Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2921(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0211/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 13/11/2014 - 8.7
PV 13/11/2014 - 8.8
CRE 13/11/2014 - 8.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2014)0052

Hyväksytyt tekstit
PDF 128kWORD 52k
Torstai 13. marraskuuta 2014 - Bryssel Lopullinen painos
Turkin jännitteitä aiheuttavat toimet Kyproksen tasavallan talousvyöhykkeellä
P8_TA(2014)0052RC-B8-0211/2014

Euroopan parlamentin päätöslauselma 13. marraskuuta 2014 Turkin jännitteitä aiheuttavista toimista Kyproksen tasavallan talousvyöhykkeellä (2014/2921(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 12. maaliskuuta 2014 antamansa päätöslauselman Turkkia koskevasta vuoden 2013 edistymiskertomuksesta(1),

–  ottaa huomioon 17. joulukuuta 2013 annetut yleisten asioiden neuvoston päätelmät,

–  ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan tiedottajan 7. lokakuuta 2014 antaman lausuman,

–  ottaa huomioon 8. lokakuuta 2014 annetun Turkkia koskevan vuoden 2014 edistyskertomuksen,

–  ottaa huomioon 24. lokakuuta 2014 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A.  panee merkille, että Turkki lähetti 3. lokakuuta 2014 Navtex-viestin (navigaatiokaukokirjoittimen viestin), jolla se määritti suuren alueen Kyproksen tasavallan talousvyöhykkeen (exclusive economic zone, EEZ) eteläosasta varatuksi seismisiin tutkimuksiin, joita turkkilainen Barbaros-tutkimusalus suorittaa ajanjaksolla 20. lokakuuta ‑ 30. joulukuuta 2014; toteaa, että nämä seismiset tutkimukset koskevat alueita, jotka Kyproksen tasavallan hallitus on jo osoittanut italialaiselle Eni-yhtiölle ja Korea Gas Corporation -yhtiölle merenpohjan sisustassa mahdollisesti olevien hiilivetyvarantojen etsimiseksi;

B.  toteaa, että Turkki ei vieläkään tunnusta Kyproksen tasavaltaa eikä Kyproksen tasavallan laillista oikeutta etsiä ja hyödyntää luonnonvaroja talousvyöhykkeellään vaan kyseenalaistaa eurooppalaisen yhtiön toiminnan huolimatta toistuvista pyynnöistä, joita EU on esittänyt muun muassa komission laatimassa Turkkia koskevassa vuoden 2014 edistyskertomuksessa; toteaa, että Turkin vaateilla ja toimilla ei ole oikeudellista perustaa ja että ne ovat suorassa ristiriidassa kansainvälisen oikeuden kanssa, Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimus (UNCLOS) mukaan lukien;

C.  toteaa, että UNCLOS-yleissopimuksessa luodaan kattava oikeudellinen kehys, jolla vahvistetaan lakiin ja järjestykseen perustuva järjestelmä sekä valtamerten ja niiden luonnonvarojen kaikenlaista käyttöä koskevat säännöt; toteaa, että EU on ratifioinut UNCLOS-yleissopimuksen, joka on nyt olennainen osa unionin säännöstöä;

D.  toteaa, että EU on todennut toistuvasti, että Turkin on yksiselitteisesti sitouduttava hyviin naapuruussuhteisiin ja riitojen rauhanomaiseen ratkaisuun Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan mukaisesti;

E.  panee merkille, että Turkin toimet Kyproksen tasavallan talousvyöhykkeellä osuu yksiin sen kanssa, että Espen Barth Eide nimitettiin äskettäin YK:n pääsihteerin uudeksi erityisneuvonantajaksi Kyprosta koskevissa asioissa, ja että tapahtumat vaikuttavat kielteisesti neuvotteluihin, joilla pyritään löytämään kokonaisvaltainen ratkaisu Kyproksen ongelmaan;

1.  kehottaa Turkkia osoittamaan pidättyvyyttä ja toimimaan kansainvälisen oikeuden mukaisesti; pitää valitettavana, että Turkki kohdistaa Kyproksen tasavallan talousvyöhykkeeseen yhä kiihtyvää uhkailua ja yksipuolisia toimia; muistuttaa Kyproksen tasavallan talousvyöhykkeen laillisuudesta; kehottaa Turkkia kunnioittamaan 21. syyskuuta 2005 annettua Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden julkilausumaa, johon sisältyy ehto siitä, että kaikkien jäsenvaltioiden tunnustaminen on välttämätön osa liittymisprosessia, ja panemaan julkilausuman täysimääräisesti täytäntöön;

2.  korostaa, että Kyproksen tasavallalla on täydet ja täysivaltaiset oikeudet hyödyntää luonnonvaroja talousvyöhykkeellään ja että Turkin näillä merialueilla suorittamia tutkimuksia on pidettävä laittomina ja provosoivina; vaatii, että Turkki vetää pois Kyproksen talousvyöhykkeen vesillä ja ympäristössä toimivat aluksensa välittömästi;

3.  korostaa, että Turkin toimet loukkaavat Kyproksen tasavallan täysivaltaisia oikeuksia sekä kansainvälistä oikeutta, UNCLOS-yleissopimus mukaan lukien; kehottaa jälleen kerran Turkin hallitusta allekirjoittamaan ja ratifioimaan viipymättä UNCLOS-yleissopimuksen, joka on osa unionin säännöstöä;

4.  kehottaa Turkkia välittömästi peruuttamaan Navtex-viestinsä ja pidättymään kaikista toimista, joilla loukataan Kyproksen tasavallan täysivaltaisia oikeuksia;

5.  kehottaa Turkkia kunnioittamaan EU:n jäsenvaltioiden suvereniteettia aluevesillään; vahvistaa, että EU:n jäsenvaltioiden täysivaltaisiin oikeuksiin kuuluu se, että ne voivat tehdä kahdenvälisiä sopimuksia ja etsiä ja hyödyntää luonnonvarojaan UNCLOS-yleissopimuksen mukaisesti;

6.  kannattaa YK:n näkemystä, jonka mukaan kaasulöydökset hyödyttäisivät Kyproksen kumpaakin yhteisöä, jos konfliktiin voitaisiin löytää kestävä poliittinen ratkaisu; katsoo, että alueelta löydettyjen huomattavien hiilivetyvarantojen asianmukainen hallinta voisi edistää Kyproksen kahden yhteisön välisiä taloudellisia, poliittisia ja sosiaalisia suhteita;

7.  katsoo, että koko alueen olisi kansainvälisen oikeuden perusteella voitava hyötyä löytyneistä merkittävistä hiilivetyvarannoista, joiden avulla voidaan luoda vaurautta ja varallisuutta ja mahdollistaa rauhanomainen ja parempi elämä kaikille alueen asukkaille;

8.  tukee Kyproksen tasavallan oikeutta tehdä suvereniteettiinsa kuuluvien alueiden tai vesien loukkauksista virallisia valituksia YK:lle ja Kansainväliselle merenkulkujärjestölle;

9.  toistaa pitävänsä tärkeänä Turkin ja kaikkien EU:n jäsenvaltioiden välisten suhteiden normalisointia ja katsoo, että näiden toimien jatkuminen ja/tai toistuminen voi vaikuttaa kielteisesti Turkin ja EU:n välisiin suhteisiin, liittymisprosessi mukaan lukien;

10.  korostaa, että Turkin on lopetettava provosoivat toimensa Kyproksen tasavallan talousvyöhykkeellä ja Kyproksen tasavallan uhkailu; toteaa, että nämä toimet ja uhkailut vaikeuttavat neuvotteluja kokonaisvaltaisen ratkaisun löytämiseksi Kyproksen ongelmaan; toivoo vakautta tälle hyvin herkälle alueelle, kun otetaan huomioon edessä olevat haasteet;

11.  pyytää Euroopan ulkosuhdehallintoa ja komissiota seuraamaan tiiviisti Turkin toimia Kyproksen tasavallan talousvyöhykkeellä ja raportoimaan niistä parlamentille;

12.  ilmaisee olevansa yhä sitoutunut YK:n alaisuudessa käytäviin jälleenyhdistymistä koskeviin neuvotteluihin ja antavansa niille tukensa, jotta Kyproksen ongelmaan saataisiin kattava ratkaisu; tukee YK:n pääsihteerin erityisneuvonantajan Espen Barth Eiden toimintaa tilanteen rauhoittamisen ja neuvottelujen uudelleenkäynnistämisen edellyttämien puitteiden luomiseksi;

13.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Turkin tasavallan hallitukselle ja parlamentille.

(1) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0235.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö