Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2817(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0022/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0022/2014

Συζήτηση :

PV 13/11/2014 - 5
CRE 13/11/2014 - 5

Ψηφοφορία :

PV 13/11/2014 - 8.4
CRE 13/11/2014 - 8.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0049

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 482kWORD 113k
Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2014 - Βρυξέλλες
Σύναψη συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας
P8_TA(2014)0049A8-0022/2014

Μη νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, αφετέρου (09828/2014 – C8-0130/2014 – 2014/0083(NLE)2014/2817(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (09828/2014),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, αφετέρου (17903/2013),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 217 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α), και το άρθρο 218 παράγραφος 8 δεύτερο εδάφιο, και το άρθρο 218 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0130/2014),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Σεπτεμβρίου 2011 που περιέχει τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Μολδαβίας(1),

–  έχοντας υπόψη το νομοθετικό ψήφισμά του, της 13ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με το σχέδιο απόφασης(2),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την κατάσταση στις γειτονικές ανατολικές χώρες και ειδικότερα εκείνα της 12ης Μαρτίου 2014 σχετικά με την αξιολόγηση και τον καθορισμό προτεραιοτήτων όσον αφορά τις σχέσεις της ΕΕ με τις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης(3) και της 17ης Απριλίου 2014 σχετικά με την πίεση της Ρωσίας στις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, και ειδικότερα την αποσταθεροποίηση της ανατολικής Ουκρανίας(4),

–  έχοντας υπόψη την Ατζέντα Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, που εγκρίθηκε στις 26 Ιουνίου 2014 από το Συμβούλιο Συνεργασίας και αντικατέστησε το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, της 22ας Φεβρουαρίου 2005,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 49 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A8-0022/2014),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία έτη, χάρη στο πολιτικό σθένος της κυβέρνησής της, η Δημοκρατία της Μολδαβίας έκανε σημαντική πρόοδο στις μεταρρυθμίσεις και στην ενίσχυση των σχέσεων με την ΕΕ·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα κρίση στην Ουκρανία, η παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας και ο ρόλος που παίζει η Ρωσία αποτελούν σοβαρή απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και άλλαξαν τη γεωπολιτική τάξη· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι το γεγονός αυτό έχει επιπτώσεις και στις σχέσεις ΕΕ-Δημοκρατίας της Μολδαβίας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ανατολική Εταιρική Σχέση έχει δημιουργήσει ένα σημαντικό πολιτικό πλαίσιο για την εμβάθυνση των σχέσεων, την επιτάχυνση της πολιτικής σύνδεσης και την περαιτέρω οικονομική ενοποίηση μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, που συνδέονται με ισχυρούς γεωγραφικούς, ιστορικούς και πολιτιστικούς δεσμούς, υποστηρίζοντας τις πολιτικές και κοινωνικοοικονομικές μεταρρυθμίσεις και διευκολύνοντας την προσέγγιση με την ΕΕ, ειδικότερα υπό το φως των οικονομικών κυρώσεων και των αποσταθεροποιητικών ενεργειών της Ρωσίας εις βάρος της Δημοκρατίας της Μολδαβίας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Δημοκρατία της Μολδαβίας επικύρωσε τη Συμφωνία Σύνδεσης, περιλαμβανομένης μιας εκτενούς και ολοκληρωμένης ζώνης ελεύθερων συναλλαγών (ΕΟΖΕΣ), στις 2 Ιουλίου 2014 και ότι ορισμένες από τις διατάξεις των συμφωνιών αυτών άρχισαν να εφαρμόζονται προσωρινά από 1ης Σεπτεμβρίου 2014, εν αναμονή επικύρωσης από τα κράτη μέλη της ΕΕ·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύναψη της Συμφωνίας Σύνδεσης δεν είναι ο τελικός σκοπός αλλά μέρος μιας ευρύτερης διεργασίας για την αναβάθμιση της ευρωπαϊκής προοπτικής της Δημοκρατίας της Μολδαβίας σε πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η θέση σε ισχύ του καθεστώτος απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης διαβατηρίου για τους Μολδαβούς πολίτες, η σύναψη συμφωνιών στους τομείς της αεροπορίας, της γεωργίας, της πολιτικής προστασίας, της συμμετοχής της Δημοκρατίας της Μολδαβίας στους οργανισμούς και τα προγράμματα της ΕΕ, της συνεργασίας όσον αφορά την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας και, κυρίως, η υπογραφή της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, αποτελούν απτή έκφραση της διαδικασίας αυτής· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για την επίτευξη του σκοπού αυτού, είναι καίριας σημασίας η υλοποίηση όλων αυτών των συμφωνιών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρωθυπουργός της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, κ. Iurie Leanca, δημοσιοποίησε την πρόθεση της Δημοκρατίας της Μολδαβίας να υποβάλει αίτηση προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εντός του 2015·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συναίνεση μιας μεγάλης μερίδας του πολιτικού κόσμου, όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και τις συναφείς προτεραιότητες, μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη και ταχύτερη εφαρμογή της Ατζέντας Σύνδεσης, προς όφελος των μολδαβών πολιτών·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας συμμετοχικός πολιτικός διάλογος χωρίς αποκλεισμούς και μια δημιουργική προσέγγιση, σε όλα τα επίπεδα του κράτους και της κοινωνίας, είναι απαραίτητος ούτως ώστε να συμμετάσχουν ενεργά στη διαδικασία λήψεως των αποφάσεων όλες οι περιφέρειες και όλες οι εθνικές μειονότητες·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια δυναμική εκστρατεία ενημέρωσης και επικοινωνίας, τόσο στην ΕΕ όσο και στη Δημοκρατία της Μολδαβίας, μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση των αμοιβαίων πλεονεκτημάτων της Συμφωνίας Σύνδεσης και της ΕΟΖΕΣ εκ μέρους των πολιτών·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περιφερειακά πλαίσια, όπως η Κοινοβουλευτική Συνέλευση Euronest, αποτελούν ένα ακόμη βήμα για την ανταλλαγή εμπειριών, πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών σχετικά με την εφαρμογή της Ατζέντας Σύνδεσης·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι συγκεκριμένα έργα ενεργειακών υποδομών μπορούν να προσφέρουν οφέλη στους πολίτες σε ό,τι αφορά την ενεργειακή ασφάλεια και τη μείωση του ενεργειακού κόστους για τον πληθυσμό ενώ παράλληλα επιτυγχάνονται οι στόχοι της Ενεργειακής Κοινότητας·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εμπορικοί περιορισμοί, τους οποίους επέβαλε η Ρωσική Ομοσπονδία σε συγκεκριμένα προϊόντα της Μολδαβίας, έχουν επηρεάσει σημαντικά τους τοπικούς παραγωγούς και γενικά την οικονομία της Δημοκρατίας της Μολδαβίας·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι νωρίτερα κατά το τρέχον έτος η Ρωσία πραγματοποίησε στρατιωτικές ασκήσεις στην αποσχισθείσα περιφέρεια της Υπερδνειστερίας στη Μολδαβία· λαμβάνοντας υπόψη ότι το κοινοβούλιο της Υπερδνειστερίας επανέλαβε έκκληση προς τη Μόσχα να της επιτραπεί να προσχωρήσει στη Ρωσική Ομοσπονδία·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία της ΕΟΖΕΣ μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας αντιπροσωπεύει ένα από τα πλέον σημαντικά αμοιβαία οφέλη της συμφωνίας, έχοντας αναμφισβήτητη σημασία για το εμπόριο και την οικονομική μεγέθυνση, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ευημερία και τη σταθερότητα της Δημοκρατίας της Μολδαβίας·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, με τη θέσπιση της ΕΟΖΕΣ με την ΕΕ, η Δημοκρατία της Μολδαβίας θα βελτιώσει την πρόσβασή της στην αγορά της ΕΕ, δημιουργώντας έτσι νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη και μεγέθυνση, με άμεσα οφέλη για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες της Μολδαβίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα ωφεληθεί από τις ομαλότερες εμπορικές ροές και τη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος στη Δημοκρατία της Μολδαβίας·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΟΖΕΣ περιλαμβάνει πολλές διατάξεις που αποσκοπούν στη μεταρρύθμιση της εμπορικής νομοθεσίας και των πολιτικών που σχετίζονται με το εμπόριο στη Δημοκρατία της Μολδαβίας, σε συμφωνία με το κεκτημένο της ΕΕ και βάσει αυτού, πράγμα που θα συμβάλει στον εκσυγχρονισμό της οικονομίας της χώρας και στη δημιουργία ενός καλύτερου και πιο προβλέψιμου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, μεταξύ άλλων και για τις ΜΜΕ·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι πολύ δύσκολο για οποιαδήποτε μολδαβική κυβέρνηση να εφαρμόσει τη συμφωνηθείσα ευθυγράμμιση της νομοθεσίας με το κεκτημένο της ΕΕ χωρίς ισχυρή διοικητική υποστήριξη από εμπειρογνώμονες της ΕΕ·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι με τη χορήγηση αυτόνομων εμπορικών προτιμήσεων και, προηγουμένως, προτιμήσεων ΣΓΠ +, η ΕΕ έχει ήδη προσφέρει σημαντικά οφέλη στη μολδαβική οικονομία και θα πρέπει να συνεχίσει να στηρίζει τη χώρα και στο μέλλον·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ισχυρότεροι πολιτικοί και οικονομικοί δεσμοί θα φέρουν μεγαλύτερη σταθερότητα και ευημερία σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτού του είδους η συνεργασία στηρίζεται σε κοινές αξίες σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις θεμελιώδεις ελευθερίες και το κράτος δικαίου, και πως διαπνέεται από την αντίληψή μας περί της μοναδικότητας του κάθε προσώπου·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συμφωνία Σύνδεσης και η συναφής σταδιακή ένταξη της Μολδαβίας στις πολιτικές της ΕΕ δεν πρέπει να αποκλείσουν την Μολδαβία από τους παραδοσιακούς, ιστορικούς και οικονομικούς της δεσμούς με άλλες χώρες της περιοχής, αλλά ότι, αντίθετα, θα πρέπει να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για να μπορέσει η χώρα να επωφεληθεί πλήρως από το δυναμικό της·

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την υπογραφή της Συμφωνίας Σύνδεσης, που αποτελεί ισχυρό σημάδι αναγνώρισης των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών και των φιλοδοξιών του λαού και των αρχών της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και της ουσιαστικής προόδου που έχει σημειωθεί κατά την τελευταία περίοδο· εκφράζει επίσης ικανοποίηση για τη συμπληρωματική ενίσχυση που έχει διατεθεί από την Επιτροπή μέσω του μηχανισμού «more for more» (περισσότερη στήριξη έναντι περισσότερων μεταρρυθμίσεων) το 2014, σε αναγνώριση των θετικών εξελίξεων σε τομείς προτεραιότητας· αναγνωρίζει ότι η Συμφωνία Σύνδεσης αποτελεί σημαντικό βήμα προόδου στις σχέσεις ΕΕ-Δημοκρατίας της Μολδαβίας και δέσμευση στην πορεία της πολιτικής σύνδεσης και της οικονομικής ενοποίησης· τονίζει την καίρια σημασία της πλήρους εφαρμογής της· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, επιτακτικά τα κράτη μέλη να προβούν το συντομότερο δυνατόν στην κύρωση της Συμφωνίας Σύνδεσης·

2.  τονίζει ότι η υπογραφή και κύρωση της Συμφωνίας Σύνδεσης δεν αποτελεί τον τελικό σκοπό στις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 49 ΣΕΕ, η Δημοκρατία της Μολδαβίας - όπως κάθε άλλο ευρωπαϊκό κράτος - έχει ευρωπαϊκή προοπτική και μπορεί να ζητήσει να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφόσον σέβεται τις αρχές της δημοκρατίας, τις θεμελιώδεις ελευθερίες και τα δικαιώματα των μειονοτήτων και διασφαλίζει το κράτος δικαίου·

3.  τονίζει ότι η Συμφωνία Σύνδεσης καλύπτει ολόκληρο το διεθνώς αναγνωρισμένο έδαφος της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και είναι προς όφελος όλου του πληθυσμού· τονίζει, ως εκ τούτου, την ανάγκη να αντιμετωπιστούν έγκαιρα και ορθά οι κοινωνικές συνέπειες των συνεπαγόμενων μεταρρυθμίσεων· καλεί τη Δημοκρατία της Μολδαβίας να μεριμνήσει ώστε οι μεταρρυθμίσεις να θεμελιωθούν και να ριζώσουν βαθιά στο θεσμικό πλαίσιο· τονίζει την ανάγκη για μια ολοκληρωμένη ενημερωτική εκστρατεία, που θα απευθύνεται στους πολίτες, σε σχέση με τους στόχους και το περιεχόμενο της Συμφωνίας Σύνδεσης και τα άμεσα και συγκεκριμένα οφέλη που προκύπτουν για τους πολίτες από την εφαρμογή της Ατζέντας Σύνδεσης·

4.  εκφράζει ικανοποίηση για την Ατζέντα Σύνδεσης , η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα και προϋποθέσεις για την επίτευξη των γενικών στόχων της Συμφωνίας Σύνδεσης και πρέπει να αποτελέσει το κατευθυντήριο πλαίσιο για τις σχέσεις ΕΕ - Δημοκρατίας της Μολδαβίας·

5.  τονίζει ότι στην εφαρμογή της Ατζέντας Σύνδεσης θα πρέπει να συμμετάσχουν τόσο η Δημοκρατία της Μολδαβίας όσο και η ΕΕ και ότι οι προτεραιότητες που καθορίζονται σε αυτήν πρέπει να λάβουν την κατάλληλη τεχνική και χρηματοδοτική στήριξη ώστε τα οφέλη της σύνδεσης να γίνουν το ταχύτερο δυνατόν ορατά στους μολδαβούς πολίτες· ζητεί από την Επιτροπή να καθοδηγείται από αυτές τις προτεραιότητες κατά τον προγραμματισμό της χρηματοδότησης για τη Δημοκρατία της Μολδαβίας· τονίζει την ανάγκη να βελτιωθεί η ικανότητα απορρόφησης στη Δημοκρατία της Μολδαβίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική υλοποίηση των έργων και η χρήση των χρηματοδοτικών πόρων· τονίζει τη σημασία που έχει η ενίσχυση του μηχανισμού διαχείρισης, διαφάνειας και λογοδοσίας, ώστε να εποπτεύεται η απορρόφηση και χρήση των κονδυλίων της ΕΕ· καλεί τα συμβαλλόμενα μέρη να καθορίσουν τις ανάγκες σε θέματα κατάρτισης προκειμένου να καταστεί η Δημοκρατία της Μολδαβίας ικανή να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της στο πλαίσιο της Συμφωνίας και της Ατζέντας Σύνδεσης·

6.  τονίζει τη σημασία που έχουν η ενίσχυση της σταθερότητας, της ανεξαρτησίας και της αποτελεσματικότητας των θεσμών που είναι υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και της χρηστής διακυβέρνησης, καθώς και η εδραίωση του συστήματος προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών· υπενθυμίζει εν προκειμένω τη σημασία προηγούμενων μεταρρυθμιστικών ενεργειών, όπως η ενίσχυση της αυτονομίας του συστήματος εκλογής των δικαστών, η αντιπροσωπευτική στελέχωση της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής και η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ανεξαρτησίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

7.  καλεί τις μολδαβικές αρχές να μεριμνήσουν ώστε οι επικείμενες εκλογές να γίνουν σύμφωνα με τα υψηλότερα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, και να εγκρίνουν τα αναγκαία μέτρα για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των Μολδαβών του εξωτερικού· καλεί τις αρχές να συνεργαστούν στενά με το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ και με την Επιτροπή της Βενετίας του Συμβουλίου της Ευρώπης, και να ακολουθήσουν τις συστάσεις τους· υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν πολιτικοί παράγοντες και κόμματα, και την ανάγκη να εγκριθεί μια αποτελεσματική νομοθεσία που θα εξασφαλίσει διαφάνεια στη χρηματοδότηση των κομμάτων· δεσμεύεται να εξασφαλίσει την παρουσία εκλογικών παρατηρητών και θα στείλει δική του αποστολή εκλογικών παρατηρητών για να παρατηρήσει τις βουλευτικές εκλογές της 30ής Νοεμβρίου 2014·

8.  επισημαίνει την ανάγκη να τροποποιηθεί το άρθρο 78 του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, σχετικά με την εκλογή του Προέδρου, για να αποφευχθεί η επανεμφάνιση θεσμικού αδιεξόδου που θα ήταν επιζήμιο για τον ρυθμό των μεταρρυθμίσεων· ζητεί η όποια συνταγματική μεταρρύθμιση να γίνει σε συνεννόηση με την Επιτροπή της Βενετίας και τους αρμόδιους εθνικούς φορείς·

9.  επισημαίνει με ικανοποίηση την πρόοδο που έχουν σημειώσει οι αρχές της Δημοκρατίας της Μολδαβίας στην εφαρμογή του ευρωπαϊκού μεταρρυθμιστικού προγράμματος, όπου περιλαμβάνονται η μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης και των σωμάτων ασφαλείας, όπως επισημαίνεται στην έκθεση της Επιτροπής, της 27 Μαρτίου 2014, η αναδιάρθρωση του πλαισίου για την καταπολέμηση της διαφθοράς, η εφαρμογή του σχεδίου δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και του σχεδίου δράσης για την υποστήριξη των Ρομά, η συνέχιση του διαλόγου με την Tiraspol και η συνέχιση των δυσχερών κανονιστικών και τομεακών μεταρρυθμίσεων·

10.  επισημαίνει τη μέχρι σήμερα επιτευχθείσα πρόοδο· καλεί τις αρχές να συνεχίσουν την ουσιαστική εφαρμογή του εθνικού σχεδίου δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, με ιδιαίτερη έμφαση στα ανθρώπινα δικαιώματα των Ρομά·

11.  υπογραμμίζει την ανάγκη να προωθηθεί με νέα ένταση τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος, με στόχο την εξασφάλιση της ανεξαρτησίας του, καθώς και του συστήματος επιβολής του νόμου, και να θεσπίσει συνταγματικές πρόνοιες για μια ανεξάρτητη δικαιοσύνη, για την ισότητα ενώπιον του νόμου και για τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα· τονίζει την ανάγκη εντατικοποίησης του αγώνα κατά της διαφθοράς σε όλα τα επίπεδα, μεταξύ άλλων με την πλήρη εφαρμογή της νομοθετικής δέσμης που εγκρίθηκε το 2013 και με τη βελτίωση του μητρώου επιδόσεων των οργάνων καταπολέμησης της διαφθοράς· καλεί τις μολδαβικές αρχές να μεριμνήσουν ώστε οι μηχανισμοί του συστήματος καταπολέμησης της διαφθοράς, και ιδίως το Εθνικό Κέντρο Καταπολέμησης της Διαφθοράς και το Εθνικό Κέντρο Ακεραιότητας, να είναι ανεξάρτητοι και πλήρως λειτουργικοί, να χρηματοδοτούνται και να επανδρώνονται με προσωπικό στο βαθμό που χρειάζεται και να μην υπόκεινται σε ανάρμοστες επιρροές·

12.  καλεί τις μολδαβικές αρχές να βελτιώσουν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία στη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών και στα θέματα ιδιωτικοποίησης και δημοσίων συμβάσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί η χρηστή διακυβέρνηση, η ισότιμη πρόσβαση και ο θεμιτός ανταγωνισμός και να ενισχυθεί περισσότερο η εποπτεία του τραπεζικού τομέα·

13.  τονίζει την ανάγκη να διερευνηθούν σωστά και πλήρως όλες οι καταγγελίες για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ιδίως να αντιμετωπιστεί η ατιμωρησία και να διωχθούν αποτελεσματικά οι αυτουργοί για περιπτώσεις κακομεταχείρισης και βασανιστηρίων· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να παράσχει βοήθεια ώστε οι δημόσιοι φορείς να αντιμετωπίσουν κατάλληλα τέτοιες παραβιάσεις με τα αναγκαία νομικά μέσα και με τους κοινωνικούς μηχανισμούς που προορίζονται για την πρόληψη των εγκλημάτων αυτών, καθώς και να συνεργάζονται στενά με την κοινωνία των πολιτών για να τη βοηθήσουν να αναλάβει έναν ενισχυμένο ρόλο στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

14.  τονίζει τη σημασία της νομοθεσίας κατά των διακρίσεων, προκειμένου να διασφαλίζεται η ισότητα και η προστασία όλων των μειονοτήτων, και ιδίως των εθνικών και θρησκευτικών και των προσώπων ΛΟΑΔ, και καλεί τις μολδαβικές αρχές να εξαλείψουν όλες τις εναπομένουσες διατάξεις που εισάγουν διακρίσεις· τονίζει τη σημασία του νεοσύστατου Συμβουλίου πρόληψης και εξάλειψης των διακρίσεων και εξασφάλισης της ισότητας για την εφαρμογή του Νόμου του 2012 περί κατοχύρωσης της ισότητας·

15.  καλεί την κυβέρνηση να παράσχει τους κατάλληλους μηχανισμούς εποπτείας και τους αναγκαίους πόρους για την εφαρμογή των νομικών εγγυήσεων για όλες τις εθνικές μειονότητες και για τη διεύρυνση του πεδίου της εκπαίδευσης στη μητρική γλώσσα για τις εθνικές και γλωσσικές μειονότητες· τονίζει, ακόμη, τη σημασία που έχει να ξεκινήσει η κυβέρνηση έναν διάλογο με εκπροσώπους όλων των εθνικών μειονοτήτων και να προσφέρει τεχνική και οικονομική βοήθεια για βελτιώσεις των υποδομών στην αυτόνομη περιφερειακή μονάδα της Γκαγκαουζίας και στην περιοχή της Ταρακλίας·

16.  επαναλαμβάνει την ανάγκη ενίσχυσης και προώθησης της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και της πολυφωνίας, καθώς και την ανάγκη εξασφάλισης της ουδετερότητας των κρατικών μέσων ενημέρωσης, με παράλληλη στήριξη των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης· εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη διαφάνειας όσον αφορά την ιδιοκτησία των μέσων ενημέρωσης και τη συγκέντρωση της ιδιοκτησίας τους, που περιορίζει την πολυφωνία στον χώρο των μέσων ενημέρωσης· προτρέπει τις αρχές, συνεπώς, να διαμορφώσουν μια ανταγωνιστικότερη αγορά στο πεδίο των μέσων ενημέρωσης και να εξασφαλίσουν ότι όλοι οι αρμόδιοι οργανισμοί στον τομέα αυτόν θα συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα όσον αφορά την ελευθερία και τον πλουραλισμό των μέσων ενημέρωσης·

17.  εκφράζει ικανοποίηση για το κεφάλαιο 27 της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Δημοκρατίας της Μολδαβίας, που εστιάζει στη συνεργασία για την προστασία και προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού, και καλεί και τα δύο μέρη να στηρίξουν την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων της Ατζέντας Σύνδεσης·

18.  υποστηρίζει πλήρως την εφαρμογή καθεστώτος απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης για τους μολδαβούς πολίτες, υπενθυμίζοντας ότι η Δημοκρατία της Μολδαβίας ήταν η πρώτη χώρα εταίρος της Ανατολικής Ευρώπης που πέτυχε αυτό το στόχο· καλεί τις μολδαβικές αρχές να συνεχίσουν να παρέχουν ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που συνδέονται με την ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων·

19.  λαμβάνει υπό σημείωση τη βελτίωση των ικανοτήτων των τελωνειακών και συνοριακών υπηρεσιών και τη συνέχιση της οριοθέτησης των συνόρων με την Ουκρανία· επιδοκιμάζει το έργο της αποστολής συνοριακής συνδρομής της ΕΕ (EUBAM) και την εποικοδομητική συνεργασία με τις μολδαβικές αρχές·

20.  καλεί το Κισινάου και την Comrat να συνεχίσουν να συνεργάζονται εποικοδομητικά με πνεύμα εμπιστοσύνης και διάλογο χωρίς αποκλεισμούς, για την επιτυχή εφαρμογή της Συμφωνίας Σύνδεσης και να δημιουργήσουν ένα πολιτικό κλίμα που να ευνοεί την περαιτέρω πρόοδο στην πορεία προς την Ευρώπη·

21.  υπογραμμίζει την ανάγκη να συνεχισθεί το έργο της επαγγελματικοποίησης και αποπολιτικοποίησης της δημόσιας διοίκησης, σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, καθώς αυτό θα συμβάλει σημαντικά στην πλήρη εφαρμογή της Συμφωνίας Σύνδεσης· καλεί τη Δημοκρατία της Μολδαβίας να εφαρμόσει χωρίς αποκλεισμούς τη στρατηγική της αποκέντρωσης· υπενθυμίζει τη σημασία της ύπαρξης αποδοτικών φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης και κατάλληλων υποδομών για την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, που αποτελεί προϋπόθεση για τη μείωση του ρυθμού εγκατάλειψης της υπαίθρου·

22.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πολιτική αποφασιστικότητα όσον αφορά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Συμφωνία Σύνδεσης και για τις προσπάθειες εκσυγχρονισμού που έχουν αναληφθεί στη χώρα· αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι πρέπει να εδραιωθούν περισσότερο οι δημοκρατικοί θεσμοί και προτρέπει την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Μολδαβίας να συνεχίσει να εργάζεται εντατικά για την υλοποίηση των αναγκαίων μέτρων· πιστεύει ότι η πολιτική σταθερότητα και η διατήρηση της συναίνεσης όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις, ιδίως σε σχέση με το κράτος δικαίου και την ανεξαρτησία από τους κρατικούς θεσμούς, έχουν κεφαλαιώδη σημασία για τις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες της Μολδαβίας·

23.  αναμένει ότι η εφαρμογή της Συμφωνίας Σύνδεσης/ΕΟΖΕΣ θα συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη της Μολδαβίας και στην ομαλή ένταξη της οικονομίας της στις παγκόσμιες αγορές, τονώνοντας τη διαδικασία εκσυγχρονισμού της και δημιουργώντας καλύτερες συνθήκες εργασίας· προτρέπει την Επιτροπή να παράσχει υποστήριξη και συμβουλές στη Μολδαβία για τον τρόπο αποτελεσματικής αντιμετώπισης των βραχυπρόθεσμων ζητημάτων προσαρμογής, μεταξύ άλλων και σε συνεργασία με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και την τοπική επιχειρηματική κοινότητα·

24.  εξακολουθεί να τονίζει την ανάγκη ενός διαφανούς επιχειρηματικού και επενδυτικού περιβάλλοντος, μιας κατάλληλης κανονιστικής μεταρρύθμισης και της συνέχισης της διαδικασίας ιδιωτικοποιήσεων, προκειμένου να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, να ενθαρρυνθούν οι άμεσες ξένες επενδύσεις και να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των μέτρων που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών οικονομικών προβλημάτων· επισημαίνει την ανάγκη να επεκταθούν οι αλυσίδες αξίας στον τομέα της γεωργίας, ως προϋπόθεση οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης·

25.  εξαίρει την αποφασιστικότητα και τη δέσμευση της Μολδαβίας να δημιουργήσει στενότερους οικονομικούς δεσμούς με την ΕΕ επιχειρώντας μια βαθιά, πολύπλοκη και δαπανηρή διαδικασία οικονομικών μεταρρυθμίσεων· πιστεύει ακράδαντα ότι η ΕΟΖΕΣ θα έχει μακροπρόθεσμα θετικά αποτελέσματα για την οικονομία της Μολδαβίας και θα συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών της·

26.  υπογραμμίζει ότι η επιτυχία της ΕΟΖΕΣ εξαρτάται από την ταχεία, πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή και από τα δύο μέρη των δεσμεύσεων που ορίζει η συμφωνία· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από την ΕΕ να παράσχει στη Δημοκρατία της Μολδαβίας κάθε αναγκαία οικονομική και τεχνική βοήθεια, μεταξύ άλλων και προκειμένου να μετριασθεί το βραχυπρόθεσμο κόστος για τη Δημοκρατία της Μολδαβίας·

27.  πιστεύει ότι ο κοινοβουλευτικός έλεγχος αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για τη δημοκρατική υποστήριξη των πολιτικών της ΕΕ· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να διευκολύνει το Κοινοβούλιο στην έγκαιρη, τακτική και αναλυτική εποπτεία της εφαρμογής της ΕΟΖΕΣ·

28.  σημειώνει ότι η ΕΟΖΕΣ εφαρμόζεται προσωρινά από 1ης Σεπτεμβρίου 2014, μετά την υπογραφή της, στις 27 Ιουνίου 2014, και την απόφαση αριθ. 2014/492/ΕΕ του Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 2014, σχετικά με την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της Συμφωνίας Σύνδεσης, στη βάση των κοινών απόψεων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ όσον αφορά τις έκτακτες συνθήκες και την επείγουσα ανάγκη να υποστηριχθεί η χώρα·

29.  εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για τη χρήση των εμπορικών συναλλαγών εκ μέρους της Ρωσίας ως μέσου για την αποσταθεροποίηση της περιοχής, μέσω της επιβολής απαγορεύσεων στις εισαγωγές πολλών προϊόντων από τη Δημοκρατία της Μολδαβίας, κατά παράβαση των δεσμεύσεων της Ρωσίας στο πλαίσιο του ΠΟΕ· καλεί τη Ρωσική Ομοσπονδία να σεβαστεί πλήρως την εδαφική ακεραιότητα της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και την ευρωπαϊκή επιλογή της· στηρίζει πλήρως τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των συνεπειών του ρωσικού εμπάργκο στα μολδαβικά προϊόντα, μεταξύ άλλων με την παροχή οικονομικής στήριξης και την επέκταση και την εμβάθυνση των αυτόνομων εμπορικών προτιμήσεων που χορηγούνται στη Δημοκρατία της Μολδαβίας·

30.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την υπογραφή, την 1η Ιουλίου 2014, της συμφωνίας σχετικά με τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Μολδαβίας στο πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020»· πιστεύει ότι η συνεργασία στο πλαίσιο αυτό θα δώσει ώθηση στην ανάπτυξη, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα, δημιουργώντας έτσι νέες θέσεις εργασίας και επιχειρηματικές ευκαιρίες· ζητεί να αυξηθούν η συμμετοχή της Δημοκρατίας της Μολδαβίας σε προγράμματα της Ένωσης και οργανισμών της, καθώς και οι αδελφοποιήσεις πόλεων και οι ανταλλαγές σπουδαστών·

31.  λαμβάνει υπό σημείωση την πρόσφατη αναθεώρηση της ενεργειακής στρατηγικής και καλεί τη μολδαβική κυβέρνηση να επανεξετάσει και να ενισχύσει το εθνικό σχέδιο δράσης 2013-2015 για την ενεργειακή απόδοση και να διαμορφώσει ένα αξιόπιστο και αποτελεσματικό σχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην προοπτική της διαφοροποίησης των πηγών ενέργειας που χρησιμοποιεί η χώρα και της ευθυγράμμισης με τις πολιτικές και τους στόχους της ΕΕ σε σχέση με την αλλαγή του κλίματος·

32.  εκφράζει ικανοποίηση για την έναρξη λειτουργίας του κόμβου διασύνδεσης φυσικού αερίου Ιάσιο - Ungheni· καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειες για την κατασκευή του αγωγού Ungheni-Κισινάου, μεταξύ άλλων με την διευκόλυνση της συγχρηματοδότησης από άλλους διεθνείς εταίρους και με την ενίσχυση της οικονομικής υποστήριξης, ώστε το έργο να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό·

33.  καλεί το Κισινάου και το Τιρασπόλ να συνεχίσουν να συμμετέχουν εποικοδομητικά στην αναζήτηση μιας αποτελεσματικής λύσης για τη διευθέτηση του ζητήματος της Υπερδνειστερίας και να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του πληθυσμού της· τονίζει ότι το λεγόμενο διαπραγματευτικό πλαίσιο «5 + 2» δεν έχει κατορθώσει μέχρι στιγμής να εξασφαλίσει μια λύση, ζητεί να γίνει σημαντικότερος ο ρόλος της ΕΕ, ιδίως με την αναβάθμιση του καθεστώτος της σε αυτό του διαπραγματευτικού εταίρου, και καλεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να χρησιμοποιήσουν όλα τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους για να θέσουν τις βάσεις ενός εποικοδομητικού διαλόγου και να κάνουν δυνατή την ταχεία επανάληψη των επίσημων συνομιλιών· καλεί την ΥΕ/ΑΠ και την ΕΥΕΔ να επιδιώξουν ενεργά την εξεύρεση μιας συνολικής λύσης που θα σέβεται την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και θα προωθεί την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες δομές του ΟΑΣΕ· τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι η Υπερδνειστερία, ως αναπόσπαστο τμήμα της Μολδαβίας, θα καλύπτεται από την εμβέλεια και τα αποτελέσματα της Συμφωνίας Σύνδεσης· προς την κατεύθυνση αυτή, προτρέπει τις αρχές της Μολδαβίας να έρθουν σε επαφή με τον πληθυσμό, την επιχειρηματική κοινότητα και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών της χώρας· σημειώνει ότι οποιαδήποτε ενδεχόμενη λύση θα πρέπει να ακολουθεί και να σέβεται πλήρως τις αρχές του διεθνούς δικαίου·

34.  τονίζει τη σημασία που έχει, από την άποψη αυτή, να αναβαθμιστούν οι επαφές μεταξύ των ανθρώπων, σε όλα τα επίπεδα, ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες για έναν συνεχή διάλογο και να προωθηθεί περισσότερο η οικοδόμηση εμπιστοσύνης, με στόχο την επιτάχυνση της ειρηνευτικής διαδικασίας και τη συμφιλίωση μεταξύ των δύο πλευρών·

35.  τονίζει τη σημασία της συνεργασίας του με το Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, ως μέσο για την παρακολούθηση της εφαρμογής της Συμφωνίας και της Ατζέντας Σύνδεσης·

36.  καλεί την Επιτροπή να αναβαθμίσει την παροχή βοήθειας και εμπειρογνωμοσύνης στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στη Δημοκρατία της Μολδαβίας για να τις καταστήσει ικανές να εξασφαλίσουν τον εσωτερικό έλεγχο και λογοδοσία όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις και τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η κυβέρνηση, στο πλαίσιο της διατύπωσης και της εφαρμογής νομοθεσίας, καθώς και να βοηθήσει την κοινωνία των πολιτών να αναβαθμίσει τις οργανωτικές και διεκδικητικές ικανότητές της, τον ρόλο της στην παρακολούθηση και την αποτροπή των διακρίσεων και της διαφθοράς και, γενικά, τον ρόλο της στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών και του εθελοντισμού·

37.  εκφράζει σοβαρή ανησυχία για τις ενέργειες της Ρωσίας που αποσκοπούν στην υπονόμευση της διαδικασίας σύνδεσης της ΕΕ με τις ανατολικές γειτονικές της χώρες· υπογραμμίζει ότι η διαδικασία σύνδεσης των ανατολικών εταίρων της ΕΕ δεν συνιστά απειλή για τα πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα της Ρωσίας και εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η ρωσική ηγεσία την αντιμετωπίζει ως τέτοια· υπογραμμίζει ότι οι ανησυχίες της ρωσικής πλευράς όσον αφορά τη διαδικασία σύνδεσης χρειάζονται την κατάλληλη εξέταση και κατανόηση, ώστε να διασκεδαστούν οι φόβοι για δημιουργία νέων γεωπολιτικών διαχωριστικών γραμμών στην ευρωπαϊκή ήπειρο· επισημαίνει ότι κάθε χώρα έχει κάθε δικαίωμα να κάνει τις δικές της πολιτικές επιλογές αλλά ότι η δέσμευση της ΕΕ έναντι των ανατολικών εταίρων της έχει ως σκοπό την εξασφάλιση της ευημερίας και την ενίσχυση της πολιτικής σταθερότητας, στοιχεία από τα οποία θα ωφεληθεί τελικά ολόκληρη η περιοχή·

38.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Μολδαβίας.

(1) ΕΕ C 51 E της 22.2.2013, σ. 108.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0050.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0229.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0457.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου