Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/2817(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0022/2014

Indgivne tekster :

A8-0022/2014

Forhandlinger :

PV 13/11/2014 - 5
CRE 13/11/2014 - 5

Afstemninger :

PV 13/11/2014 - 8.4
CRE 13/11/2014 - 8.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2014)0049

Vedtagne tekster
PDF 250kWORD 75k
Torsdag den 13. november 2014 - Bruxelles
Indgåelse af en associeringsaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Moldova
P8_TA(2014)0049A8-0022/2014

Europa-Parlamentets ikke-lovgivningsmæssige beslutning af 13. november 2014 med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Moldova på den anden side (09828/2014 – C8-0130/2014 – 2014/0083(NLE)2014/2817(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (09828/2014),

–  der henviser til udkast til associeringsaftale mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Moldova på den anden side (17903/2013),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 217 og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), og artikel 218, stk. 8, andet afsnit, samt artikel 218, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0130/2014),

–  der henviser til sin beslutning af 15. september 2011 om Europa-Parlamentets henstillinger til Rådet, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten om forhandlingerne mellem EU og Republikken Moldova om indgåelse af en associeringsaftale(1),

–  der henviser til sin lovgivningsmæssige beslutning af 13. november 2014 om udkastet til afgørelse(2),

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om situationen i det østlige partnerskabsområde og navnlig til beslutningerne af 12. marts 2014 om vurdering og fastsættelse af prioriteringer for EU' s forbindelser med landene i Det Østlige Partnerskab(3) og af 17. april 2014 om russisk pres på lande i Det Østlige Partnerskab og navnlig destabiliseringen af det østlige Ukraine(4),

–  der henviser til associeringsdagsordenen mellem Den Europæiske Union og Republikken Moldova, som blev godkendt den 26. juni 2014 af samarbejdsrådet og erstattede ENP-handlingsplanen af 22. februar 2005,

–  der henviser til artikel 49 i traktaten om Den Europæiske Union,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1, andet afsnit,

–  der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget og udtalelse fra Udvalget om International Handel (A8-0022/2014),

A.  der henviser til, at Republikken Moldova i de seneste år takket være sin regerings politiske beslutsomhed har gjort betydelige fremskridt i henseende til reformer og til at styrke forbindelserne til EU;

B.  der henviser til, at den igangværende krise i Ukraine, den ulovlige annektering af Krim og den rolle, Rusland spiller, udgør en alvorlig trussel for europæisk sikkerhed og har ændret den geopolitiske orden; der henviser til, at dette også har følger for forbindelserne mellem EU og Republikken Moldova;

C.  der henviser til, at Det Østlige Partnerskab har skabt en meningsfuld politisk ramme for uddybning af forbindelserne, fremskyndelse af politisk associering og fremme af økonomisk integration mellem EU og Republikken Moldova - to enheder, der er forbundet af stærke geografiske, historiske og kulturelle bånd - ved at støtte politiske og samfundsøkonomiske reformer og fremme tilnærmelse, navnlig i lyset af Ruslands økonomiske sanktioner og destabiliserende foranstaltninger over for Republikken Moldova;

D.  der henviser til, at Republikken Moldova ratificerede associeringsaftalen, herunder et vidtgående og bredt frihandelsområde (DCFTA), den 2. juli 2014, og at visse af dens bestemmelser er blevet anvendt midlertidigt siden den 1. september 2014, idet man afventer medlemsstaternes ratifikation;

E.  der henviser til, at indgåelsen af associeringsaftalen ikke er et mål i sig selv, men led i en bredere proces, der skal styrke Republikken Moldovas europæiske perspektiv politisk, økonomisk og socialt; der henviser til, at iværksættelsen af den visumfri ordning for moldoviske statsborgere, indgåelsen af aftaler på områderne luftfart, landbrug og civilbeskyttelse om Republikken Moldovas deltagelse i EU-agenturer og ‑programmer og om samarbejde om fælles sikkerheds- og forsvarspolitik og, vigtigst af alt, undertegnelsen af associeringsaftalen mellem EU og Republikken Moldova er et håndgribeligt udtryk for denne proces; der henviser til, at gennemførelsen af alle aftaler er afgørende i denne forbindelse;

F.  der henviser til, at Republikken Moldovas premierminister, Iurie Leanca, har meddelt, at Republikken Moldova agter at indgive en ansøgning om EU-medlemskab i 2015;

G.  der henviser til, at konsensus i et bredt udsnit af det politiske spektrum om forbindelserne mellem EU og Republikken Moldova og prioriteterne heri kan bidrage til en bedre og hurtigere gennemførelse af associeringsdagsordenen til gavn for de moldoviske borgere;

H.  der henviser til, at en inkluderende og participatorisk national dialog og en konstruktiv tilgang på alle forvaltnings- og samfundsniveauer er nødvendig, for at alle regioner og nationale mindretal kan spille en aktiv rolle i beslutningsprocessen;

I.  der henviser til, at en målbevidst oplysnings- og kommunikationskampagne i både EU og Republikken Moldova kan gøre det lettere for borgerne at forstå de gensidige fordele ved associeringsaftalen og DCFTA'en;

J.  der henviser til, at regionale rammer, herunder Den Parlamentariske Forsamling Euronest, udgør et yderligere forum for udveksling af erfaringer, information og bedste praksis om gennemførelsen af associeringsdagsordenen;

K.  der henviser til, at specifikke energiinfrastrukturprojekter kan bibringe borgerne konkrete fordele i form af energisikkerhed og lavere energiudgifter for befolkningen, samtidig med at Energifællesskabets mål opfyldes;

L.  der henviser til, at Den Russiske Føderations handelsrestriktioner mod bestemte moldoviske produkter er gået hårdt ud over lokale producenter og Republikken Moldovas økonomi i almindelighed;

M.  der henviser til, at Rusland tidligere i år iværksatte militærøvelser i Moldovas udbryderregion Transdnestrien; der henviser til, at Transdnestriens parlament har gentaget sin appel til Moskva om at få lov til at blive en del af Den Russiske Føderation;

N.  der henviser til, at skabelsen af DCFTA'en mellem EU og Republikken Moldova er et af de mest iøjnefaldende elementer i aftalen, som vil være til gavn for begge parter, og som ganske givet vil få betydning for handel og økonomisk vækst, velstand og stabilitet i Moldova;

O.  der henviser til, at Republikken Moldova med oprettelsen af DCFTA'en med EU vil få bedre adgang til EU's marked, hvilket vil skabe nye muligheder for udvikling og vækst til gavn for Moldovas erhvervsliv og borgere; der henviser til, at EU vil have fordel af mere gnidningsløse handelsstrømme og bedre investeringsvilkår i Republikken Moldova;

P.  der henviser til, at DCFTA'en omfatter flere foranstaltninger, der tager sigte på at reformere Republikken Moldovas handelslovgivning og handelsrelaterede politikker på linje med og på grundlag af EU's regelværk, hvilket vil bidrage til at modernisere landets økonomi og give et bedre og mere forudsigeligt erhvervsklima, også for små og mellemstore virksomheder;

Q.  der henviser til, at det uden kraftig administrativ støtte fra EU-eksperter vil være meget vanskeligt for en hvilken som helst moldovisk regering at gennemføre den aftalte tilpasning af lovgivningen til EU's regelværk;

R.  der henviser til, at EU med indrømmelsen af autonome handelspræferencer og, inden da, GSP+-præferencer allerede har givet den moldoviske økonomi betydelige fordele og bør fortsætte med at støtte landet i fremtiden;

S.  der henviser til, at stærkere politiske og økonomiske bånd vil give hele det europæiske kontinent større stabilitet og fremgang; der henviser til, at et samarbejde af denne art bygger på fælles værdier med hensyn til menneskerettigheder, grundlæggende frihedsrettigheder og retsstat og tager udgangspunkt i vores syn på det enkelte menneske som havende enestående værdi;

T.  der henviser til, at associeringsaftalen og den dermed forbundne gradvise integration af Republikken Moldova i EU's politikker ikke bør afskære Republikken Moldova fra dens traditionelle, historiske og økonomiske forbindelser med andre lande i regionen, men tværtimod bør skabe betingelser, der gør det muligt for landet at få maksimalt udbytte af sit potentiale;

1.  glæder sig oprigtigt over undertegnelsen af associeringsaftalen, der er et stærkt udtryk for anerkendelse af det moldoviske folks og de moldoviske myndigheders reformindsats og reformambitioner og af de gradvise fremskridt, der er opnået i den seneste tid; glæder sig over den supplerende bistand, som Kommissionen har stillet til rådighed via "mere for mere "-mekanismen i 2014 som en anerkendelse af den positive udvikling inden for prioriterede områder; anerkender, at undertegnelsen af associeringsaftalen er et vigtigt skridt fremad i forbindelserne mellem EU og Republikken Moldova og udgør en forpligtelse med hensyn til den videre vej frem mod politisk associering og økonomisk integration; understreger, at den fulde gennemførelse heraf er helt afgørende; opfordrer i denne forbindelse indtrængende medlemsstaterne til så hurtigt som muligt at gå i gang med at ratificere associeringsaftalen;

2.  understreger, at undertegningen og ratificeringen af associeringsaftalen ikke er et endemål i forbindelserne mellem EU og Republikken Moldova, og påpeger, at Republikken Moldova – ligesom enhver anden europæisk stat – i medfør af artikel 49 TEU har et europæisk fremtidsperspektiv og kan ansøge om at blive medlem af Den Europæiske Union, såfremt landet overholder de demokratiske principper, respekterer de grundlæggende frihedsrettigheder og mindretalsrettighederne samt sikrer retsstaten;

3.  understreger, at associeringsaftalen omfatter hele Republikken Moldovas internationalt anerkendte territorium og skal være til gavn for hele befolkningen; betoner derfor nødvendigheden af, at der rettidigt og på behørig vis tages fat på at afhjælpe de sociale konsekvenser af de tilknyttede reformer; opfordrer Republikken Moldova til at sikre, at reformerne bliver dybt forankret og rodfæstet i den institutionelle ramme; fremhæver behovet for en omfattende oplysningskampagne rettet mod offentligheden om formålene med og indholdet i associeringsaftalen og om de direkte og konkrete fordele for borgerne ved gennemførelsen af associeringsaftalen;

4.  ser med tilfredshed på associeringsdagsordenen, som indeholder konkrete skridt og betingelser for opnåelse af associeringsaftalens overordnede mål, og som bør fungere som en vejledende ramme for forbindelserne mellem EU og Republikken Moldova;

5.  understreger, at både Republikken Moldova og EU bør inddrages i gennemførelsen af associeringsdagsordenen, og at prioriteterne i den bør sikres passende faglig og finansiel støtte, således at fordelene ved associering kan blive synlige for de moldoviske borgere så hurtigt som muligt; opfordrer Kommissionen til at lade sig lede af disse prioriteter i forbindelse med planlægningen af finansiering til Republikken Moldova; understreger behovet for at forbedre Republikken Moldovas absorptionskapacitet for at sikre projekter og brugen af finansielle midler en effektiv implementering; påpeger vigtigheden af at styrke en mekanisme for forvaltning, gennemsigtighed og ansvarlighed for at kunne overvåge absorptionen og anvendelsen af EU-midler; opfordrer parterne til at pege på uddannelsesbehov, der skal opfyldes for at sikre, at Republikken Moldova kan blive i stand til at varetage sine forpligtelser under associeringsaftalen og associeringsdagsordenen;

6.  understreger betydningen af at styrke stabilitet, uafhængighed og effektivitet i de institutioner, der er ansvarlige for at sikre demokrati, retsstatsforhold og god regeringsførelse, og af at konsolidere systemet for beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder; bemærker i denne forbindelse betydningen af, at der forudgående tages skridt til reformer, f.eks. med henblik på at styrke uafhængigheden i proceduren for udnævnelse af dommere, sikre en repræsentativ sammensætning af den centrale valgkomité og forbedre revisionsrettens effektivitet og uafhængighed;

7.  opfordrer de moldoviske myndigheder til at sikre, at den forestående valghandling afvikles i overensstemmelse med de højeste europæiske og internationale standarder, samt til at vedtage de nødvendige foranstaltninger for at fremme deltagelse af moldovere, der bor i udlandet; opfordrer indtrængende myndighederne til at arbejde tæt sammen med OSCE/ODIHR og Europarådets Venedigkommission og til at følge op på deres henstillinger; understreger den vigtige rolle, som politiske aktører og partier spiller, og behovet for at vedtage en effektiv lovgivning, der sikrer gennemsigtighed i finansieringen af politiske partier; er fast besluttet på at sørge for, at der er valgobservatører til stede og vil sende sin egen valgobservationsmission for at observere parlamentsvalget den 30. november 2014;

8.  bemærker behovet for at ændre artikel 78 i Moldovas forfatning om valget af præsidenten for at undgå, at der igen opstår et institutionelt dødvande, hvilket vil kunne gå ud over reformtempoet; opfordrer til, at forfatningsreformer generelt gennemføres i samråd med Venedigkommissionen og de relevante nationale aktører;

9.  noterer sig med tilfredshed de fremskridt, Republikken Moldovas myndigheder har gjort i gennemførelsen af den europæiske reformdagsorden, herunder reformen af rets- og retshåndhævelsessystemerne, som fremhævet i Kommissionens rapport af 27. marts 2014, omstruktureringen af rammerne for korruptionsbekæmpelse, gennemførelsen af menneskerettighedshandlingsplanen og handlingsplanen til støtte for romabefolkningen, opretholdelsen af dialogen med Tiraspol og videreførelsen af krævende regulerings- og sektormæssige reformer;

10.  bemærker de hidtil opnåede fremskridt; opfordrer myndighederne til at fortsætte den faktiske gennemførelse af den nationale menneskerettighedshandlingsplan, navnlig med hensyn til romabefolkningens menneskerettigheder;

11.  understreger behovet for med fornyet styrke at tage fat på reformen af retsvæsenet, for at sikre dets uafhængighed, og reformen af retshåndhævelsessystemet og for at sikre forfatningsmæssige bestemmelser om et uafhængigt retsvæsen, lighed for loven og grundlæggende borgerlige rettigheder; understreger, at det er nødvendigt at intensivere indsatsen mod korruption på alle niveauer, bl.a. ved fuldt ud at gennemføre den lovpakke, der vedtoges i 2013 og forbedre de korruptionsbekæmpende institutioners resultater; opfordrer de moldoviske myndigheder til at sikre, at de mekanismer, der indgår i indsatsen til bekæmpelse af korruption, navnlig det nationale center til bekæmpelse af korruption og det nationale integritetscenter, er uafhængige, fuldt fungerende, modtager tilstrækkelig finansiering, har tilstrækkeligt personale og holdes fri af utilbørlig påvirkning;

12.  opfordrer Moldovas myndigheder til at forstærke gennemsigtighed og ansvarlighed i forvaltningen af offentlige midler, i privatiseringsprocessen og i offentlige indkøb for at sikre god forvaltningsskik, lige adgang og fair konkurrence og for at styrke tilsynet med banksektoren yderligere;

13.  understreger behovet for en omhyggelig og fyldestgørende efterforskning af alle påstande om krænkelse af menneskerettigheder og navnlig for at tage hånd om straffrihed og effektivt retsforfølge gerningsmænd for mishandling og tortur; opfordrer derfor indtrængende Kommissionen til at yde støtte til regeringsorganer, så de på passende vis kan håndtere sådanne lovovertrædelser med de nødvendige retsmidler og sociale mekanismer rettet mod forebyggelse af sådanne forbrydelser, og til at arbejde tæt sammen med civilsamfundet for at hjælpe dem med at påtage sig en større rolle i beskyttelsen af menneskerettighederne;

14.  fremhæver betydningen af lovgivning, der forbyder forskelsbehandling, for at sikre lighed og beskyttelse af alle mindretal, navnlig etniske, religiøse og LGBT- mindretal, og opfordrer de moldoviske myndigheder til at fjerne alle resterende diskriminerende bestemmelser; fremhæver betydningen af det nyligt oprettede råd for forebyggelse og fjernelse af forskelsbehandling og sikring af lighed i gennemførelsen af ligestillingsloven af 2012;

15.  opfordrer regeringen til at tilvejebringe passende overvågningsmekanismer og de nødvendige ressourcer til gennemførelse af retsgarantierne for alle nationale mindretal og til at udvide omfanget af modersmålsundervisning for nationale og sproglige mindretal; understreger endvidere, at det er vigtigt, at regeringen fører dialoger med repræsentanter for alle etniske mindretal, og at den yder teknisk og finansiel støtte til forbedringer af infrastrukturen i den autonome territoriale enhed Gagausien og i Taraklia-distriktet;

16.  gentager behovet for at styrke og fremme mediefrihed og pluralitet og for at sikre neutralitet i offentligt ejede medier, samtidig med at der også bør ydes støtte til uafhængige medier; udtrykker bekymring over den manglende gennemsigtighed med hensyn til medieejerskab og det koncentrerede ejerskab over massemedierne, som svækker pluraliteten i medielandskabet; opfordrer derfor myndighederne til at fremme et mere konkurrencepræget mediemarked og sikre, at alle ansvarlige organer på medieområdet lever op til europæiske standarder for mediefrihed og pluralisme;

17.  glæder sig over kapitel 27 i associeringsaftalen mellem EU og Republikken Moldova, som specifikt fokuserer på samarbejde om beskyttelse og fremme af barnets rettigheder, og opfordrer begge parter til at støtte gennemførelsen af de relevante bestemmelser i associeringsdagsordenen;

18.  støtter fuldt ud visumfritagelsen for moldoviske statsborgere og erindrer om, at Republikken Moldova var den første østlige partner, der opnåede dette mål; opfordrer de moldoviske myndigheder til at fortsætte med at udbrede information om rettigheder og pligter i forbindelse med visumliberalisering;

19.  bemærker told- og grænsekontroltjenesternes forbedrede kapacitet og den fortsatte demarkation af grænsen med Ukraine; ser med tilfredshed på EU's grænsebistandsmissions (EUBAM's) arbejde og de moldoviske myndigheders konstruktive samarbejde;

20.  opfordrer Chisinau og Comrat til at fortsætte med at samarbejde konstruktivt i en ånd præget af tillid og inkluderende dialog, således at associeringsaftalen kan blive gennemført på en vellykket måde og der kan blive skabt et politisk klima, som er befordrende for yderligere fremskridt på den europæiske vej;

21.  fremhæver nødvendigheden af at fortsætte arbejdet med professionalisering og afpolitisering af såvel central som lokal offentlig forvaltning, da også dette i høj grad vil kunne bidrage til associeringsaftalens fulde gennemførelse; opfordrer Republikken Moldova til at gennemføre decentraliseringsstrategien på en inklusiv måde; henleder opmærksomheden på betydningen af effektive regionale og kommunale myndigheder og tilstrækkelig infrastruktur til udvikling af landdistrikterne, hvilket er en forudsætning for at mindske affolkningen af landdistrikterne;

22.  glæder sig over den politiske vilje til at opfylde kravene i associeringsaftalen og ser med anerkendelse på de moderniseringsbestræbelser, der gøres i landet; er imidlertid opmærksom på behovet for yderligere at befæste de demokratiske institutioner og opfordrer Republikken Moldovas regering til fortsat at arbejde ihærdigt på gennemførelsen af de nødvendige tiltag; mener, at politisk stabilitet og varig konsensus om reformer, navnlig hvad angår retsstatsprincippet og uafhængigheden af statslige institutioner, er af afgørende betydning for Moldovas europæiske ambitioner;

23.  forventer, at gennemførelsen af associeringsaftalen/DCFTA'en vil bidrage til en bæredygtig udvikling og en gnidningsløs integration af den moldoviske økonomi i verdensmarkederne, stimulere dens moderniseringsproces og skabe bedre beskæftigelsesvilkår; opfordrer indtrængende Kommissionen til at yde støtte og rådgive Moldova om, hvordan det effektivt kan håndtere tilpasningsmæssige udfordringer på kort sigt, bl.a. gennem samarbejde med fagforeninger og det lokale erhvervsliv;

24.  understreger igen, at der er nødvendigt med et gennemsigtigt erhvervs- og investeringsmiljø, en passende reguleringsreform samt videreførelse af privatiseringsprocessen for at kunne forbedre den moldoviske økonomis konkurrenceevne, fremme udenlandske direkte investeringer og sikre bæredygtighed i de foranstaltninger, der træffes for at løse de strukturelle økonomiske problemer; fremhæver, at det er nødvendigt at forstærke værdikæderne i landbruget, da dette er forudsætning for økonomisk og social udvikling;

25.  anerkender Republikken Moldovas beslutsomhed og vilje med hensyn til at opnå tættere økonomiske forbindelser med EU og til at gennemføre de nødvendige dybtgående, komplekse og omkostningstunge økonomiske reformer; er overbevist om, at DCFTA'en på lang sigt vil gavne Republikkens Moldovas økonomi og således vil bidrage til at forbedre livskvaliteten for landets borgere;

26.  understreger, at DCFTA'ens succes afhænger af, om de tilsagn, der er givet i aftalen, gennemføres hurtigt og konsekvent af begge parter; opfordrer i denne forbindelse EU til at give Republikken Moldova al fornøden finansiel og faglig bistand, bl.a. for at lette omkostningerne på kort sigt for Republikken Moldova;

27.  mener, at parlamentarisk kontrol er en grundlæggende betingelse for demokratisk støtte til EU's politikker; opfordrer derfor Kommissionen til rettidigt at muliggøre, at Parlamentet regelmæssigt og indgående kan overvåge gennemførelsen af DCFTA'en.

28.  bemærker, at DCFTA'en har fundet midlertidig anvendelse siden den 1. september 2014 efter dens undertegnelse den 27. juni 2014 og Rådets afgørelse 2014/492/EU af 16. juni 2014 om undertegnelse og midlertidig anvendelse af associeringsaftalen, der er baseret på EU-institutionernes fælles opfattelse af de exceptionelle omstændigheder og det presserende behov for at støtte landet;

29.  tager stærkt afstand fra Ruslands fortsatte anvendelse af handel som et redskab til at destabilisere regionen og fra dets indførelse af en række importforbud mod produkter fra Republikken Moldova, hvilket er uforeneligt med Ruslands WTO-forpligtelser; opfordrer Den Russiske Føderation til fuldt ud at respektere Republikken Moldovas integritet og dens europæiske valg; støtter fuldt ud Kommissionens initiativer til afbødning af virkningerne af den russiske embargo på moldoviske produkter, bl.a. i form af finansiel støtte og udvidelse og uddybning af de autonome handelspræferencer, der indrømmes Republikken Moldova;

30.  glæder sig over undertegnelsen den 1. juli 2014 af aftalen om Republikken Moldovas deltagelse i rammeprogrammet Horisont 2020; tror på, at samarbejde under denne ramme vil fremme vækst, innovation og konkurrenceevne og skabe nye job og muligheder; opfordrer til øget deltagelse af Republikken Moldova i EU-programmer og -agenturer samt til flere twinningprojekter og udvekslinger af studerende;

31.  tager den nylige revision af energistrategien til efterretning og opfordrer Republikken Moldovas regering til at revidere og styrke den nationale handlingsplan for energieffektivitet 2013-2015, udarbejde en troværdig og effektiv plan for vedvarende energi, der sikrer diversificering af energikilderne, og tilpasse klimaændringspolitikker og -mål til EU's;

32.  glæder sig over åbningen af Iași-Ungheni-gasforbindelsen; opfordrer Kommissionen til at intensivere indsatsen med opførelsen af Ungheni-Chisinau-rørledningen ved bl.a. at fremme samfinansiering fra andre internationale partneres side og forstærke den finansielle støtte for at få færdiggjort projektet snarest muligt;

33.  opfordrer Chisinau og Tiraspol til fortsat at bidrage konstruktivt til at finde en effektiv løsning på Transdnestrien-spørgsmålet og til at tage konkrete skridt til at forbedre levevilkårene for befolkningen; er skuffet over, at 5+2-rammen indtil nu ikke har formået at bibringe en løsning, og kræver en mere betydelig rolle for EU, bl.a. ved opgradering af EU's status til forhandlingspartner, og opfordrer alle involverede parter til at gøre brug af alle de instrumenter, de har til rådighed, for at få skabt et fundament for en konstruktiv dialog og banet vej for en hurtig genoptagelse af de officielle forhandlinger; opfordrer HR/NF og EU-Udenrigstjenesten til at arbejde proaktivt hen imod en omfattende løsning, som respekterer Republikken Moldovas suverænitet og territoriale integritet og fremmer tillidsskabelse i meget tæt samarbejde med OSCE's kompetente strukturer; understreger nødvendigheden af at sikre, at Transdnestrien som en integreret del af Republikken Moldova er dækket af associeringsaftalens fulde omfang og virkninger; opfordrer de moldoviske myndigheder til med henblik herpå at række hånden ud til befolkningen, erhvervslivet og civilsamfundsorganisationerne generelt; bemærker, at enhver løsning bør være i overensstemmelse med og fuldt ud respektere folkerettens principper;

34.  understreger i denne forbindelse, at det er vigtigt at øge mellemfolkelige kontakter på alle niveauer for at få skabt betingelserne for en varig dialog og fremme tillidsskabelse yderligere med henblik på at fremskynde fredsprocessen og opnå forsoning mellem parterne;

35.  understreger, at Europa-Parlamentets samarbejde med Republikken Moldovas parlament er vigtigt for overvågningen af associeringsaftalens og associeringsdagsordenens gennemførelse;

36.  opfordrer Kommissionen til at yde mere bistand og eksperthjælp til civilsamfundsorganisationer i Republikken Moldova for at sætte dem i stand til at varetage intern overvågning og sikre ansvar for de reformer, som regeringen er gået i gang med, og for de tilsagn, som den giver i forbindelse med udarbejdelse og gennemførelse af lovgivning, samt til at hjælpe civilsamfundet med at forbedre dets organisatoriske kapacitet og gennemslagskraft, dets rolle i forbindelse med overvågning af diskriminations- og korruptionsbekæmpelsesaktiviteter og generelt dets rolle med fremme af en kultur med borgerdeltagelse og frivilligt arbejde;

37.  er bekymret over Ruslands handlinger, der tager sigte på at undergrave EU's østlige naboers associeringsproces; gentager sin overbevisning om, at associeringsprocessen med de østlige partnere ikke er en trussel mod Ruslands politiske og økonomiske interesser, og beklager, at de russiske ledere betragter den som en sådan; understreger, at Ruslands bekymringer med hensyn til associeringsprocessen skal håndteres og forklares på passende vis for at lette frygten for nye geopolitiske skillelinjer på det europæiske kontinent; bemærker, at hvert land har al mulig ret til at træffe sine egne politiske valg, men at EU's engagement i forhold til de østlige partnere har til formål at sprede velstand og øge den politiske stabilitet, hvilket hele regionen i sidste ende vil nyde godt af;

38.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes regeringer og parlamenter samt Republikken Moldovas regering og parlament.

(1) EUT C 51 E af 22.2.2013, s. 108.
(2) Vedtagne tekster, P8_TA(2014)0050.
(3) Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0229.
(4) Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0457.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik