Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2014/2137(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0043/2014

Pateikti tekstai :

A8-0043/2014

Debatai :

Balsavimas :

PV 25/11/2014 - 7.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2014)0056

Priimti tekstai
PDF 316kWORD 72k
Antradienis, 2014 m. lapkričio 25 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: paraiška „EGF/2014/008 FI/STX Rauma“ (Suomija)
P8_TA(2014)0056A8-0043/2014
Rezoliucija
 Priedas

2014 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (Suomijos paraiška "EGF/2014/008 FI/STX Rauma") (COM(2014)0630 – C8-0214/2014 – 2014/2137(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2014)0630 – C8‑0214/2014),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006(1) (EGF reglamentas),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(2), ypač į jo 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(3) (2013 m. gruodžio 2 d. TIS), ypač į jo 13 punktą,

–  atsižvelgdamas į trišalio dialogo procedūrą, numatytą pagal 2013 m. gruodžio 2 d. TIS 13 punktą,

–  atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8–0043/2014),

A.  kadangi Sąjunga, siekdama teikti papildomą paramą darbuotojams, nukentėjusiems dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką, nustatė teisėkūros ir biudžetines priemones;

B.  kadangi, remiantis 2008 m. liepos 17 d. taikinimo posėdyje patvirtinta bendra Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos deklaracija ir tinkamai atsižvelgiant į 2013 m. gruodžio 2 d. TIS nuostatas dėl sprendimų mobilizuoti Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšas priėmimo, Sąjungos finansinė parama atleistiems darbuotojams turėtų būti dinamiška ir prieinama kuo greičiau ir veiksmingiau;

C.  kadangi priimtas EGF reglamentas atspindi Europos Parlamento ir Tarybos pasiektą susitarimą vėl numatyti su krize susijusį mobilizavimo kriterijų, padidinti Sąjungos finansinį įnašą iki 60 proc. bendrų numatomų siūlomų priemonių išlaidų, padidinti Komisijos EGF paraiškų tvarkymo veiksmingumą ir sutrumpinti Parlamento ir Tarybos atliekamo paraiškų vertinimo ir tvirtinimo laiką, išplėsti reikalavimus atitinkančių veiksmų ir paramos gavėjų sąrašą, įtraukiant į jį savarankiškai dirbančius asmenis ir jaunimą, ir finansuoti paskatas nuosavam verslui steigti;

D.  kadangi 2014 m. gegužės 27 d. Suomijos valdžios institucijos pateikė paraišką „EGF/2014/008 FI/STX Rauma“, nes iš įmonės „STX Finland Oy“, vykdžiusios veiklą ekonomikos sektoriuje, kuris priskiriamas NACE 2 red. 30 skyriui („Kitos transporto įrangos gamyba“), buvo atleisti 577 darbuotojai;

E.  kadangi paraiška atitinka EGF reglamente nustatytus finansinės paramos skyrimo kriterijus,

1.  pažymi, kad šią paraišką Suomijos valdžios institucijos pateikė laikydamosi EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytų intervencijos kriterijų, pagal kuriuos reikalaujama, kad per keturių mėnesių ataskaitinį laikotarpį valstybės narės įmonėje būtų atleista ne mažiau kaip 500 darbuotojų arba būtų nutrūkusi savarankiškai dirbančių asmenų veikla, įskaitant atleistus darbuotojus ir savarankiškai dirbančius asmenis, kurių veikla nutrūko jos tiekimo ir tolesnės gamybos grandies įmonėse;

2.  pažymi, kad Suomijos valdžios institucijos 2014 m. gegužės 27 d. pateikė paraišką EGF finansinei paramai gauti ir kad 2014 m. spalio 14 d. Europos Komisija pateikė savo vertinimą; palankiai vertina tai, kad paraiška buvo greitai (mažiau nei per penkių mėnesių laikotarpį) įvertinta;

3.  atkreipia dėmesį į tai, kad Suomijos valdžios institucijos teigia, jog pasaulinė laivybos pramonė pastaraisiais metais labai pasikeitė ir kad šiomis pasaulinėmis aplinkybėmis ES tenkanti laivų statybos rinkos dalis(4) sumažėjo nuo 13 proc. 2007 m. iki 5 proc. trimis pirmaisiais 2013 m. ketvirčiais, o atitinkama bendra Kinijai, Pietų Korėjai ir Japonijai tenkanti rinkos dalis padidėjo nuo 77 proc. 2007 m. iki 86 proc. trimis pirmaisiais 2013 m. ketvirčiais; pažymi, kad ne tik ši didelė laivų statybos rinkos plėtra Azijoje, bet ir dėl ekonomikos krizės sumažėję užsakymai lėmė tai, jog Europos sektoriuje pasaulio mastu radosi perteklinių gamybos pajėgumų ir vyrauja didelė konkurencija;

4.  sutinka, kad šie veiksniai yra susiję su esminiais struktūriniais pasaulio prekybos sistemos pokyčiais, įvykusiais dėl globalizacijos, kad tenkinami EGF Reglamento 4 straipsnio 1 dalies b punkte nustatyti intervencijos kriterijai ir kad dėl to Suomija turi teisę gauti finansinę paramą pagal šį reglamentą;

5.  pažymi, kad iki šiol buvo pateiktos šešios paraiškos dėl EGF paramos laivų statybos pramonės sektoriui, iš kurių viena buvo pagrįsta su prekyba susijusia globalizacija, o kitos penkios – pasauline finansų ir ekonomikos krize; mano, kad sektoriaus restruktūrizavimas gali padėti sumažinti sunkumus ir kad skirtingų valstybių narių laivų statybos pramonė galėtų būti remiama parengiant Europos masto gaires;

6.  pažymi, kad dėl šių atleidimų toliau didės nedarbas Pietvakarių Suomijoje, nes dauguma atleistų darbuotojų turi menką išsilavinimą ir yra santykinai vyresnio amžiaus ir dėl to tikėtina, kad padidės užsitęsusio nedarbo pavojus; dar labiau nerimauja dėl šio uždarymo poveikio regionui, nes laivų statyba ir metalo pramonė yra pagrindinė ekonominė veikla bei turi istorines tradicijas ir dėl to perėjimas prie naujų rūšių ekonominės veiklos yra dar sudėtingesnis;

7.  atkreipia dėmesį į tai, kad, be 577 ataskaitiniu laikotarpiu atleistų darbuotojų, 57 darbuotojai, atleisti po keturių mėnesių ataskaitinio laikotarpio, taip pat atitinka reikalavimus paramai gauti ir bendras paramos gavėjų skaičius yra 634; tikslinių paramos gavėjų, pasinaudosiančių EGF priemonėmis, skaičius yra 565;

8.  pažymi, kad bendra šio biudžeto suma siekia 2 378 000 EUR, iš kurių 113 000 EUR numatyti įgyvendinimui, ir kad EGF finansinė parama siekia 1 426 800 EUR ir tai sudaro 60 proc. visų išlaidų;

9.  palankiai vertina tai, kad Suomijos valdžios institucijos, siekdamos suteikti darbuotojams skubią paramą, 2014 m. sausio 15 d. (prieš priimant galutinį sprendimą dėl EGF paramos suteikimo siūlomam suderintam paslaugų rinkiniui ir net prieš pateikiant paraišką finansinei EGF paramai gauti) nusprendė pradėti taikyti prie individualių poreikių pritaikytas priemones;

10.  pažymi, kad Suomijos valdžios institucijos nurodė, kad suderintas prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketas buvo parengtas konsultuojantis su susijusiais socialiniais partneriais ir įvairiomis kitomis suinteresuotosiomis šalimis ir palankiai vertina tai, kad šios konsultacijos tebetęsiamos darbo grupėje, kurią Užimtumo ir ekonomikos ministerija subūrė „STX Finland“ darbuotojų atleidimo klausimams spręsti;

11.  pažymi, kad individualiems poreikiams pritaikytos teiktinos paslaugos apima šias trijų rūšių priemones, skirtas atleistiems darbuotojams, dėl kurių teikiama paraiška: i) padėti jiems rasti naują darbą, ii) padėti jiems sukurti savo nuosavą verslą ir iii) suteikti jiems mokymosi ir studijų galimybes;

12.  džiaugiasi, kad pagal siūlomus veiksmus įkurti paslaugų centrai; palankiai vertina tai, kad numatyta, jog šie centrai teiks dar labiau prie asmeninių poreikių pritaikytas ir išsamesnes paslaugas negu valstybinė užimtumo įstaiga;

13.  pažymi, kad didelė atleistų darbuotojų dalis (41,42 proc.) yra 55–64 metų amžiaus; taip pat pažymi, kad šiai amžiaus grupei kyla didesnis užsitęsusio nedarbo ir išstūmimo iš darbo rinkos pavojus; taigi mano, kad šie darbuotojai gali turėti specialių poreikių, susijusių su prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų teikimu;

14.  ypač palankiai vertina priemonę „Įmonių tyrimas“, kurią taikant kartu su Raumos įmonėmis ir pramone bus atliekamas Raumos regiono darbo vietų tyrimas siekiant gauti naujausios informacijos apie įmonių darbuotojų poreikį ir nukreipti remtinus darbuotojus tinkama kryptimi bei suteikti jiems reikiamus mokymus;

15.  palankiai vertina mintį, kad verslą ketinantys pradėti asmenys gali išbandyti, ką reiškia būti verslininku, pvz., jau veikiančioje įmonėje; atkreipia dėmesį į po atleidimo iš darbo pradėto verslo galimą pridėtinę vertę susijusiems asmenims ir visai visuomenei;

16.  pažymi, kad atlyginimų subsidijų tikslas yra užtikrinti, jog naujų darbdavių pasamdyti remtini darbuotojai pradiniu etapu nepatirtų nesėkmės naujoje darbo vietoje; mano, kad tokia priemonė galėtų būti paskata darbuotojams ieškoti įvairesnių naujų ir neįprastų darbų ir juos dirbti;

17.  primena, kad, kaip nustatyta EGF reglamento 7 straipsnyje, rengiant suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų rinkinį reikėtų iš anksto numatyti būsimas darbo rinkos perspektyvas ir gebėjimus, kurių prireiks ateityje, ir šį rinkinį pritaikyti prie perėjimo prie efektyvaus išteklių naudojimo ir tvarios ekonomikos;

18.  ragina naujam ESF programavimo laikotarpiui planuojamas Europos socialinio fondo (ESF) priemones papildyti siūlomomis priemonėmis ir padėti darbuotojams vėl integruotis į ateitį orientuotuose ir tvariuose ekonomikos sektoriuose;

19.  primena, kad įsidarbinimo galimybės taip pat priklauso nuo integravimosi visuomenėje lygmens ir todėl ragina ypatingą dėmesį skirti vyresnių ir mažiau kvalifikuotų darbuotojų socialinės pagalbos priemonėms;

20.  džiaugiasi tuo, kad siūlomų veiksmų prieigai ir jų įgyvendinimui bus taikomi vienodo požiūrio ir nediskriminavimo principai;

21.  pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

22.  paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

23.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

(1) OL L 347, 2013 12 20, p. 855.
(2) OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
(3) OL C 373, 2013 12 20, p. 1.
(4) Vertinant pagal gamybos apimtį.


PRIEDAS

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (Suomijos paraiška "EGF/2014/008 FI/STX Rauma")

(Šio priedo tekstas čia nepateikiamas, nes jis atitinka galutinį aktą – Sprendimą 2014/878/ES.)

Teisinė informacija - Privatumo politika