Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/2137(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0043/2014

Texte depuse :

A8-0043/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 25/11/2014 - 7.3
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2014)0056

Texte adoptate
PDF 235kWORD 75k
Marţi, 25 noiembrie 2014 - Strasbourg Ediţie definitivă
Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2014/008 FI/STX Rauma – Finlanda
P8_TA(2014)0056A8-0043/2014
Rezoluţie
 Anexă

Rezoluția Parlamentului European din 25 noiembrie 2014 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2014/008 FI/STX Rauma, prezentată de Finlanda) (COM(2014)0630 – C8-0214/2014 – 2014/2137(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2014)0630 – C8-0214/2014),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006(1) (Regulamentul privind FEG),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(2), în special articolul 12,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3) (AII din 2 decembrie 2013), în special punctul 13,

–  având în vedere procedura trilogului prevăzută la punctul 13 din AII din 2 decembrie 2013,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru dezvoltare regională,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0043/2014),

A.  întrucât Uniunea Europeană a instituit instrumente legislative și bugetare pentru a oferi un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de schimbările majore intervenite în structura comerțului mondial și pentru a le acorda asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii;

B.  întrucât asistența financiară oferită de Uniune lucrătorilor disponibilizați ar trebui să fie dinamică și pusă la dispoziție cât mai rapid și mai eficient posibil, în conformitate cu Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei adoptată cu ocazia reuniunii de conciliere din 17 iulie 2008, precum și pentru a respecta AII din 2 decembrie 2013 în ceea ce privește adoptarea deciziilor de mobilizare a Fondului european de ajustare la globalizare (FEG);

C.  întrucât adoptarea noului Regulament privind FEG reflectă acordul la care au ajuns Parlamentul European și Consiliul de a reintroduce criteriul de mobilizare în caz de criză, de a majora contribuția financiară a Uniunii la 60 % din costurile totale estimate ale măsurilor propuse, de a crește eficiența prelucrării cererilor privind FEG în Comisie și în cadrul Parlamentului European și al Consiliului prin scurtarea timpului de evaluare și aprobare, de a extinde gama de acțiuni și de beneficiari eligibili prin includerea persoanelor care desfășoară activități independente și a tinerilor și de a finanța stimulente pentru înființarea unor afaceri proprii;

D.  întrucât la 27 mai 2014 autoritățile finlandeze au înaintat cererea EGF/2014/008 FI/STX Rauma în urma disponibilizării a 577 de lucrători de la STX Finland Oy, o întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul economic clasificat în cadrul diviziunii 30 a NACE a doua revizuire („Fabricarea altor echipamente de transport”);

E.  întrucât cererea îndeplinește criteriile de eligibilitate prevăzute în Regulamentul privind FEG,

1.  ia act de faptul că autoritățile finlandeze au depus cererea în temeiul criteriului de intervenție de la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind FEG, conform căruia este necesară disponibilizarea într-o perioadă de referință de patru luni a cel puțin 500 de lucrători sau persoane care desfășoară o activitate independentă într-o întreprindere dintr-un stat membru, inclusiv lucrători concediați și persoane care desfășoară o activitate independentă care își încetează activitatea în cadrul furnizorilor sau producătorilor din aval ai întreprinderii menționate anterior;

2.  ia act de faptul că autoritățile finlandeze au depus cererea pentru o contribuție financiară din partea FEG la 27 mai 2014, iar Comisia a pus la dispoziție evaluarea cererii la 14 octombrie 2014; salută faptul că procesul de evaluare s-a desfășurat rapid, în mai puțin de cinci luni;

3.  constată că autoritățile finlandeze susțin că industria maritimă mondială a trecut prin schimbări dramatice în ultimii ani și că, pe plan mondial, cota de piață a UE din sectorul construcțiilor navale(4) a scăzut vertiginos, de la 13 % în 2007 la 5 % în primele trei trimestre din 2013, în timp ce cota de piață echivalentă combinată a Chinei, Coreei de Sud și Japoniei a crescut, de la 77 % în 2007 la 86 % în primele trei trimestre din 2013; constată că, în plus față de această extindere semnificativă a Asiei pe piața construcțiilor navale, reducerea comenzilor ca urmare a crizei economice a dus la o supracapacitate globală a sectorului european, creând o concurență acerbă;

4.  este de acord că acești factori au legătură cu schimbări structurale majore intervenite în practicile comerciale mondiale, că sunt îndeplinite criteriile de intervenție prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind FEG și că, prin urmare, Finlanda are dreptul la o contribuție financiară în temeiul regulamentului respectiv;

5.  constată că, până în prezent, sectorul construcțiilor navale în general a făcut obiectul a șase cereri de asistență din partea FEG, una dintre acestea bazându-se pe aspecte comerciale legate de globalizare și celelalte cinci pe criza economică și financiară mondială; consideră că o restructurare a acestui sector ar putea contribui la atenuarea dificultăților existente și că industria construcțiilor navale din diferite state membre ar putea fi sprijinită prin intermediul unor orientări elaborate la nivel european;

6.  constată că aceste disponibilizări vor agrava și mai mult situația șomajului din sud-vestul Finlandei, deoarece majoritatea lucrătorilor disponibilizați au un nivel scăzut de educație și o vârstă relativ înaintată, ceea ce ar putea mări riscul unui șomaj prelungit; este cu atât mai preocupat de efectele închiderii acestei întreprinderi asupra regiunii, deoarece construcțiile navale și industria metalurgică sunt activități economice esențiale, cu tradiție, ceea ce face cu atât mai dificilă trecerea la noi activități economice;

7.  constată că, în plus față de cele 577 de disponibilizări survenite în timpul perioadei de referință, 57 de lucrători disponibilizați după încheierea perioadei de referință de patru luni fac parte dintre beneficiarii eligibili, al căror număr total se ridică la 634 de persoane, din care numărul beneficiarilor vizați de măsurile FEG este de 565;

8.  constată că costurile totale estimate se ridică la 2 378 000 EUR, din care 113 000 EUR sunt destinați implementării, și că contribuția financiară din partea FEG este de 1 426 800 EUR, ceea ce reprezintă 60 % din totalul costurilor;

9.  salută faptul că, pentru a le oferi rapid asistență lucrătorilor, autoritățile finlandeze au decis să demareze furnizarea de servicii personalizate pentru lucrătorii afectați la 15 ianuarie 2014, înainte de decizia finală de acordare a unui sprijin din partea FEG pentru pachetul coordonat propus și chiar înainte de depunerea cererii pentru o contribuție financiară din partea FEG;

10.  constată că autoritățile finlandeze au indicat că pachetul coordonat de servicii personalizate a fost elaborat în consultare cu partenerii sociali implicați, precum și cu alte părți interesate, și salută continuarea consultărilor sub forma unui grup de lucru convocat de Ministerul Economiei și Ocupării Forței de Muncă în mod special pentru a se ocupa de disponibilizările de la STX Finland;

11.  constată că serviciile personalizate care urmează să fie oferite constau în următoarele trei tipuri de măsuri destinate lucrătorilor disponibilizați vizați de prezenta cerere: (i) să îi ajute să găsească un nou loc de muncă, (ii) să îi ajute să își înceapă propria afacere și (iii) să le furnizeze servicii de formare sau de educație;

12.  salută faptul că printre acțiunile propuse se numără instituirea unor puncte de servicii; apreciază faptul că obiectivul acestor puncte de servicii este de a oferi un serviciu mai personalizat și mai aprofundat decât cel oferit de biroul public de ocupare a forței de muncă;

13.  ia act de faptul că un procent ridicat (41,42 %) din lucrătorii disponibilizați sunt persoane cu vârste cuprinse între 55 și 64 de ani; constată, de asemenea, că, pentru acest grup de vârstă, riscul de șomaj prelungit și de excludere de pe piața muncii este mai mare; prin urmare, consideră că lucrătorii în cauză ar putea avea nevoi specifice în ceea ce privește oferta de servicii personalizate;

14.  salută în special măsura intitulată „Chestionar pentru întreprinderi”, prin intermediul căreia urmează să se realizeze un sondaj privind locurile de muncă din regiunea Rauma împreună cu întreprinderile și sectoarele industriale locale, în scopul furnizării unor informații la zi privind nevoile în materie de personal ale întreprinderilor și al îndrumării lucrătorilor vizați în direcția potrivită, asigurându-le totodată formarea necesară;

15.  salută faptul că persoanele care intenționează să înființeze o întreprindere au posibilitatea de a se familiariza cu rolul de antreprenor prin intermediul unui stagiu într-o întreprindere existentă; remarcă valoarea adăugată potențială pe care o poate avea înființarea unei întreprinderi pentru persoanele disponibilizate, precum și pentru societate în ansamblul său;

16.  ia act de faptul că scopul subvențiilor pentru salarii este de a garanta că lucrătorii vizați cărora le-au fost oferite noi locuri de muncă nu vor fi dezavantajați la începutul noii lor activități profesionale; consideră că această măsură ar putea stimula lucrătorii să își manifeste interesul pentru o gamă mai largă de activități profesionale noi și mai puțin familiare și să se implice în acestea;

17.  reamintește că, potrivit articolului 7 din Regulamentul privind FEG, la conceperea pachetului coordonat de servicii personalizate ar trebui să se anticipeze perspectivele de pe piața muncii și competențele necesare în viitor, iar pachetul în cauză ar trebui să fie compatibil cu trecerea la o economie sustenabilă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor;

18.  solicită ca măsurile Fondului social european (FSE) planificate pentru noua perioadă de programare FSE să completeze măsurile propuse și să faciliteze reintegrarea lucrătorilor în sectoare economice sustenabile și orientate spre viitor;

19.  reamintește că capacitatea de inserție profesională depinde și de nivelul de integrare în societate și solicită, prin urmare, să se acorde o atenție specială acompanierii sociale a lucrătorilor mai în vârstă și mai puțin calificați;

20.  salută faptul că principiile egalității de tratament și nediscriminării vor fi respectate în ceea ce privește accesul la acțiunile propuse și punerea lor în aplicare;

21.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

22.  încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

23.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 347, 20.12.2013, p. 855.
(2) JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
(3) JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
(4) Măsurată în funcție de volumul de producție.


ANEXĂ

DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2014/008 FI/STX Rauma, prezentată de Finlanda)

(Textul prezentei anexe nu este reprodus aici, întrucât corespunde cu actul final, Decizia 2014/878/UE.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate