Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2137(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0043/2014

Внесени текстове :

A8-0043/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 25/11/2014 - 7.3
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2014)0056

Приети текстове
PDF 479kWORD 75k
Вторник, 25 ноември 2014 г. - Страсбург Окончателна версия
Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2014/008 FI/STX Rauma — Финландия
P8_TA(2014)0056A8-0043/2014
Резолюция
 Приложение

Резолюция на Европейския парламент от 25 ноември 2014 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2014/008 FI/STX Rauma от Финландия) (COM(2014)0630 — C8-0214/2014 — 2014/2137(BUD))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2014)0630 — C8-0214/2014),

—  като взе предвид Регламент (EС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006(1) (Регламента за ЕФПГ),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(2), и по-специално член 12 от него,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3) (МИС от 2 декември 2013 г.), и по-специално точка 13 от него,

—  като взе предвид тристранната процедура, предвидена в точка 13 от МИС от 2 декември 2013 г.,

—  като взе предвид писмото на комисията по заетост и социални въпроси,

—  като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0043/2014),

A.  като има предвид, че Съюзът създаде законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големите структурни промени в моделите на световната търговия, и да ги подпомогне при повторното им интегриране на пазара на труда;

Б.  като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин, в съответствие със Съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приета по време на заседанието по съгласуване на 17 юли 2008 г., и при надлежно спазване на МИС от 2 декември 2013 г. по отношение на вземането на решения за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ);

В.  като има предвид, че приемането на Регламента за ЕФПГ отразява постигнатото между Европейския парламент и Съвета споразумение за повторно въвеждане на критерия за мобилизиране на ЕФПГ във връзка с кризата, за увеличаване на финансовото участие на Съюза до 60% от общия размер на очакваните разходи за предложените мерки, за повишаване на ефективността от страна на Комисията при обработването на заявления за мобилизиране на ЕФПГ, както и от страна на Парламента и Съвета чрез съкращаване на времето за оценка и одобрение, за разширяване на обхвата на допустимите действия и бенефициери чрез включване на самостоятелно заетите лица и младите хора, както и за финансиране на стимули за създаване на собствен бизнес;

Г.  като има предвид, че финландските органи са подали заявление EGF/2014/008 FI/STX Rauma на 27 май 2014 г. вследствие на съкращаването на 577 работници от STX Finland Oy, предприятие извършващо дейност в икономическия сектор, класифициран в разделение 30 от NACE Rev. 2 („Производство на превозни средства, без автомобили“);

Д.  като има предвид, че заявлението отговаря на критериите за допустимост, установени от Регламента за ЕФПГ;

1.  Отбелязва, че финландските органи са подали заявлението в съответствие с критерия за намеса по член 4, параграф 1, буква а) от Регламента за ЕФПГ, съгласно който се изисква съкращаване или прекратяване на дейността на най-малко 500 работници или самостоятелно заети лица за референтен период от четири месеца в дадено предприятие в държава членка, включително съкращаване на работници или прекратяване на дейността на самостоятелно заети лица при неговите доставчици или производители надолу по веригата;

2.  Отбелязва, че финландските органи са внесли заявлението за финансово участие от ЕФПГ на 27 май 2014 г. и че оценката му е била представена от Комисията на 14 октомври 2014 г.; приветства краткия период на оценка от по-малко от пет месеца;

3.  Отбелязва, че финландските органи посочват, че през последните години са настъпили коренни промени в морската индустрия в световен план и че пазарният дял на ЕС в корабостроителната индустрия в световен мащаб(4) се е сринал от 13% през 2007 г. на 5% през първите три тримесечия на 2013 г., докато съответният дял на Китай, Южна Корея и Япония, взети заедно, се е увеличил от 77% през 2007 на 86% през първите три тримесечия на 2013 г.; отбелязва, че в допълнение към тази значителна експанзия от страна на Азия на корабостроителния пазар, намаляването на броя на поръчките в резултат на икономическата криза е довело до глобален свръхкапацитет на сектора в Европа, а оттам и до силна конкуренция;

4.  Изразява съгласие, че тези фактори са свързани с големи структурни промени в световните търговски модели и че условията по член 4, параграф 1, буква а) от Регламента за ЕФПГ са изпълнени и следователно Финландия има право на финансова помощ съгласно този регламент;

5.  Отбелязва, че към днешна дата корабостроителният сектор в широк смисъл е бил предмет на шест заявления за намеса от ЕФПГ, едно от които се позовава на свързана с търговията глобализация, а останалите пет на световната финансова и икономическа криза; счита, че преструктурирането на сектора може да намали проблемите и че корабостроителната промишленост в различните държави членки би могла да се подкрепя от насоки от европейска перспектива;

6.  Отбелязва, че тези съкращения ще влошат още повече положението с безработицата в югозападна Финландия, тъй като повечето от съкратените работници са с ниска степен на образование, съчетана с относително напреднала възраст, което вероятно ще увеличи риска от продължителна безработица; е допълнително разтревожен за ефекта, който това закриване ще има върху региона, тъй като корабостроителницата и металургията представляват ключови икономически дейности с исторически традиции, което прави преминаването към нови икономически дейности още по-трудно;

7.  Отбелязва, че в допълнение към 577-те съкратени работници в рамките на референтния период, допустимите бенефициери включват и 57 работници, които са били съкратени след четиримесечния референтен период, като общият брой на допустимите бенефициери възлиза на 634 души; от които броят на целевата група бенефициери на мерките по линия на ЕФПГ възлиза на 565 души;

8.  Отбелязва, че общият размер на очакваните разходи възлиза на 2 378 000 EUR, от които 113 000 EUR са за изпълнение на мерките, а участието на ЕФПГ възлиза на 1 426 800 EUR, което представлява 60% от общите разходи;

9.  Приветства факта, че за да предоставят бързо помощ на работниците, финландските органи са решили да започнат прилагането на персонализираните мерки за засегнатите работници на 15 януари 2014 г., преди окончателното решение за предоставяне на подкрепа от ЕФПГ за предложения съгласуван пакет и дори преди подаването на заявлението за финансово участие от ЕФПГ;

10.  Отбелязва, че финландските органи са посочили, че съгласуваният пакет персонализирани услуги е бил изготвен след консултации със съответните социални партньори, както и с редица други заинтересовани лица и приветства продължаването на консултациите под формата на работна група, свикана от Министерството на заетостта и икономиката специално за разглеждане на съкращенията в STX Finland;

11.  Отбелязва, че персонализираните услуги, които трябва да бъдат предоставени, се състоят от следните три вида дейности за съкратените работници, включени в заявлението: i) подпомагане за преминаване на нова работа, ii) подпомогне за започване на собствена стопанска дейност и iii) осигуряване на обучение или образование.

12.  Приветства предвиденото сред предложените действия откриване на звена за обслужване; оценява факта, че от тези звена се очаква да предоставят много по-персонализирани и целенасочени услуги, отколкото предоставяните обикновено от бюрата по труда;

13.  Отбелязва, че висок процент (41,42%) от съкратените работници са от възрастовата група между 55 и 64 години; отбелязва също така, че тази възрастова група е изложена на по-висок риск от продължителна безработица и изключване от пазара на труда; счита следователно, че тези работници могат да имат специфични потребности при предоставянето на персонализирани услуги;

14.  Приветства по-специално мярката „Проучване на предприятията“, която предвижда провеждане на проучване на работните места в региона на Раума съвместно с предприемаческия и индустриалния сектор в региона, с цел получаване на актуална информация за потребностите от персонал на предприятията и правилно насочване на работниците от целевата група и осигуряване на необходимото обучение;

15.  Приветства идеята лицата, които възнамеряват да започнат стопанска дейност, да могат да проверят какво означава да си предприемач, като преминат през стаж в съществуващо предприятие; отбелязва потенциалната добавена стойност на започването на самостоятелна стопанска дейност след съкращаване от работа за въпросните лица и за обществото като цяло;

16.  Отбелязва, че целта на субсидиите за изплащане на възнаграждения е да се гарантира, че работниците от целевата група, наемани от нови работодатели, получават разумна заплата и цялата необходима подкрепа и обучение на работното място, докато свикнат с новите за тях длъжности; счита, че подобни мерки биха могли да бъдат стимул за търсене на работа и наемане на работници в един по-широк спектър от нови и непознати за работниците професии;

17.  Припомня, че в съответствие с член 7 от Регламента за ЕФПГ при изготвянето на съгласувания пакет от персонализирани услуги следва да се вземат предвид бъдещите перспективи за пазара на труда и необходимите умения и че пакетът следва да бъде съвместим с прехода към устойчива икономика, която използва ефикасно ресурсите;

18.  Призовава мерките, планирани по линия на Европейския социален фонд (ЕСФ) в рамките на новия програмен период на ЕСФ, да допълват предложените мерки и да улесняват реинтеграцията на работниците в ориентирани към бъдещето и устойчиви икономически сектори;

19.  Припомня, че пригодността за заетост зависи също така от степента на социално приобщаване и поради това призовава да се обръща специално внимание на социалната подкрепа за по-възрастните и по-ниско квалифицирани работници;

20.  Приветства заявлението, че принципите на равно третиране и недискриминация ще се спазват при достъпа до предложените действия и тяхното изпълнение;

21.  Одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

22.  Възлага на своя председател да подпише решението заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

23.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

(1) OВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.
(2) OВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(3) OВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(4) измерен в обем на производство.


ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството  по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2014/008 FI/STX Rauma от Финландия)

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение 2014/878/ЕС.)

Правна информация - Политика за поверителност