Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2137(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0043/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0043/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 25/11/2014 - 7.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0056

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 471kWORD 80k
Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2014 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2014/008 FI/STX Rauma - Φινλανδία
P8_TA(2014)0056A8-0043/2014
Ψήφισμα
 Παράρτημα

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2014/008 FI/STX Rauma από τη Φινλανδία) (COM(2014)0630 – C8-0214/2014 – 2014/2137(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2014)0630 – C8-0214/2014),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(1) (κανονισμός ΕΤΠ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3) (διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013), και ιδίως το σημείο 13,

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0043/2014),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παράσχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου και να τους βοηθήσει να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς τους εργαζομένους που απολύονται θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που εγκρίθηκε στη συνεδρίαση συνδιαλλαγής της 17ης Ιουλίου 2008, και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη όσα προβλέπει η διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 σε σχέση με τη λήψη αποφάσεων για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ),

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση του κανονισμού ΕΤΠ αντικατοπτρίζει τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου η οποία στοχεύει στην επαναφορά του κριτηρίου κινητοποίησης λόγω κρίσης, στην αύξηση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης στο 60 % του συνολικού εκτιμώμενου κόστους των προτεινόμενων μέτρων, στην αύξηση της αποδοτικότητας όσον αφορά την εξέταση των αιτήσεων ΕΤΠ στην Επιτροπή καθώς και από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μέσω της συντόμευσης των προθεσμιών αξιολόγησης και έγκρισης, στη διεύρυνση του φάσματος των επιλέξιμων δράσεων και των δικαιούχων ώστε να περιλαμβάνονται οι αυτοαπασχολούμενοι και οι νέοι, και στη χρηματοδότηση κινήτρων για τη δημιουργία δικών τους επιχειρήσεων,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φινλανδικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση EGF/2014/008 FI/STX Rauma στις 27 Μαΐου 2014 μετά την απόλυση 577 εργαζομένων στην STX Finland Oy, επιχείρηση που ανέπτυσσε δραστηριότητα στον οικονομικό τομέα που ταξινομείται στον κλάδο 30 της NACE αναθ. 2 («κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών»),

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στον κανονισμό για το ΕΤΠ,

1.  σημειώνει ότι οι φινλανδικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση δυνάμει του κριτηρίου παρέμβασης που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού ΕΤΠ, σύμφωνα με το οποίο απαιτείται η απόλυση τουλάχιστον 500 εργαζομένων ή διακοπή δραστηριότητας τουλάχιστον 500 αυτοαπασχολούμενων, κατά τη διάρκεια περιόδου αναφοράς τεσσάρων μηνών σε επιχείρηση κράτους μέλους, περιλαμβανομένων των απολύσεων εργαζομένων ή της διακοπής δραστηριότητας αυτοαπασχολούμενων στους προμηθευτές της επιχείρησης αυτής και στους κατάντη παραγωγούς·

2.  σημειώνει ότι οι φινλανδικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ στις 27 Μαΐου 2014 και ότι η Επιτροπή γνωστοποίησε την αξιολόγησή της στις 14 Οκτωβρίου 2014· εκφράζει ικανοποίηση για τη σύντομη περίοδο αξιολόγησης, διαρκείας μικρότερης των πέντε μηνών·

3.  σημειώνει ότι οι φινλανδικές αρχές προβάλλουν το επιχείρημα ότι σε παγκόσμια κλίμακα η ναυτιλία έχει υποστεί πολύ μεγάλες αλλαγές κατά τα τελευταία χρόνια και ότι σε αυτό το παγκόσμιο πλαίσιο το μερίδιο αγοράς της ΕΕ στη ναυπηγική βιομηχανία(4) έχει σημειώσει κατακόρυφη πτώση από 13 % το 2007 σε 5 % τα πρώτα τρία τρίμηνα του 2013, ενώ το αντίστοιχο συνολικό μερίδιο της Κίνας, της Νοτίου Κορέας και της Ιαπωνίας αυξήθηκε από 77 % το 2007 σε 86 % τα πρώτα τρία τρίμηνα του 2013· σημειώνει ότι πέραν αυτής της σημαντικής επέκτασης της Ασίας στη ναυπηγική αγορά η μείωση των παραγγελιών λόγω της οικονομικής κρίσης έφερε τον ευρωπαϊκό τομέα σε κατάσταση πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας που οδηγεί σε σκληρό ανταγωνισμό·

4.  συμφωνεί ότι αυτοί οι παράγοντες συνδέονται με τις μείζονες διαρθρωτικές αλλαγές στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου λόγω της παγκοσμιοποίησης και ότι πληρούνται τα κριτήρια παρέμβασης που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού ΕΤΠ και ότι, ως εκ τούτου, η Φινλανδία δικαιούται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά δυνάμει του κανονισμού αυτού·

5.  σημειώνει ότι έως σήμερα ο ναυπηγικός κλάδος με την ευρεία έννοια έχει αποτελέσει αντικείμενο έξι αιτήσεων για χρήση του ΕΤΠ, μία από τις οποίες παρέπεμπε στην παγκοσμιοποίηση του εμπορίου και οι άλλες πέντε στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση. πιστεύει ότι η αναδιάρθρωση του κλάδου θα μπορούσε να περιορίσει τις δυσκολίες και ότι η ναυπηγική βιομηχανία στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσε να υποστηριχθεί μέσω κατευθυντηρίων γραμμών από μια ευρωπαϊκή οπτική γωνία·

6.  σημειώνει ότι αυτές οι απολύσεις θα επιδεινώσουν περαιτέρω την κατάσταση της ανεργίας στη Νοτιοδυτική Φινλανδία, καθόσον η πλειονότητα των εργαζομένων που απολύθηκαν έχουν χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης σε συνδυασμό με σχετικά προχωρημένη ηλικία, το οποίο πιθανότατα θα αυξήσει τον κίνδυνο μακροχρόνιας ανεργίας· εκφράζει ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία σχετικά με τις συνέπειες αυτού του κλεισίματος στην περιφέρεια, διότι ο ναυπηγικός τομέας και η μεταλλουργία συνιστούν βασικές οικονομικές δραστηριότητες και έχουν ιστορική παράδοση, γεγονός που καθιστά τη μετάβαση σε νέες οικονομικές δραστηριότητες ακόμη δυσκολότερη·

7.  σημειώνει ότι επιπλέον των 577 απολύσεων κατά την περίοδο αναφοράς, 57 εργαζόμενοι που απολύθηκαν μετά την τετράμηνη περίοδο αναφοράς περιλαμβάνονται επίσης στον αριθμό των επιλέξιμων δικαιούχων, που ανέρχεται συνολικά σε 634 άτομα· ο αριθμός δικαιούχων στους οποίους απευθύνονται τα μέτρα του ΕΤΠ είναι 565·

8.  σημειώνει ότι το εκτιμώμενο συνολικό κόστος ανέρχεται σε 2 378 000 EUR, από τα οποία 113 000 EUR προορίζονται για την εφαρμογή, και ότι η χρηματοδοτική συνεισφορά του ΕΤΠ ανέρχεται σε 1 426 800 EUR, ποσό που αντιπροσωπεύει 60 % του συνολικού κόστους·

9.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι, προκειμένου να δοθεί στους εργαζόμενους γρήγορη βοήθεια, οι φινλανδικές αρχές αποφάσισαν να αρχίσουν την εφαρμογή των εξατομικευμένων υπηρεσιών προς τους πληγέντες εργαζόμενους στις 15 Ιανουαρίου 2014, πριν από την τελική απόφαση σχετικά με τη χορήγηση της στήριξης από το ΕΤΠ για την προτεινόμενη συντονισμένη δέσμη μέτρων και μάλιστα πριν την αίτηση για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ·

10.  σημειώνει ότι οι φινλανδικές αρχές ανέφεραν ότι η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών έχει καταρτισθεί κατόπιν διαβούλευσης με τους σχετικούς κοινωνικούς εταίρους και διάφορους άλλους ενδιαφερομένους κύκλους συμφερόντων, χαιρετίζει δε το ότι οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται υπό τη μορφή ομάδας εργασίας την οποία συγκάλεσε το Υπουργείο Απασχόλησης και Οικονομίας ειδικά για την αντιμετώπιση των απολύσεων στην εταιρεία STX Finland·

11.  σημειώνει ότι οι προς παροχή εξατομικευμένες υπηρεσίες συνίστανται από τα εξής τρία είδη μέτρων για τους απολυμένους εργαζομένους που καλύπτονται από την παρούσα αίτηση, τα οποία: i) θα τους βοηθήσουν να μεταφερθούν σε μια νέα θέση εργασίας, ii) θα τους βοηθήσουν να ξεκινήσουν δική τους επιχείρηση και iii) θα παράσχουν κατάρτιση ή εκπαίδευση·

12.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι μεταξύ των προτεινόμενων ενεργειών περιλαμβάνεται η δημιουργία Σημείων Εξυπηρέτησης· εκτιμά ότι αυτά τα σημεία εξυπηρέτησης θα προσφέρουν μια ακόμα πιο εξατομικευμένη και διεξοδική υπηρεσία από ό,τι οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης εργατικού δυναμικού·

13.  σημειώνει ότι μεγάλο ποσοστό των απολυμένων (41,42 %) ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα από 55 έως 64 ετών· σημειώνει επίσης ότι αυτή η ηλικιακή ομάδα διατρέχει υψηλότερο κίνδυνο μακροχρόνιας ανεργίας και αποκλεισμού από την αγορά εργασίας· πιστεύει συνεπώς ότι, όσον αφορά την προσφορά εξατομικευμένων υπηρεσιών, οι εργαζόμενοι αυτοί μπορεί να έχουν ιδιαίτερες ανάγκες·

14.  χαιρετίζει ιδίως το μέτρο με την επωνυμία «Έρευνα για τις επιχειρήσεις», με το οποίο πρόκειται να διενεργηθεί έρευνα των θέσεων εργασίας στην περιφέρεια Rauma από κοινού με τις επιχειρήσεις και τις βιομηχανίες της Rauma ώστε να παραχθούν επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε προσωπικό και να οδηγηθούν οι εργαζόμενοι στους οποίους απευθύνονται τα μέτρα στην ορθή κατεύθυνση και να τους παρασχεθεί η απαιτούμενη κατάρτιση·

15.  επικροτεί την ιδέα να τοποθετούνται σε υπάρχουσες επιχειρήσεις εκείνοι που σχεδιάζουν να δημιουργήσουν μια καινούργια επιχείρηση, ώστε να αποκτούν εμπειρία σχετικά με το τι σημαίνει να είναι κανείς επιχειρηματίας· επισημαίνει τη σπουδαιότητα της εν δυνάμει προστιθέμενης αξίας που περιέχεται στην ίδρυση επιχειρήσεων από εργαζόμενους που έχουν απολυθεί, τόσο για τους ίδιους όσο και για την κοινωνία συνολικά·

16.  σημειώνει ότι ο σκοπός για τον οποίο καταβάλλονται οι επιδοτήσεις αμοιβής είναι να εξασφαλίζεται ότι οι δικαιούχοι εργαζόμενοι που προσλαμβάνονται από νέους εργοδότες δεν θα εισπράττουν μικρότερη αμοιβή από ό,τι πριν, κατά την αρχική περίοδο της νέας εργασίας τους· πιστεύει ότι το μέτρο αυτό θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως κίνητρο για την αναζήτηση και την εξεύρεση εργασίας μέσα σε ένα ευρύτερο και λιγότερο οικείο φάσμα δραστηριοτήτων·

17.  υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού ΕΤΠ, ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών οφείλει να προβλέπει τις μελλοντικές εξελίξεις της αγοράς εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες και να συνάδει με την μεταστροφή προς μια αποδοτική ως προς την αξιοποίηση των πόρων και βιώσιμη οικονομίας·

18.  ζητεί τα μέτρα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) που σχεδιάζονται εντός της νέας περιόδου προγραμματισμού του ΕΚΤ να συμπληρώνουν τα προτεινόμενα μέτρα και να διευκολύνουν την ένταξη των εργαζομένων σε μελλοντοστραφείς και βιώσιμους τομείς της οικονομίας·

19.  υπενθυμίζει ότι η απασχολησιμότητα εξαρτάται επίσης από το επίπεδο ένταξης στην κοινωνία και συνεπώς ζητεί να δοθεί ειδική προσοχή στην κοινωνική πλαισίωση των ηλικιωμένων και των λιγότερο ειδικευμένων εργαζομένων·

20.  χαιρετίζει την τήρηση των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της απαγόρευσης των διακρίσεων στην πρόσβαση στις προτεινόμενες δράσεις και την εφαρμογή τους·

21.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

22.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την παρούσα απόφαση και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

23.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(3) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(4) Με βάση τον όγκο παραγωγής.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2014/008 FI/STX Rauma από τη Φινλανδία)

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση αριθ. 2014/878/ΕΕ.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου