Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/2107(BUD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0023/2014

Ingediende teksten :

A8-0023/2014

Debatten :

Stemmingen :

PV 13/11/2014 - 8.3
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2014)0048

Aangenomen teksten
PDF 232kWORD 197k
Donderdag 13 november 2014 - Brussel
Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2014/009 EL/Sprider Stores – Griekenland
P8_TA(2014)0048A8-0023/2014
Resolutie
 Bijlage

Resolutie van het Europees Parlement van 13 november 2014 over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 13 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2014/009 EL/Sprider Stores, van Griekenland) (COM(2014)0620 – C8-0183/2014 – 2014/2107(BUD))

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2014)0620 – C8‑0183/2014),

–  gezien Verordening (EU) nr. 1309/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 betreffende het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (2014-2020) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1927/2006(1) (EFG-verordening),

–  gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020(2), en met name artikel 12 hiervan,

–  gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer(3) (IIA van 2 december 2013), en met name punt 13 hiervan,

–  gezien de trialoogprocedure waarin is voorzien in punt 13 van het IIA van 2 december 2013,

–  gezien de brief van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken,

–  gezien de brief van de Commissie regionale ontwikkeling,

–  gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A8-0023/2014),

A.  overwegende dat de Europese Unie wetgevings- en begrotingsinstrumenten in het leven heeft geroepen om extra steun te geven aan werknemers die de gevolgen van grote structurele veranderingen in de wereldhandelspatronen ondervinden, en hen te helpen bij hun terugkeer op de arbeidsmarkt;

B.  overwegende dat financiële steun van de Unie aan ontslagen werknemers flexibel moet zijn en zo snel en efficiënt mogelijk ter beschikking moet worden gesteld, overeenkomstig de gezamenlijke verklaring van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie die is goedgekeurd tijdens het overleg van 17 juli 2008, en met inachtneming van het IIA van 2 december 2013 met betrekking tot het nemen van besluiten om middelen beschikbaar te stellen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG);

C.  overwegende dat de vaststelling van de nieuwe EFG-verordening vorm geeft aan de overeenkomst tussen het Parlement en de Raad om het criterium "crisisafwijking" opnieuw in te voeren, de financiële bijdrage van de Unie te verhogen tot 60% van de totale geraamde kosten van de voorgestelde maatregelen, de efficiëntie voor de behandeling van EFG-aanvragen in de Commissie en door het Parlement en de Raad te verhogen door de termijn voor beoordeling en goedkeuring te verkorten, de subsidiabele maatregelen en begunstigden uit te breiden door zelfstandigen en jongeren toe te voegen en stimuleringsmaatregelen voor de oprichting van een eigen bedrijf te financieren;

D.  overwegende dat de Griekse autoriteiten op 6 juni 2014 aanvraag EGF/2014/009 EL/Sprider Stores hebben ingediend naar aanleiding van het ontslag van 761 werknemers bij Sprider Stores S.A., een onderneming die actief was in de economische sector die is ingedeeld in NACE Rev. 2 - afdeling 47 ("Detailhandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen");

E.  overwegende dat de aanvraag voldoet aan de criteria voor subsidiabiliteit die zijn vastgelegd in de EFG-verordening;

1.  merkt op dat de Griekse autoriteiten de aanvraag hebben ingediend op grond van het criterium voor steunverlening van artikel 4, lid 1, onder a), van de EFG-verordening, ook gekend als het criterium "economische crisis", dat vereist dat binnen een referentieperiode van vier maanden in een onderneming in een lidstaat ten minste 500 werknemers gedwongen zijn ontslagen of zelfstandigen hun werkzaamheden hebben beëindigd, met inbegrip van werknemers die gedwongen zijn ontslagen en zelfstandigen die hun werkzaamheden hebben beëindigd bij leveranciers of downstream producenten;

2.  merkt op dat de Griekse autoriteiten, met bijzondere aandacht voor de vele voordelen van dit waardevolle begrotingsinstrument, de aanvraag voor een financiële bijdrage uit het EFG op 6 juni 2014 hebben ingediend en dat de Commissie haar beoordeling op 7 oktober 2014 openbaar heeft gemaakt; is ingenomen met het feit dat de evaluatie in een periode van minder dan vijf maanden is afgerond;

3.  is het met de Commissie eens dat is voldaan aan de criteria voor steunverlening van artikel 4, lid 1, onder a), van de EFG-verordening en dat Griekenland bijgevolg recht heeft op een financiële bijdrage op grond van die verordening;

4.  is het ermee eens dat de gebeurtenissen die tot de ontslagen hebben geleid, met name de daling van het beschikbare gezinsinkomen ― ingevolge de hogere belastingdruk, de dalende lonen (zowel in de privé- als in de overheidssector) en de stijgende werkloosheid ― wat een zeer sterke daling van de koopkracht tot gevolg had, en de drastische afname van de leningen aan ondernemingen en particulieren door het gebrek aan liquide middelen in de Griekse banken, te maken hebben met de economische crisis en dat Griekenland bijgevolg recht heeft op steun uit het EFG;

5.  merkt op dat tot op heden voor de detailhandel reeds drie andere EFG-aanvragen werden ingediend, die eveneens op de wereldwijde financiële en economische crisis gebaseerd waren; stelt de Commissie in dit verband voor de uitkomsten van de andere drie EFG-aanvragen te evalueren, teneinde vast te stellen welke reïntegratieprogramma's de beste resultaten opgeleverd hebben;

6.  merkt op dat deze ontslagen de werkloosheidssituatie in het land, die ingevolge de economische en financiële crisis reeds was verslechterd en het hoogst is van alle lidstaten, nog verder zal verslechteren; is daarentegen verheugd over het feit dat de laatste maanden het werkloosheidspercentage niet verder is gestegen;

7.  merkt op dat de Griekse autoriteiten naast de steun voor de 761 ontslagen werknemers ook door het EFG medegefinancierde individuele dienstverlening zullen verstrekken aan maximaal 550 jongeren die geen werk hebben en evenmin onderwijs of een opleiding volgen (NEET's) en die op de datum van de indiening van de aanvraag jonger waren dan 30 jaar, aangezien 682 ontslagen zich voordoen in NUTS 2-regio's die voor het Jeugdwerkgelegenheidsinitiatief in aanmerking komen;

8.  merkt op dat om de beoogde NEET's te selecteren, de Griekse autoriteiten gebruik zullen maken van concrete criteria die afgestemd zijn op de criteria van het uitvoeringsplan voor de Griekse jongerengarantie (onder meer het risico op uitsluiting, de hoogte van het gezinsinkomen, het onderwijsniveau, de duur van de werkloosheid enz.), alsook van blijken van belangstelling; stelt vast dat voor de eerste keer in een aanvraag in het kader van de nieuwe EFG-verordening, enige informatie is verschaft over de selectie van de NEET's voor wie de steunmaatregelen zouden moeten gelden; verzoekt de Griekse autoriteiten de sociale criteria in acht te nemen en ervoor te zorgen dat bij de selectie van de ontvangers van EFG-steun de beginselen van niet-discriminatie en gelijke kansen ten volle worden geëerbiedigd;

9.  is van mening dat de acties op het gebied van informatie en publiciteit uit hoofde van deze EFG-aanvraag moeten leiden tot een groter besef van de EFG-bijdrage, en ook jeugdige werklozen moeten bereiken zodat de selectieprocedure in het kader van blijken van belangstelling vergemakkelijkt wordt;

10.  is ingenomen met het feit dat de Griekse autoriteiten, om de werknemers snel bijstand te verlenen, hebben besloten om met de uitvoering van de individuele dienstverlening aan de getroffen werknemers te beginnen op 1 september 2014, vooruitlopend op het definitieve besluit over de toekenning van EFG-steun voor het voorgestelde gecoördineerde pakket;

11.  merkt op dat de Griekse autoriteiten hebben aangegeven dat het gecoördineerde pakket van individuele dienstverlening werd opgesteld in overleg met de vertegenwoordigers van de beoogde begunstigden en de Federatie van werknemers uit de privésector in Griekenland, en dat de voorgestelde aanvraag in mei 2014 besproken is op twee vergaderingen met de sociale partners, die werden geraadpleegd over diverse aspecten van de inhoud van het geïntegreerd pakket van maatregelen; beveelt de Commissie voorts aan de inhoud en de verwachte uitkomst van het gecoördineerde pakket van individuele dienstverlening te beoordelen in de context van de in paragraaf 5 bedoelde evaluatie, met als doel de beste praktijk te identificeren voor toekomstige activiteiten;

12.  merkt op dat de individuele dienstverlening die aan de ontslagen werknemers alsook de 550 NEET's moet worden verstrekt, bestaat uit de volgende acties, die samen een gecoördineerd pakket van individuele dienstverlening vormen: loopbaanbegeleiding en -planning, opleiding, omscholing en beroepsopleiding, bijdragen aan het opstarten van bedrijven, toelages voor het zoeken naar werk en opleiding en mobiliteitstoelages; wijst erop dat deze diensten tot doel hebben de beoogde begunstigden inzicht te helpen geven in hun eigen vaardigheden en hen erbij te helpen een realistisch loopbaanplan op te stellen, en afhangen van hun actieve deelname aan opleidingsactiviteiten en activiteiten in verband met het zoeken van een baan;

13.  herinnert eraan dat de voorgestelde acties aangepast moeten worden om de verschillende behoeften van ontslagen werknemers en geselecteerde NEET's in aanmerking te nemen;

14.  merkt op dat 200 geselecteerde werknemers en NEET's die een eigen bedrijf oprichten, het maximale bedrag van 15 000 EUR zullen ontvangen als bijdrage in de oprichtingskosten; benadrukt dat deze maatregel tot doel heeft ondernemerschap te bevorderen door financiering te verstrekken aan levensvatbare bedrijfsinitiatieven, wat op de middellange termijn moet leiden tot het creëren van extra banen; stelt vast dat dit maximale steunbedrag toegekend wordt mits naleving van specifieke voorwaarden en afhankelijk is van de levensvatbaarheid van de gesteunde nieuwe bedrijven;

15.  merkt op dat de kosten van de maatregelen inzake inkomenssteun strikt beperkt blijven tot maximaal 35% van de kosten van het gehele pakket van individuele dienstverlening, zoals vastgelegd in de EFG-verordening, en dat deze acties afhangen van de actieve deelname van de beoogde begunstigden aan opleidingsactiviteiten en activiteiten in verband met het zoeken van een baan;

16.  is ingenomen met het feit dat bij de toegang tot de voorgestelde acties en hun uitvoering de beginselen van gelijke behandeling en non-discriminatie zullen worden gerespecteerd;

17.  herinnert eraan dat in artikel 7 van de EFG-verordening is bepaald dat bij het samenstellen van het gecoördineerde pakket van individuele dienstverlening rekening moet worden gehouden met toekomstperspectieven op de arbeidsmarkt en de vereiste vaardigheden, en dat het gecoördineerde pakket gericht dient te zijn op de overgang naar een grondstoffenefficiënte en duurzame economie;

18.  hecht zijn goedkeuring aan het bij deze resolutie gevoegde besluit;

19.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit samen met de voorzitter van de Raad te ondertekenen en zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

20.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie, met inbegrip van de bijlage, te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1) PB L 347 van 20.12.2013, blz. 855.
(2) PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884.
(3) PB C 373 van 20.12.2013, blz. 1.


BIJLAGE

BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 13 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2014/009 EL/Sprider Stores, ingediend door Griekenland)

(De tekst van de bijlage wordt hier niet weergegeven, aangezien deze overeenkomt met de definitieve handeling: Besluit 2014/879/EU.)

Juridische mededeling - Privacybeleid