Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2014/2107(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0023/2014

Predložena besedila :

A8-0023/2014

Razprave :

Glasovanja :

PV 13/11/2014 - 8.3
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2014)0048

Sprejeta besedila
PDF 306kWORD 69k
Četrtek, 13. november 2014 - Bruselj
Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2014/009 EL/Sprider Stores, Grčija
P8_TA(2014)0048A8-0023/2014
Resolucija
 Priloga

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. novembra 2014 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2014/009 EL/Sprider Stores iz Grčije) (COM(2014)0620 – C8-0183/2014 – 2014/2107(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2014)0620 – C8-0183/2014),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006(1) (uredba o ESPG),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(2), zlasti točke 12,

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(3) (Medinstitucionalni sporazum z dne 2. decembra 2013), zlasti točke 13,

–  ob upoštevanju postopka tristranskih pogovorov, predvidenega v točki 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za regionalni razvoj,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0023/2014),

A.  ker je Unija vzpostavila zakonodajne in proračunske instrumente za zagotavljanje dodatne podpore delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela,

B.  ker bi morala biti finančna pomoč Unije za presežne delavce dinamična ter na voljo čim hitreje in na najučinkovitejši možni način, v skladu s skupno izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, sprejeto na usklajevalnem sestanku 17. julija 2008, in ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 glede sprejetja sklepov za uporabo sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG),

C.  ker je bil pri sprejetju uredbe o ESPG upoštevan dogovor Parlamenta in Sveta o tem, da se znova uvede merilo za uporabo ESPG zaradi krize, da se finančni prispevek Unije poveča na 60 % vseh ocenjenih stroškov predlaganih ukrepov, da se poveča učinkovitost pri obravnavi vlog za sredstva ESPG v Komisiji, Parlamentu in Svetu, tako da se skrajša postopek ocene in odobritve, da se razširi obseg upravičenih ukrepov in prejemnikov, in sicer z vključitvijo samozaposlenih in mladih, ter da se financirajo spodbude za ustanovitev lastnega podjetja,

D.  ker so grški organi vlogo EGF/2014/009 EL/Sprider Stores predložili 6. junija 2014, po odpustitvi 761 delavcev v podjetju Sprider Stores S.A., ki je delovalo v gospodarskem sektorju, razvrščenem v oddelek 47 NACE po reviziji 2 (trgovina na drobno, razen z motornimi vozili),

E.  ker vloga izpolnjuje merila za upravičenost do pomoči iz uredbe o ESPG,

1.  ugotavlja, da so grški organi vlogo predložili na osnovi merila za pomoč iz člena 4(1)(a) uredbe o ESPG (merila gospodarske krize), ki zahteva najmanj presežnih 500 delavcev ali samozaposlenih oseb, ki so prenehale opravljati dejavnost, v štirimesečnem referenčnem obdobju v podjetju v državi članici, vključno z odpuščenimi delavci ali samozaposlenimi osebami, ki so prenehale opravljati dejavnost, pri njegovih dobaviteljih in proizvajalcih v poproizvodni fazi;

2.  je seznanjen s tem, da so grške oblasti po tehtnem premisleku o številnih koristih tega dragocenega proračunskega instrumenta vlogo za finančni prispevek iz ESPG predložile 6. junija 2014, Komisija pa je njeno oceno dala na voljo 7. oktobra 2014; pozdravlja hiter postopek ocenjevanja, ki je trajal manj kot pet mesecev;

3.  se strinja s Komisijo, da so merila za uporabo iz člena 4(1)(a) uredbe o ESPG izpolnjena, zato je Grčija upravičena do finančnega prispevka na podlagi te uredbe;

4.  se strinja, da sta dogodka, ki sta povzročila odpuščanje delavcev – namreč zmanjšanje razpoložljivih dohodkov gospodinjstev zaradi povečanja davčne obremenitve, zmanjšanja plač (tako zasebnih kot javnih uslužbencev) in porasta brezposelnosti, kar pomeni velikanski upad kupne moči, in občutno zmanjšanje posojil podjetjem in posameznikom zaradi pomanjkanja denarja v grških bankah – povezana z gospodarsko krizo in da je Grčija zato upravičena do prispevka iz ESPG;

5.  ugotavlja, da so bile doslej za trgovino na drobno predložene tri vloge za sredstva ESPG, ki se prav tako sklicujejo na svetovno finančno in gospodarsko krizo; v zvezi s tem priporoča Komisiji, naj preuči rezultate preostalih treh vlog za sredstva ESPG, da bi ugotovila, kateri programi ponovne vključitve so dosegli najboljše rezultate;

6.  ugotavlja, da bo to odpuščanje še prispevalo k stopnji brezposelnosti, ki se je že povečala zaradi gospodarske in finančne krize in je ena najvišjih v državah članicah; pozdravlja pa dejstvo, da je v zadnjih mesecih stopnja brezposelnosti prenehala naraščati;

7.  ugotavlja, da grški organi prilagojenih storitev, sofinanciranih s sredstvi iz ESPG, ne bodo ponudili le 761 presežnim delavcem, temveč tudi 550 mladim, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo in so na dan vložitve vloge mlajši od 30 let, glede na to, da je bilo 682 presežnih delavcev iz odstavka 8 odpuščenih v regijah na ravni NUTS 2, ki so upravičene na osnovi pobude za zaposlovanje mladih;

8.  ugotavlja, da bodo grški organi za izbiro mladih, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo in bodo prejeli pomoč, uporabili merila, usklajena z merili iz grškega izvedbenega načrta Jamstvo za mlade (tj. mladi, ki jim grozi izključenost, raven dohodka gospodinjstev, stopnja izobrazbe, trajanje brezposelnosti itd.), in razpis za prijavo interesa; ugotavlja, da je to prva vloga v okviru uredbe o ESPG, v kateri so podane informacije o izbiri navedene skupine mladih, ki bo vključena v podporne ukrepe; poziva grške oblasti, naj upoštevajo socialna merila in zagotovijo, da bo izbor prejemnikov podpore iz ESPG v celoti spoštoval načela nediskriminacije in enakih možnosti;

9.  meni, da bi se morala z ukrepi informiranja in obveščanja javnosti, ki jih podpira ta vloga ESPG, povečati ozaveščenost o prispevkih iz ESPG in uspešnost nagovarjanja mladih brezposelnih oseb, da bi poenostavili postopek izbire z razpisi za prijavo interesa;

10.  pozdravlja dejstvo, da so se grške oblasti odločile, da bodo začele prilagojene ukrepe izvajati 1. septembra 2014, precej pred dokončno odločitvijo o dodelitvi podpore iz ESPG za predlagani usklajeni sveženj, da bi odpuščenim delavcem zagotovile hitro pomoč;

11.  ugotavlja, da so grški organi navedli, da je bil usklajeni sveženj prilagojenih storitev pripravljen v posvetovanju s predstavniki ciljnih prejemnikov in Združenjem zasebnih delodajalcev Grčije, maja 2014 pa se je o predlagani vlogi razpravljalo na dveh srečanjih s socialnimi partnerji, s katerimi so bili opravljeni posveti o različnih vprašanjih, povezanih z vsebino svežnja; prav tako priporoča Komisiji, naj v okviru ocenjevanja iz odstavka 5 oceni vsebino in pričakovane rezultate celovitega svežnja prilagojenih storitev, da bi določila primere najboljše prakse za prihodnje ukrepe;

12.  ugotavlja, da prilagojene storitve, ki naj bi se zagotovile presežnim delavcem in 550 mladim, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo in bodo prejeli pomoč, vključujejo spodaj navedene ukrepe, ki so del usklajenega svežnja prilagojenih storitev: poklicno informiranje in svetovanje ter podpora pri načrtovanju poklicne poti, usposabljanje, preusposabljanje in poklicno usposabljanje, prispevek za ustanovitev podjetja, nadomestilo za iskanje zaposlitve in usposabljanje ter nadomestilo za mobilnost; ugotavlja, da je cilj teh storitev pomagati ciljnim prejemnikom pri iskanju lastnih veščin in vzpostavitvi uresničljivega kariernega načrta, pri čemer pa so pogojene z njihovim dejavnim sodelovanjem pri iskanju zaposlitve ali usposabljanju;

13.  opozarja, da morajo biti predlagani ukrepi prilagojeni, tako da bodo upoštevali razlike med potrebami odpuščenih delavcev in izbranih mladih, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo in bodo prejeli pomoč;

14.  je seznanjen s tem, da bo največji možni znesek 15 000 EUR dodeljen 200 izbranim delavcem in omenjeni skupini mladih kot prispevek za ustanovitev lastnega podjetja; poudarja, da je cilj tega ukrepa spodbujanje podjetništva z zagotavljanjem sredstev uresničljivim poslovnim pobudam, kar bi moralo srednjeročno voditi k ustvarjanju dodatnih delovnih mest; ugotavlja, da bo največji možni znesek dodeljen na podlagi izpolnjevanja posebnih pogojev in v skladu s sposobnostjo novih podjetij za preživetje;

15.  ugotavlja, da bodo ukrepi dohodkovne podpore strogo omejeni na največ 35 % skupnega svežnja prilagojenih ukrepov, kakor je določeno v uredbi o ESPG; ugotavlja tudi, da so ti ukrepi odvisni od dejavnega sodelovanja ciljnih prejemnikov pri iskanju zaposlitve ali usposabljanju;

16.  odobrava dejstvo, da se bosta pri dostopu do predlaganih ukrepov in njihovem izvajanju spoštovali načeli enakosti obravnave in nediskriminacije;

17.  opominja, da bi bilo treba v skladu s členom 7 uredbe o ESPG pri zasnovi usklajenega svežnja prilagojenih storitev predvideti prihodnje obete na trgu dela in potrebne veščine ter da bi moral biti sveženj združljiv s prehodom na okoljsko trajnostno gospodarstvo, ki bo učinkovito izkoriščalo vire;

18.  odobri sklep, priložen tej resoluciji;

19.  naroči svojemu predsedniku, naj podpiše sklep skupaj s predsednikom Sveta in poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

20.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

(1) UL L 347, 20.12.2013, str. 855.
(2) UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
(3) UL C 373, 20.12.2013, str. 1.


PRILOGA

SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2014/009 EL/Sprider Stores iz Grčije)

(Besedilo Priloge na tem mestu ni navedeno, saj je enako končnemu aktu, Sklepu 2014/879/EU.)

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov