Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2014/2137(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0043/2014

Iesniegtie teksti :

A8-0043/2014

Debates :

Balsojumi :

PV 25/11/2014 - 7.3
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2014)0056

Pieņemtie teksti
PDF 394kWORD 73k
Otrdiena, 2014. gada 25. novembris - Strasbūra Galīgā redakcija
Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana – Somijas pieteikums EGF/2014/008 FI/STX Rauma
P8_TA(2014)0056A8-0043/2014
Rezolūcija
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2014. gada 25. novembra rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Somijas pieteikums EGF/2014/008 FI/STX Rauma) (COM(2014)0630 – C8-0214/2014 – 2014/2137(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2014)0630 – C8-0214/2014),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (EK) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006(1) (EGF regula),

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(2), un jo īpaši tās 12. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(3) un jo īpaši tā 13. punktu,

–  ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīguma 13. punktā paredzēto trialoga procedūru,

–  ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0043/2014),

A.  tā kā Savienība ir izveidojusi likumdošanas un budžeta instrumentus, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus nelabvēlīgi ietekmējušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū;

B.  tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2008. gada 17. jūlija saskaņošanas sanāksmē pieņemto kopīgo deklarāciju finansiālajai palīdzībai, ko Savienība sniedz atlaistiem darbiniekiem, ir jābūt dinamiskai un tā jāsniedz pēc iespējas drīz un efektīvi, un lēmumi par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) izmantošanu ir jāpieņem, pienācīgi ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu;

C.  tā kā EGF regulas pieņemšana atspoguļo Eiropas Parlamenta un Padomes panākto vienošanos no jauna iekļaut ar krīzi saistīto fonda izmantošanas kritēriju, palielināt Savienības finansiālo ieguldījumu līdz 60 % no piedāvāto pasākumu kopējām paredzamajām izmaksām, palielināt EGF pieteikumu izskatīšanas efektivitāti Komisijā un samazināt vērtēšanas un apstiprināšanas laiku Parlamentā un Padomē, paplašināt to darbību un saņēmēju loku, kam ir tiesības saņemt atbalstu, ietverot pašnodarbinātas personas un jauniešus, un finansēt iniciatīvas individuālu uzņēmumu izveidei;

D.  tā kā Somijas iestādes 2014. gada 27. maijā iesniedza pieteikumu EGF/2014/008 FI/STX Rauma sakarā ar 577 darbinieku atlaišanu uzņēmumā STX Finland Oy, kas darbojas NACE 2. red. 30. nodaļas (Citu transportlīdzekļu ražošana) saimnieciskās darbības nozarē;

E.  tā kā pieteikums atbilst EGF regulā noteiktajiem atbilstības kritērijiem,

1.  norāda, ka Somijas iestādes pieteikumu iesniedza saskaņā ar EGF regulas 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto intervences kritēriju, kas ir ievērots, ja četru mēnešu pārskata periodā ir vismaz 500 darba ņēmēju, kas atlaisti no darba kādā dalībvalsts uzņēmumā, un pašnodarbināto personu, kuru darbība ir beigusies, jo bijusi atkarīga no šī uzņēmuma, ieskaitot darba ņēmējus, kas atlaisti no darba šī uzņēmuma piegādes uzņēmumos vai pakārtotās ražošanas uzņēmumos, un pašnodarbinātās personas, kuru darbība ir beigusies, jo bijusi atkarīga no šiem uzņēmumiem;

2.  norāda, ka Somijas iestādes pieteikumu finansiālā ieguldījuma saņemšanai no EGF iesniedza 2014. gada 27. maijā un ka Komisija pieteikuma novērtējumu darīja pieejamu 2014. gada 14. oktobrī; atzinīgi vērtē to, ka novērtēšana notikusi ātri – mazāk kā piecu mēnešu laikā;

3.  atzīmē – Somijas iestādes apgalvo, ka pēdējos gados jūrniecības nozarē pasaules mērogā ir notikušās būtiskas pārmaiņas un ka šajā globālajā kontekstā ES tirgus daļa pasaules kuģu būvē(4) ir pamatīgi sarukusi no 13 % 2007. gadā līdz 5 % 2013. gada pirmajos trijos ceturkšņos, turpretim Ķīnas, Dienvidkorejas un Japānas tirgus daļa kopā tajā pašā laikposmā ir palielinājusies no 77 % līdz 86 %; norāda, ka šī ievērojamā Āzijas ekspansija kuģu būves tirgū līdz ar ekonomiskās krīzes izraisīto pasūtījumu samazināšanos radīja vispārēju ražošanas jaudas pārpalikumu kuģu būves nozarē Eiropā, kā rezultātā ir palielinājusies konkurence;

4.  piekrīt, ka šie faktori ir saistīti ar lielām strukturālām pārmaiņām pasaules tirdzniecības modeļos, kas notikušas globalizācijas dēļ, ka EGF regulas 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā paredzētie intervences kritēriji ir ievēroti un ka līdz ar to Somija saskaņā ar minēto regulu ir tiesīga saņemt finansiālu ieguldījumu;

5.  norāda, ka līdz šim attiecībā uz kuģu būves nozari plašā nozīmē ir iesniegti seši pieteikumi EGF atbalsta saņemšanai, no kuriem viens iesniegts sakarā ar globalizāciju, kas saistīta ar tirdzniecību, un pārējie pieci – sakarā ar pasaules finanšu un ekonomikas krīzi; uzskata, ka pārstrukturēšana nozarē var atvieglot grūtības un ka atbalstu kuģu būves nozarei dažādās dalībvalstīs varētu nodrošināt, sniedzot norādījumus, kas sagatavoti Eiropas perspektīvas kontekstā;

6.  atzīmē, ka šī darbinieku atlaišana vēl vairāk saasinās bezdarba problēmu Somijas dienvidrietumos, jo lielākajai daļai atlaisto darbinieku ir zems izglītības līmenis, turklāt viņi ir salīdzinoši lielā vecumā, kas, visticamāk, palielinās ilgstoša bezdarba risku; vēl jo vairāk ir nobažījies par to, kā šī uzņēmuma slēgšana ietekmēs reģionu, kurā kuģu būve un metālapstrāde ir galvenās saimnieciskās darbības nozares ar vēsturiskām tradīcijām, tādēļ būs vēl grūtāk pāriet uz jauniem saimnieciskās darbības veidiem;

7.  norāda, ka to darba ņēmēju skaitā, kas ir tiesīgi saņemt atbalstu, ir iekļauti ne vien 577 darbinieki, kuri atlaisti no darba pārskata periodā, bet vēl arī 57 darbinieki, kas atlaisti no darba pēc četru mēnešu pārskata perioda beigām, līdz ar to atbalstu ir tiesības saņemt pavisam 634 cilvēkiem; no EGF līdzekļiem finansētos pakalpojumus ir paredzēts sniegt 565 cilvēkiem;

8.  norāda, ka kopējās paredzamās izmaksas ir EUR 2 378 000 apmērā, no kuriem EUR 113 000 ir paredzēti īstenošanai, un ka finansiālais atbalsts no EGF ir EUR 1 426 800 jeb 60 % no kopējām izmaksām;

9.  atzinīgi vērtē to, ka Somijas iestādes, vēloties steidzami palīdzēt darba ņēmējiem, individualizētos pakalpojumus atlaistajiem darbiniekiem nolēma sākt sniegt 2014. gada 15. janvārī, kad vēl nebija pieņemts galīgais lēmums par EGF atbalsta piešķiršanu ierosinātajam saskaņotajam pasākumu kopumam un pat vēl nebija iesniegts pieteikums finansiālā atbalsta saņemšanai no EGF;

10.  atzīmē – Somijas iestādes ir norādījušas, ka saskaņotais individualizēto pakalpojumu kopums ir sagatavots, apspriežoties ar attiecīgajiem sociālajiem partneriem un vairākām citām ieinteresētajām personām, un atzinīgi vērtē to, ka apspriešanās turpinās īpašas darba grupas sastāvā, kuru izveidojusi valsts Nodarbinātības un ekonomikas ministrija un kuras uzdevums ir risināt ar darbinieku atlaišanu uzņēmumā STX Finland saistītos jautājumus;

11.  norāda, ka atlaistajiem darbiniekiem, par kuriem iesniegts pieteikums, ir plānots sniegt individualizētos pakalpojumus, īstenojot šādus trīs galvenos pasākumus: i) palīdzot atrast citu darbu, ii) palīdzot sākt uzņēmējdarbību un iii) nodrošinot apmācības vai izglītības iespējas;

12.  atzinīgi vērtē to, ka viens no ierosinātajiem pasākumiem ir apkalpošanas centru izveide; ir gandarīts, ka šajos centros plānots sniegt vēl individuālākus un detalizētākus pakalpojumus par tiem, ko nodrošina valsts nodarbinātības dienests;

13.  norāda, ka liela daļa (41,42 %) no atlaistajiem darbiniekiem ir vecumā no 55 līdz 64 gadiem; turklāt norāda, ka šajā vecuma grupā ir lielāks risks ilgstoši palikt bez darba un zaudēt iespēju atgriezties darba tirgū; tādēļ uzskata, ka šiem darba ņēmējiem, iespējams, būs vajadzīgi īpaši individualizētie pakalpojumi;

14.  ļoti atzinīgi vērtē pasākumu „Uzņēmumu apsekošana”, kas tiks īstenots kopā ar uzņēmējiem un nozares pārstāvjiem, veicot apsekojumu par darbvietām Raumas reģionā, lai sagatavotu atjauninātu informāciju par uzņēmumu vajadzībām pēc personāla un lai palīdzētu darba ņēmējiem, kuri saņems atbalstu, izvēlēties pareizo virzienu, kā arī nodrošinātu viņiem vajadzīgo apmācību;

15.  atzinīgi vērtē ideju nodrošināt, lai tiem, kuri vēlas sākt uzņēmējdarbību, būtu iespēja iepazīties ar uzņēmēja darba ikdienu, pastrādājot kādā citā uzņēmumā; turklāt norāda, ka sākt uzņēmējdarbību pēc atlaišanas no darba būtu ne vien izdevīgi pašiem darba ņēmējiem, bet tas dotu labumu arī sabiedrībai kopumā;

16.  norāda, ka algas subsīdiju mērķis ir nodrošināt, lai darba ņēmēji, kuriem tās paredzētas, nezaudētu iztikas līdzekļus, sākot strādāt jaunā darbavietā pie cita darba devēja; uzskata, ka šis pasākums varētu rosināt darba ņēmējus meklēt jaunu darbu, apsverot plašāku darba piedāvājumu klāstu un izvēloties arī tādu darbu, ko viņi līdz šim nav darījuši;

17.  atgādina, ka saskaņā ar EGF regulas 7. pantu saskaņotajam individualizēto pakalpojumu kopumam vajadzētu būt tādam, kas paredz turpmākas darba tirgus perspektīvas un nepieciešamās prasmes, un tam jābūt saderīgam ar pāreju uz ilgtspējīgu ekonomiku, kurā tiek efektīvi izmantoti resursi;

18.  prasa, lai Eiropas Sociālā fonda (ESF) pasākumi, ko paredzēts īstenot jaunajā ESF plānošanas periodā, papildinātu ierosinātos pasākumus un palīdzētu darba ņēmējiem vieglāk atgriezties darba tirgū uz nākotni orientētās un ilgtspējīgās saimnieciskās darbības nozarēs;

19.  atgādina, ka iespējas atrast darbu ir atkarīgas arī no tā, cik lielā mērā ir notikusi integrācija sabiedrībā, un tāpēc prasa īpašu uzmanību veltīt gados vecāku un mazāk kvalificētu darbinieku sociālajam atbalstam;

20.  atzinīgi vērtē to, ka, nodrošinot ierosināto darbību pieejamību un tās īstenojot, tiks ievēroti vienādas attieksmes un nediskriminācijas principi;

21.  apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

22.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

23.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju un tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1) OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.
(2) OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
(3) OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.
(4) Rēķinot pēc ražošanas apjoma.


PIELIKUMS

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Somijas pieteikums EGF/2014/008 FI/STX Rauma)

(Šā pielikuma teksts šeit nav iekļauts, jo tas atbilst galīgajam aktam – Lēmumam 2014/878/ES.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika