Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/2137(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0043/2014

Předložené texty :

A8-0043/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 25/11/2014 - 7.3
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2014)0056

Přijaté texty
PDF 394kWORD 71k
Úterý, 25. listopadu 2014 - Štrasburk Konečné znění
Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2014/008 FI/STX Rauma - Finsko
P8_TA(2014)0056A8-0043/2014
Usnesení
 Příloha

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. listopadu 2014 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2014/008 FI/STX Rauma, předložená Finskem) (COM(2014)0630 – C8-0214/2014 – 2014/2137(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2014)0630 – C8‑0214/2014),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006(1) (nařízení o EFG),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(2), a zejména na článek 12 uvedeného nařízení,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3) (IID ze dne 2. prosince 2013), a zejména na bod 13 uvedené dohody,

–  s ohledem na třístranné rozhovory podle bodu 13 IID ze dne 2. prosince 2013,

–  s ohledem na dopis Výboru pro zaměstnanost a sociální věci,

–  s ohledem na dopis Výboru pro regionální rozvoj,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0043/2014),

A.  vzhledem k tomu, že Unie vytvořila legislativní a rozpočtové nástroje s cílem poskytovat dodatečnou podporu pracovníkům, kteří jsou postiženi důsledky významných změn ve struktuře světového obchodu, a pomáhat jim při opětovném začleňování na trh práce;

B.  vzhledem k tomu, že finanční pomoc Unie propuštěným pracovníkům by měla být dynamická a měla by být uvolněna co nejrychleji a nejúčinněji, v souladu se společným prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise, jež bylo přijato během dohodovacího jednání dne 17. července 2008, a s náležitým ohledem na IID ze dne 2. prosince 2013 ve vztahu k přijímání rozhodnutí o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG);

C.  vzhledem k tomu, že přijetí nařízení o EFG, které je výsledkem dohody mezi Evropským parlamentem a Radou ohledně opětovného zavedení kritéria pro uvolňování prostředků v souvislosti s krizí, zvýšení finančního příspěvku Unie na 60 % celkových odhadovaných nákladů na navrhovaná opatření, zefektivnění postupu Komise, Evropského parlamentu a Rady při vyřizování žádostí o příspěvek z EFG tak, že se zkrátí doba jejich posouzení a schvalování, dále rozšíření škály způsobilých akcí a příjemců tím, že mezi ně budou zahrnuty i osoby samostatně výdělečně činné a mladí lidé, a financování pobídek k zakládání vlastních podniků;

D.  vzhledem k tomu, že finské orgány předložily žádost EGF/2014/008 FI/STX Rauma dne 27. května 2014 poté, co bylo propuštěno 577 pracovníků podniku STX Finland Oy, který vyvíjí činnost v hospodářském odvětví 30 klasifikace NACE Revize 2 („výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení“);

E.  vzhledem k tomu, že žádost splňuje kritéria způsobilosti stanovená v nařízení o EFG;

1.  bere na vědomí, že finské orgány předložily žádost na základě kritéria pro pomoc podle čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení o EFG, které požaduje, aby během referenčního období v délce čtyř měsíců dosáhl počet propuštěných pracovníků nebo osob samostatně výdělečně činných, které přestaly vykonávat svou činnost, nejméně 500 v jednom podniku v jednom členském státě, včetně pracovníků propuštěných u dodavatelů uvedeného podniku nebo u výrobců, kteří jsou jeho odběrateli, a osob samostatně výdělečně činných, které přestaly vykonávat svou činnost u těchto dodavatelů nebo výrobců;

2.  bere na vědomí, že finské orgány předložily žádost o finanční příspěvek z EFG dne 27. května 2014 a že posouzení této žádosti Komise zveřejnila dne 14. října 2014; vítá rychlé posouzení žádosti, které netrvalo ani pět měsíců;

3.  bere na vědomí, že finské orgány tvrdí, že světový námořní průmysl se v posledních letech dramaticky změnil a že v celosvětovém kontextu se podíl EU na trhu stavby lodí(4) propadl z 13 % v roce 2007 na 5 % v prvních třech čtvrtletích roku 2013, zatímco souhrnný podíl Číny, Jižní Koreje a Japonska na tomto trhu vzrostl ze 77 % v roce 2007 na 86 % v prvních třech čtvrtletích roku 2013; bere na vědomí, že vedle této značné asijské expanze na trhu stavby lodí vedlo snížení objednávek v důsledku hospodářské krize k tomu, že evropské odvětví trpí celkovou nadměrnou kapacitou, jež zostřuje hospodářskou soutěž;

4.  souhlasí, že tyto faktory souvisejí s významnými změnami ve struktuře světového obchodu a kritéria pro pomoc stanovená v čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení o EFG jsou splněna, a Finsko má proto podle uvedeného nařízení nárok na finanční příspěvek;

5.  konstatuje, že odvětví stavby lodí v širším pojetí bylo zatím předmětem šesti žádostí o příspěvek z EFG, z nichž jedna souvisela s globalizací obchodu a ostatních pět s celosvětovou finanční a hospodářskou krizí; domnívá se, že restrukturalizace tohoto odvětví by mohla zmírnit problémy a že by odvětví stavby lodí v jednotlivých členských státech mohly podpořit pokyny vydané z evropského hlediska;

6.  bere na vědomí, že toto propouštění dále zhorší nezaměstnanost v jihozápadním Finsku, neboť většina propuštěných pracovníků má nízkou úroveň vzdělání a současně poměrně vysoký věk, což pravděpodobně zvyšuje riziko dlouhodobé nezaměstnanosti; o to víc jej znepokojují dopady tohoto propouštění na daný region, neboť loděnice a kovodělný průmysl zde představují klíčové hospodářské aktivity a mají historickou tradici, což výrazně ztíží přeorientování na nové druhy hospodářské činnosti;

7.  konstatuje, že vedle 577 pracovníků propuštěných během referenčního období zahrnuje žádost mezi způsobilými příjemci také 57 pracovníků propuštěných po uplynutí čtyřměsíčního referenčního období, takže celkový součet činí 634 osob; přičemž počet cílových příjemců opatření z EFG je 565 osob;

8.  konstatuje, že odhadované celkové náklady činí 2 378 000 EUR, z nichž 113 000 EUR je vyhrazeno na provádění, a že finanční příspěvek z EFG činí 1 426 800 EUR, což představuje 60 % celkových nákladů;

9.  vítá rozhodnutí finských orgánů, že v zájmu urychleného poskytnutí pomoci pracovníkům zahájily realizaci individualizovaných služeb dne 15. ledna 2014, tedy před konečným rozhodnutím o poskytnutí finanční podpory pro navržený koordinovaný balíček z EFG, a dokonce před předložením žádosti o poskytnutí finančního příspěvku z EFG;

10.  bere na vědomí, že finské orgány uvedly, že koordinovaný balíček individualizovaných služeb byl vypracován na základě konzultace s dotčenými sociálními partnery a dalšími zúčastněnými stranami, a vítá skutečnost, že konzultace pokračují ve formě činnosti pracovní skupiny svolané Ministerstvem pro zaměstnanost a hospodářství, aby se specificky zabývala propouštěním v podniku STX Finland;

11.  bere na vědomí, že individualizované služby, které mají být poskytnuty propuštěným pracovníkům, na něž se žádost vztahuje, spočívají v následujících třech typech opatření: i) pomoc při získání nového pracovního místa, ii) pomoc při zahájení samostatné podnikatelské činnosti a iii) poskytnutí odborné přípravy nebo vzdělávání;

12.  vítá skutečnost, že mezi navrhovaná opatření patří zřízení míst služeb („service points“); oceňuje, že tato místa mají poskytovat mnohem individuálnější a propracovanější služby než veřejný úřad práce;

13.  poznamenává, že velká část (41,42 %) propuštěných pracovníků je ve věku 55 až 64 let; dále poznamenává, že u osob v této věkové kategorii je vyšší riziko dlouhodobé nezaměstnanosti a vyloučení z trhu práce; domnívá se proto, že tito pracovníci mohou mít specifické potřeby, pokud jde o poskytování individualizovaných služeb;

14.  vítá zejména opatření nazvané „Průzkum mezi podniky“, jež má provést průzkum pracovních míst v raumském regionu společně s podniky a průmyslovými odvětvími v Raumě a jehož výsledkem budou aktuální informace o personálních potřebách podniků, na jejichž základě bude možné směřovat pracovníky, na něž jsou opatření zaměřena, správným směrem a poskytnout jim odpovídající odbornou přípravu;

15.  vítá myšlenku, že osoby, které plánují zahájení podnikatelské činnosti, si mohou podnikání vyzkoušet prostřednictvím umístění do určitého existujícího podniku; poukazuje na potenciální přínos zahájení podnikatelské činnosti po propuštění ze zaměstnání pro dotčené osoby i pro společnost jako celek;

16.  poznamenává, že smyslem dotace na mzdy je zajistit, aby cíloví pracovníci, jež přijme do zaměstnání nový zaměstnavatel, nebyli v počátečním období na novém pracovním místě znevýhodněni; domnívá se, že toto opatření by mohlo daným pracovníkům sloužit jako pobídka k hledání a přijímání širšího spektra nových a méně známých pracovních míst;

17.  připomíná, že v souladu s článkem 7 nařízení o EFG by měla podoba koordinovaného balíčku individualizovaných služeb předjímat budoucí perspektivy trhu práce a požadované dovednosti a měla by být slučitelná s posunem směrem k udržitelnému hospodářství, které účinně využívá zdroje;

18.  žádá, aby opatření Evropského sociálního fondu (ESF) plánovaná na nové programové období ESF doplňovala navrhovaná opatření a aby usnadňovala opětovné začlenění pracovníků do udržitelných a na budoucnost zaměřených hospodářských odvětví;

19.  připomíná, že zaměstnatelnost závisí také na úrovni integrace do společnosti, a žádá proto, aby byla věnována zvláštní pozornost sociální podpoře starších a méně kvalifikovaných pracovníků;

20.  vítá, že při přístupu k navrženým akcím a jejich provádění budou dodržovány zásady rovnosti a nediskriminace;

21.  schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

22.  pověřuje svého předsedu, aby spolu s předsedou Rady toto rozhodnutí podepsal a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

23.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení i s jeho přílohou Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4) Měřeno objemem výroby.


PŘÍLOHA

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2014/008 FI/STX Rauma, předložená Finskem)

(Znění této přílohy zde není uvedeno, neboť odpovídá konečnému znění finálního aktu, rozhodnutí 2014/878/EU.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí