Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2137(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0043/2014

Predkladané texty :

A8-0043/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 25/11/2014 - 7.3
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0056

Prijaté texty
PDF 322kWORD 73k
Utorok, 25. novembra 2014 - Štrasburg Finálna verzia
Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2014/008 FI/STX Rauma – Fínsko
P8_TA(2014)0056A8-0043/2014
Uznesenie
 Príloha

Uznesenie Európskeho parlamentu z 25. novembra 2014 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2014/008 FI/STX Rauma z Fínska) (COM(2014)0630 – C8-0214/2014 – 2014/2137(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2014)0630 – C8‑0214/2014),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006(1) (nariadenie o EGF),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(2), a najmä na jeho článok 12,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(3) (MID z 2. decembra 2013), a najmä na jej bod 13,

–  so zreteľom na postup trialógu uvedený v bode 13 MID z 2. decembra 2013,

–  so zreteľom na list Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci,

–  so zreteľom na list Výboru pre regionálny rozvoj

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0043/2014),

A.  keďže Únia vytvorila legislatívne a rozpočtové nástroje s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu, a pomôcť pri ich opätovnom začleňovaní do trhu práce;

B.  keďže finančná pomoc Únie pre prepustených pracovníkov by mala byť dynamická a dostupná čo najrýchlejšie a najúčinnejšie v súlade so spoločným vyhlásením Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré bolo prijaté v rámci zmierovacieho zasadnutia 17. júla 2008, a s náležitým zreteľom na MID z 2. decembra 2013 v súvislosti s prijímaním rozhodnutí o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF);

C.  keďže prijatie nariadenia o EGF odráža dohodu, ktorú dosiahli Európsky parlament a Rada a ktorá sa týka opätovného zavedenia kritéria krízovej mobilizácie, zvýšenia finančného príspevku Únie na 60 % celkových odhadovaných nákladov na navrhované opatrenia, zvýšenia efektívnosti pri spracúvaní žiadostí o príspevok z EGF v rámci Komisie, Európskeho parlamentu a Rady prostredníctvom skrátenia času na hodnotenie a schvaľovanie, rozšírenia okruhu oprávnených opatrení a príjemcov zahrnutím samostatne zárobkovo činných osôb a mladých ľudí a financovania stimulov na zakladanie vlastných podnikov;

D.  keďže fínske orgány podali žiadosť EGF/2014/008 FI/STX Rauma 27. mája 2014 v nadväznosti na prepustenie 577 pracovníkov spoločnosti STX Finland Oy, ktorá pôsobila v hospodárskom odvetví patriacom podľa klasifikácie NACE Rev. 2 do divízie 30 (Výroba ostatných dopravných prostriedkov);

E.  keďže žiadosť spĺňa kritériá oprávnenosti stanovené v nariadení o EGF;

1.  konštatuje, že fínske orgány predložili žiadosť podľa intervenčného kritéria stanoveného v článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia o EGF, v ktorom sa stanovuje hranica aspoň 500 pracovníkov, ktorí boli prepustení, alebo samostatne zárobkovo činných osôb, ktoré ukončili činnosť v referenčnom období štyroch mesiacov v jednom podniku v jednom členskom štáte vrátane prepustených pracovníkov alebo samostatne zárobkovo činných osôb, ktoré ukončili činnosť u jeho dodávateľov a nadväzujúcich výrobcov;

2.  poznamenáva, že fínske orgány predložili žiadosť o finančný príspevok z EGF 27. mája 2014 a že Komisia poskytla svoje hodnotenie 14. októbra 2014; víta krátke obdobie hodnotenia trvajúce menej než päť mesiacov;

3.  berie na vedomie tvrdenie fínskych orgánov, že svetový námorný priemysel sa v posledných rokoch dramaticky zmenil a že v tomto celosvetovom kontexte sa podiel EÚ na trhu výstavby lodí(4) znížil z 13 % v roku 2007 na 5 % v prvých troch štvrťrokoch roku 2013, zatiaľ čo súhrnný podiel Číny, Južnej Kórey a Japonska na tomto trhu vzrástol zo 77 % v roku 2007 na 86 % v prvých troch štvrťrokoch roku 2013; poznamenáva, že popri tejto značnej ázijskej expanzii na trhu výstavby lodí viedlo zníženie objednávok vyplývajúce z hospodárskej krízy k celkovej nadmernej kapacite európskeho sektora, čo spôsobilo silnú konkurenciu;

4.  súhlasí, že tieto faktory sú spájané s veľkými štrukturálnymi zmenami v usporiadaní svetového obchodu v dôsledku globalizácie a že intervenčné kritériá stanovené v článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia o EGF sú splnené, a že Fínsko je preto oprávnené na finančný príspevok podľa uvedeného nariadenia;

5.  poznamenáva, že sektor výstavby lodí v širšom poňatí bol do dnešného dňa predmetom šiestich žiadostí o príspevok z EGF, pričom ako dôvod sa v prípade jednej žiadosti uvádza globalizácia týkajúca sa obchodu a v prípade ostatných piatich žiadostí celosvetová finančná a hospodárska kríza; domnieva sa, že reštrukturalizácia v tomto sektore môže ťažkosti zmierniť a že odvetvie výstavby lodí v rôznych členských štátoch by mohlo byť podporované usmerneniami na celoeurópskej úrovni;

6.  konštatuje, že toto prepúšťanie povedie k ďalšiemu zvýšeniu nezamestnanosti v juhozápadnom Fínsku, keďže väčšina prepustených pracovníkov má nízke vzdelanie a súčasne pomerne vysoký vek, čo pravdepodobne zvýši riziko dlhšieho obdobia nezamestnanosti; o to viac ho znepokojuje dosah tohto prepúšťania na región, keďže lodenice a odvetvie kovovýroby tu predstavujú kľúčové a tradičné hospodárske činnosti, čo ešte viac sťaží prechod na nové hospodárske činnosti;

7.  konštatuje, že okrem 577 pracovníkov prepustených počas referenčného obdobia sa medzi oprávnených príjemcov zahŕňa 57 pracovníkov prepustených v období štyroch mesiacov po referenčnom období, čo predstavuje celkový počet 634 osôb, z čoho počet cieľových príjemcov opatrení EGF je 565;

8.  poznamenáva, že celkové odhadované náklady predstavujú 2 378 000 EUR, z ktorých je 113 000 EUR vyhradených na implementáciu, a že finančný príspevok z EGF je 1 426 800 EUR, čo predstavuje 60 % celkových nákladov;

9.  víta skutočnosť, že fínske orgány sa s cieľom poskytnúť pracovníkom urýchlenú pomoc rozhodli začať poskytovať personalizované služby dotknutým pracovníkom 15. januára 2014, teda v dostatočnom časovom predstihu pred prijatím konečného rozhodnutia o udelení podpory z EGF na navrhovaný koordinovaný balík a dokonca pred predložením žiadosti o finančný príspevok z EGF;

10.  konštatuje, že fínske orgány uviedli, že koordinovaný balík personalizovaných služieb bol vypracovaný po konzultáciách s príslušnými sociálnymi partnermi, ako aj s rôznymi inými zainteresovanými stranami, a víta skutočnosť, že konzultácie pokračujú v rámci pracovnej skupiny, ktorú osobitne zriadilo ministerstvo práce a hospodárstva, aby riešila problém prepúšťania v spoločnosti STX Finland;

11.  poznamenáva, že personalizované služby, ktoré sa majú poskytnúť prepusteným pracovníkom, na ktorých sa vzťahuje žiadosť, pozostávajú z týchto troch typov opatrení: i) pomoc pri prechode na nové pracovné miesto, ii) pomoc pri zakladaní vlastného podniku a iii) poskytnutie odbornej prípravy alebo vzdelávania;

12.  víta zriadenie kontaktných miest v rámci navrhnutých opatrení; oceňuje, že podľa očakávaní majú tieto kontaktné miesta poskytovať ešte osobnejšie a širšie služby než štátny pracovný úrad;

13.  konštatuje, že veľký podiel prepustených pracovníkov (41,42 %) predstavujú pracovníci vo veku od 55 do 64 rokov; poznamenáva ďalej, že tejto vekovej skupine hrozí vyššie riziko dlhodobej nezamestnanosti a vylúčenia z pracovného trhu; domnieva sa preto, že títo pracovníci môžu mať osobitné potreby, pokiaľ ide o poskytovanie personalizovaných služieb;

14.  víta hlavne opatrenie s názvom Prieskum medzi podnikmi, v rámci ktorého sa má vykonať prieskum pracovných miest v regióne Rauma v spolupráci s podnikmi a priemyselnými odvetviami v Raume s cieľom získať aktualizované informácie o personálnych potrebách podnikov a správne usmerniť pracovníkov, na ktorých sú opatrenia zamerané, a poskytnúť im potrebnú odbornú prípravu;

15.  víta nápad, že tí pracovníci, ktorí si chcú založiť vlastný podnik, si môžu priamo v existujúcom podniku vyskúšať, aké to je byť podnikateľom; poukazuje na potenciálnu pridanú hodnotu, ktorú pre dotknuté osoby a pre spoločnosť ako celok predstavuje začatie podnikania po prepustení zo zamestnania;

16.  poznamenáva, že cieľom dotácií na mzdy je zabezpečiť, aby dotknutí pracovníci prijatí novými zamestnávateľmi nestratili v prvom období nového zamestnania; domnieva sa, že takéto opatrenie by mohlo slúžiť ako stimul na hľadanie a zamestnanie sa v širšom spektre pracovných miest, ktoré sú pre pracovníkov nové a s ktorými sa nestretli;

17.  pripomína, že podľa článku 7 nariadenia o EGF by sa v návrhu koordinovaného balíka personalizovaných služieb mali vopred zohľadniť budúce vyhliadky na trhu práce a požadované zručnosti a koordinovaný balík by mal byť kompatibilný s prechodom na hospodárstvo, ktoré je efektívne z hľadiska využívania zdrojov a udržateľné;

18.  žiada, aby boli navrhované opatrenia doplnené o opatrenia Európskeho sociálneho fondu (ESF) plánované v rámci nového programového obdobia ESF a aby tieto opatrenia uľahčovali opätovné začlenenie pracovníkov do udržateľných a na budúcnosť zameraných hospodárskych odvetví;

19.  pripomína, že zamestnateľnosť závisí aj od úrovne integrácie do spoločnosti, a preto žiada, aby sa venovala osobitná pozornosť sociálnej podpore starších pracovníkov a pracovníkov s nižšou kvalifikáciou;

20.  víta skutočnosť, že sa v rámci prístupu k navrhovaným opatreniam a pri ich vykonávaní budú dodržiavať zásady rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie;

21.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

22.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

23.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4) Merané na základe objemu výroby.


PRÍLOHA

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2014/008 FI/STX Rauma, Fínsko)

(Znenie tejto prílohy sa neuvádza, pretože zodpovedá konečnému aktu, rozhodnutiu 2014/878/EÚ.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia