Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/2107(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0023/2014

Texte depuse :

A8-0023/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 13/11/2014 - 8.3
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2014)0048

Texte adoptate
PDF 233kWORD 73k
Joi, 13 noiembrie 2014 - Bruxelles
Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2014/009 EL/Sprider Stores - Grecia
P8_TA(2014)0048A8-0023/2014
Rezoluţie
 Anexă

Rezoluţia Parlamentului European din 13 noiembrie 2014 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2014/009 EL/Sprider Stores, prezentată de Grecia) (COM(2014)0620 – C8-0183/2014 – 2014/2107(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2014)0620 – C8-0183/2014),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006(1) (Regulamentul privind FEG),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(2), în special articolul 12,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3) (AII din 2 decembrie 2013), în special punctul 13,

–  având în vedere procedura trilogului prevăzută la punctul 13 din AII din 2 decembrie 2013,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru dezvoltare regională,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0023/2014),

A.  întrucât Uniunea Europeană a instituit instrumente legislative și bugetare pentru a oferi un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de schimbările majore intervenite în practicile comerciale internaționale și pentru a le acorda asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii;

B.  întrucât asistența financiară oferită de Uniune lucrătorilor disponibilizați ar trebui să fie dinamică și pusă la dispoziție cât mai rapid și mai eficient posibil, în conformitate cu Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei adoptată cu ocazia reuniunii de conciliere din 17 iulie 2008, precum și pentru a respecta AII din 2 decembrie 2013 în ceea ce privește adoptarea deciziilor de mobilizare a Fondului european de ajustare la globalizare (FEG);

C.  întrucât adoptarea noului Regulament privind FEG reflectă acordul la care au ajuns Parlamentul European și Consiliul de a reintroduce criteriul de mobilizare în situații de criză, de a majora contribuția financiară a Uniunii la 60% din costurile totale estimate ale măsurilor propuse, de a crește eficacitatea prelucrării cererilor privind FEG în Comisie și în cadrul Parlamentului European și al Consiliului prin scurtarea timpului de evaluare și aprobare, de a extinde gama de acțiuni eligibile și de beneficiari prin includerea persoanelor care desfășoară activități independente și a tinerilor și de a finanța măsuri pentru stimularea înființării unor afaceri proprii;

D.  întrucât autoritățile elene au depus cererea EGF/2014/009 EL/Sprider Stores la 6 iunie 2014 în urma disponibilizării a 761 de lucrători de către Sprider Stores S.A., o întreprindere care activează în sectorul economic încadrat în diviziunea 47 din NACE Rev. 2 („Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor”);

E.  întrucât cererea îndeplinește criteriile de eligibilitate stabilite prin Regulamentul privind FEG,

1.  ia act de faptul că autoritățile elene au depus cererea în temeiul criteriului de intervenție de la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind FEG, cunoscut și ca criteriul de mobilizare în situații de criză, conform căruia se solicită disponibilizarea sau încetarea activității a cel puțin 500 de lucrători sau persoane care desfășoară o activitate independentă pe o perioadă de referință de patru luni, într-o întreprindere dintr-un stat membru, inclusiv lucrătorii disponibilizați sau persoanele care desfășurau o activitate independentă și care își încetează activitatea în cadrul furnizorilor și al producătorilor din aval ai întreprinderii respective;

2.  ia act de faptul că autoritățile elene, ținând seama în mod deosebit de beneficiile multiple ale acestui instrument bugetar valoros, au depus cererea pentru o contribuție financiară din partea FEG la 6 iunie 2014, iar evaluarea cererii a fost prezentată de Comisie la 7 octombrie 2014; salută faptul că procesul de evaluare s-a desfășurat rapid, în mai puțin de cinci luni;

3.  este de acord cu Comisia că sunt îndeplinite criteriile de intervenție prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind FEG și că, prin urmare, Grecia are dreptul la o contribuție financiară în temeiul regulamentului respectiv;

4.  este de acord cu faptul că evenimentele care au condus la concedieri, mai precis, scăderea veniturilor casnice disponibile - din cauza creșterii sarcinii fiscale, a scăderii salariilor (atât ale angajaților privați, cât și publici) și a creșterii șomajului - având drept rezultat o scădere drastică a puterii de cumpărare și reducerea drastică a creditelor acordate întreprinderilor și persoanelor fizice din cauza lipsei de lichidități în băncile elene sunt strâns legate de criza economică și că, prin urmare, Grecia are dreptul la o contribuție din partea FEG;

5.  constată că, până în prezent, sectorul comerțului cu amănuntul a făcut obiectul altor trei cereri FEG depuse tot în contextul crizei economice și financiare mondiale; în acest context, recomandă Comisiei să evalueze rezultatele celorlalte trei cereri FEG, pentru a defini programele de reintegrare care au obținut cele mai bune rezultate;

6.  ia act de faptul că disponibilizările vor agrava și mai mult situația șomajului în întreaga țară, care s-a deteriorat deja din cauza crizei economice și financiare, Grecia având în prezent cea mai ridicată rată a șomajului dintre toate statele membre; salută, însă, faptul că în ultimele luni, rata șomajului a încetat să mai crească;

7.  ia act de faptul că, în plus față de cele 761 de disponibilizări, autoritățile elene vor furniza servicii personalizate cofinanțate de FEG unui număr de până la 550 de tineri care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET), cu vârsta mai mică de 30 ani la data depunerii cererii, dat fiind faptul că 682 de disponibilizări au loc în regiuni de nivel NUTS 2 care sunt eligibile în cadrul inițiativei „Locuri de muncă pentru tineri”;

8.  remarcă faptul că pentru selectarea tinerilor NEET vizați, autoritățile elene vor utiliza criterii concrete aliniate celor incluse în planul de punere în aplicare a garanției pentru tineret din Grecia (printre altele riscul de excluziune, nivelul veniturilor din gospodărie, nivelul de studii, durata șomajului etc.), precum și cereri de exprimare a interesului; ia act de faptul că, pentru prima dată într-o cerere redactată în temeiul noului Regulament privind FEG, se oferă unele informații despre selectarea tinerilor NEET care urmează să fie incluși în măsurile de sprijin; solicită autorităților elene să țină seama de criteriile sociale și să se asigure că selectarea persoanelor care vor beneficia de sprijin din FEG se face cu respectarea principiilor nediscriminării și al egalității de șanse;

9.  consideră că acțiunile de informare și de publicitate sprijinite în cadrul acestei cereri FEG ar trebui să ducă la o mai mare conștientizare a contribuțiilor din FEG și ar trebui, de asemenea, să aibă succes în rândul tinerilor șomeri, astfel încât să faciliteze procedura de selecție cu exprimarea interesului;

10.  salută faptul că, pentru a le oferi rapid asistență lucrătorilor, autoritățile elene au decis să demareze furnizarea de servicii personalizate pentru lucrătorii afectați la 1 septembrie 2014, cu mult înainte de decizia finală de acordare a unui sprijin din partea FEG pentru pachetul coordonat propus;

11.  ia act de faptul că autoritățile elene au indicat faptul că pachetul coordonat de servicii personalizate a fost elaborat în consultare cu reprezentanții beneficiarilor vizați și cu Federația elenă a angajaților din mediul privat și că cererea propusă a fost discutată în cadrul a două reuniuni din mai 2014 cu partenerii sociali, care au fost consultați pe marginea a diverse probleme legate de conținutul pachetului integrat de măsuri; în plus, recomandă Comisiei să evalueze conținutul și rezultatele preconizate ale pachetului integrat de servicii personalizate, în contextul evaluării menționate la punctul 5, cu scopul de a identifica cele mai bune practici pentru acțiunile viitoare;

12.  constată că serviciile personalizate care urmează să fie furnizate lucrătorilor disponibilizați, precum și celor 550 tineri NEET, constau în următoarele acțiuni, care alcătuiesc împreună un pachet coordonat de servicii personalizate: orientare profesională și sprijin pentru planificarea carierei, servicii de formare, reformare și recalificare profesională, contribuția la înființarea de întreprinderi, alocații pentru căutarea unui loc de muncă și alocații de mobilitate; remarcă faptul că aceste servicii urmăresc să ajute beneficiarii vizați să își identifice propriile competențe și să își stabilească un plan de carieră realist și sunt condiționate de participarea activă a acestora la căutarea unui loc de muncă sau la activități de formare;

13.  reamintește că acțiunile propuse ar trebui să fie adaptate pentru a ține seama de diferențele dintre nevoile lucrătorilor disponibilizați și persoanele NEET selectate;

14.  constată că 200 de lucrători și tineri NEET vor fi selectați pentru a primi suma maximă eligibilă de 15 000 EUR, drept contribuție pentru a începe o afacere proprie; subliniază că scopul acestei măsuri este de a promova antreprenoriatul oferind finanțare pentru inițiative de afaceri viabile, ceea ce ar trebui să determine crearea de noi locuri de muncă pe termen mediu; constată că această sumă maximă eligibilă va fi acordată în condiții specifice și în funcție de viabilitatea noilor întreprinderi care beneficiază de sprijin;

15.  remarcă faptul că măsurile de suplimentare a veniturilor vor fi strict limitate la o sumă maximă de 35 % din pachetul total de măsuri personalizate, astfel cum se prevede în Regulamentul privind FEG și că aceste acțiuni sunt condiționate de participarea activă a beneficiarilor vizați la activități de căutare a unui loc de muncă sau de formare;

16.  salută faptul că principiile egalității de tratament și nediscriminării vor fi respectate în ceea ce privește accesul la acțiunile propuse și punerea lor în aplicare;

17.  reamintește că, în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul privind FEG, la conceperea pachetului coordonat de servicii personalizate ar trebui să se anticipeze perspectivele viitoare de pe piața muncii și competențele necesare, iar pachetul în cauză ar trebui să fie compatibil cu trecerea la o economie sustenabilă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor;

18.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

19.  încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

20.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 347, 20.12.2013, p. 855.
(2) JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
(3) JO C 373, 20.12.2013, p. 1.


ANEXĂ

DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2014/009 EL/Sprider Stores, prezentată de Grecia)

(Textul prezentei anexe nu este reprodus aici, întrucât corespunde cu actul final, Decizia 2014/879/UE.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate