Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/2921(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0211/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/11/2014 - 8.7
PV 13/11/2014 - 8.8
CRE 13/11/2014 - 8.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2014)0052

Přijaté texty
PDF 294kWORD 59k
Čtvrtek, 13. listopadu 2014 - Brusel
Kroky Turecka vyvolávající napětí ve výlučné ekonomické zóně Kyperské republiky
P8_TA(2014)0052RC-B8-0211/2014

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. listopadu 2014 o akcích Turecka, jež vytvářejí napětí ve výlučné ekonomické zóně Kypru (2014/2921(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 12. března 2014 o zprávě o pokroku Turecka za rok 2013(1),

–  s ohledem na závěry Rady pro všeobecné záležitosti ze dne 17. prosince 2013,

–  s ohledem na prohlášení mluvčího předsedy Evropské rady ze dne 7. října 2014,

–  s ohledem na zprávu o pokroku Turecka za rok 2014 ze dne 8. října 2014,

–  s ohledem na závěry Evropské rady ze dne 24. října 2014,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že dne 3. října 2014 Turecko vydalo vládní nařízení týkající se systému pro vysílání námořních navigačních, meteorologických a varovných zpráv NAVTEX, jehož prostřednictvím „vytýčilo“ rozlehlou oblast v jižní části výlučné ekonomické zóny Kyperské republiky jako zónu vyhrazenou pro seismické průzkumy, které má od 20. října do 30. prosince 2014 provádět turecké plavidlo Barbaros; vzhledem k tomu, že tyto seismické průzkumy se týkají bloků, jež vláda Kyperské republiky přidělila italské společnosti Eni a společnosti Korea Gas Corporation k průzkumu potenciálních ložisek ropy a zemního plynu v mořském podloží;

B.  vzhledem k tomu, že i přes opakované výzvy EU, a to i v rámci zprávy Komise o pokroku Turecka za rok 2014, Turecko i nadále neuznává existenci Kyperské republiky a její legitimní právo provádět průzkum přírodních zdrojů ve své výlučné ekonomické zóně a využívat je, což ohrožuje činnost jedné evropské společnosti; vzhledem k tomu, že nároky a kroky Turecka nemají z právního hlediska opodstatnění a jsou v přímém rozporu s mezinárodním právem, včetně Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu (UNCLOS);

C.  vzhledem k tomu, že úmluva UNCLOS stanoví komplexní právní rámec stanovující režim udržování práva a pořádku a předpisy pro veškeré využívání oceánů a jejich zdrojů; vzhledem k tomu, že EU úmluvu UNCLOS ratifikovala, takže je tato úmluva nyní nedílnou součástí jejího acquis communautaire;

D.  vzhledem k tomu, že EU častokrát opakovala, že je třeba, aby se Turecko jednoznačně zavázalo k dobrým sousedským vztahům a mírovému řešení sporů v souladu s Chartou Organizace spojených národů;

E.  vzhledem k tomu, že k akcím Turecka ve výlučné ekonomické zóně Kypru došlo ve stejné době, kdy byl do funkce nového zvláštního poradce generálního tajemníka OSN jmenován Espen Barth Eide, a tyto akce negativně ovlivňují jednání s cílem dosáhnout komplexního řešení kyperského problému;

1.  naléhavě Turecko vyzývá ke zdrženlivosti a k tomu, aby jednalo v souladu s mezinárodním právem; vyjadřuje politování nad eskalací hrozeb a jednostranných akcí ze strany Turecka namířených proti Kyperské republice v souvislosti s výlučnou ekonomickou zónou; připomíná zákonnost výlučné ekonomické zóny Kyperské republiky; vyzývá Turecko, aby respektovalo a naplnilo prohlášení Evropského společenství a jeho členských států ze dne 21. září 2005, které obsahuje ustanovení, že nezbytnou součástí procesu přistoupení je uznání všech členských států;

2.  zdůrazňuje, že Kyperská republika má plné a svrchované právo využívat přírodní zdroje ve své výlučné ekonomické zóně a turecké podmořské průzkumy nelze vnímat jinak než jako nezákonné jednání a provokace; žádá, aby turecká plavidla nacházející se ve vodách výlučné ekonomické zóny Kypru a v jejím okolí byla okamžitě stažena;

3.  zdůrazňuje, že akce Turecka jsou porušením svrchovaných práv Kyperské republiky a mezinárodního práva, včetně úmluvy UNCLOS; opakuje svou výzvu, aby turecká vláda bez dalšího prodlení podepsala a ratifikovala úmluvu UNCLOS, jež je součástí acquis communautaire;

4.  naléhavě vyzývá Turecko, aby okamžitě zrušilo nařízení NAVTEX a zdrželo se jakéhokoli porušování svrchovaných práv Kyperské republiky;

5.  vyzývá Turecko, aby respektovalo svrchovanost členských států EU v jejich výsostných vodách; ujišťuje, že mezi svrchovaná práva členských států patří i právo uzavírat dvoustranné dohody a právo provádět průzkum svých přírodních zdrojů a využívat je v souladu s úmluvou UNCLOS;

6.  sdílí stanovisko OSN, že případné objevení ložisek zemního plynu by prospělo oběma komunitám na Kypru, pokud se podaří nalézt trvalé politické řešení, které ukončí konflikt; je přesvědčen, že pokud by se postupovalo správným způsobem, mohl by objev významných ložisek ropy a zemního plynu v této oblasti zlepšit hospodářské, politické a společenské vztahy mezi oběma komunitami na Kypru;

7.  je toho názoru, že přínosy vyplývající z objevení významných ložisek ropy a zemního plynu by měly sloužit celé této oblasti jako prostředek k prosperitě, bohatství a lepšímu životu v míru pro všechny, kdo zde žijí, a sice na základě mezinárodního práva;

8.  podporuje právo Kyperské republiky podat Organizaci spojených národů a Mezinárodní námořní organizaci formální stížnost proti narušování jeho svrchovaného území nebo výsostných vod;

9.  opakuje, jakou důležitost přikládá normalizaci vztahů mezi Tureckem a všemi členskými státy EU, a je toho názoru, že pokračování či opakování takovýchto akcí by mohlo mít negativní dopad na vztahy Turecka s EU, včetně procesu přistoupení;

10.  zdůrazňuje, že je důležité přestat s provokativními akcemi ve výlučné ekonomické zóně Kyperské republiky a zdržet se výhrůžek vůči Kyperské republice; konstatuje, že tyto akce a výhrůžky znemožňují pokračovat v jednání o komplexním řešení kyperského problému; s ohledem na budoucí výzvy nabádá k nastolení stability v této velmi citlivé oblasti;

11.  požaduje, aby Evropská služba pro vnější činnost a Komise pečlivě sledovaly turecké aktivity ve výlučné ekonomické zóně Kyperské republiky a následně informovaly Parlament;

12.  vyjadřuje svůj přetrvávající závazek a podporu jednání o opětovném sjednocení a o komplexním řešení kyperského problému pod záštitou OSN; podporuje úsilí zvláštního poradce generálního tajemníka OSN pro otázky Kypru Espena Bartha Eideho o vytvoření podmínek, které jsou nezbytné pro zmírnění napjaté situace a opětovné zahájení rozhovorů;

13.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států a vládě a parlamentu Turecké republiky.

(1) Přijaté texty, P7_TA(2014)0235.

Právní upozornění - Ochrana soukromí