Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2014/2107(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0023/2014

Előterjesztett szövegek :

A8-0023/2014

Viták :

Szavazatok :

PV 13/11/2014 - 8.3
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2014)0048

Elfogadott szövegek
PDF 131kWORD 72k
2014. november 13., Csütörtök - Brüsszel
Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Görögország „EGF/2014/009 EL/Sprider Storesˮ referenciaszámú kérelme
P8_TA(2014)0048A8-0023/2014
Állásfoglalás
 Függelék

Az Európai Parlament 2014. november 13-i állásfoglalása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Görögország „EGF/2014/009 EL/Sprider Stores” referenciaszámú kérelme) (COM(2014)0620 – C8-0183/2014 – 2014/2107(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2014)0620 – C8–0183/2014),

–  tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet(1) hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (EGAA-rendelet),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(2) és különösen annak 12. cikkére,

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(3) (2013. december 2-i intézményközi megállapodás) és különösen annak 13. pontjára,

–  tekintettel a 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontjában említett háromoldalú egyeztető eljárásra,

–  tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság levelére,

–  tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság levelére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0023/2014),

A.  mivel az Unió létrehozta a megfelelő jogalkotási és költségvetési eszközöket ahhoz, hogy további támogatást nyújtson a világkereskedelem fő strukturális változásainak következményei által sújtott munkavállalóknak, és támogassa újbóli munkaerő-piaci beilleszkedésüket,

B.  mivel az Unió által az elbocsátott munkavállalók részére nyújtott pénzügyi támogatásnak dinamikusnak kell lennie, és azt a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban kell rendelkezésre bocsátani, összhangban a 2008. július 17-i egyeztető ülésen elfogadott európai parlamenti, tanácsi és bizottsági közös nyilatkozattal, és kellően figyelembe véve a 2013. december 2-i intézményközi megállapodást az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) igénybevételéről szóló határozatok elfogadása tekintetében,

C.  mivel az EGAA-ról szóló rendelet elfogadása tükrözi az Európai Parlament és a Tanács között elért megállapodást, mely szerint újra bevezetik a válsághoz kapcsolódó igénybevétel kritériumát, 60%-ra növelik a javasolt intézkedések becsült összköltségéhez nyújtott uniós pénzügyi hozzájárulást, az értékelésre és a jóváhagyásra rendelkezésre álló idő lerövidítése révén növelik az EGAA-kérelmek feldolgozásának hatékonyságát a Bizottságban, az Európai Parlamentben és a Tanácsban, az önálló vállalkozók és a fiatalok bevonásával szélesítik a támogatásra jogosult intézkedések és kedvezményezettek körét, valamint támogatják az új vállalkozások létrehozását elősegítő kezdeményezéseket,

D.  mivel a görög hatóságok 2014. június 6-án benyújtották az „EGF/2014/009 EL/Sprider Stores” referenciaszámú kérelmet azt követően, hogy 761 munkavállalót elbocsátottak a Sprider Stores S.A. vállalattól, amely a NACE Rev. 2. rendszer szerinti 47. gazdasági ágazatban (Kiskereskedelem, kivéve: gépjármű és motorkerékpár) működött,

E.  mivel a kérelem megfelel az EGAA-rendeletben meghatározott jogosultsági kritériumoknak,

1.  megjegyzi, hogy a görög hatóságok kérelmüket az EGAA-rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti beavatkozási kritérium – más néven a „gazdasági válság kritérium” – alapján nyújtották be, amely a támogatást a következőkhöz köti: legalább 500 elbocsátott munkavállaló vagy tevékenységét megszüntető önálló vállalkozó egy négyhónapos referencia-időszak alatt egy vállalkozáson belül egy tagállamban, ideértve a vállalkozás beszállítói vagy felhasználói termelői körében elbocsátott munkavállalókat és tevékenységüket megszüntető önálló vállalkozókat is;

2.  tudomásul veszi, hogy a görög hatóságok – kellően figyelembe véve ezen értékes költségvetési eszköz számos előnyét – 2014. június 6-án nyújtották be az EGAA-ból folyósítandó pénzügyi hozzájárulásra irányuló kérelmet, és hogy annak értékelését a Bizottság 2014. október 7-én hozzáférhetővé tette; üdvözli, hogy az értékelési folyamat gyorsan – kevesebb mint öt hónap alatt – lezajlott;

3.  egyetért a Bizottsággal abban, hogy az EGAA-rendelet 1. cikkének a) pontjában meghatározott beavatkozási kritériumok teljesülnek, és hogy ezért Görögország jogosult az említett rendelet értelmében nyújtandó pénzügyi hozzájárulásra;

4.  egyetért azzal, hogy az elbocsátásokhoz vezető okok – vagyis az, hogy csökkent a háztartások rendelkezésére álló jövedelem – az adóterhek növekedése, a fizetések csökkenése (mind a magán-, mind az állami szektorban) és a munkanélküliség fokozódása miatt –, aminek következtében rendkívüli mértékben visszaesett a vásárlóerő, és hogy a görög bankok likviditási problémái miatt drámai mértékben beszűkültek a vállalkozások és a magánszemélyek rendelkezésére álló hitelforrások – kapcsolatban vannak a gazdasági válsággal, és hogy Görögország ezért EGAA-hozzájárulásra jogosult;

5.  megjegyzi, hogy a kiskereskedelmi ágazatra vonatkozóan a mai napig három másik EGAA-kérelmet is benyújtottak, amelyek szintén a globális pénzügyi és gazdasági válsággal kapcsolatosak; ezzel összefüggésben azt ajánlja a Bizottságnak, hogy értékelje a három másik EGAA-kérelem eredményeit annak érdekében, hogy olyan visszailleszkedési programokat dolgozzon ki, melyek a legjobb eredményeket érték el;

6.  megjegyzi, hogy e létszámleépítés tovább fogja súlyosbítani az ország foglalkoztatási helyzetét, amely már egyébként is romlott a gazdasági és pénzügyi válság következtében, és amelyet a tagállamok közül a legmagasabb munkanélküliségi ráta jellemez; üdvözli azonban, hogy az utolsó hónapokban nem emelkedett a munkanélküliek száma;

7.  megjegyzi, hogy a 761 elbocsátás mellett a görög hatóságok az EGAA-ból társfinanszírozott, személyre szabott szolgáltatásokat fognak nyújtani 550 olyan nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő fiatal (NEET-fiatal) számára, akik a kérelem benyújtásának időpontjában 30 év alattiak voltak, tekintve, hogy 682 elbocsátásra az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés alapján támogatható NUTS 2. szintű régiókban kerül sor;

8.  megjegyzi, hogy a megcélzott NEET-fiatalok kiválasztására a görög hatóságok az ifjúsági garancia görög végrehajtási tervében szereplő kritériumokhoz (azaz a kirekesztés veszélye, a háztartás jövedelmi szintje, oktatási szint, a munkanélküliség időtartama stb.) igazított kritériumokat fognak alkalmazni, valamint pályázati felhívást is közzé fognak tenni; megjegyzi, hogy az új EGAA-rendelet óta beadott kérelmek közül elsőként adnak meg információkat a támogatási intézkedésekbe bevonandó NEET-fiatalok kiválasztásával kapcsolatban; felhívja a görög hatóságokat, hogy tartsák szem előtt a társadalmi kritériumokat és biztosítsák, hogy az EGAA-támogatások kedvezményezettjeinek kiválasztása során a megkülönböztetésmentesség és az esélyegyenlőség elve teljes mértékben érvényesüljön;

9.  úgy véli, hogy a jelen EGAA-kérelemben támogatott tájékoztatási és népszerűsítési tevékenységeknek eredményeket kell elérniük az EGAA-hozzájárulás jobb megismertetésében, illetve sikeresen kell kezelniük a fiatalok munkanélküliségét a pályázati felhívási eljárással történő kiválasztás elősegítése érdekében;

10.  üdvözli, hogy a munkavállalók gyors támogatása érdekében a görög hatóságok úgy határoztak, hogy a személyre szabott szolgáltatások végrehajtását már 2014. szeptember 1-jén, a javasolt összehangolt csomagra vonatkozó EGAA-támogatás odaítéléséről szóló végleges határozat előtt megkezdik;

11.  megjegyzi, hogy a görög hatóságok jelezték, hogy a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagja a megcélzott kedvezményezettek képviselővel, valamint a magánalkalmazottak görögországi szövetségével egyeztetve készült el, és hogy a javasolt kérelmet 2014 májusában két megbeszélésen is megvitatták a szociális partnerekkel, amelyekkel több, az integrált intézkedéscsomag tartalmával összefüggő kérdésben is egyeztettek; továbbá azt ajánlja a Bizottságnak, hogy az (5) bekezdésben említett értékelés keretében értékelje a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjának tartalmát és várható eredményét a jövőbeni fellépések során alkalmazandó legjobb gyakorlatok beazonosítása céljából;

12.  tudomásul veszi, hogy az elbocsátott munkavállalóknak, valamint az 550 NEET-fiatalnak nyújtandó, személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagja az alábbi fellépéseket tartalmazza: pályaorientációs tanácsadás és karriertervezési támogatás, képzés, átképzés és szakképzés, vállalkozásalapításhoz nyújtott hozzájárulás, munkakereséshez és képzéshez nyújtott anyagi támogatás és mobilitási támogatás; megjegyzi, hogy e szolgáltatások célja, hogy segítsék a megcélzott kedvezményezetteket saját képességeik beazonosításában és egy reális karrierterv felállításában, illetve a munkakeresésben vagy képzési tevékenységekben való aktív részvételükhöz kötöttek;

13.  emlékeztet, hogy az elbocsátott munkavállalók és a kiválasztott NEET-fiatalok igényei közötti különbségek figyelembe vétele érdekében a javasolt fellépéseket ki kell igazítani;

14.  megjegyzi, hogy a legmagasabb odaítélhető összeget, 15 000 eurót 200 kiválasztott munkavállaló és NEET-fiatal kapja meg saját vállalkozás létrehozásához való hozzájárulás gyanánt; hangsúlyozza, hogy ezen intézkedésnek a vállalkozókészség előmozdítása a célja életképes üzleti kezdeményezések finanszírozás révén, ennek pedig középtávon további munkahelyek teremtéséhez kell vezetnie; megjegyzi, hogy ezt a legmagasabb odaítélhető összeget az egyedi feltételeknek való megfelelés és a támogatott vállalkozásalapítás életképessége alapján fogják nyújtani;

15.  megjegyzi, hogy a jövedelemtámogatási intézkedések összege a személyre szabott szolgáltatások teljes csomagjának legfeljebb 35%-a lehet, amint azt az EGAA-rendelet előírja; és hogy ezen intézkedések a munkakereső vagy képzési tevékenységekben részt vevő megcélzott kedvezményezettek tevékeny részvételétől függnek;

16.  üdvözli, hogy a javasolt intézkedésekhez való hozzáférés és azok végrehajtása tekintetében tiszteletben tartják az egyenlő bánásmód és a megkülönböztetésmentesség elvét;

17.  emlékeztet, hogy az EGAA-rendelet 7. cikkével összhangban a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjának kialakítása során előre kell jelezni a jövőbeli munkaerő-piaci kilátásokat és a szükséges készségeket, és a csomagnak meg kell felelnie az erőforrás-hatékony és fenntartható gazdaság felé történő elmozdulásnak;

18.  jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

19.  utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá e határozatot, és gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

20.  utasítja elnökét, hogy ezt az állásfoglalást a mellékletekkel együtt továbbítsa a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL L 347., 2013.12.20., 855. o.
(2) HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
(3) HL C 373., 2013.12.20., 1. o.


MELLÉKLET

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről (Görögország „EGF/2014/009 EL/Sprider Stores” referenciaszámú kérelme)

(E melléklet szövege itt nincs feltüntetve, mert az megegyezik a végleges jogi aktussal, 2014/879/EU határozat.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat