Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/2921(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0211/2014

Debaty :

Głosowanie :

PV 13/11/2014 - 8.7
PV 13/11/2014 - 8.8
CRE 13/11/2014 - 8.7
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2014)0052

Teksty przyjęte
PDF 295kWORD 59k
Czwartek, 13 listopada 2014 r. - Bruksela
Działania tureckie powodujące napięcia w wyłącznej strefie ekonomicznej Cypru
P8_TA(2014)0052RC-B8-0211/2014

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie działań Turcji powodujących napięcia w wyłącznej strefie ekonomicznej Cypru (2014/2921(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania okresowego za 2013 r. dotyczącego Turcji(1),

–  uwzględniając wnioski Rady do Spraw Ogólnych z dnia 17 grudnia 2013 r.,

–  uwzględniając oświadczenie rzecznika przewodniczącego Rady Europejskiej z dnia 7 października 2014 r.,

–  uwzględniając sprawozdanie okresowe nt. Turcji za rok 2014 z dnia 8 października 2014 r.,

–  uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej z dnia 24 października 2014 r.,

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 i 4 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że dnia 3 października 2014 r. Turcja wydała dyrektywę w sprawie systemu NAVTEX, „wyznaczając” duży obszar w południowej części wyłącznej strefy ekonomicznej Republiki Cypryjskiej do badań sejsmicznych, które mają zostać przeprowadzone przez turecki statek badawczy Barbaros w terminie od 20 października do 30 grudnia 2014 r.; mając na uwadze, że badania sejsmiczne dotyczą bloków koncesyjnych przyznanych przez rząd Republiki Cypryjskiej włoskiej firmie ENI oraz przedsiębiorstwu Korea Gas Corporation w celu zbadania potencjalnych zasobów węglowodoru w dnie morskim;

B.  mając na uwadze, że pomimo wielokrotnych wezwań ze strony UE, w tym wezwania zawartego w sprawozdaniu okresowym nt. Turcji za rok 2014, Turcja nadal kwestionuje istnienie Republiki Cypryjskiej oraz prawo tego państwa do poszukiwania i eksploatacji zasobów naturalnych w ramach jego wyłącznej strefy ekonomicznej, tym samym podważając działalność przedsiębiorstwa europejskiego; mając na uwadze, że roszczenia i działania Turcji nie mają podstaw prawnych i pozostają w bezpośredniej sprzeczności z prawem międzynarodowym, w tym z Konwencją ONZ o prawie morza (UNCLOS);

C.  mając na uwadze, że UNCLOS wprowadza kompleksowe ramy prawne ustalające ład i porządek oraz zasady regulujące wszystkie formy korzystania z oceanów i ich zasobów; mając na uwadze, że UE ratyfikowała UNCLOS, która stanowi obecnie integralną część wspólnotowego dorobku prawnego;

D.  mając na uwadze częste nawoływania ze strony UE, że Turcja musi w zdecydowany sposób zobowiązać się do utrzymywania dobrych stosunków sąsiedzkich oraz do pokojowego rozstrzygania sporów zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych;

E.  mając na uwadze, że działania Turcji w obrębie wyłącznej strefy ekonomicznej Republiki Cypryjskiej zbiegają się w czasie z powołaniem Espena Bartha Eide na specjalnego doradcę sekretarza generalnego ONZ w sprawie Cypru i że wypływają one negatywnie na możliwość wypracowania kompleksowego rozwiązania kwestii cypryjskiej;

1.  wzywa Turcję do wykazania powściągliwości oraz do postępowania w zgodzie z prawem międzynarodowym; ubolewa nad eskalacją gróźb oraz jednostronnymi działaniami Turcji prowadzonymi przeciwko Republice Cypryjskiej w związku z wyłączną strefą ekonomiczną; przypomina o legalności wyłącznej strefy ekonomicznej Republiki Cypryjskiej; wzywa Turcję do poszanowania i pełnego wdrożenia oświadczenia wydanego przez Wspólnotę Europejską i jej państwa członkowskie w dniu 21 września 2005 r., zawierającego warunek, że uznanie wszystkich państw członkowskich jest niezbędnym elementem procesu przystąpienia;

2.  podkreśla, że Republika Cypryjska ma pełne i suwerenne prawo do poszukiwania zasobów naturalnych w obrębie swojej wyłącznej strefy ekonomicznej i że badania na morzu prowadzone przez Turcję muszą być uznane za nielegalne i prowokacyjne; domaga się natychmiastowego wycofania tureckich statków znajdujących się na wodach należących do wyłącznej strefy ekonomicznej Cypru i wokół niej;

3.  podkreśla, że działania Turcji stanowią pogwałcenie suwerennych praw Republiki Cypryjskiej i prawa międzynarodowego, w tym konwencji UNCLOS; ponownie wzywa rząd Turcji do podpisania i ratyfikowania bez dalszej zwłoki UNCLOS, która stanowi część wspólnotowego dorobku prawnego;

4.  wzywa Turcję do bezzwłocznego uchylenia dyrektywy NAVTEX oraz do powstrzymania się od jakiegokolwiek naruszania suwerennych praw Republiki Cypryjskiej;

5.  wzywa Turcję to poszanowania suwerenności państw członkowskich UE na ich wodach terytorialnych; potwierdza, że suwerenne prawa państw członkowskich UE obejmują prawo do zawierania umów dwustronnych oraz prawo do poszukiwania i eksploatacji własnych zasobów naturalnych zgodnie z UNCLOS;

6.  podziela zdanie ONZ, że znalezienie gazu przyniesie korzyści obu społecznościom na Cyprze, pod warunkiem że uda się znaleźć trwałe polityczne rozwiązanie kończące konflikt; uważa, że odkrycie znacznych zasobów węglowodorów w regionie – pod warunkiem właściwego zarządzania – mogłoby poprawić stosunki gospodarcze, polityczne i społeczne między obiema społecznościami na Cyprze;

7.  jest zdania, że odkrycie znacznych zasobów węglowodorów powinno przynieść korzyści całemu regionowi w postaci dobrobytu, bogactwa oraz pokojowego i lepszego życia dla wszystkich mieszkańców tego regionu, na podstawie prawa międzynarodowego;

8.  popiera prawa Republiki Cypryjskiej do wniesienia do ONZ i Międzynarodowej Organizacji Morskiej formalnej skargi na naruszanie jej suwerennego terytorium i wód;

9.  przypomina o znaczeniu normalizacji stosunków pomiędzy Turcją a wszystkimi państwami członkowskimi UE, jest również zdania, że kontynuacja lub ponowne podejmowanie tego rodzaju działań może wywrzeć negatywny wpływ na stosunki Turcji z UE, a także na proces jej przystąpienia do UE;

10.  podkreśla znaczenie zaprzestania prowokacji w obrębie wyłącznej strefy ekonomicznej Republiki Cypryjskiej oraz powstrzymywania się od wysuwania gróźb pod adresem tego państwa; zwraca uwagę, że takie działania i groźby podważają kontynuację negocjacji w sprawie kompleksowego rozwiązania kwestii cypryjskiej; nawołuje do stabilności w tym bardzo newralgicznym regionie, mając na uwadze wyzwania, przed jakimi region ten stoi;

11.  domaga się, by Europejska Służba Działań Zewnętrznych i Komisja śledziły z bliska działania Turcji w wyłącznej strefie ekonomicznej Cypru i informowały o tym Parlament;

12.  wyraża swoje nieprzerwane zaangażowanie w rozmowy zjednoczeniowe pod auspicjami ONZ i wsparcie dla nich w celu znalezienia kompleksowego rozwiązania problemu cypryjskiego; wspiera wysiłki specjalnego doradcy sekretarza generalnego ONZ w sprawie Cypru Espena Bartha Eide w celu stworzenia niezbędnych warunków do deeskalacji i wznowienia rozmów;

13.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji Europejskiej, wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, rządom i parlamentom państw członkowskich oraz rządowi i parlamentowi Republiki Turcji.

(1) Teksty przyjęte, P7_TA(2014)0235.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności