязва, че персонализираните услуги, които трябва да бъдат предоставени на съкратените работници, както и на 550 неработещи, неучещи и необучаващи се млади хора (NEETs), се състоят от следните действия, съчетани в съгласуван пакет за персонализирани услуги: професионално ориентиране и подкрепа в планирането на кариера, обучение, повторно обучение и професионално обучение, подпомагане за започване на стопанска дейност, помощи при търсене на работа и при обучение, помощи за мобилност; отбелязва, че тези услуги имат за цел да помогнат на целевите бенефициери да идентифицират своите собствени умения и набележат реалистичен план за кариера и са обвързани с условието те да участват активно в търсенето на работа или дейности за обучение;

13.  Припомня, че предложените действия следва да бъдат адаптирани така, че за отчитат различните нужди на съкратените работници и на избраните NEETs;

14.  Отбелязва, че максималната допустима сума в размер на 15 000 EUR ще бъде предоставена на 200 избрани работници и NEETs като подпомагане за започване на собствена стопанска дейност; подчертава, че целта на тази мярка е да се стимулира предприемачеството чрез предоставяне на финансиране за осъществими стопански инициативи, което следва да доведе до създаването на допълнителни работни места в средносрочен план; отбелязва, че посочената максимална допустима сума ще бъде отпускана при специфични условия и жизнеспособност на подкрепяните стартиращи стопански предприятия;

15.  Отбелязва, че мерките за подкрепа за доходите ще бъдат строго ограничени до максимум 35 % от общия пакет от персонализирани мерки, както се предвижда в Регламента за ЕФПГ; както и че тези действия са обвързани с активното участие на бенефициерите от целевата група в дейности по търсене на работа или обучение;

16.  Приветства факта, че принципите на равно третиране и недискриминация ще се спазват при достъпа до предложените действия и тяхното изпълнение;

17.  Припомня, че в съответствие с член 7 от Регламента за ЕФПГ при изготвянето на съгласувания пакет от персонализирани услуги следва да се вземат предвид бъдещите перспективи за пазара на труда и необходимите умения и съвместимостта му с прехода към устойчива икономика, която използва ефикасно ресурсите;

18.  Одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

19.  Възлага на своя председател да подпише решението заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

20.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.
(2) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(3) OВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството  по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2014/009 EL/Sprider Stores от Гърция)

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение 2014/879/ЕС.)

Правна информация - Политика за поверителност