Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/2921(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-0211/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 13/11/2014 - 8.7
PV 13/11/2014 - 8.8
CRE 13/11/2014 - 8.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2014)0052

Vedtagne tekster
PDF 130kWORD 51k
Torsdag den 13. november 2014 - Bruxelles Endelig udgave
Situationen i Republikken Cyperns eksklusive økonomiske zone
P8_TA(2014)0052RC-B8-0211/2014

Europa-Parlamentets beslutning af 13. november 2014 om Tyrkiets handlinger, der skaber spændinger i Cyperns eksklusive økonomiske zone (2014/2921(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin beslutning af 12. marts 2014 om statusrapport 2013 for Tyrkiet(1),

–  der henviser til konklusionerne fra Rådet for Almindelige Anliggender af 17. december 2013,

–  der henviser til erklæringen af 7. oktober 2014 fra talspersonen for formanden for Det Europæiske Råd,

–  der henviser til Kommissionens statusrapport 2014 for Tyrkiet af 8. oktober 2014,

–  der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner af 24. oktober 2014,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2, og stk. 4,

A.  der henviser til, at Tyrkiet den 3. oktober 2014 udsendte en NAVTEX-meddelelse, i hvilken den "afmærkede" et stort område i den sydlige del af Republikken Cyperns eksklusive økonomiske zone til seismiske undersøgelser, som bliver foretaget af det tyrkiske fartøj Barbaros fra den 20. oktober til den 30. december 2014; der henviser til, at disse seismiske undersøgelser omfatter arealer, som Republikken Cyperns regering har tildelt det italienske selskab Eni og Korea Gas Corporation til efterforskning efter mulige kulbrintereserver i havbunden;

B.  der henviser til, at Tyrkiet trods gentagne opfordringer fra EU, herunder i Kommissionens statusrapport 2014 for Tyrkiet, fortsat anfægter Republikken Cyperns eksistens og lovligheden af Republikken Cyperns efterforskning og udnyttelse af naturressourcer inden for dens eksklusive økonomiske zone, og derigennem rejser tvivl om en europæisk virksomheds aktiviteter; der henviser til, at Tyrkiets påstande og handlinger ikke har noget retsgrundlag og er i direkte modstrid med folkeretten, herunder De Forenede Nationers havretskonvention (UNCLOS);

C.  der henviser til, at UNCLOS opstiller en samlet retlig ramme for et system med lov og orden og udstikker regler for enhver udnyttelse af havene og deres ressourcer; der henviser til, at EU har ratificeret UNCLOS, som nu er en integreret af gældende EU-ret;

D.  der henviser til, at EU ofte har gentaget, at Tyrkiet er nødt til at engagere sig utvetydigt i gode naboskabsforbindelser og fredelig tvistbilæggelse i overensstemmelse med FN-pagten;

E.  der henviser til, at Tyrkiets handlinger inden for Republikken Cyperns eksklusive økonomiske zone falder sammen med den nylige udnævnelse af FN's generalsekretærs nye særlige rådgiver, Espen Barth Eide, og har negativ indvirkning på de forhandlinger, der sigter mod at nå frem til en sammenhængende løsning på Cypern-problemet;

1.  opfordrer indtrængende Tyrkiet til at udvise tilbageholdenhed og handle i overensstemmelse med folkeretten; tager skarpt afstand fra eskaleringen af Tyrkiets trusler og dets ensidige skridt over for Republikken Cypern vedrørende den eksklusive økonomiske zone; minder om lovligheden af Republikken Cyperns eksklusive økonomiske zone; kræver, at Tyrkiet respekterer og fuldt ud implementerer den erklæring, som Det Europæiske Fællesskab og medlemsstaterne udstedte den 21. september 2005, herunder bestemmelsen om at anerkendelse af samtlige medlemsstater er en nødvendig del af tiltrædelsesprocessen;

2.  understreger, at Republikken Cypern har fuldstændig og suveræn ret til at udforske naturressourcerne inden for sin egen eksklusive økonomiske zone, og at de tyrkiske havundersøgelser må betragtes som både ulovlige og provokerende; kræver, at tyrkiske fartøjer, der opererer i farvandene i og omkring Cyperns eksklusive økonomiske zone, omgående trækkes tilbage;

3.  understreger, at Tyrkiets handlinger udgør en krænkelse af Republikken Cyperns suveræne rettigheder og af folkeretten, herunder UNCLOS; gentager sin opfordring til den tyrkiske regering om at undertegne og ratificere UNCLOS, som udgør en del af gældende EU-ret, uden yderligere forsinkelse;

4.  opfordrer indtrængende Tyrkiet til straks at tilbagekalde sin NAVTEX-meddelelse og afholde sig fra nogen form for krænkelser af Republikken Cyperns suveræne rettigheder;

5.  kræver, at Tyrkiet respekterer EU-medlemsstaternes suverænitet over deres territorialfarvande; fastholder endnu en gang, at EU-medlemsstaternes suveræne rettigheder omfatter retten til at indgå bilaterale aftaler og efterforske efter og udnytte deres naturressourcer i overensstemmelse med UNCLOS;

6.  er enig med FN i, at eventuelle gasfund ville komme begge befolkningsgrupper i Cypern til gode, hvis der kan findes en varig, politisk løsning, der kan bringe konflikten til ophør; mener, at opdagelsen af betragtelige kulbrintereserver i området, såfremt disse forvaltes korrekt, vil kunne forbedre de økonomiske, politiske og sociale forbindelser mellem de to befolkningsgrupper i Cypern;

7.  mener, at fordelene ved opdagelsen af betydelige kulbrinteforekomster bør tjene som løftestang for velstand, rigdom og et fredeligt og bedre liv i hele regionen og alle, der bor der, på grundlag af folkeretten;

8.  støtter Republikken Cyperns ret til at indgive formelle klager over krænkelser af dens territoriale områder eller farvande for FN og Den Internationale Søfartsorganisation;

9.  gentager den betydning, det tillægger en normalisering af forbindelserne mellem Tyrkiet og alle EU's medlemsstater, og er af den opfattelse, at en fortsættelse og/eller gentagelse af disse handlinger kan påvirke Tyrkiets forbindelser med EU, herunder landets tiltrædelsesproces, i negativ retning;

10.  understreger vigtigheden af, at Tyrkiet ophører med provokerende handlinger i Republikken Cyperns eksklusive økonomiske zone og afholder sig fra trusler mod Republikken Cypern; bemærker, at disse handlinger og trusler undergraver fortsættelsen af forhandlingerne om en sammenhængende løsning på Cypern-problemet; opfordrer til stabilitet i denne meget sensitive region i lyset af de udfordringer, der ligger foran os;

11.  anmoder EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen om nøje at følge Tyrkiets aktiviteter i Republikken Cyperns eksklusive økonomiske zone og rapportere tilbage til Parlamentet;

12.  giver udtryk for sit fortsatte engagement i og støtte til genforeningsforhandlingerne i FN-regi om en samlet løsning på Cypern-problemet; støtter de bestræbelser, som FN's generalsekretærs særlige rådgiver om Cypern, Espen Barth Eide, gør sig for at skabe de nødvendige betingelser for en nedtrapning af konflikten og genoptagelse af forhandlingerne;

13.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter samt regeringen og parlamentet i Republikken Tyrkiet.

(1) Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0235.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik