Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/2137(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0043/2014

Esitatud tekstid :

A8-0043/2014

Arutelud :

Hääletused :

PV 25/11/2014 - 7.3
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2014)0056

Vastuvõetud tekstid
PDF 228kWORD 59k
Teisipäev, 25. november 2014 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2014/008 FI/STX Rauma – Soome
P8_TA(2014)0056A8-0043/2014
Resolutsioon
 Lisa

Euroopa Parlamendi 25. novembri 2014. aasta resolutsioon, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13 (Soome taotlus EGF/2014/008 FI/STX Rauma) (COM(2014)0630 – C8-0214/2014 – 2014/2137(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2014)0630 – C8‑0214/2014),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006(1) (edaspidi „fondi määrus”),

–  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(2), eriti selle artiklit 12,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(3) (edaspidi „2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe”), eriti selle punkti 13,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 13 ette nähtud kolmepoolset menetlust,

–  võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni kirja,

–  võttes arvesse regionaalarengukomisjoni kirja,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8-0043/2014),

A.  arvestades, et liit on loonud õigusnormid ja eelarvevahendid, et osutada täiendavat abi töötajatele, kes kannatavad maailmakaubanduses toimunud suurte struktuurimuutuste tagajärjel, ja aidata neil tööturule tagasi pöörduda;

B.  arvestades, et koondatud töötajatele antav liidu finantsabi peaks olema paindlik ning tuleks teha kättesaadavaks võimalikult kiiresti ja tõhusalt vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisdeklaratsioonile, mis võeti vastu 17. juulil 2008. aastal toimunud lepituskohtumisel, ning võttes Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (edaspidi „fond”) kasutuselevõtmise üle otsustamisel nõuetekohaselt arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet;

C.  arvestades, et fondi määruse vastuvõtmine väljendab Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahel saavutatud kokkulepet võtta uuesti kasutusele fondi kriisi korral kasutamise kriteerium, suurendada liidu rahalist toetust kuni 60 %ni kavandatud meetmete hinnangulisest maksumusest, suurendada fondi kasutuselevõtmise taotluste läbivaatamise tõhusust komisjonis ning Euroopa Parlamendis ja nõukogus, lühendades selleks hindamis- ja heakskiitmismenetlust, laiendada toetuskõlblike meetmete ja toetusesaajate ringi füüsilisest isikust ettevõtjatele ja noortele ning rahastada oma ettevõtte loomise stiimuleid;

D.  arvestades, et Soome ametiasutused esitasid 27. mail 2014 taotluse EGF/2014/008 FI/STX Rauma seoses 577 töötaja koondamisega NACE Revision 2 osa 30 (muude transpordivahendite tootmine) alla kuuluvast ettevõttest STX Finland Oy;

E.  arvestades, et taotlus vastab fondi määruses sätestatud abikõlblikkuse kriteeriumidele;

1.  märgib, et Soome ametiasutused esitasid taotluse fondi määruse artikli 4 lõike 1 punkti a sekkumiskriteeriumi alusel, mille kohaselt on fondist toetuse saamise tingimuseks see, et vaatlusperioodiks oleva nelja kuu jooksul on mõne liikmesriigi ettevõttes koondatud või on tegevuse lõpetanud vähemalt 500 töötajat või füüsilisest isikust ettevõtjat, kusjuures see hõlmab ka nimetatud ettevõtte tarnijate või tootmisahela järgmise etapi tootjate juures koondatud töötajaid või tegevuse lõpetanud füüsilisest isikust ettevõtjaid;

2.  märgib, et Soome ametiasutused esitasid taotluse fondist rahalise toetuse saamiseks 27. mail 2014 ja komisjon tegi oma hinnangu teatavaks 14. oktoobril 2014; väljendab heameelt kiire hindamismenetluse üle, mis kestis vähem kui viis kuud;

3.  märgib, et Soome ametiasutuste väitel on maailma merendustööstus viimastel aastatel järsult muutunud ja selles olukorras on ELi turuosa laevaehituses(4) vähenenud 2007. aasta 13 %lt 5 %le 2013. aasta kolmes esimeses kvartalis, samas kui Hiina, Lõuna-Korea ja Jaapani turuosa kokku suurenes 2007. aasta 77 %lt 86 %le 2013. aasta kolmes esimeses kvartalis; märgib, et lisaks Aasia osakaalu märkimisväärsele suurenemisele laevaehitusturul tekitas majanduskriisist tingitud tellimuste arvu vähenemine Euroopa laevaehitussektoris liigse tootmisvõimsuse, mis omakorda teravdab konkurentsi;

4.  nõustub väitega, et nimetatud tegurite põhjuseks olid globaliseerumisest tingitud suured struktuursed muutused maailmakaubanduses ning et fondi määruse artikli 4 lõike 1 punktis a sätestatud sekkumiskriteeriumid on täidetud ja seetõttu on Soomel õigus saada nimetatud määruse alusel rahalist toetust;

5.  märgib, et laevaehitussektori kohta on seni esitatud kuus fondi kasutuselevõtmise taotlust, millest üht põhjendati kaubandusega seotud üleilmastumise mõjuga ja ülejäänud viit ülemaailmse finants- ja majanduskriisi tagajärgedega; on arvamusel, et sektori restruktureerimine võib aidata raskusi leevendada ning et eri liikmesriikide laevaehitustööstust saaks toetada Euroopa tasandi suunistega;

6.  märgib, et nimetatud koondamised süvendavad tööpuudust Edela-Soomes veelgi, sest enamik koondatud töötajatest on üsna eakad ja madala haridustasemega, mis võib suurendada nende pikaajaliselt töötuks jäämise ohtu; on veelgi rohkem mures nimetatud ettevõtte sulgemise mõju pärast kogu piirkonnale, sest laevaehitus ja metallitööstus on seal ajaloolise traditsiooniga põhitegevusalad ning seetõttu on üleminek uutele majandustegevustele veelgi raskem;

7.  märgib, et lisaks vaatlusperioodil koondatud 577 töötajale on rahastamiskõlblike toetusesaajate hulka arvatud ka pärast neljakuulist vaatlusperioodi koondatud 57 töötajat ehk siis kokku 634 isikut, kellest fondi meetmete sihtrühma kuulub toetusesaajana 565 isikut;

8.  märgib, et hinnanguline kogukulu on 2 378 000 eurot, millest 113 000 eurot on ette nähtud rakendamisele, ning et fondi rahaline toetus on 1 426 800 eurot, mis on 60 % kogukuludest;

9.  väljendab heameelt tõsiasja üle, et Soome ametiasutused otsustasid alustada töötajate kiireks abistamiseks individuaalsete meetmete pakkumist koondatud töötajatele juba 15. jaanuaril 2014. aastal, st enne lõpliku otsuse saamist fondist toetuse saamiseks esildatud kooskõlastatud paketi kohta ja isegi enne fondist toetuse saamiseks taotluse esitamist;

10.  märgib, et Soome ametiasutused on teatanud, et individuaalsete teenuste kooskõlastatud pakett koostati asjaomaste sotsiaalpartnerite ja muude sidusrühmadega konsulteerides, ning peab tervitatavaks, et konsultatsioonid jätkuvad töörühmas, mille Tööhõive- ja Majandusministeerium moodustas nimelt ettevõttest STX Finland koondatud töötajate küsimusega tegelemiseks;

11.  märgib et käesoleva taotlusega hõlmatud koondatud töötajatele pakutakse kolme liiki individuaalseid teenuseid: i) abi uue töökoha leidmisel; ii) abi oma ettevõtte käivitamisel, ning iii) väljaõpe või koolitus;

12.  peab kavandatud meetmete hulgas kiiduväärseks teeninduspunktide loomist; tunneb heameelt asjaolu üle, et need punktid peaksid hakkama pakkuma veel personaalsemaid ja hoolikamalt suunatud teenuseid kui riiklik tööturuasutus;

13.  märgib, et suur osa (41,42 %) koondatud töötajatest on vanuses 55 kuni 64 aastat; märgib veel, et nimetatud vanuserühmal on suurem oht jääda pikemaks ajaks töötuks ja tööturult kõrvale; on seetõttu arvamusel, et nendel töötajatel võib personaalsete teenuste järele olla neile eriomane vajadus;

14.  peab eriti tervitatavaks meedet nimetusega „Ettevõtete uuring”, mille raames viiakse Rauma piirkonnas koos Rauma äriühingute ja tööstusettevõtetega läbi töökohtade uuring, et saada ajakohast teavet ettevõtete personalivajaduse kohta, sihtrühmas olevaid töötajaid õigesti suunata ja pakkuda neile vajalikku koolitust;

15.  on rahul ideega, mille kohaselt neid, kes kavatsevad oma ettevõtlust alustada, võib suunata tegutsevatesse äriühingutesse, kus nad saavad ettevõtjana tegutsemist kogeda; märgib, et pärast koondamist oma äri alustamine võib anda lisandväärtust nii asjaomastele isikutele kui ka ühiskonnale tervikuna;

16.  märgib, et palgatoetuste eesmärk on tagada, et uute tööandjate poolt tööle võetud toetust vajavad töötajad ei jääks oma uue töö algusaegadel kaotajaks; leiab, et selline meede võiks motiveerida töötajaid tegema valikut suurema hulga uute ja harjumatute ametite seast;

17.  tuletab meelde, et kooskõlas fondi määruse artikliga 7 tuleks kooskõlastatud individuaalsete teenuste paketi koostamisel ette näha tööturu tulevasi väljavaateid ja vajalikke oskusi ning see peaks kokku sobima üleminekuga ressursitõhusale ja säästvale majandusele;

18.  nõuab, et uuel Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) programmitöö perioodil kavandatavad ESFi meetmed peavad täiendama kavandatud meetmeid ja hõlbustama töötajate taasintegreerimist tulevikusuunitlusega ja jätkusuutlikesse majandusvaldkondadesse;

19.  tuletab meelde, et tööalane konkurentsivõime sõltub ka ühiskonda integreerituse tasemest ning nõuab seetõttu erilist tähelepanu vanemate ja vähem kvalifitseeritud töötajate sotsiaalsele kaasamisele;

20.  tunneb heameelt selle üle, et kavandatud meetmetele ja nende rakendamisele juurdepääsu tagamisel järgitakse võrdse kohtlemise ja mittediskrimineerimise põhimõtteid;

21.  kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

22.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

23.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

(1) ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.
(2) ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
(3) ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.
(4) Mõõdetuna tootmismahtudes.


LISA

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktile 13 (Soome taotlus EGF/2014/008 FI/STX Rauma)

(Käesoleva lisa teksti siinkohal ei avaldata, kuna see kattub lõpliku õigusaktiga, st otsusega 2014/878/EL).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika