Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2107(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0023/2014

Predkladané texty :

A8-0023/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/11/2014 - 8.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0048

Prijaté texty
PDF 318kWORD 70k
Štvrtok, 13. novembra 2014 - Brusel
Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2014/009 EL/Sprider Stores
P8_TA(2014)0048A8-0023/2014
Uznesenie
 Príloha

Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. novembra 2014 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2014/009 EL/Sprider Stores, Grécko) (COM(2014)0620 – C8-0183/2014 – 2014/2107(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2014)0620 – C8‑0183/2014),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006(1) (nariadenie o EGF),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(2), a najmä na jeho článok 12,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (3)(MID z 2. decembra 2013), a najmä na jej bod 13,

–  so zreteľom na postup trialógu ustanovený v bode 13 MID z 2. decembra 2013,

–  so zreteľom na list Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci,

–  so zreteľom na list Výboru pre regionálny rozvoj,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0023/2014),

A.  keďže Únia vytvorila legislatívne a rozpočtové nástroje s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu, a pomôcť pri ich opätovnom začleňovaní do trhu práce;

B.  keďže finančná pomoc Únie prepusteným pracovníkom by mala byť dynamická a čo najrýchlejšie a najúčinnejšie dostupná v súlade so spoločným vyhlásením Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré bolo prijaté v rámci zmierovacieho zasadnutia 17. júla 2008, a s náležitým zreteľom na MID z 2. decembra 2013 v súvislosti s prijímaním rozhodnutí o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF);

C.  keďže prijatie nariadenia o EGF odráža dohodu, ktorú dosiahli Európsky parlament a Rada a ktorá sa týka opätovného zavedenia kritéria krízovej mobilizácie, zvýšenia finančného príspevku Únie na 60 % celkových odhadovaných nákladov na navrhované opatrenia, zvýšenia efektívnosti pri spracúvaní žiadostí o príspevok z EGF v rámci Komisie, Európskeho parlamentu a Rady prostredníctvom skrátenia času na hodnotenie a schvaľovanie, rozšírenia oprávnených opatrení a okruhu príjemcov zahrnutím samostatne zárobkovo činných osôb a mladých ľudí a financovania stimulov na zakladanie vlastných podnikov;

D.  keďže grécke orgány predložili 6. júna 2014 žiadosť EGF/2014/009 EL/Sprider Stores v nadväznosti na prepustenie 761 pracovníkov spoločnosti Sprider Stores S.A., ktorá pôsobila v hospodárskom odvetví patriacom podľa klasifikácie NACE Rev. 2 do divízie 47 (Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov);

E.  keďže žiadosť spĺňa kritériá oprávnenosti stanovené nariadením o EGF;

1.  konštatuje, že grécke orgány predložili žiadosť podľa intervenčného kritéria v článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia o EGF, známeho tiež ako kritérium hospodárskej krízy, v ktorom sa požaduje, aby bolo prepustených aspoň 500 pracovníkov alebo skončilo činnosť samostatne zárobkovo činných osôb za referenčné obdobie štyroch mesiacov v podniku v jednom členskom štáte vrátane prepustených pracovníkov alebo skončenej činnosti samostatne zárobkovo činných osôb u jeho dodávateľov a následných výrobcov;

2.  konštatuje, že grécke orgány predložili žiadosť o finančný príspevok z EGF 6. júna 2014, pričom náležite zohľadnili viaceré prínosy tohto hodnotného rozpočtového nástroja, a že Komisia poskytla svoje hodnotenie 7. októbra 2014; víta rýchle vypracovanie hodnotenia za obdobie menej než päť mesiacov;

3.  súhlasí s Komisiou, že intervenčné kritériá stanovené v článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia o EGF sú splnené, a že Grécko je preto oprávnené na finančný príspevok podľa uvedeného nariadenia;

4.  súhlasí s tým, že udalosti, ktoré spôsobili prepúšťanie, menovite: pokles disponibilného príjmu domácností – v dôsledku zvýšenia daňového zaťaženia, zníženia platov (súkromných aj verejných zamestnancov) a zvyšovania nezamestnanosti – čo malo za následok prudký pokles kúpnej sily, a radikálne zníženie úverov pre podniky a jednotlivcov v dôsledku nedostatku hotovosti v gréckych bankách, sú spojené s hospodárskou krízou a že Grécko má preto nárok na príspevok z EGF;

5.  konštatuje, že maloobchodný sektor bol doteraz predmetom ďalších troch žiadostí o príspevok z EGF, ktoré sa tiež zakladali na celosvetovej finančnej a hospodárskej kríze; v tejto súvislosti odporúča Komisii, aby vyhodnotila výsledky ďalších troch žiadostí o príspevok z EGF s cieľom určiť programy reintegrácie, ktoré dosiahli najlepšie výsledky;

6.  konštatuje, že toto prepúšťanie povedie k ďalšiemu zvýšeniu miery nezamestnanosti v krajine, ktorá narástla už v dôsledku hospodárskej a finančnej krízy a je najvyššia spomedzi všetkých členských štátov; víta však skutočnosť, že za posledné mesiace prestala miera nezamestnanosti rásť;

7.  konštatuje, že okrem 761 prepustených pracovníkov poskytnú grécke orgány personalizované služby spolufinancované z EGF aj 550 mladým ľuďom , ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (osoby NEET), ktorí nedosiahli vek 30 rokov ku dňu predloženia žiadosti, vzhľadom na to, že v 682 prípadoch boli prepustení pracovníci v regiónoch na úrovni NUTS 2, ktoré sú oprávnené v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí;

8.  konštatuje, že s cieľom vymedziť cieľovú skupinu osôb NEET použijú grécke orgány konkrétne kritériá zodpovedajúce kritériám, ktoré sú súčasťou gréckeho plánu vykonávania záruky pre mladých ľudí (okrem iného riziko vylúčenia, príjem domácnosti, úroveň vzdelania, trvanie nezamestnanosti), ako aj prejavenie záujmu; konštatuje, že po prvýkrát sa v žiadosti podľa nového nariadenia o EGF poskytujú informácie o výbere osôb NEET, ktoré budú zahrnuté do podporných opatrení; vyzýva grécke orgány, aby nezabúdali na sociálne kritériá a zabezpečili, aby boli pri výbere príjemcov podpory z EGF v plnej miere zohľadnené zásady nediskriminácie a rovnakých príležitostí;

9.  nazdáva sa, že informačné a propagačné činnosti podporované v rámci tejto žiadosti o príspevok z EGF by mali viesť k zvýšenému povedomiu o prínose EGF a mali by tiež úspešne osloviť mladých nezamestnaných ľudí a tak uľahčiť výberové konanie prostredníctvom vyjadrenia záujmu;

10.  víta skutočnosť, že grécke orgány sa v záujme poskytnutia urýchlenej pomoci pracovníkom rozhodli začať poskytovať personalizované služby postihnutým pracovníkom 1. septembra 2014, pred prijatím konečného rozhodnutia o udelení podpory z EGF na navrhovaný koordinovaný balík;

11.  konštatuje, že grécke orgány uviedli, že koordinovaný balík personalizovaných služieb bol vypracovaný po konzultáciách so zástupcami cieľových príjemcov a federáciou súkromných zamestnancov v Grécku a že o navrhnutej žiadosti sa rokovalo v máji 2014 na dvoch zasadnutiach so sociálnymi partnermi, s ktorými sa konzultovalo o rôznych otázkach týkajúcich sa obsahu integrovaného balíka opatrení; ďalej odporúča Komisii, aby zhodnotila obsah a očakávaný výstup integrovaného balíka personalizovaných služieb v kontexte hodnotenia podľa odseku 5 s cieľom určiť najlepšie postupy pre budúce opatrenia;

12.  konštatuje, že personalizované služby, ktoré sa majú poskytnúť prepusteným pracovníkom, ako aj 550 osobám NEET, pozostávajú z týchto opatrení, ktoré spoločne tvoria koordinovaný balík personalizovaných služieb: profesijné poradenstvo a podpora kariérneho plánovania, vzdelávanie, rekvalifikácia a odborná príprava, príspevky na založenie podnikov, príspevky na hľadanie zamestnania a odbornú prípravu, príspevky na mobilitu; konštatuje, že cieľom týchto služieb je pomôcť cieľovej skupine príjemcov určiť ich vlastné zručnosti a vytvoriť reálny kariérny plán a že sú podmienené ich aktívnou účasťou na činnostiach súvisiacich s hľadaním zamestnania alebo odbornou prípravou;

13.  pripomína, že navrhované opatrenia by mali byť prispôsobené tak, aby zohľadňovali rozdiely medzi potrebami prepustených pracovníkov a vybraných osôb NEET;

14.  poznamenáva, že maximálna oprávnená suma 15 000 EUR sa poskytne 200 vybraným pracovníkom a osobám NEET ako príspevok na založenie vlastného podniku; zdôrazňuje, že cieľom tohto opatrenia je podporovať podnikanie poskytnutím finančného príspevku na uskutočniteľné podnikateľské iniciatívy, čo by malo viesť k vytvoreniu ďalších pracovných miest v strednodobom horizonte; konštatuje, že táto maximálna suma, ktorá sa môže poskytnúť, sa poskytne po splnení osobitných podmienok a na základe životaschopnosti podporovaných začínajúcich podnikov;

15.  konštatuje, že opatrenia na podporu príjmov budú prísne obmedzené na maximálnu sumu vo výške 35 % z celkového balíka personalizovaných opatrení, ako je to vymedzené v nariadení o EGF; a že tieto opatrenia sú podmienené aktívnou účasťou cieľovej skupiny príjemcov na činnostiach súvisiacich s hľadaním zamestnania alebo odbornou prípravou;

16.  víta skutočnosť, že sa v rámci prístupu k navrhovaným opatreniam a pri ich vykonávaní budú dodržiavať zásady rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie;

17.  pripomína, že podľa článku 7 nariadenia o EGF by sa v návrhu koordinovaného balíka personalizovaných služieb mali vopred zohľadniť budúce vyhliadky na trhu práce a požadované zručnosti a koordinovaný balík by mal byť kompatibilný s prechodom na hospodárstvo, ktoré je efektívne z hľadiska využívania zdrojov a udržateľné;

18.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

19.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

20.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.


PRÍLOHA

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2014/009 EL/Sprider Stores z Grécka)

(Znenie tejto prílohy sa neuvádza, pretože zodpovedá konečnému aktu, rozhodnutiu 2014/879/EÚ.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia