Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2107(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0023/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0023/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/11/2014 - 8.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0048

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 470kWORD 76k
Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2014 - Βρυξέλλες
Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2014/009 EL/Sprider Stores - από την Ελλάδα
P8_TA(2014)0048A8-0023/2014
Ψήφισμα
 Παράρτημα

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (Αίτηση EGF/2014/009 EL/Sprider Stores, από την Ελλάδα) (COM(2014)0620 – C8-0183/2014 – 2014/2107(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2014)0620 – C8-0183/2014),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(1) (κανονισμός ΕΤΠ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3) (διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013), και ιδίως το σημείο 13,

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (Α8-0023/2014),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παράσχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζόμενους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου και για να διευκολύνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς εργαζομένους που απολύονται θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που εγκρίθηκε στη συνεδρίαση συνδιαλλαγής της 17ης Ιουλίου 2008, και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη όσα προβλέπει η διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 σε σχέση με τη λήψη αποφάσεων για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ),

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση του κανονισμού ΕΤΠ αντικατοπτρίζει τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου η οποία στοχεύει στην επαναφορά του κριτηρίου κινητοποίησης λόγω κρίσης, στην αύξηση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης στο 60% του συνολικού εκτιμώμενου κόστους των προτεινόμενων μέτρων, στην αύξηση της αποδοτικότητας όσον αφορά την εξέταση των αιτήσεων ΕΤΠ στην Επιτροπή, καθώς και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, μέσω της συντόμευσης των προθεσμιών αξιολόγησης και έγκρισης, στην επέκταση του πεδίου των επιλέξιμων δράσεων και των δικαιούχων ώστε να περιλαμβάνονται οι αυτοαπασχολούμενοι κα οι νέοι, και στη χρηματοδότηση κινήτρων για τη δημιουργία δικών τους επιχειρήσεων,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ελληνικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση EGF/2014/009 EL/Sprider Stores στις 6 Ιουνίου 2014 μετά την απόλυση 761 εργαζομένων στην επιχείρηση Sprider Stores Α.Ε., επιχείρηση που δραστηριοποιείτο στον οικονομικό τομέα που ταξινομείται στον κλάδο 47 της NACE αναθ. 2 («Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών»),

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στον κανονισμό ΕΤΠ,

1.  σημειώνει ότι οι ελληνικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση δυνάμει του κριτηρίου παρέμβασης που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού ΕΤΠ, επίσης γνωστού ως κριτηρίου της οικονομικής κρίσης, το οποίο προϋποθέτει την απόλυση τουλάχιστον 500 εργαζόμενων ή τη διακοπή δραστηριότητας τουλάχιστον 500 αυτοαπασχολούμενων, για περίοδο αναφοράς τεσσάρων μηνών σε επιχείρηση σε κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένης της απόλυσης εργαζόμενων ή της διακοπής δραστηριότητας αυτοαπασχολούμενων στο πλαίσιο της δραστηριότητας των προμηθευτών και των παραγωγών των επόμενων σταδίων του προϊόντος·

2.  σημειώνει ότι οι ελληνικές αρχές, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τα πολλαπλά οφέλη που απορρέουν από αυτόν τον πολύτιμο δημοσιονομικό μηχανισμό, υπέβαλαν την αίτηση για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ στις 6 Ιουνίου 2014 και ότι η Επιτροπή γνωστοποίησε την αξιολόγησή της στις 7 Οκτωβρίου 2014· χαιρετίζει την ταχεία αξιολόγηση, διάρκειας μικρότερης των πέντε μηνών·

3.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι πληρούνται τα κριτήρια παρέμβασης που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού ΕΤΠ και ότι, ως εκ τούτου, η Ελλάδα δικαιούται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά δυνάμει του κανονισμού αυτού·

4.  συμφωνεί ότι τα γεγονότα που προκάλεσαν τις απολύσεις, ήτοι: η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών ― λόγω της αύξησης της φορολογικής επιβάρυνσης, της μείωσης των μισθών (τόσο των ιδιωτικών όσο και των δημόσιων υπαλλήλων) και της αύξησης της ανεργίας ― με αποτέλεσμα τεράστια πτώση στην αγοραστική δύναμη καθώς και η δραστική μείωση των δανείων προς επιχειρήσεις και ιδιώτες λόγω της έλλειψης ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών συνδέονται με την οικονομική κρίση και ότι κατά συνέπεια η Ελλάδα δικαιούται να λάβει συνεισφορά από το ΕΤΠ·

5.  σημειώνει ότι, έως σήμερα, ο κλάδος λιανικών πωλήσεων έχει αποτελέσει το αντικείμενο άλλων τριών αιτήσεων για κινητοποίηση του ΕΤΠ, επίσης λόγω της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης· επ' αυτού συνιστά να αξιολογήσει η Επιτροπή τα αποτελέσματα των άλλων τριών αιτήσεων ΕΤΠ για να προσδιορίσει τα προγράμματα επανένταξης που έχουν επιτύχει τα βέλτιστα αποτελέσματα·

6.  σημειώνει ότι αυτές οι απολύσεις θα επιβαρύνουν περαιτέρω την κατάσταση της ανεργίας στη χώρα, κατάσταση που έχει ήδη επιδεινωθεί ως αποτέλεσμα της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης και χαρακτηρίζεται από το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας μεταξύ των κρατών μελών· χαιρετίζει ωστόσο το ότι στη διάρκεια των τελευταίων μηνών το ποσοστό ανεργίας έχει παύσει να αυξάνεται·

7.  σημειώνει ότι, πέραν της στήριξης προς τους 761 απολυμένους, οι ελληνικές αρχές θα παράσχουν εξατομικευμένες υπηρεσίες με τη συγχρηματοδότηση του ΕΤΠ σε έως και 550 νέους εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ) ηλικίας μικρότερης των 30 ετών κατά την ημερομηνία της υποβολής της αίτησης, δεδομένου ότι 682 απολύσεις επήλθαν σε επιπέδου NUTS 2 περιφέρειες, που είναι επιλέξιμες δυνάμει της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων·

8.  σημειώνει ότι, για να επιλέξουν τους νέους ΕΕΑΚ στους οποίους θα απευθυνθεί η στήριξη, οι ελληνικές αρχές θα χρησιμοποιήσουν συγκεκριμένα κριτήρια ευθυγραμμισμένα με τα κριτήρια που περιλαμβάνονται στο ελληνικό σχέδιο για την υλοποίηση του προγράμματος «Εγγύηση για τη νεολαία» (μεταξύ άλλων ο κίνδυνος αποκλεισμού, το ύψος εισοδήματος του νοικοκυριού, το επίπεδο εκπαίδευσης, η διάρκεια της ανεργίας κ.λπ.), καθώς και την εκδήλωση ενδιαφέροντος· σημειώνει ότι για πρώτη φορά σε αίτηση δυνάμει του νέου κανονισμού ΕΤΠ παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την επιλογή των νέων ΕΕΑΚ που θα περιληφθούν στα μέτρα στήριξης· καλεί τις ελληνικές αρχές να έχουν κατά νου τα κοινωνικά κριτήρια και να εξασφαλίζουν ότι η επιλογή των αποδεκτών της προερχόμενης από το ΕΤΠ στήριξης τηρεί πλήρως τις αρχές της απαγόρευσης των διακρίσεων και της ισότητας των ευκαιριών·

9.  θεωρεί ότι οι δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας που λαμβάνουν στήριξη δυνάμει αυτής της αίτησης κινητοποίησης του ΕΤΠ θα πρέπει να φέρουν ως αποτέλεσμα καλύτερη επίγνωση σχετικά με τη συνεισφορά του ΕΤΠ και επίσης θα πρέπει να απευθυνθούν επιτυχώς προς τους νέους ανέργους για να διευκολύνουν τη διαδικασία επιλογής με εκδήλωση ενδιαφέροντος·

10.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι, για να δοθεί στους εργαζόμενους πάραυτα βοήθεια, οι ελληνικές αρχές αποφάσισαν να αρχίσουν την παροχή των εξατομικευμένων υπηρεσιών προς τους πληγέντες εργαζόμενους την 1η Σεπτεμβρίου 2014, πριν από την τελική απόφαση σχετικά με τη χορήγηση στήριξης από το ΕΤΠ για την προτεινόμενη συντονισμένη δέσμη μέτρων·

11.  σημειώνει ότι οι ελληνικές αρχές ανέφεραν ότι η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών έχει καταρτισθεί με διαβούλευση με τους εκπροσώπους εκείνων στους οποίους απευθύνεται η δράση και με την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος και ότι η προτεινόμενη αίτηση συζητήθηκε τον Μάιο 2014 σε δύο συναντήσεις με τους κοινωνικούς εταίρους, με τους οποίους υπήρξε διαβούλευση επί ποικίλων θεμάτων που συνδέονται με το περιεχόμενο της ολοκληρωμένης δέσμης μέτρων· συνιστά περαιτέρω στην Επιτροπή να αξιολογήσει το περιεχόμενο και το προσδοκώμενο αποτέλεσμα της ολοκληρωμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών στο πλαίσιο της αξιολόγησης στην οποία παραπέμπει η παράγραφος 5 με σκοπό τον προσδιορισμό της βέλτιστης πρακτικής για μελλοντικές δράσεις·

12.  σημειώνει ότι οι εξατομικευμένες υπηρεσίες που πρόκειται να παρασχεθούν σε εργαζομένους που απολύθηκαν και στους 550 νέους ΕΕΑΚ συνίστανται στις εξής δράσεις που συνδυάζονται για να διαμορφώσουν μια συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών: επαγγελματικός προσανατολισμός και στήριξη όσον αφορά τον σχεδιασμό της σταδιοδρομίας, κατάρτιση, επανακατάρτιση και επαγγελματική επιμόρφωση, συνεισφορά για τη σύσταση νεοφυούς επιχείρησης, επίδομα αναζήτησης εργασίας, επίδομα κατάρτισης και επίδομα κινητικότητας· σημειώνει ότι στόχος αυτών των υπηρεσιών είναι να βοηθήσουν τους δικαιούχους στους οποίους απευθύνονται να προσδιορίσουν τις δεξιότητές τους και να καταρτίσουν ρεαλιστικό σχέδιο σταδιοδρομίας, για τη δε παροχή τους όρος είναι η ενεργός συμμετοχή των δικαιούχων σε δραστηριότητες αναζήτησης εργασίας ή κατάρτισης·

13.  υπενθυμίζει ότι οι προτεινόμενες δράσεις θα πρέπει να τύχουν προσαρμογής για να λαμβάνουν υπόψη τις διαφορές μεταξύ των αναγκών των εργαζομένων που απολύθηκαν και των αναγκών των επιλεγέντων ΕΕΑΚ·

14.  σημειώνει ότι το μέγιστο επιλέξιμο ποσό των 15 000 EUR θα χορηγηθεί σε 200 επιλεγμένους εργαζόμενους και ΕΕΑΚ ως συνεισφορά στην ίδρυση δικών τους επιχειρήσεων· υπογραμμίζει ότι σκοπός του μέτρου αυτού είναι να προωθήσει την επιχειρηματικότητα προσφέροντας χρηματοδότηση σε πρωτοβουλίες για βιώσιμες επιχειρήσεις, στοιχείο που μεσοπρόθεσμα θα έπρεπε να οδηγήσει στη δημιουργία περαιτέρω θέσεων εργασίας· σημειώνει ότι αυτό το μέγιστο επιλέξιμο ποσό θα χορηγείται υπό συγκεκριμένους όρους και σύμφωνα με τη βιωσιμότητα των νεοφυών επιχειρήσεων που τυγχάνουν στήριξης·

15.  σημειώνει ότι τα μέτρα στήριξης του εισοδήματος θα είναι αυστηρά προσδιορισμένα στο 35 % κατ' ανώτατο όριο της συνολικής δέσμης εξατομικευμένων μέτρων, όπως ορίζεται στον κανονισμό ΕΤΠ· επίσης ότι οι δράσεις αυτές προϋποθέτουν την ενεργό συμμετοχή των στοχευόμενων δικαιούχων σε δραστηριότητες αναζήτησης εργασίας ή κατάρτισης.

16.  χαιρετίζει το ότι η πρόσβαση στις προτεινόμενες δράσεις και η εφαρμογή τους θα τηρούν τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της απαγόρευσης των διακρίσεων·

17.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού ΕΤΠ, ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών θα πρέπει να προβλέπει τις μελλοντικές προοπτικές της αγοράς εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες και να είναι συμβατός με την στροφή προς μια αποδοτική ως προς τους πόρους και βιώσιμη οικονομία·

18.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

19.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την παρούσα απόφαση και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

20.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(3) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2014/009 EL/Sprider Stores, από την Ελλάδα)

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση 2014/879/EE.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου