Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/2906(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-0218/2014

Ingediende teksten :

B8-0218/2014

Debatten :

PV 12/11/2014 - 18
CRE 12/11/2014 - 18

Stemmingen :

PV 13/11/2014 - 8.6
CRE 13/11/2014 - 8.6
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2014)0051

Aangenomen teksten
PDF 130kWORD 185k
Donderdag 13 november 2014 - Brussel
Vredesproces in Noord-Ierland
P8_TA(2014)0051B8-0218/2014

Resolutie van het Europees Parlement van 13 november 2014 over het vredesproces in Noord-Ierland (2014/2906(RSP))

Het Europees Parlement,

–  gezien het Goede-Vrijdagakkoord, dat ook bekend staat als het akkoord van Belfast, dat werd bereikt na multilaterale onderhandelingen en werd getekend op 10 april 1998,

–  gezien het akkoord van Weston Park uit 2001,

–  gezien het akkoord dat was bereikt na multilaterale onderhandelingen in St. Andrews in Fife, Schotland, van 11 t/m 13 oktober 2006, tussen de twee regeringen en alle belangrijke partijen in Noord-Ierland,

–  gezien het akkoord van Hillsborough uit 2010,

–  gezien Verordening (EU) nr. 1232/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 2010 betreffende financiële bijdragen van de Europese Unie aan het Internationaal Fonds voor Ierland (2007-2010)(1),

–  gezien artikel 123, lid 2, van zijn Reglement,

A.  overwegende dat er een einde moet komen aan gewelddadige conflicten binnen de Europese Unie;

B.  overwegende dat gesprekken tussen de politieke partijen en de regeringen van het VK en Ierland hebben geresulteerd in het Goede-Vrijdagakkoord (het akkoord van Belfast) in 1998, waardoor er een gedecentraliseerd bestuur in het leven kon worden geroepen en de volgende instellingen werden opgericht die over gedeelde bevoegdheden beschikten: de Assembly en Executive (wetgevende en uitvoerende macht), een Noord-Zuid-ministerraad, een interparlementaire liga tussen Noord en Zuid, een Noord-Zuid-raadplegingsforum, een Brits-Ierse intergouvernementele conferentie, een Brits-Ierse raad en een Brits-Iers interparlementair orgaan;

C.  overwegende dat de Europese Unie, naast internationale partners als de Verenigde Staten, Canada, Nieuw-Zeeland en Australië, een belangrijke ondersteunende rol heeft gespeeld bij de uitvoering van het vredesproces, onder andere via het Internationale Fonds voor Ierland;

D.  overwegende dat de tot nu toe geboekte vooruitgang een krachtig en positief voorbeeld van conflictbeheersing is, op basis van partnerschap, instemming en de beginselen van gelijke behandeling, gelijke waardering en wederzijds respect, wat gunstige gevolgen heeft gehad voor de politieke betrekkingen, niet alleen met Noord-Ierland, maar ook daarbuiten;

E.  overwegende dat de politieke instellingen die zijn opgericht uit hoofde van het Goede-Vrijdagakkoord al geruime tijd goed functioneren;

F.  overwegende dat er in de nieuwe politieke situatie beduidende economische vooruitgang is geboekt: de werkloosheid is verminderd, er zijn investeerders aangetrokken en Noord-Ierland is een gewilde locatie geworden voor internationale conferenties, sportevenementen en culturele activiteiten;

G.  overwegende dat er aanzienlijke regionale ongelijkheden blijven bestaan op het vlak van sociale en economische ontwikkeling;

H.  overwegende dat in het vredesproces voortdurende inspanningen vereist zijn, en dat zich de afgelopen jaren desondanks een aantal politieke crises heeft voorgedaan, waaronder dreigementen van tegenstanders, die inmiddels hebben geleid tot een stagnatie van het proces, al functioneren de Assembly en Executive nog steeds;

I.  overwegende dat de besprekingen tussen alle partijen, die werden voorgezeten door Richard Haass, voormalig diplomaat uit de VS en gezant voor Noord-Ierland, en gericht waren op het aanpakken van een aantal kwesties die de meeste tweedracht hebben gezaaid, zoals het gebruik van vlaggen en symbolen, protesten en parades, in december 2013 zijn gestaakt;

J.  overwegende dat de onderhandelingen zijn hervat om de resterende problemen op te lossen;

K.  overwegende dat het PEACE-programma van de EU gericht is op het bewerkstelligen van de vooruitgang op weg naar een vreedzame en stabiele samenleving, en op het bevorderen van verzoening door activiteiten en projecten te ondersteunen die bijdragen aan de verzoening van gemeenschappen en de inrichting van een inclusieve samenleving;

1.  drukt zijn bezorgdheid uit over het feit dat de uitvoering van het vredesproces in een impasse is gekomen, en dringt er bij alle partijen in het proces op aan zich constructief in te zetten voor een duurzame oplossing van het conflict en de volledige tenuitvoerlegging van het Goede-Vrijdagakkoord en latere akkoorden met het oog op langdurige en duurzame vrede;

2.  is ingenomen met het initiatief om besprekingen met alle partijen te voeren en zo de huidige impasse te doorbreken, en onderstreept dat er een akkoord moet worden bereikt over onopgeloste kwesties ter ondersteuning van het functioneren en de stabiliteit van de democratische instellingen van Noord-Ierland; spoort alle partijen aan deze gesprekken met een positieve instelling aan te gaan om alle bestaande problemen op te lossen;

3.  is ingenomen met de benoeming van senator Gary Hart door president Obama's minister van Buitenlandse Zaken John Kerry als zijn persoonlijke gezant;

4.  vindt het bezwaarlijk dat voortdurende gewelddadige, criminele en antisociale activiteiten door extremistische groeperingen het vredesproces ondermijnen; benadrukt dat dergelijke criminele activiteiten moeten worden bestreden door de huidige economische problemen, zoals werkloosheid, lage inkomens en een slechte levensstandaard aan te pakken; benadrukt dat er een eind moet worden gemaakt aan de aanhoudende gewelddadigheden en intimidaties, en wel door middel van de brede deelname van de gemeenschappen in kwestie en met de steun van alle belangrijke agentschappen;

5.  onderstreept daarom dat het dringend nodig is verzoening verder aan te wakkeren, de betrekkingen tussen de gemeenschappen te verbeteren en de economische en sociale ontwikkeling een impuls te geven om het vredesproces te bestendigen; legt in dit verband de nadruk op steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en in het bijzonder op de 150 miljoen euro voor het PEACE-programma om deze cruciale problemen in Noord-Ierland en de grensregio van Ierland aan te pakken ten gunste van zowel het noorden als het zuiden;

6.  hoopt dat de taskforce Noord-Ierland van de Commissie ook in de toekomst een belangrijke ondersteunende rol blijft spelen;

7.  benadrukt dat het Parlement bereid is elke steun te verlenen die het vredesproces volgens de betrokken partijen verder kan helpen; verzoekt de premier en de vicepremier het Parlement te verwittigen als de besprekingen tussen alle partijen met succes zijn afgerond;

8.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de Executive van Noord-Ierland en de regeringen van het VK en Ierland.

(1) PB L 346 van 30.12.2010, blz. 1.

Juridische mededeling - Privacybeleid