Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2014/2137(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0043/2014

Podneseni tekstovi :

A8-0043/2014

Rasprave :

Glasovanja :

PV 25/11/2014 - 7.3
Objašnjenja glasovanja
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2014)0056

Usvojeni tekstovi
PDF 385kWORD 71k
Utorak, 25. studenog 2014. - Strasbourg Završno izdanje
Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev EGF/2014/008 FI/STX Rauma- Finske
P8_TA(2014)0056A8-0043/2014
Rezolucija
 Prilog

Rezolucija Europskog parlamenta od 25. studenoga 2014. o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2014/008 FI/STX Rauma, iz Finske) (COM(2014)0630 – C8-0214/2014 – 2014/2137(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2014)0630 – C8‑0214/2014),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) 1927/2006.(1) (Uredba o EGF-u),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(2), a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(3) (MIS od 2. prosinca 2013.), a posebno njegovu točku 13.,

–  uzimajući u obzir postupak trijaloga predviđenog točkom 13. MIS-a od 2. prosinca 2013. godine,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za regionalni razvoj,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0043/2014),

A.  budući da je Europska unija uspostavila zakonodavne i proračunske instrumente kako bi pružila dodatnu potporu radnicima koji su pogođeni posljedicama velikih strukturnih promjena u svjetskim trgovinskim tokovima te kako bi im se pomoglo pri ponovnom uključivanju na tržište rada;

B.  budući da bi financijska pomoć Unije otpuštenim radnicima trebala biti dinamična i dostupna što je brže i učinkovitije moguće, u skladu sa Zajedničkom izjavom Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije usvojenom tijekom sastanka mirenja 17. srpnja 2008. te uzimajući u obzir MIS od 2. prosinca 2013. u pogledu donošenja odluka o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF);

C.  budući da je usvajanje Uredbe o EGF-u odraz sporazuma između Europskog parlamenta i Vijeća o ponovnom uvođenju kriterija za mobilizaciju fonda u slučaju krize, o povećanju financijskog doprinosa Unije na 60 % ukupnog procijenjenog troška predloženih mjera, o povećanju učinkovitosti pri obradi zahtjeva za mobilizaciju EGF-a u Komisiji, Parlamentu i Vijeću skraćenjem vremena za procjenu i odobrenje, o proširenju popisa prihvatljivih djelovanja i korisnika uvrštenjem samozaposlenih osoba i mladih te o financiranju poticaja za osnivanje vlastitih poduzeća;

D.  budući da su finske vlasti 27. svibnja 2014. podnijele zahtjev EGF/2014/008 FI/STX Rauma nakon otpuštanja 577 radnika poduzeća STX Finland Oy koje je poslovalo u djelatnostima iz klasifikacije NACE Rev. 2 odjeljak 30. (Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava);

E.  budući da zahtjev ispunjava kriterije prihvatljivosti utvrđene Uredbom o EGF-u;

1.  napominje da su finske vlasti podnijele zahtjev na temelju intervencijskog kriterija iz članka 4. stavka 1. točke (a) Uredbe o EGF-u prema kojem je potrebno najmanje 500 radnika proglašenih viškom ili samozaposlenih osoba koje prestaju sa svojom djelatnošću, u referentnom razdoblju od četiri mjeseca, u poduzeću u državi članici, uključujući radnike proglašene viškom i samozaposlene osobe koje prestaju sa svojom djelatnošću kod dobavljača ili daljnjih proizvođača;

2.  napominje da su finske vlasti predale zahtjev za financijski doprinos EGF-a 27. svibnja 2014. i da je Komisija svoju procjenu učinila dostupnom 14. listopada 2014. godine; izražava zadovoljstvo zbog razdoblja ocjenjivanja kraćeg od pet mjeseci;

3.  napominje da finske vlasti tvrde da je posljednjih godina došlo do dramatičnih promjena u svjetskoj pomorskoj industriji te da je u okviru tog svjetskog trenda tržišni udio EU-a u brodogradnji(4) naglo pao s 13 % tijekom 2007. na 5 % u prva tri tromjesečja 2013., dok se usporedivi zajednički udio Kine, Južne Koreje i Japana povećao sa 77 % koliko je iznosio 2007. na 86 % tijekom prva tri tromjesečja 2013. godine; napominje da u europskom sektoru, zbog znatnog širenja azijskih proizvođača na tržištu brodogradnje i smanjenog broja narudžbi zbog gospodarske krize, trenutačno postoje preveliki proizvodni kapaciteti što je uzrok oštrog tržišnog natjecanja;

4.  slaže se da su ti faktori povezani s velikim strukturnim promjena u tokovima svjetske trgovine nastalih zbog globalizacije te da su intervencijski kriteriji iz članka 4. stavka 1. točke (a) Uredbe o EGF-u ispunjeni i da Finska stoga ima pravo na financijski doprinos u skladu s tom Uredbom;

5.  napominje da je do danas zaprimljeno šest zahtjeva za dodjelu sredstava iz EGF-a za sektor brodogradnje u širem smislu, od kojih jedan zbog učinaka globalizacije na trgovinu, a ostalih pet zbog učinaka svjetske financijske i gospodarske krize; smatra da bi se restrukturiranjem sektora moglo ublažiti teškoće te da bi se smjernicama na temelju europske perspektive moglo pružiti potporu sektoru brodogradnje u različitim državama članicama;

6.  napominje da će se tim otpuštanjima dodatno pogoršati nezaposlenost na jugozapadu Finske s obzirom na to da većina otpuštenih radnika ima nisku razinu obrazovanja te su odmakle životne dobi što povećava rizik od dugotrajne nezaposlenosti; zabrinut je zbog posljedica zatvaranja tog poduzeća na regiju s obzirom na to da su brodogradnja i metalna industrija glavne gospodarske aktivnosti i imaju povijesnu tradiciju te je prijelaz na nove gospodarske aktivnosti tim teži;

7.  napominje da uz već navedenih 577 radnika, u prihvatljive korisnike spada i 57 radnika koji su proglašeni viškom nakon referentnog razdoblja od četiri mjeseca te ukupni broj prihvatljivih korisnika stoga iznosi 634; predviđa se da će u mjerama EGF-a sudjelovati 565 ciljanih korisnika;

8.  napominje da predviđena ukupna sredstva iznose 2 378 000 EUR, od čega je 113 000 EUR namijenjeno za provedbu, a ukupan financijski doprinos zatražen iz EGF-a iznosi 1 426 800 EUR tj. 60 % ukupnih troškova;

9.  pozdravlja činjenicu da su finske vlasti, kako bi žurno osigurale pomoć radnicima, odlučile pokrenuti 15. siječnja 2014. provedbu usluga prilagođenih potrebama za pogođene radnike, mnogo prije donošenja konačne odluke o odobravanju sredstava iz EGF-a za predloženi usklađeni paket te podnošenja zahtjeva za financijski doprinos iz EGF-a;

10.  napominje da su finske vlasti navele da je usklađeni paket usluga prilagođenih potrebama sastavljen u dogovoru s predstavnicima uključenih socijalnih partnera i raznim drugim dionicima te pozdravlja činjenicu da se savjetovanja i dalje održavaju u obliku radne skupine koju je sastavilo Ministarstvo zapošljavanja i gospodarstva upravo s ciljem pronalaska rješenja za radnike otpuštene iz poduzeća STX Finland;

11.  napominje da se predviđenim uslugama prilagođenim potrebama obuhvaća tri vrste mjera za otpuštene radnike na koje se odnosi ovaj zahtjev: i. pomoć pri prelasku na novo radno mjesto, ii. pomoć za pokretanje vlastitog posla i iii. omogućavanje osposobljavanja i obrazovanja;

12.  pozdravlja osnivanje Uslužnih točki među ostalim predloženim mjerama; izražava zadovoljstvo da se tim točkama kani pružiti usluga na dubljoj osobnoj razini nego što bi je državni ured za zapošljavanje inače mogao pružiti;

13.  primjećuje da je visok udio (41,42 %) otpuštenih radnika u dobi između 55 do 64 godine; nadalje napominje da toj dobnoj skupini prijeti veći rizik od dugotrajne nezaposlenosti i isključenja s tržišta rada; stoga smatra da bi valjalo uzeti u obzir posebne potrebe tih radnika kada je riječ o pružanju usluga prilagođenih njihovim potrebama;

14.  posebno pozdravlja mjeru „Istraživanje poduzeća” u okviru koje će se u regiji oko Raume provesti istraživanje o radnim mjestima u suradnji s predstavnicima poduzeća i industrije u Raumi kako bi se prikupile najnovije informacije o potrebama poduzeća za osobljem, kako bi se ciljani radnici usmjerili u pravome smjeru te kako bi im se pružilo potrebno osposobljavanje;

15.  pozdravlja ideju da oni koji imaju namjeru započeti vlastiti posao mogu iskusiti kako je to biti poduzetnik primjerice praksom u postojećem poduzeću; prima na znanje potencijalnu dodatnu vrijednost pokretanja vlastita posla nakon otpuštanja za dotične osobe i za društvo u cijelosti;

16.  napominje da je svrha subvencija za plaće osigurati da ciljani radnici koje zaposli novi poslodavac dobiju sve potrebne oblike potpore na samom početku novog zaposlenja; smatra da takve mjere mogu služiti kao poticaj radnicima da traže i započnu nove i nepoznate poslove u različitim područjima;

17.  podsjeća da bi se u skladu s člankom 7. Uredbe o EGF-u prilikom izrade usklađenog paketa usluga prilagođenih posebnim potrebama pogođenih radnika trebali predvidjeti budući izgledi na tržištu rada i tražene vještine te da bi taj paket trebao biti usklađen s pomakom u smjeru održivog gospodarstva koje na učinkovit način gospodari resursima;

18.  poziva da mjere Europskog socijalnog fonda planirane u okviru njegova novog programskog razdoblja budu usklađene s predloženim mjerama te da se omogući ponovno uključenje radnika u napredne i održive gospodarske sektore;

19.  podsjeća da zapošljivost također ovisi o stupnju uključenosti u društvo te stoga poziva da se posebna pozornost usmjeri na društveno uključenje starijih i manje kvalificiranih radnika;

20.  pozdravlja činjenicu da će se načela jednakog postupanja i nediskriminacije poštovati u pogledu pristupa predloženim djelovanjima i njihove provedbe;

21.  odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

22.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednikom Vijeća te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

23.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1) SL L 347, 20.12.2013., str. 855.
(2) SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
(3) SL C 373, 20.12.2013., str. 1.
(4) mjereno obujmom proizvodnje


PRILOG

ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2014/008 FI/STX Rauma, iz Finske)

(Tekst ovog priloga nije naveden ovdje budući da odgovara konačnom aktu, Odluci 2014/878/EU.)

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti