Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2817(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0022/2014

Predkladané texty :

A8-0022/2014

Rozpravy :

PV 13/11/2014 - 5
CRE 13/11/2014 - 5

Hlasovanie :

PV 13/11/2014 - 8.4
CRE 13/11/2014 - 8.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0049

Prijaté texty
PDF 266kWORD 100k
Štvrtok, 13. novembra 2014 - Brusel
Uzavretie Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Moldavskou republikou
P8_TA(2014)0049A8-0022/2014

Nelegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. novembra 2014 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej (09828/2014 – C8-0130/2014 – 2014/0083(NLE)2014/2817(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (09828/2014),

–  so zreteľom na návrh Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej (17903/2013),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú predložila Rada v súlade s článkom 217 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) a článkom 218 ods. 8 druhým pododsekom, ako aj s článkom 218 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0130/2014),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 15. septembra 2011 o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade, Komisii a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) k rokovaniam o dohode o pridružení medzi EÚ a Moldavskou republikou(1),

–  so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie z 13. novembra 2014 o návrhu rozhodnutia(2),

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o situácii v krajinách Východného partnerstva, a najmä uznesenia z 12. marca 2014 o posudzovaní a stanovovaní priorít pre vzťahy EÚ s krajinami Východného partnerstva(3) a zo 17. apríla 2014 o nátlaku Ruska na krajiny Východného partnerstva, a najmä destabilizácii východnej Ukrajiny(4),

–  so zreteľom na program pridruženia medzi Európskou úniou a Moldavskou republikou, ktorý Rada pre spoluprácu schválila 26. júna 2014 a ktorý nahradil akčný plán európskej susedskej politiky z 22. februára 2005,

–  so zreteľom na článok 49 Zmluvy o Európskej únii,

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 druhý pododsek rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci a stanovisko Výboru pre medzinárodný obchod (A8-0022/2014),

A.  keďže Moldavská republika dosiahla v posledných pár rokoch vďaka politickému odhodlaniu svojej vlády značný pokrok, pokiaľ ide o reformy a posilnenie vzťahov s EÚ;

B.  keďže pokračujúca kríza na Ukrajine, nezákonná anexia Krymu a úloha, ktorú zohráva Rusko, predstavujú vážnu hrozbu pre európsku bezpečnosť a zmenili geopolitické usporiadanie; keďže toto má vplyv aj na vzťahy medzi EÚ a Moldavskou republikou;

C.  keďže Východné partnerstvo vytvorilo zmysluplný politický rámec na prehĺbenie vzťahov, zrýchlenie politického združovania a podporovanie hospodárskej integrácie medzi EÚ a Moldavskou republikou – dvomi subjektmi, ktoré spájajú silné zemepisné, historické a kultúrne väzby, a to presadzovaním politických a sociálno-ekonomických reforiem a uľahčovaním zbližovania, najmä v súvislosti s ruskými hospodárskymi sankciami a destabilizujúcimi krokmi proti Moldavskej republike;

D.  keďže Moldavská republika ratifikovala dohodu o pridružení vrátane prehĺbenej a komplexnej zóny voľného obchodu (DCFTA) 2. júla 2014 a niektoré jej ustanovenia sa predbežne uplatňujú od 1. septembra 2014, pričom členské štáty ju ešte neratifikovali;

E.  keďže uzavretie dohody o pridružení nie je samotným cieľom, ale súčasťou širšieho procesu podporovania európskej perspektívy Moldavskej republiky z politického, hospodárskeho a spoločenského hľadiska; keďže zavedenie bezvízového režimu pre moldavských občanov, uzatvorenie dohôd v oblastiach letectva, poľnohospodárstva, civilnej ochrany o zapojení sa Moldavskej republiky do činnosti agentúr a programov EÚ a o spolupráci v oblasti spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky a, čo je najdôležitejšie, podpísanie Dohody o pridružení medzi EÚ a Moldavskom sú konkrétnym prejavom tohto procesu; keďže na tento účel je nevyhnutné vykonávanie všetkých dohôd;

F.  keďže predseda vlády Moldavskej republiky Jurij Leanca zverejnil vyhlásenie o zámere Moldavska podať v roku 2015 žiadosť o členstvo v EÚ;

G.  keďže konsenzus vo veľkej časti politického spektra v otázke vzťahov medzi EÚ a Moldavskou republikou a ich priorít môže preto prispieť k lepšiemu a rýchlejšiemu plneniu programu pridruženia v záujme moldavských občanov;

H.  keďže inkluzívny a participatívny národný dialóg a konštruktívny prístup na všetkých úrovniach štátnej správy a spoločnosti sú pre všetky regióny a národnostné menšiny potrebné na to, aby zohrávali aktívnu úlohu v rozhodovacom procese;

I.  keďže výrazná informačná a komunikačná kampaň v EÚ aj v Moldavskej republike môže prispieť k tomu, aby občania lepšie pochopili spoločné výhody vyplývajúce z dohody o pridružení a DCFTA;

J.  keďže regionálne štruktúry vrátane Parlamentného zhromaždenia Euronest sú ďalším fórom, ktoré slúži na výmenu skúseností, informácií a najlepších postupov v súvislosti s plnením programu pridruženia;

K.  keďže konkrétne projekty na budovanie energetickej infraštruktúry môžu priniesť konkrétne výsledky pre občanov z hľadiska energetickej bezpečnosti a klesajúcich nákladov na energiu pre obyvateľstvo, ako aj plnenia cieľov Energetického spoločenstva;

L.  keďže obchodné obmedzenia Ruskej federácie vzťahujúce sa na konkrétne moldavské výrobky tvrdo postihli miestnych výrobcov a celé hospodárstvo Moldavskej republiky;

M.  keďže Rusko začiatkom tohto roka zorganizovalo vojenské cvičenia v Podnestersku, ktoré je odtrhnutým regiónom Moldavska; keďže podnesterský parlament zopakoval svoju žiadosť, aby mu Moskva umožnila pripojiť sa k Ruskej federácii;

N.  keďže vytvorenie DCFTA medzi EÚ a Moldavskou republikou je jedným z najvýznamnejších vzájomných prínosov dohody a má nesporný význam pre rast obchodu a hospodárstva, vytváranie pracovných miest, prosperitu a stabilitu v Moldavskej republike;

O.  keďže vytvorením DCFTA s EÚ sa posilní prístup Moldavskej republiky na trh EÚ, čím vzniknú nové príležitosti na rozvoj a rast a z čoho budú mať priamy prospech moldavské podniky a obyvatelia; keďže EÚ bude ťažiť z plynulejších obchodných tokov a lepších podmienok investovania v Moldavskej republike;

P.  keďže DCFTA obsahuje viaceré ustanovenia zamerané na reformu obchodno-právnych predpisov a politík v oblasti obchodu Moldavskej republiky v súlade s acquis EÚ a na jeho základe, čo umožní zmodernizovať hospodárstvo krajiny a vytvoriť lepšie a predvídateľnejšie podnikateľské prostredie, a to aj pre malé a stredné podniky;

Q.  keďže bez výraznej administratívnej podpory zo strany odborníkov EÚ je pre akúkoľvek moldavskú vládu veľmi ťažké vykonávať dohodnutú aproximáciu právnych predpisov k acquis EÚ;

R.  keďže udelením autonómnych obchodných preferencií a predtým preferencií VSP+ EÚ už poskytla moldavskému hospodárstvu významné výhody a mala by v budúcnosti krajinu naďalej podporovať;

S.  keďže silnejšie politické a hospodárske väzby zabezpečia väčšiu stabilitu a prosperitu pre celý európsky kontinent; keďže takáto spolupráca je založená na spoločných hodnotách, pokiaľ ide o ľudské práva, základné slobody a zásady právneho štátu, a je inšpirovaná našou predstavou o jedinečnej hodnote každej osoby;

T.  keďže dohoda o pridružení a súvisiace postupné začleňovanie Moldavskej republiky do politík EÚ by nemali vylučovať Moldavskú republiku z jeho tradičných historických a ekonomických väzieb s ďalšími krajinami regiónu, ale naopak, mali by vytvárať podmienky na to, aby táto krajina mohla v plnej miere ťažiť z vlastného potenciálu;

1.  s potešením víta podpísanie dohody o pridružení ako výrazný prejav uznania reformného úsilia a ambícií moldavského národa a moldavských orgánov, ako aj výrazného pokroku dosiahnutého v uplynulom období; víta ďalšiu pomoc, ktorú Komisia sprístupnila v roku 2014 prostredníctvom mechanizmu „more for more“ (viac za viac), ako uznanie tohto pozitívneho vývoja v prioritných oblastiach; berie na vedomie, že dohoda o pridružení je významným krokom vpred vo vzťahoch medzi EÚ a Moldavskou republikou a predstavuje záväzok, pokiaľ ide o politické združenie a hospodársku integráciu; zdôrazňuje preto, že úplné vykonávanie je kľúčové; v tejto súvislosti naliehavo vyzýva členské štáty, aby čo najrýchlejšie pristúpili k ratifikácii dohody o pridružení;

2.  zdôrazňuje, že podpísanie a ratifikácia dohody o pridružení nepredstavujú konečný cieľ vo vzťahoch medzi EÚ a Moldavskou republikou, a poukazuje na to, že podľa článku 49 Zmluvy o EÚ má Moldavská republika, ako každý iný európsky štát, európske vyhliadky a môže sa uchádzať o členstvo v Európskej únii pod podmienkou, že sa hlási k zásadám demokracie, dodržiava základné slobody a menšinové práva a zabezpečuje dodržiavanie zásad právneho štátu;

3.  zdôrazňuje, že dohoda o pridružení sa vzťahuje na celé medzinárodne uznané územie Moldavskej republiky a prináša výhody celému obyvateľstvu; zdôrazňuje preto potrebu riešiť včas a náležitým spôsobom sociálne dôsledky súvisiacich reforiem; vyzýva Moldavskú republiku, aby zabezpečila zakotvenie a pevné zakorenenie reforiem v inštitucionálnom rámci; zdôrazňuje potrebu komplexnej informačnej kampane zameranej na verejnosť, ktorej predmetom budú ciele a obsah dohody o pridružení a priame a konkrétne výhody, ktoré občanom prinesie plnenie programu pridruženia;

4.  víta program pridruženia, ktorý obsahuje konkrétne kroky a podmienky na dosiahnutie všeobecných cieľov dohody o pridružení a ktorý by mal byť usmerňujúcim rámcom pre vzťahy medzi EÚ a Moldavskou republikou;

5.  zdôrazňuje, že Moldavská republika aj EÚ by sa mali zúčastňovať na vykonávaní programu a že priority, ktoré sú v ňom stanovené, by mali mať primeranú technickú a finančnú podporu, aby moldavskí občania mohli čo najskôr pocítiť výhody vyplývajúce z pridruženia; vyzýva Komisiu, aby sa pri plánovaní financovania pre Moldavskú republiku riadila týmito prioritami; zdôrazňuje, že je potrebné zlepšiť absorpčnú kapacitu v Moldavskej republike, aby sa zabezpečilo efektívne vykonávanie projektov a využívanie finančných prostriedkov; poukazuje na význam posilnenia mechanizmu hospodárenia, transparentnosti a zodpovednosti na účel monitorovania absorpcie a využívania finančných prostriedkov EÚ; vyzýva strany, aby určili potreby v oblasti odbornej prípravy, ktoré si vyžaduje zabezpečenie toho, aby Moldavská republika mohla plniť svoje záväzky vyplývajúce z dohody o pridružení a z programu pridruženia;

6.  zdôrazňuje význam posilnenia stability, nezávislosti a efektívnosti inštitúcií zodpovedných za zaručenie demokracie, právneho štátu a dobrej správy vecí verejných, ako aj konsolidácie systému ochrany ľudských práv a základných slobôd; v tejto súvislosti berie na vedomie význam predchádzajúcich krokov smerujúcich k reforme, ako sú posilnenie autonómie systému vymenúvania sudcov, s reprezentatívnym zložením ústrednej volebnej komisie, a zvýšenie efektívnosti a posilnenie nezávislosti kontrolného úradu;

7.  vyzýva moldavské orgány, aby zabezpečili, že blížiaci sa volebný proces bude prebiehať podľa najprísnejších európskych a medzinárodných noriem, a aby prijali potrebné opatrenia na uľahčenie účasti Moldavčanov žijúcich v zahraničí; naliehavo vyzýva orgány, aby úzko spolupracovali s OBSE/ODIHR a Benátskou komisiou Rady Európy a zaoberali sa ich odporúčaniami; zdôrazňuje dôležitú úlohu, ktorú zohrávajú politické subjekty a strany, a potrebu prijať účinné právne predpisy, ktoré zabezpečia transparentnosť financovania strán; zaväzuje sa, že zabezpečí prítomnosť volebných pozorovateľov a vyšle svoju vlastnú misiu pre pozorovanie volieb s cieľom pozorovať parlamentné voľby, ktoré sa uskutočnia 30. novembra 2014;

8.  poznamenáva, že je potrebné zmeniť článok 78 moldavskej ústavy o voľbe prezidenta s cieľom zamedziť opätovnému vzniku inštitucionálnej patovej situácie, ktorá by spomalila tempo reforiem; naliehavo žiada, aby sa každá ústavná reforma vykonávala v konzultácii s Benátskou komisiou a príslušnými vnútroštátnymi zainteresovanými stranami;

9.  s uspokojením berie na vedomie pokrok, ktorý orgány Moldavskej republiky dosiahli pri plnení európskeho programu reforiem vrátane reformy súdnictva a polície, na ktoré sa poukazuje v správe Komisie z 27. marca 2014, reštrukturalizácie protikorupčného rámca, plnenia akčného plánu v oblasti ľudských práv a akčného plánu na podporu Rómov, pokračujúceho dialógu s Tiraspolom a ďalších náročných regulačných a odvetvových reforiem;

10.  berie na vedomie doteraz dosiahnutý pokrok; vyzýva orgány, aby pokračovali v efektívnom plnení národného akčného plánu v oblasti ľudských práv s osobitným dôrazom na ľudské práva rómskych občanov;

11.  zdôrazňuje potrebu venovať sa s novou intenzitou reforme súdneho systému, zaručiť jeho nezávislosť a nezávislosť systémov presadzovania práva a zabezpečiť prijatie ústavných ustanovení týkajúcich sa nezávislého súdnictva, rovnosti pred zákonom a základných občianskych práv; zdôrazňuje, že treba zintenzívniť boj proti korupcii na všetkých úrovniach okrem iného tým, že sa bude v plnom rozsahu vykonávať legislatívny balík prijatý v roku 2013 a že sa zlepšia výsledky vyšetrovaní protikorupčných orgánov; vyzýva moldavské orgány, aby zabezpečili nezávislosť, úplné fungovanie, riadne financovanie a personálne obsadenie mechanizmov, ktoré sú súčasťou systému boja proti korupcii, najmä národného strediska pre boj proti korupcii a národného strediska integrity, a aby zabezpečili, že sa nebudú neprípustne ovplyvňovať;

12.  vyzýva moldavské orgány, aby zlepšili transparentnosť a zodpovednosť riadenia verejných financií, privatizačného procesu a vo verejnom obstarávaní s cieľom zabezpečiť dobrú správu vecí verejných, rovnaký prístup a spravodlivú hospodársku súťaž a ďalej posilniť dohľad nad bankovým odvetvím;

13.  zdôrazňuje, že je potrebné riadne a úplne vyšetriť všetky obvinenia z porušovania ľudských práv, a najmä riešiť problém beztrestnosti a efektívne stíhať páchateľov za zlé zaobchádzanie a mučenie; preto naliehavo vyzýva Komisiu, aby vládnym orgánom poskytovala pomoc na riadne riešenie takéhoto porušovania pomocou potrebných právnych nástrojov a sociálnych mechanizmov zameraných na predchádzanie takýmto trestným činom, a na úzku spoluprácu s občianskou spoločnosťou s cieľom pomáhať im pri plnení a upevňovaní úlohy pri ochrane ľudských práv;

14.  zdôrazňuje význam právnych predpisov v oblasti boja proti diskriminácii pre zabezpečenie rovnosti a ochrany všetkých menšín, najmä príslušníkov etnických a náboženských menšín a skupín LGBT, a vyzýva moldavské orgány, aby odstránili všetky zostávajúce diskriminačné ustanovenia; zdôrazňuje význam novej Rady pre prevenciu a odstránenie diskriminácie a zabezpečenie rovnosti pri uplatňovaní zákona na zabezpečenie rovnosti z roku 2012;

15.  vyzýva vládu, aby poskytla primerané mechanizmy monitorovania a finančné zdroje potrebné na uplatňovanie právnych záruk pre všetky národnostné menšiny a rozšírenie rozsahu vzdelávania v materinskom jazyku pre príslušníkov národnostných a jazykových menšín; ďalej zdôrazňuje, že je dôležité, aby vláda viedla dialóg s predstaviteľmi všetkých etnických menšín a poskytovala technickú a finančnú podporu na zlepšenie infraštruktúry na autonómnom území Gaugazska a v okrese Taraklia;

16.  opakuje, že je potrebné posilniť a presadzovať slobodu a pluralitu médií a zabezpečiť neutralitu médií vo vlastníctve štátu, a zároveň podporovať nezávislé médiá; vyjadruje obavy v súvislosti s nedostatkom transparentnosti vlastníctva médií a koncentrácie vlastníctva prostriedkov masovej komunikácie, čo oslabuje pluralitu mediálnej scény; naliehavo preto žiada orgány, aby podporovali konkurenčnejší mediálny trh a zabezpečili, že všetky zodpovedné agentúry v mediálnej oblasti budú plniť európske normy týkajúce sa slobody a plurality médií;

17.  víta kapitolu 27 v Dohode o pridružení medzi EÚ a Moldavskou republikou, ktorá je zameraná konkrétne na spoluprácu pri ochrane a podpore práv dieťaťa, a vyzýva obe strany, aby podporovali plnenie príslušných ustanovení programu o pridružení;

18.  plne podporuje bezvízový režim pre moldavských občanov, pričom pripomína, že Moldavská republika bola prvým východným partnerom, ktorý dosiahol tento cieľ; vyzýva moldavské orgány, aby naďalej šírili informácie o právach a povinnostiach týkajúcich sa liberalizácie vízového režimu;

19.  berie na vedomie zlepšenie kapacít colných služieb a pohraničnej stráže a pokračujúce vytyčovanie hraníc s Ukrajinou; víta prácu hraničnej podpornej misie EÚ pre Moldavsko a Ukrajinu (EUBAM) a konštruktívnu spoluprácu moldavských orgánov;

20.  vyzýva Kišiňov a Comrat, aby pokračovali v konštruktívnej spolupráci v duchu dôvery a inkluzívneho dialógu v záujme úspešného plnenia dohody o pridružení a vytvorenia politického prostredia umožňujúceho ďalší pokrok na európskej ceste;

21.  zdôrazňuje potrebu pokračovať v profesionalizácii a depolitizácii ústrednej a miestnej verejnej správy, pretože to takisto veľkou mierou prispeje k úplnému plneniu dohody o pridružení; vyzýva Moldavskú republiku, aby stratégiu decentralizácie uplatňovala inkluzívnym spôsobom; poukazuje na význam efektívnosti miestnych obecných orgánov a primeranej infraštruktúry pre rozvoj vidieckych oblastí, čo je predpokladom znižovania miery vyľudňovania vidieka;

22.  víta politické odhodlanie plniť požiadavky dohody o pridružení a vyslovuje krajine uznanie za vynaložené úsilie o modernizáciu; uvedomuje si však, že treba ďalej konsolidovať demokratické inštitúcie, a povzbudzuje vládu Moldavskej republiky, aby pokračovala v intenzívnom úsilí o uskutočňovanie potrebných opatrení; je presvedčený, že pre európske ambície Moldavska majú prvoradý význam politická stabilita a trvalý konsenzus týkajúci sa reforiem, najmä pokiaľ ide o právny štát a nezávislosť štátnych inštitúcií;

23.  očakáva, že plnenie dohody o pridružení/DCFTA prispeje k trvalo udržateľnému rozvoju a hladkej integrácii moldavského hospodárstva do svetových trhov, čím sa podnieti jeho modernizácia a vytvoria lepšie pracovné podmienky; naliehavo vyzýva Komisiu, aby poskytovala Moldavsku pomoc a poradenstvo o tom, ako má v krátkom čase účinne riešiť problémy prispôsobovania sa, okrem iného formou spolupráce s odborovými organizáciami a miestnou podnikateľskou komunitou;

24.  naďalej zdôrazňuje potrebu transparentného obchodného a investičného prostredia, vhodnej regulačnej reformy a pokračovania privatizačného procesu, aby sa posilnila konkurencieschopnosť hospodárstva Moldavskej republiky, povzbudili sa priame zahraničné investície a zabezpečila sa udržateľnosť opatrení prijatých na účel riešenia štrukturálnych hospodárskych problémov; zdôrazňuje, že treba rozšíriť hodnotové reťazce v poľnohospodárstve ako predpoklad ekonomického a sociálneho rozvoja;

25.  vyjadruje Moldavskej republike uznanie za odhodlanie a oddanosť, pokiaľ ide o budovanie užších hospodárskych vzťahov s EÚ tým, že bude vykonávať hĺbkové, komplexné a nákladné ekonomické reformy; vyjadruje pevné presvedčenie, že DCFTA bude mať dlhodobý priaznivý vplyv na hospodárstvo Moldavskej republiky a prispeje tak k zvýšeniu kvality života jeho občanov;

26.  zdôrazňuje, že podmienkou úspechu DCFTA je rýchle, dôsledné a účinné plnenie záväzkov obomi stranami, ktoré sú stanovené v dohode; vyzýva v tejto súvislosti EÚ, aby Moldavskej republike poskytla akúkoľvek potrebnú finančnú a technickú pomoc, a to aj s cieľom znížiť krátkodobé výdavky Moldavskej republiky;

27.  vyjadruje presvedčenie, že parlamentná kontrola je základnou podmienkou demokratickej podpory politík EÚ; vyzýva preto Komisiu, aby včas umožnila pravidelné a podrobné monitorovanie vykonávania DCFTA uskutočňované Európskym parlamentom;

28.  konštatuje, že DCFTA sa začala dočasne uplatňovať od 1. septembra 2014 po tom, ako bola podpísaná 27. júna 2014 a bolo vydané rozhodnutie Rady 2014/492/EÚ zo 16. júna 2014 o podpísaní a dočasnom uplatňovaní dohody o pridružení, na základe spoločného stanoviska inštitúcií EÚ, pokiaľ ide o mimoriadne okolnosti a naliehavú potrebu poskytnúť krajine podporu;

29.  rozhodne odsudzuje skutočnosť, že Rusko využíva obchod ako nástroj na destabilizáciu regiónu uvalením viacerých zákazov na dovoz výrobkov z Moldavskej republiky, čím porušuje záväzky Ruska v rámci WTO; vyzýva Ruskú federáciu, aby v plnej miere rešpektovala územnú celistvosť Moldavskej republiky a jej európsku voľbu; plne podporuje iniciatívy Komisie zamerané na riešenie dosahu ruského embarga na moldavské výrobky, a to aj poskytovaním finančnej podpory a rozšírením a prehĺbením autonómnych obchodných preferencií udelených Moldavskej republike;

30.  víta skutočnosť, že 1. júla 2014 bola podpísaná dohoda o účasti Moldavskej republiky na rámcovom programe Horizont 2020; je presvedčený, že spolupráca v tomto rámci oživí rast, inovácie a konkurencieschopnosť, vytváranie nových pracovných miest a príležitostí; žiada intenzívnejšie zapojenie Moldavskej republiky do programov a agentúr Únie, ako aj viac partnerských projektov a študentských výmen;

31.  berie na vedomie nedávnu revíziu energetickej stratégie a vyzýva vládu Moldavskej republiky, aby prehodnotila a posilnila národný akčný plán energetickej účinnosti na roky 2013 – 2015, vypracovala spoľahlivý a účinný plán v oblasti výroby energie z obnoviteľných zdrojov s cieľom diverzifikovať zdroje energie a dosiahnuť súlad s politikami a cieľmi EÚ v oblasti zmeny klímy;

32.  víta otvorenie prepojovacieho plynovodu Iași-Ungheni; vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila úsilie v súvislosti s výstavbou plynovodu Ungheni-Kišiňov okrem iného aj uľahčením spolufinancovania zo strany ďalších medzinárodných partnerov a posilnením finančnej podpory v záujme čo najskoršieho dokončenia projektu;

33.  vyzýva Kišiňov a Tiraspol, aby sa naďalej konštruktívne usilovali nájsť účinné riešenie podnesterského problému a prijali konkrétne kroky na zlepšenie živobytia jeho obyvateľstva; vyjadruje znepokojenie nad tým, že tzv. rámec rokovaní 5+2 zatiaľ nepriniesol riešenie, a žiada, aby EÚ zohrávala väčšiu úlohu, najmä tým, že jej postavenie sa rozšíri a stane sa partnerom v rokovaniach, a vyzýva všetky zapojené strany, aby využili všetky nástroje, ktoré majú k dispozícii, a vytvorili základy konštruktívneho dialógu a umožnili rýchle obnovenie oficiálnych rozhovorov; vyzýva VP/PK a ESVČ, aby proaktívne pracovali na všeobecnom vyriešení konfliktu, ktoré bude rešpektovať zvrchovanosť a územnú celistvosť Moldavskej republiky a podporovať budovanie dôvery v úzkej spolupráci s príslušnými štruktúrami OBSE; zdôrazňuje potrebu zabezpečiť, aby sa rozsah pôsobnosti aj účinky dohody o pridružení vzťahovali aj na Podnestersko, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou Moldavskej republiky; vyzýva moldavské orgány, aby na tento účel oslovili bežných obyvateľov, podnikateľskú komunitu a organizácie občianskej spoločnosť; konštatuje, že každé riešenie by malo byť v súlade so zásadami medzinárodného práva a malo by ich v plnej miere rešpektovať;

34.  v tejto súvislosti zdôrazňuje, že je dôležité posilniť medziľudské kontakty na všetkých úrovniach, a tak vytvoriť podmienky trvalého dialógu a ďalej podporovať budovanie dôvery s cieľom posilniť mierový proces a dosiahnuť zmierenie medzi stranami;

35.  zdôrazňuje význam svojej spolupráce s parlamentom Moldavskej republiky, ktorá predstavuje prostriedok na monitorovanie vykonávania dohody o pridružení a programu pridruženia;

36.  vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila poskytovanie pomoci a odborných znalostí organizáciám občianskej spoločnosti v Moldavskej republike, aby mohli zabezpečovať vnútorné monitorovanie reforiem a záväzkov, ako aj zodpovednosť za reformy a záväzky, ktoré vláda prijala v rámci vypracúvania a vykonávania zákonov, a aby pomáhala občianskej spoločnosti pri zvyšovaní jej organizačných kapacít a schopností presadzovať záujmy, upevňovaní jej úlohy pri dohľade nad antidiskriminačnými a protikorupčnými aktivitami a vo všeobecnosti jej úlohy v rozvíjaní kultúry občianskej účasti a dobrovoľníctva;

37.  je znepokojený krokmi Ruska zameranými na oslabenie procesu pridružovania východných susedov EÚ; pripomína svoje presvedčenie, že proces pridružovania východných partnerov EÚ nepredstavuje pre politické a hospodárske záujmy Ruska hrozbu, a vyjadruje poľutovanie nad tým, že ruské vedenie ho za ňu považuje; zdôrazňuje, že obavy Ruska týkajúce sa procesu pridružovania sa musia primerane riešiť a objasniť, aby sa zmiernili obavy z nových geopolitických hraničných línií na európskom kontinente; poznamenáva, že každá krajina má právo prijímať vlastné politické rozhodnutia, ale cieľom spolupráce EÚ s východnými partnermi je rozširovať blahobyt a zvyšovať politickú stabilitu, z čoho bude mať v konečnom dôsledku prospech celý región;

38.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii, ako aj vládam a parlamentom členských štátov a vláde a parlamentu Moldavskej republiky.

(1) Ú. v. EÚ C 51 E, 22.2.2013, s. 108.
(2) Prijaté texty, P8_TA(2014)0050.
(3) Prijaté texty, P7_TA(2014)0229.
(4) Prijaté texty, P7_TA(2014)0457.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia