Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2014/2107(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0023/2014

Iesniegtie teksti :

A8-0023/2014

Debates :

Balsojumi :

PV 13/11/2014 - 8.3
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2014)0048

Pieņemtie teksti
PDF 389kWORD 71k
Ceturtdiena, 2014. gada 13. novembris - Brisele
Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana – Grieķijas pieteikums EGF/2014/009 EL/Sprider Stores
P8_TA(2014)0048A8-0023/2014
Rezolūcija
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2014. gada 13. novembra rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Grieķijas pieteikums EGF/2014/009 EL/Sprider Stores) (COM(2014)0620 – C8-0183/2014 – 2014/2107(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2014)0620 – C8-0183/2014),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006 (EGF regula)(1),

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(2), un jo īpaši tās 12. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(3) (2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgums) un jo īpaši tā 13. punktu,

–  ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīguma 13. punktā paredzēto trialoga procedūru,

–  ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0023/2014),

A.  tā kā Savienība ir izveidojusi likumdošanas un budžeta instrumentus, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus nelabvēlīgi ietekmējušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū;

B.  tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2008. gada 17. jūlija saskaņošanas sanāksmē pieņemto kopīgo deklarāciju finansiālajai palīdzībai, ko Savienība sniedz atlaistiem darbiniekiem, ir jābūt dinamiskai un tā jāsniedz pēc iespējas drīz un efektīvi, un lēmumi par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) izmantošanu ir jāpieņem, pienācīgi ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu;

C.  tā kā EGF regulas pieņemšana atspoguļo Parlamenta un Padomes panākto vienošanos no jauna iekļaut ar krīzi saistīto fonda izmantošanas kritēriju, palielināt Savienības finansiālo ieguldījumu līdz 60 % no piedāvāto pasākumu kopējām paredzamajām izmaksām, palielināt EGF pieteikumu izskatīšanas efektivitāti Komisijā un samazināt vērtēšanas un apstiprināšanas laiku Parlamentā un Padomē, paplašināt atbalsttiesīgo darbību un saņēmēju loku, ietverot arī pašnodarbinātas personas un jauniešus, un finansēt iniciatīvas savu uzņēmumu izveidei;

D.  tā kā Grieķijas iestādes pieteikumu EGF/2014/009 EL/Sprider Stores iesniedza 2014. gada 6. jūnijā pēc 761 darbinieka atlaišanas Sprider Stores S.A. – uzņēmumā, kas darbojās ekonomikas nozarē, kura klasificēta NACE 2. red. 47. nodaļā (Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus);

E.  tā kā pieteikums atbilst EGF regulā noteiktajiem atbilstības kritērijiem,

1.  norāda, ka Grieķijas iestādes iesniedza pieteikumu saskaņā ar EGF regulas 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto intervences kritēriju (dēvēts arī par ekonomikas krīzes kritēriju), kurā paredzēts, ka četru mēnešu pārskata periodā kopā vismaz 500 darba ņēmēji ir atlaisti vai pašnodarbinātu personu darbība ir beigusies kādā dalībvalsts uzņēmumā, ieskaitot darba ņēmēju atlaišanu un pašnodarbinātu personu darbības beigšanos uzņēmuma piegādes uzņēmumos vai pakārtotās ražošanas uzņēmumos;

2.  norāda, ka Grieķijas iestādes, rūpīgi ņemot vērā šī vērtīgā budžeta instrumenta daudzās priekšrocības, pieteikumu finansiālā ieguldījuma saņemšanai no EGF iesniedza 2014 gada 6. jūnijā un ka Komisija pieteikuma novērtējumu darīja pieejamu 2014. gada 7. oktobrī; atzinīgi vērtē to, ka novērtēšana notikusi ātri – mazāk nekā piecu mēnešu laikā;

3.  piekrīt Komisijai, ka EGF regulas 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā paredzētie intervences kritēriji ir ievēroti un ka līdz ar to Grieķija saskaņā ar minēto regulu ir tiesīga saņemt finansiālu ieguldījumu;

4.  piekrīt, ka atlaišanas cēloņi, proti, pieejamo mājsaimniecības ieņēmumu samazinājums, kas notika nodokļu sloga palielinājuma, algu samazinājuma (gan privātajā, gan publiskajā sektorā) un augošā bezdarba dēļ un kura rezultātā ievērojami pazeminājās pirktspēja, un krasa aizdevumu apjoma samazināšana uzņēmumiem un privātpersonām naudas trūkuma dēļ Grieķijas bankās, ir saistīti ar ekonomikas krīzi un ka Grieķija tādējādi ir tiesīga saņemt finansiālu ieguldījumu no EGF;

5.  norāda, ka līdz šim, pamatojoties uz globālo finanšu un ekonomikas krīzi, saistībā ar mazumtirdzniecības nozari ir iesniegti trīs citi EGF pieteikumi; šajā sakarībā iesaka Komisijai izvērtēt pārējo trīs EGF pieteikumu rezultātus, lai noteiktu reintegrācijas programmas, ar kurām ir panākti vislabākie rezultāti;

6.  norāda, ka šie atlaišanas gadījumi vēl vairāk pasliktinās bezdarba situāciju valstī, kuru jau nelabvēlīgi bija ietekmējusi ekonomikas un finanšu krīze un kurā ir visaugstākais bezdarba līmenis ES dalībvalstīs; tomēr atzinīgi vērtē to, ka pēdējo mēnešu laikā bezdarba līmeņa pieaugums ir apstājies;

7.  norāda, ka papildus palīdzībai 761 atlaistajam darbiniekam Grieķijas iestādes sniegs EGF līdzfinansētus individualizētus pakalpojumus līdz pat 550 jauniešiem, kuri nav nedz nodarbināti, nedz iesaistīti izglītībā vai apmācībā (NEET) un pieteikuma iesniegšanas dienā ir jaunāki par 30 gadiem, ņemot vērā, ka 682 darbinieku atlaišana notika NUTS 2. līmeņa reģionos, kas ir tiesīgi saņemt atbalstu saskaņā ar Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvu;

8.  norāda, ka NEET mērķgrupas atlasei Grieķijas iestādes izmantos konkrētus kritērijus, kas atbilst Grieķijas jaunatnes garantijas īstenošanas plānā iekļautajiem kritērijiem (tostarp atstumtības risks, mājsaimniecību ienākumi, izglītības līmenis, bezdarba ilgums), kā arī pausto ieinteresētību; norāda, ka pirmo reizi saistībā ar jauno EGF regulu iesniegtā pieteikumā ir sniegta neliela informācija par to, kā notiek to NEET atlase, kuriem paredzēti atbalsta pasākumi; aicina Grieķijas iestādes ņemt vērā sociālos kritērijus un nodrošināt, ka EGF atbalsta saņēmēju atlasē pilnībā tiek ievēroti nediskriminēšanas un vienlīdzīgu iespēju principi;

9.  uzskata, ka ar šo EGF pieteikumu atbalstāmajām informācijas un reklāmas darbībām vajadzētu nodrošināt labāku izpratni par EGF ieguldījumu un ar tām vajadzētu arī sekmīgi risināt jauniešu bezdarba problēmu, lai atvieglotu atlases procedūru, izmantojot uzaicinājumu paust ieinteresētību;

10.  atzinīgi vērtē to, ka Grieķijas iestādes, vēloties steidzami palīdzēt darba ņēmējiem, individualizētos pakalpojumus atlaistajiem darbiniekiem nolēma sākt sniegt 2014. gada 1. septembrī – pirms galīgā lēmuma par EGF atbalsta piešķiršanu ierosinātajam saskaņotajam pasākumu kopumam;

11.  ņem vērā – Grieķijas iestādes ir norādījušas, ka saskaņotais individualizēto pakalpojumu kopums ir izstrādāts, apspriežoties ar paredzēto atbalsta saņēmēju pārstāvjiem un Grieķijas Privāto darba ņēmēju federāciju, un ka ierosinātais pieteikums 2014. gada maijā tika apspriests divās sanāksmēs ar sociālajiem partneriem, ar kuriem apspriedās par dažādiem jautājumiem, kas saistīti ar integrētā pasākumu kopuma saturu; turklāt iesaka Komisijai izvērtēt saskaņotā individualizēto pasākumu kopuma saturu un paredzētos rezultātus saistībā ar 5. punktā minēto izvērtēšanu, lai noteiktu labāko praksi turpmāko darbību īstenošanai;

12.  norāda, ka individualizētie pakalpojumi, kas jāsniedz atlaistajiem darba ņēmējiem un 550 NEET, ietver šādas darbības, kas apvienotas, veidojot saskaņotu individualizēto pakalpojumu kopumu: profesionālā orientācija, pabalsti karjeras plānošanai, apmācība, pārkvalifikācija un arodmācība, ieguldījums uzņēmējdarbības sākšanai, pabalsti darba meklētājiem un apmācībai, mobilitātes pabalsti; norāda, ka šo pakalpojumu mērķis ir palīdzēt atbalsta saņēmēju mērķgrupai noteikt savas prasmes un izveidot reālistisku karjeras plānu, un tie ir atkarīgi no šo personu aktīvas līdzdalības darba meklēšanā vai apmācības pasākumos;

13.  atgādina, ka ierosinātie pasākumi būtu jāpielāgo, ņemot vērā atlaisto darbinieku un konkrēto NEET atšķirīgās vajadzības;

14.  norāda, ka maksimālā pieļaujamā summa EUR 15000 apmērā tiks piešķirta konkrētiem 200 darbiniekiem un NEET kā ieguldījums viņu uzņēmumu izveidei; uzsver, ka šā pasākuma mērķis ir veicināt uzņēmējdarbību, nodrošinot finansējumu dzīvotspējīgām uzņēmējdarbības iniciatīvām un tādējādi – turpmāku darbavietu izveidi vidējā termiņā; norāda, ka šī maksimālā pieļaujamā summa tiks piešķirta tikai tad, ja tiks izpildīti konkrēti nosacījumi, un saskaņā ar atbalstāmo jauno uzņēmumu dzīvotspēju;

15.  ņem vērā, ka ienākumu atbalsta pasākumi tiks stingri ierobežoti un to maksimālais apjoms būs 35 % no visa individualizēto pasākumu kopuma, kā paredzēts EGF regulā, un ka šīs darbības ir atkarīgas no tā, vai paredzētie atbalsta saņēmēji piedalās darba meklēšanas vai apmācības pasākumos;

16.  atzinīgi vērtē to, ka, nodrošinot ierosināto darbību pieejamību un tās īstenojot, tiks ievēroti vienādas attieksmes un nediskriminācijas principi;

17.  atgādina, ka saskaņā ar EGF regulas 7. pantu saskaņotajam individualizēto pakalpojumu kopumam vajadzētu būt tādam, kas paredz turpmākas darba tirgus perspektīvas un nepieciešamās prasmes, un tam jābūt saderīgam ar pāreju uz ilgtspējīgu ekonomiku, kurā tiek efektīvi izmantoti resursi;

18.  apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

19.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

20.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju un tās pielikumu Padomei un Komisijai.

(1) OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.
(2) OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
(3) OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.


PIELIKUMS

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Grieķijas pieteikums EGF/2014/009 EL/Sprider Stores)

(Šā pielikuma teksts šeit nav iekļauts, jo tas atbilst galīgajam aktam – Lēmumam 2014/879/ES.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika