Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/2137(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0043/2014

Indgivne tekster :

A8-0043/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 25/11/2014 - 7.3
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2014)0056

Vedtagne tekster
PDF 234kWORD 59k
Tirsdag den 25. november 2014 - Strasbourg Endelig udgave
Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2014/008 FI/STX Rauma – Finland
P8_TA(2014)0056A8-0043/2014
Beslutning
 Bilag

Europa-Parlamentets beslutning af 25. november 2014 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2014/008 FI/STX Rauma, fra Finland) (COM(2014)0630 – C8-0214/2014 – 2014/2137(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2014)0630 – C8‑0214/2014 ),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006(1) (EGF-forordningen),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(2), særlig artikel 12,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3) (IIA af 2. december 2013), særlig punkt 13,

–  der henviser til trepartsproceduren, jf. punkt 13 i IIA af 2. december 2013,

–  der henviser til skrivelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

–  der henviser til skrivelse fra Regionaludviklingsudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0043/2014),

A.  der henviser til, at Unionen har indført lovgivnings- og budgetinstrumenter for at yde supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af følgerne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstre, med henblik på at hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet;

B.  der henviser til, at Unionens økonomiske bistand til afskedigede arbejdstagere bør være dynamisk og stilles til rådighed så hurtigt og effektivt som muligt i overensstemmelse med den fælleserklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, der blev vedtaget under samrådsmødet den 17. juli 2008, og under behørig hensyntagen til IIA af 2. december 2013 i forbindelse med vedtagelsen af afgørelser om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF);

C.  der henviser til, at vedtagelsen af EGF-forordningen afspejler den aftale, der er indgået mellem Europa-Parlamentet og Rådet om at genindføre kriseanvendelseskriteriet, øge Unionens økonomiske støtte til 60 % af de anslåede samlede omkostninger ved de foreslåede foranstaltninger, øge effektiviteten af behandlingen af EGF-ansøgninger i Kommissionen og af Parlamentet og Rådet ved at forkorte perioden for vurdering og godkendelse, udvide omfanget af støtteberettigede foranstaltninger og modtagere ved at inkludere selvstændige erhvervsdrivende og unge og yde støtte til incitamenter til virksomhedsetablering;

D.  der henviser til; at de finske myndigheder indsendte ansøgningen EGF/2014/008 FI/STX Rauma den 27. maj 2014 efter afskedigelsen af 577 arbejdstagere i STX Finland Oy, en virksomhed, som er aktiv i den økonomiske sektor, som er klassificeret under NACE rev. 2, hovedgruppe 30 ("Fremstilling af andre transportmidler");

E.  der henviser til, at ansøgningen opfylder de kriterier for støtteberettigelse, som er fastsat i EGF-forordningen;

1.  bemærker, at de finske myndigheder indsendte ansøgningen med henvisning til interventionskriteriet i EGF-forordningens artikel 4, stk. 1, litra a), som forudsætter mindst 500 afskedigelser af arbejdstagere eller ophør af selvstændiges aktivitet i løbet af en fire måneders referenceperiode i en virksomhed i en medlemsstat, inklusive arbejdstagere, der er blevet afskediget eller selvstændige, hvis aktivitet er ophørt hos leverandører eller hos producenter i efterfølgende produktionsled;

2.  bemærker, at de finske myndigheder indgav ansøgningen om økonomisk støtte fra EGF den 27. maj 2014, og at Kommissionens vurdering forelå den 14. oktober 2014; glæder sig over den hurtige evalueringsperiode på under fem måneder;

3.  bemærker, at de finske myndigheder anfører, at internationale maritime erhverv har ændret sig dramatisk i de seneste år, og at EU's markedsandel inden for skibsbygning(4) i denne globale kontekst styrtdykkede fra 13 % i 2007 til 5 % i de første tre kvartaler af 2013, mens den tilsvarende andel for Kinas, Sydkoreas og Japans vedkommende tilsammen steg fra 77 % i 2007 til 86 % i de første tre kvartaler af 2013; bemærker, at sektoren foruden Asiens betydelige udvidelse på skibsbygningsmarkedet for øjeblikket lider under global overkapacitet, hvilket fører til hård konkurrence;

4.  er enig i, at disse faktorer er forbundet med gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, og at interventionskriterierne i artikel 4, stk.1, litra a), i EGF-forordningen er opfyldt, og at Finland derfor er berettiget til økonomisk støtte i henhold til nævnte forordning;

5.  bemærker, at skibsbygningsindustrien hidtil i bred forstand har været genstand for seks EGF-ansøgninger, hvoraf en var baseret på handelsrelateret globalisering, og de øvrige fem var baseret på den globale finansielle og økonomiske krise; mener, at omstruktureringen i sektoren kan afhjælpe vanskelighederne, og at skibsbygningsindustrien i de enkelte lande kan støttes ved hjælp af retningslinjer ud fra et europæisk perspektiv;

6.  bemærker, at disse afskedigelser yderligere vil forværre arbejdsløsheden i det sydvestlige Finland, da hovedparten af de afskedigede arbejdstagere har et dårligt uddannelsesniveau i kombination med relativ høj alder, som formodes at øge risikoen for langvarig arbejdsløshed; er så meget desto mere bekymret over følgerne af denne lukning for regionen, da skibsværftet og metalindustrien udgør centrale økonomiske aktiviteter og er en historisk tradition, hvilket så meget desto mere vanskeliggør overgangen til nye økonomiske aktiviteter;

7.  bemærker, at ud over de 577 afskedigelser inden for referenceperioden omfatter de støtteberettigede modtagere 57 arbejdstagere, der blev afskediget efter referenceperioden på fire måneder, hvilket samlet udgør 634 personer; bemærker, at antallet af støttemodtagere, der er omfattet af EGF-foranstaltningerne, er på 565;

8.  bemærker, at de samlede anslåede udgifter er på 2 378 000 EUR, hvoraf 113 000 EUR er afsat til gennemførelse, og at den økonomiske støtte fra EGF udgør 1 426 800 EUR, som svarer til 60 % af de samlede udgifter;

9.  glæder sig over, at de finske myndigheder for at sikre arbejdstagerne en hurtig hjælp besluttede at sætte de individualiserede tilbud til de berørte arbejdstagere i værk den 15. januar 2014 længe før den endelige afgørelse om bevilling af EGF-støtte til den foreslåede samordnede pakke og ansøgningen om økonomisk støtte fra EGF;

10.  bemærker, at de finske myndigheder har påpeget, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud er blevet udarbejdet i samråd med arbejdsmarkedets parter samt forskellige andre interessenter, og glæder sig over, at høringerne fortsætter i form af en arbejdsgruppe, som er nedsat af ministeriet for beskæftigelse og økonomi, for specifikt at tackle afskedigelserne i STX Finland;

11.  bemærker, at de individualiserede tilbud, som skal ydes, består af følgende tre typer foranstaltninger for de afskedigede arbejdstagere, der er omfattet af denne ansøgning, nemlig at i) hjælpe arbejdstagerne med at skifte til et nyt job, ii) hjælpe dem med at starte deres egen virksomhed og iii) sørge for faglig eller almen uddannelse;

12.  glæder sig over oprettelsen af kontaktsteder blandt de foreslåede foranstaltninger; påskønner, at disse steder forventes at yde en endnu mere personlig og indgående service end den offentlige arbejdsformidling;

13.  bemærker, at en stor andel (41,42 %) af de afskedigede arbejdstagere er mellem 55 og 64 år; bemærker endvidere, at denne aldersgruppe er i større risiko for langvarig arbejdsløshed og udelukkelse fra arbejdsmarkedet; mener derfor, at disse arbejdstagere kan have særlige behov, når det drejer sig om at tilbyde dem individualiserede tilbud;

14.  glæder sig navnlig over foranstaltningen "Virksomhedsundersøgelse", hvorved der gennemføres en undersøgelse af jobs i Rauma-regionen sammen med virksomheder og erhvervslivet i Rauma for at fremskaffe opdaterede oplysninger om virksomheders personalebehov og styre de berørte arbejdstagere i den rigtige retning og give dem den nødvendige undervisning;

15.  glæder sig over tanken om, at de personer, der ønsker at etablere en virksomhed, kan opleve, hvordan det er at være iværksætter ved hjælp af et praktikophold i en eksisterende virksomhed; bemærker den mulige merværdi ved at etablere en virksomhed efter at være blevet afskediget for de pågældende personer og for samfundet som helhed;

16.  bemærker, at formålet med løntilskud er at sikre, at de berørte arbejdstagere, som ansættes af nye arbejdsgivere, ikke bliver tabere i den første periode af deres ansættelse; mener, at en sådan foranstaltning vil kunne fungere som et incitament for arbejdstagerne til at søge og indgå i et bredere spektrum af nye og utraditionelle jobs;

17.  minder om, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud i overensstemmelse med artikel 7 i EGF-forordningen bør udformes på en måde, der tager højde for fremtidige arbejdsmarkedsperspektiver og efterspurgte færdigheder og bør være forenelig med overgangen til en ressourceeffektiv og bæredygtig økonomi;

18.  opfordrer til, at Den Europæiske Socialfonds (ESF's) foranstaltninger, der er planlagt i den nye ESF-programmeringsperiode, supplerer de foreslåede foranstaltninger og letter arbejdstagernes reintegration i fremtidsorienterede og bæredygtige økonomiske sektorer;

19.  minder om, at beskæftigelsesegnetheden også afhænger af niveauet af integrering i samfundet og opfordrer derfor til, at der rettes særlig opmærksomhed mod de sociale ledsageforanstaltninger for ældre og mindre kvalificerede arbejdstagere;

20.  glæder sig over, at principperne om ligebehandling og ikke-diskrimination overholdes i forbindelse med adgangen til de foreslåede foranstaltninger og deres gennemførelse;

21.  godkender den afgørelse, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

22.  pålægger sin formand at undertegne afgørelsen sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

23.  pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.
(2) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
(3) EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
(4) Målt efter produktionsmængde.


BILAG

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2014/008 FI/STX Rauma, fra Finland)

(Teksten i bilaget gengives ikke her, eftersom det svarer til den endelige retsakt, afgørelse 2014/878/EU).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik