Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2817(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0022/2014

Внесени текстове :

A8-0022/2014

Разисквания :

PV 13/11/2014 - 5
CRE 13/11/2014 - 5

Гласувания :

PV 13/11/2014 - 8.4
CRE 13/11/2014 - 8.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2014)0049

Приети текстове
PDF 475kWORD 107k
Четвъртък, 13 ноември 2014 г. - Брюксел
Сключване на споразумение за асоцииране между Европейския съюз и Република Молдова
P8_TA(2014)0049A8-0022/2014

Незаконодателна резолюция на Европейския парламент от 13 ноември 2014 г. относно проекта за решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз, на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна (09828/2014 – C8-0130/2014 – 2014/0083(NLE)2014/2817(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (09828/2014),

—  като взе предвид проекта на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна (17903/2013),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 217, член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), член 218, параграф 8, втора алинея, както и член 218, параграф 7 от Договора за функционирането на ЕС (C8-0130/2014),

—  като взе предвид своята резолюция от 15 септември 2011 г., която съдържа препоръките на Европейския парламент към Съвета, Комисията и ЕСВД относно преговорите между ЕС и Република Молдова относно Споразумението за асоцииране(1),

—  като взе предвид своята законодателна резолюция от 13 ноември 2014 г. относно проекта на решение(2),

—  като взе предвид своите предишни резолюции относно положението в държавите от източното съседство, и по-специално резолюциите си от 12 март 2014 г. относно оценката и определянето на приоритетите за отношенията на ЕС с държавите от Източното партньорство(3), както и от 17 април 2014 г. относно руския натиск върху държавите от Източното партньорство, и по-специално относно дестабилизирането на Източна Украйна(4),

—  като взе предвид програмата за асоцииране между Европейския съюз и Република Молдова, която беше одобрена от Съвета за сътрудничество на 26 юни 2014 г. и замени плана за действие в рамките на ЕПС от 22 февруари 2005 г.,

—  като взе предвид член 49 от Договора за Европейския съюз,

—  като взе предвид член 99, параграф 1, първа алинея от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по външни работи и становището на комисията по международна търговия (A8-0022/2014),

A.  като има предвид, че през последните години — благодарение на политическата решимост на своето правителство — Република Молдова постигна значителен напредък в реформите и в укрепването на отношенията с ЕС;

Б.  като има предвид, че продължаващата криза в Украйна, незаконното анексиране на Крим, както и ролята на Русия представляват сериозна заплаха за европейската сигурност и промениха геополитическия ред; като има предвид, че това също така оказва влияние върху отношенията между ЕС и Република Молдова;

В.  като има предвид, че Източното партньорство създаде значима политическа рамка за задълбочаване на отношенията, ускоряване на политическото асоцииране и засилване на икономическата интеграция между ЕС и Република Молдова — два субекта, свързани със силни географски, исторически и културни връзки — посредством оказването на подкрепа за извършване на политически и социално-икономически реформи и улесняване на сближаването, по-специално в светлината на наложените от Русия икономически санкции и дестабилизиращите действия, насочени срещу Република Молдова,

Г.  като има предвид, че на 2 юли 2014 г. Република Молдова ратифицира Споразумението за асоцииране, включително за задълбочена и всеобхватна зона за свободна търговия (ЗВЗСТ), и че някои разпоредби от него се прилагат временно, считано от 1 септември 2014 г., в очакване на ратификация от държавите членки на ЕС;

Д.  като има предвид, че сключването на Споразумението за асоцииране не е самоцел, а е част от по-широк процес на укрепване на европейската перспектива на Република Молдова в икономическо, политическо и социално отношение; като има предвид, че въвеждането на безвизов режим за молдовските граждани, сключването на споразумения в областта на авиацията, селското стопанство, гражданската защита, участието на Република Молдова в агенции и програми на ЕС, сътрудничеството в областта на общата сигурност и политиката за отбрана и най-вече подписването на Споразумението за асоцииране между ЕС и Република Молдова са осезаем израз на този процес; като има предвид, че за тази цел е от съществено значение изпълнението на всички споразумения;

Е.  като има предвид, че министър-председателят на Република Молдова Юрий Лянке направи изявление относно намерението на Република Молдова да подаде молба за членство в Европейския съюз през 2015 г.;

Ж.  като има предвид, че консенсусът по отношение на голяма част от политическия спектър във връзка с отношенията между ЕС и Република Молдова и неговите приоритети може да допринесе за по-добро и по-бързо прилагане на програмата за асоцииране, което е в полза на гражданите на Молдова;

З.  като има предвид, че е необходим приобщаващ национален диалог с широко участие и конструктивен подход на всички равнища на правителството и обществото, за да могат всички региони и национални малцинства да играят активна роля в процеса на вземане на решения;

И.  като има предвид, че провеждането на силна информационна и комуникационна кампания както в ЕС, така и в Република Молдова може да допринесе за по-добро разбиране от страна на гражданите на взаимните ползи, произтичащи от Споразумението за асоцииране и ЗВССТ;

Й.  като има предвид, че регионалните рамки, в това число Парламентарната асамблея Евронест, представляват допълнителен форум за споделяне на опит, информация и най-добри практики относно прилагането на програмата за асоцииране;

K.  като има предвид, че определени енергийни инфраструктурни проекти могат да донесат конкретни ползи за гражданите от гледна точка на енергийната сигурност и намаляването на разходите за енергия на населението, като същевременно изпълняват и целите на Енергийната общност;

Л.  като има предвид, че търговските ограничения, наложени от страна на Руската федерация върху определени молдовски продукти, засегнаха сериозно местните производители и икономиката на Република Молдова като цяло;

M.  като има предвид, че по-рано тази година Русия проведе военни учения в Приднестровието — отцепнически регион на Молдова; като има предвид, че парламентът на Приднестровието отправи повторно искане към Москва да му бъде разрешено да се присъедини към Руската федерация;

Н.  като има предвид, че ЗВЗСТ между ЕС и Република Молдова представлява една от най-значимите взаимни ползи от споразумението, чието значение за търговията и икономическия растеж, създаването на работни места, просперитета и стабилността в Република Молдова е извън всякакво съмнение;

О.  като има предвид, че чрез създаването на ЗВЗСТ с ЕС Република Молдова ще разшири достъпа си до пазара на ЕС, като по този начин ще се създадат нови възможности за растеж и развитие и за преки ползи за предприятията и гражданите на Молдова; като има предвид, че ЕС ще извлече полза от по-гладките търговски потоци и по-добрите условия за инвестиции в Република Молдова;

П.  като има предвид, че ЗВЗСТ включва няколко разпоредби, насочени към реформиране на законодателството на Република Молдова в областта на търговията и свързаните с търговията политики в съответствие с достиженията на правото на ЕС и на негова основа, което ще даде възможност за модернизация на икономиката на страната и за по-добра и по-предвидима икономическа среда, включително за малките и средни предприятия;

Р.  като има предвид, че без силна административна подкрепа от експерти на ЕС е много трудно за което и да било молдовско правителство да приложи договореностите за сближаване на законодателството с достиженията на правото на ЕС;

С.  като има предвид, че като предоставя автономни търговски преференции и на предишен етап на преференции за ОСП +, ЕС вече осигурява значителни ползи за молдовския пазар и следва да продължи да подкрепя страната в бъдеще;

Т.  като има предвид, че по-силните политически и икономически връзки ще доведат до по-голяма стабилност и повече просперитет за целия европейски континент; като има предвид, че сътрудничеството от този вид се основава на общи ценности по отношение на правата на човека, основните свободи и принципите на правовата държава и е вдъхновено от нашата визия за уникалната ценност на всеки човек;

У.  като има предвид, че Споразумението за асоцииране и съответното постепенно интегриране на Република Молдова в политиките на ЕС не следва да изключват Република Молдова от нейните традиционни, исторически и икономически връзки с други държави в региона, а напротив — следва да създадат условия, за да може страната да се възползва максимално от целия си потенциал;

1.  Горещо приветства подписването на Споразумението за асоцииране — ясен знак на признаване на усилията за реформи и амбициите на молдовските граждани и органи и на значителния напредък, постигнат през последния период; приветства допълнителната помощ, предоставена от Комисията през 2014 г. чрез механизма „повече за повече“ с цел признаване на подобни положителни развития в приоритетни области; признава, че Споразумението за асоцииране представлява значителна стъпка напред в отношенията между ЕС и Република Молдова и ангажимент по пътя на политическото асоцииране и икономическата интеграция; подчертава, че пълното му прилагане е от ключово значение; в този контекст настоятелно призовава държавите членки да пристъпят възможно най-бързо към ратифициране на Споразумението за асоцииране;

2.  Подчертава, че подписването и ратифицирането на Споразумението за асоцииране не представлява крайна цел в отношенията между ЕС и Република Молдова, и изтъква, че съгласно член 49 от ДЕС Република Молдова — както всяка друга европейска държава — има европейска перспектива и може да кандидатства за членство в Европейския съюз, при условие че спазва принципите на демокрацията, зачита основните свободи и правата на малцинствата и гарантира спазването на принципите на правовата държава;

3.  Подчертава, че Споразумението за асоцииране обхваща цялата международно призната територия на Република Молдова и е в полза на цялото население; поради това подчертава необходимостта от своевременно справяне по подходящ начин със социалните последици от свързаните с това реформи; призовава Република Молдова да гарантира, че реформите са стабилно интегрирани и дълбоко вкоренени в институционалната рамка; подчертава необходимостта от всеобхватна информационна кампания, насочена към широката общественост, относно целите и съдържанието на Споразумението за асоцииране и преките и конкретни ползи за гражданите, произтичащи от изпълнението на програмата за асоцииране;

4.  Приветства програмата за асоцииране, която включва конкретни стъпки и условия за постигане на общите цели на Споразумението за асоцииране и следва да бъде водещата рамка за отношенията между ЕС и Република Молдова;

5.  Подчертава, че както Република Молдова, така и ЕС следва да бъдат ангажирани в прилагането на програмата за асоцииране и че приоритетите, определени в нея, следва да получат подходяща техническа и финансова подкрепа, така че ползите от асоциирането да станат видими за молдовските граждани възможно най-скоро; призовава Комисията да се ръководи от тези приоритети при планиране на финансирането за Република Молдова; подчертава необходимостта от подобряване на капацитета за усвояване в Република Молдова с цел да се гарантира ефикасното прилагане на проектите и използване на финансирането; посочва значението на укрепването на механизъм за управление, прозрачност и отчетност с цел да се проследява усвояването и използването на средствата от ЕС; призовава страните да установят нуждите от обучение, за да се гарантира, че Република Молдова е в състояние да изпълнява задълженията си по Споразумението за асоцииране и програмата за асоцииране;

6.  Подчертава значението на укрепване на стабилността, независимостта и ефективността на институциите, които отговарят за гарантиране на демокрацията, на принципите на правовата държава и на доброто управление, както и на укрепване на системата за защита на правата на човека и основните свободи; отбелязва в този контекст значението на предходни мерки за реформи, като например укрепване на автономията на системата за назначаване на съдиите, наличие на представителна конфигурация на Централната избирателна комисия и подобряване на ефективността и независимостта на Сметната палата;

7.  Призовава молдовските органи да гарантират, че предстоящият избирателен процес се осъществява в съответствие с най-високите европейски и международни стандарти, и да предприемат необходимите мерки с цел улесняване на участието на молдовските граждани, които живеят в чужбина; настоятелно призовава органите да работят в тясно сътрудничество с ОССЕ/БДИПЧ и Венецианската комисия на Съвета на Европа и да приемат техните препоръки; подчертава важната роля, която играят политическите участници и партиите, и необходимостта да се приеме ефективно законодателство, което да гарантира прозрачност при финансирането на партиите; поема ангажимент да гарантира присъствието на наблюдатели на изборите и ще изпрати своя собствена мисия от наблюдатели на парламентарните избори на 30 ноември 2014 г.;

8.  Отбелязва, че е необходимо да се измени член 78 от Конституцията на Молдова относно избирането на президента, за да се избегне възобновяването на институционална безизходица, което би се отразило неблагоприятно на хода на реформите; настоятелно призовава за това всяка конституционна реформа да се извършва в консултация с Венецианската комисия и със съответните заинтересовани лица на национално равнище;

9.  Отбелязва със задоволство напредъка, постигат от органите на Република Молдова, в изпълнението на европейската програма за реформи, включително реформата на съдебната система и на правоприлагането, посочена в доклада на Европейската комисия от 27 март 2014 г., преструктурирането на рамката за борба с корупцията, изпълнението на плана за действие в областта на правата на човека и плана за действие в подкрепа на ромите, поддържането на диалог с Тираспол и продължаването на трудните регулаторни и секторни реформи;

10.  Отбелязва постигнатия досега напредък; призовава органите да продължат с ефективното изпълнение на националния план за действие в областта на правата на човека, особено по отношение на правата на човека на ромите;

11.  Призовава Молдова, че е необходимо да се предприемат с нова сила действия относно реформата на съдебната система, да се гарантира нейната независимост и независимостта на правоприлагащите системи и да се осигурят конституционни разпоредби за независима съдебна система, равенство пред закона и основни права на човека; подчертава необходимостта от засилване на борбата срещу корупцията на всички равнища inter alia чрез цялостно прилагане на законодателния пакет, приет през 2013 г., и подобряване на резултатите на институциите за борба с корупцията; призовава молдовските органи да гарантират, че механизмите, принадлежащи към системата за борба с корупцията, и по-специално Националният център за борба с корупцията и Националният център по интегритет, са независими и напълно работещи, че получават достатъчно финансиране и персонал и че не са обект на неправомерно въздействие;

12.  Призовава молдовските органи да засилят прозрачността и отчетността на управлението на публичните финанси, на приватизационния процес и на обществените поръчки, за да се осигури добро управление, равен достъп и лоялна конкуренция, както и да се засили допълнително надзорът върху банковия сектор;

13.  Подчертава, че е необходимо да се разследват надлежно и изцяло всички твърдения за нарушения на правата на човека, и по-специално с цел справяне с безнаказаността и ефективно преследване на извършителите на малтретиране и изтезания; поради това призовава настоятелно Комисията да предостави помощ на правителствените органи за адекватно справяне с подобни нарушения с необходимите правни инструменти и социални механизми, които имат за цел предотвратяването на подобни престъпления, както и за тясно сътрудничество с гражданското общество, за да му се помогне да поеме по-голяма роля в защитата на правата на човека;

14.  Подчертава значението на антидискриминационното законодателство, за да се гарантира равнопоставеност и защита на всички малцинства, и по-специално на етническите и религиозни малцинства и малцинствата на ЛГБТ лица, и призовава молдовските органи да премахнат всички оставащи дискриминационни разпоредби; подчертава значението на новосъздадения Съвет за предотвратяване и премахване на дискриминацията и за гарантиране на равенството при прилагането на Закона за гарантиране на равенството от 2012 г.;

15.  Призовава правителството да осигури адекватни механизми за наблюдение и необходимите ресурси за прилагане на законовите гаранции за всички национални малцинства, както и за разширяване на обхвата на образованието на майчиния език на националните и езикови малцинства; подчертава освен това значението на това правителството да провежда диалог с представители на всички етнически малцинства и да предоставя техническа и финансова подкрепа за подобряване на инфраструктурата в автономната териториална единица Гагаузия и в Тараклийския район;

16.  Посочва отново необходимостта да се укрепят и насърчат свободата и плурализма на медиите и да се гарантира неутралитетът на публичните медии, като същевременно се подкрепят независимите медии; изразява загриженост във връзка с липсата на прозрачност по отношение на собствеността на медиите и концентрирания характер на собствеността на средствата за масово осведомяване, което отслабва плурализма на медийната среда; поради това настоятелно призовава органите да способстват за създаването на по-конкурентоспособен медиен пазар и да гарантират, че всички компетентни агенции в областта на средствата за масово осведомяване спазват стандартите на ЕС за свобода и плурализъм на медиите;

17.  Приветства глава 27 от Споразумението за асоцииране между ЕС и Молдова, която се концентрира по-специално върху сътрудничество при защитата и насърчаването на правата на детето и призовава и двете страни да подкрепят изпълнението на съответните клаузи от програмата за асоцииране;

18.  Подкрепя изцяло безвизовия режим за молдовските граждани, като припомня, че Република Молдова беше първият партньор от Източното партньорство, постигнал тази цел; призовава молдовските органи да продължат да разпространяват информация по отношение на правата и задълженията във връзка с либерализирането на визовия режим;

19.  Отбелязва подобряването на капацитета на митническите и граничните служби, както и продължаващото обозначаване на границата с Украйна; приветства работата на мисията на ЕС за съдействие в областта на граничния контрол и конструктивното сътрудничество на молдовските органи;

20.  Призовава Кишинев и Комрат да продължат да си сътрудничат конструктивно в дух на доверие и обединяващ диалог, за да се прилага успешно Споразумението за асоцииране и да се установи политическа среда, водеща до по-нататъшен напредък по пътя към Европа;

21.  Подчертава необходимостта да се продължи работата по увеличаването на професионализма и по деполитизирането на централната и местната публична администрация, тъй като това също ще допринесе значително за пълното прилагане на Споразумението за асоцииране; призовава Република Молдова да изпълни стратегията за децентрализиране по приобщаващ начин; посочва значението на ефективните местни общински органи и подходящата инфраструктура за развитието на селските райони, което е предварително условие за намаляване на степента на тяхното обезлюдяване;

22.  Приветства политическата решимост за изпълнение на изискванията на Споразумението за асоцииране и оценява усилията за модернизация, предприети в страната; осъзнава обаче необходимостта от по-нататъшно укрепване на демократичните институции и насърчава правителството на Република Молдова да продължи да работи усилено по изпълнението на необходимите мерки; счита, че политическата стабилност и трайното съгласие относно реформите, по-специално по отношение на принципите на правовата държава и независимостта на държавните институции, са от изключително значение за стремежа на Молдова към Европа;

23.  Очаква, че прилагането на Споразумението за асоцииране/ЗВССТ ще допринесе за устойчиво развитие и за плавна интеграция на молдовската икономика в световните пазари, като стимулира нейния процес на модернизация и създаде по-добри условия за труд; настоятелно призовава Комисията да предоставя помощ и съвети на Молдова относно начините за ефективно справяне с предизвикателствата, свързани с адаптирането в краткосрочен аспект, inter alia в сътрудничество с професионалните съюзи и местната предприемаческа общност;

24.  Продължава да подчертава необходимостта от прозрачна предприемаческа и инвестиционната среда, от подходяща регулаторна реформа и от продължаване на процеса на приватизация с цел засилване на конкурентоспособността на икономиката на Република Молдова, насърчаване на преките чуждестранни инвестиции и гарантиране на устойчивостта на мерките, предприети с цел справяне със структурните икономически проблеми; подчертава необходимостта от разширяване на веригите на добавена стойност в селското стопанство като предварително условие за икономическо и социално развитие;

25.  Поздравява решителността и ангажимента на Република Молдова да поддържа по-тесни икономически връзки с ЕС чрез предприемане на дълбоки, сложни и скъпи икономически реформи; твърдо вярва, че ЗВЗСТ ще има дългосрочен положителен ефект върху икономиката на Република Молдова и по този начин ще допринесе за повишаване на качеството на живот на нейните граждани;

26.  Подчертава, че успехът на ЗВЗСТ е обект на своевременно, задълбочено и ефективно изпълнение от двете страни на задълженията, определени в споразумението; във връзка с това призовава ЕС да предостави на Република Молдова цялата необходима финансова и техническа помощ, също така с оглед на намаляване на краткосрочните разходи за Република Молдова;

27.  Счита, че парламентарният контрол е основно условие за демократичната подкрепа на политиките на ЕС; поради това призовава Комисията да съдейства своевременно за редовното и подробно наблюдение на изпълнението на ЗВЗСТ от страна на Парламента;

28.  Отбелязва, че ЗВЗСТ се прилага временно от 1 септември 2014 г., след подписването ѝ на 27 юни 2014 г. и Решение № 2014/492/ЕС на Съвета от 16 юни 2014 г. година относно подписването и временното прилагане на Споразумението за асоцииране, въз основа на споделена цел на институциите на ЕС по отношение на извънредните обстоятелства и спешната необходимост от подкрепа за страната;

29.  Изразява дълбоко съжаление относно продължаващото използване от страна на Русия на търговията като средство за дестабилизация на региона чрез въвеждането на няколко забрани за вноса на продукти с произход от Република Молдова, в нарушение на ангажиментите на Русия в рамките на СТО; призовава Руската федерация да зачита напълно териториалната цялост на Република Молдова и европейския й избор; напълно подкрепя инициативите на Комисията, насочени към справяне с последиците от руското ембарго върху вноса на молдовски продукти, включително чрез предоставяне на финансова подкрепа и разширяване и задълбочаване на автономните търговски преференции, предоставени на Република Молдова;

30.  Приветства подписването на 1 юли 2014 г. на споразумението относно участието на Република Молдова в рамковата програма „Хоризонт 2020“; счита, че сътрудничеството в тази рамка ще засили растежа, иновациите и конкурентоспособността, като ще създаде нови работни места и възможности; призовава за повишено участие на Република Молдова в програмите и агенциите на ЕС и за повече туининг проекти и обмен на студенти;

31.  Отбелязва неотдавнашното преразглеждане на енергийната стратегия и призовава правителството на Република Молдова да направи преглед и да подобри националния план за действие за енергийна ефективност за периода 2013 — 2015 г., да разработи надежден и ефективен план за производство на енергия от възобновяеми източници с цел да диверсифицира енергийните източници и да се присъедини към политиките и целите на ЕС в областта на изменението на климата;

32.  Приветства откриването на газовия интерконектор Яши — Унгени; призовава Комисията да активизира усилията по строителство на тръбопровода Унгени — Кишинев, като inter alia улесни съфинансирането от други международни партньори и увеличи финансовата подкрепа с цел завършване на проекта във възможно най-кратки срокове;

33.  Призовава Кишинев и Тираспол да продължат да се ангажират конструктивно с цел намиране на ефективно разрешение за уреждането на въпроса с Приднестровието и предприемане на конкретни стъпки за подобряване на живота на населението; изразява разочарование, че досега рамката „5 +2“ не успя да намери разрешение, и изисква поемане на по-голяма роля от страна на ЕС, по-специално чрез подобряване на статута му с цел превръщането му в преговарящ партньор, и призовава всички заинтересовани лица да използват всички налични инструменти, за да положат основите на конструктивен диалог и да улеснят бързото продължаване на официалните разговори; призовава върховния представител/заместник-председател и ЕСВД да работят активно за цялостно уреждане на конфликта, при зачитане на суверенитета и териториалната цялост на Република Молдова, и насърчава изграждането на доверие, като се работи в много тясно сътрудничество с компетентните структури на ОССЕ; изтъква необходимостта да се гарантира, че Приднестровието, като неразделна част от Република Молдова, попада в обхвата и последиците на Споразумението за асоцииране; за целта насърчава молдовските органи да установят връзка с населението като цяло, предприемаческата общност и организациите на гражданското общество; отбелязва, че всяко разрешение следва да бъде в съответствие с принципите на международното право и да ги зачита в пълна степен;

34.  Във връзка с това подчертава, че е важно да се засилят контактите между хората на всички равнища, за да се създадат условия за постоянен диалог и да се насърчава допълнително изграждането на доверие с оглед да се ускори мирният процес и да се постигне помирение между страните;

35.  Подчертава значението на сътрудничеството си с Парламента на Република Молдова като средство за наблюдение на прилагането на Споразумението за асоцииране и програмата за асоцииране;

36.  Призовава Комисията да засили предоставянето на помощ и експертни знания на организациите на гражданското общество в Република Молдова, за да им даде възможност да осъществяват вътрешно наблюдение и отчетност на реформите и на поетите от правителството ангажименти в процеса на изготвянето и прилагането на законодателството, както и да помогне на гражданското общество да увеличи своя организационен и застъпнически капацитет, ролята си при надзора върху антидискриминационните и антикорупционните дейности и като цяло ролята си при насърчаването на гражданското участие и доброволчеството;

37.  Изразява загриженост поради действията на Русия, имащи за цел да застрашат процеса на асоцииране на източните съседни държави на ЕС; отново изразява убеждението си, че процесът на асоцииране към ЕС на източните партньори не е заплаха за политическите и икономическите интереси на Русия, и изказва съжаление, че лидерите ѝ го разглеждат като такава; подчертава, че опасенията на Русия относно процеса на асоцииране трябва да бъдат разгледани и обяснени по подходящ начин, за да се намали страхът от нови геополитически разделителни линии на европейския континент; посочва, че всяка държава има право на свой собствен политически избор и че ангажиментът на ЕС с източните партньори цели разширяване на просперитета и увеличаване на политическата стабилност, от което в крайна сметка ще има полза целият регион;

38.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, на правителствата и на парламентите на държавите членки, както и на правителството и парламента на Република Молдова.

(1) ОВ С 51 Е, 22.2.2013 г., стр. 108.
(2) Приети текстове, P8_TA(2014)0050.
(3) Приети текстове, P7_TA(2014)0229.
(4) Приети текстове, P7_TA(2014)0457.

Правна информация - Политика за поверителност