Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2137(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0043/2014

Ingivna texter :

A8-0043/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 25/11/2014 - 7.3
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2014)0056

Antagna texter
PDF 232kWORD 61k
Tisdagen den 25 november 2014 - Strasbourg Slutlig utgåva
Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2014/008 FI/STX Raumo ‒ Finland
P8_TA(2014)0056A8-0043/2014
Resolution
 Bilaga

Europaparlamentets resolution av den 25 november 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2014/008 FI/STX Raumo, från Finland) (COM(2014)0630 – C8-0214/2014 – 2014/2137(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2014)0630 – C8-0214/2014),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006(1) (EGF-förordningen),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(2), särskilt artikel 12,

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(3), särskilt punkt 13,

–  med beaktande av det trepartsförfarande som föreskrivs i punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för sysselsättning och sociala frågor,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för regional utveckling,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0043/2014), och av följande skäl:

A.  Unionen har inrättat lagstiftnings- och budgetinstrument för att ge kompletterande stöd till arbetstagare som drabbats av effekterna av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

B.  Unionens ekonomiska stöd till arbetstagare som har blivit uppsagda bör vara dynamiskt och ges så snabbt och effektivt som möjligt, i enlighet med Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande, som antogs vid förlikningsmötet den 17 juli 2008, och med vederbörlig hänsyn till det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 när det gäller antagandet av beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden).

C.  Antagandet av EGF-förordningen återspeglar överenskommelsen mellan parlamentet och rådet om att återinföra kriteriet för utnyttjande i krislägen, öka unionens ekonomiska bidrag till 60 % av den totala uppskattade kostnaden för de föreslagna åtgärderna, effektivisera handläggningen av ansökningar om medel ur fonden inom kommissionen och av parlamentet och rådet genom att förkorta tiden för bedömning och godkännande, öka antalet stödberättigade åtgärder och förmånstagare genom att innefatta även egenföretagare och ungdomar samt finansiera incitament att starta egna företag.

D.  De finska myndigheterna lämnade in ansökan EGF/2014/008 FI/STX Raumo den 27 maj 2014 till följd av 577 uppsägningar i företaget STX Finland Oy, ett företag som är verksamt inom en näringsgren som i Nace rev. 2 hänförs till huvudgrupp 30 (Tillverkning av andra transportmedel).

E.  Ansökan uppfyller kriterierna för stöd, som fastställs i EGF-förordningen.

1.  Europaparlamentet konstaterar att de finska myndigheterna lämnade in ansökan med stöd av insatskriteriet i artikel 4.1 a i EGF-förordningen, enligt vilket minst 500 personer som är arbetstagare eller egenföretagare antingen ska ha blivit uppsagda eller ska ha upphört med sin verksamhet under en referensperiod på fyra månader i ett företag i en medlemsstat. Även arbetstagare och egenföretagare bland underleverantörer eller producenter i efterföljande produktionsled omfattas.

2.  Europaparlamentet noterar att de finska myndigheterna lämnade in sin ansökan om ekonomiskt stöd från fonden den 27 maj 2014 och att kommissionen gjorde bedömningen av denna ansökan tillgänglig den 14 oktober 2014. Parlamentet uppskattar den snabba bedömningsperioden på mindre än fem månader.

3.  Europaparlamentet noterar att de finska myndigheterna pekar på att den globala sjöfartssektorn har förändrats dramatiskt under de senaste åren och att EU:s marknadsandel inom varvsindustrin(4) i detta globala sammanhang har minskat från 13 % 2007 till 5 % under de första tre kvartalen 2013, medan motsvarande andel för Kina, Sydkorea och Japan tillsammans ökade från 77 % år 2007 till 86 % under de första tre kvartalen 2013. Parlamentet konstaterar att utöver Asiens betydande expansion inom varvsindustrin, ledde den minskade orderingången till följd av den ekonomiska krisen till en global överkapacitet inom den europeiska sektorn och konkurrensen är därför hård

4.  Europaparlamentet delar uppfattningen att dessa faktorer är kopplade till genomgripande strukturförändringar inom världshandeln som orsakats av globaliseringen och att de insatskriterier som fastställs i artikel 4.1 a i EGF-förordningen är uppfyllda, och att Finland därför är berättigat till ekonomiskt stöd enligt denna förordning.

5.  Europaparlamentet noterar att varvsindustrin i vid bemärkelse hittills har varit föremål för sex ansökningar om stöd från fonden, varav en grundades på handelsrelaterad globalisering och fem på den globala finansiella och ekonomiska krisen. Parlamentet anser att omstruktureringar inom sektorn kan minska problemen och att varvsindustrin i de olika medlemsstaterna skulle kunna stödjas med riktlinjer utifrån ett europeiskt perspektiv.

6.  Europaparlamentet noterar att uppsägningarna ytterligare kommer att förvärra arbetslöshetssituationen i Egentliga Finland, eftersom de flesta av de uppsagda arbetstagarna har låg utbildning i kombination med en relativt hög ålder, vilket sannolikt ökar risken för långtidsarbetslöshet. Parlamentet anser att konsekvenserna av nedläggningen är än mer oroande för regionen eftersom varvs- och metallindustrin utgör den viktigaste ekonomiska verksamheten och har långa traditioner, vilket gör övergången till nya ekonomiska verksamheter ännu svårare.

7.  Europaparlamentet konstaterar att utöver de 577 uppsägningarna under referensperioden, omfattar de stödberättigade mottagarna 57 arbetstagare som blivit uppsagda efter referensperioden på fyra månader, vilket totalt blir 634 personer. Det har beräknats att 565 stödberättigade arbetstagare kommer att delta i åtgärderna.

8.  Europaparlamentet noterar att den totala budgeten för åtgärderna uppskattas till 2 378 000 EUR, varav 113 000 EUR för genomförandet, och att det ekonomiska stödet från fonden uppgår till 1 426 800 EUR, det vill säga 60 % av de totala kostnaderna.

9.  Europaparlamentet ser positivt på att de finska myndigheterna, i syfte att snabbt ge arbetstagarna stöd, den 15 januari 2014 beslutade att inleda de individanpassade åtgärderna, långt innan det slutliga beslutet fattades att bevilja stöd från fonden för det föreslagna samordnade paketet och även innan ansökan om ett ekonomiskt stöd från fonden lämnades in.

10.  Europaparlamentet konstaterar att de finska myndigheterna har angett att det samordnade paketet av individanpassade tjänster har tagits fram i samråd med företrädare för arbetsmarknadens parter och andra intressenter, och välkomnar att samrådet fortsätter i form av en arbetsgrupp som sammankallades av Arbets- och näringsministeriet uttryckligen för att behandla uppsägningarna vid STX Finland.

11.  Europaparlamentet noterar att de individanpassade tjänster som ska tillhandahållas består av följande tre slags åtgärder för de uppsagda arbetstagare som omfattas av denna ansökan: i) hjälpa dem att hitta ett nytt jobb, ii) hjälpa dem att starta eget företag och iii) erbjuda dem grundläggande utbildning eller vidareutbildning.

12.  Europaparlamentet välkomnar inrättandet av servicecentrum bland de föreslagna åtgärderna. Parlamentet uppskattar att dessa servicecentrum förväntas ge mer individuell och djupgående rådgivning än den offentliga arbetsförmedlingen.

13.  Europaparlamentet noterar att en hög andel (41,42 %) av de uppsagda arbetstagarna är mellan 55 och 64 år. Parlamentet noterar vidare att denna åldersgrupp löper större risk för långtidsarbetslöshet och utestängning från arbetsmarknaden. Parlamentet anser därför att dessa arbetstagare kan ha specifika behov i samband med de individanpassade tjänster de erbjuds.

14.  Europaparlamentet välkomnar särskilt åtgärden ”företagsundersökning”, med hjälp av vilken en kartläggning av arbetstillfällena i Raumoregionen ska utföras tillsammans med företag och industrier i Raumo, i syfte att ta fram aktuell information om företagens personalbehov och hjälpa arbetstagarna att söka jobb på ett mer målmedvetet sätt och göra det möjligt att planera och anordna eventuell utbildning som behövs.

15.  Europaparlamentet välkomnar idén att låta personer som planerar att starta ett företag testa företagande genom praktik i ett befintligt företag. Parlamentet betonar det potentiella mervärdet med att starta ett företag efter en uppsägning för de berörda personerna och för hela samhället.

16.  Europaparlamentet noterar att syftet med lönesubventionerna är att säkerställa att de berörda arbetstagarna när de anställs av en ny arbetsgivare inte straffas ekonomiskt den första tiden under deras nya anställning. Parlamentet anser att sådana åtgärder skulle kunna utgöra ett incitament för arbetstagarna att söka jobb inom många nya och för dem okända sektorer.

17.  Europaparlamentet påminner om att det samordnade paketet med individanpassade tjänster ska utformas utifrån framtida utsikter på arbetsmarknaden och önskad kompetens och vara förenligt med övergången till en resurseffektiv och hållbar ekonomi, i enlighet med artikel 7 i EGF-förordningen.

18.  Europaparlamentet kräver att de åtgärder som planeras enligt Europeiska socialfonden (ESF) inom ramen för den nya programperioden för ESF ska komplettera planerna enligt fonden och underlätta arbetstagarnas återinträde inom framtidsorienterade och hållbara näringslivssektorer.

19.  Europaparlamentet påminner om att anställbarhet också beror på graden av integration i samhället, och kräver därför att man fäster särskild vikt vid sociala stödinsatser till äldre och mindre kvalificerade arbetstagare.

20.  Europaparlamentet gläder sig över att principerna om likabehandling och icke-diskriminering kommer att följas i fråga om vem som ska få ta del av de föreslagna åtgärderna och genomförandet av dem.

21.  Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

22.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

23.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

(1) EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2) EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4) sett till tillverkningsvolymen.


BILAGA

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2014/008 FI/STX Raumo, från Finland)

(Texten till denna bilaga återges inte här eftersom den motsvaras av den slutliga rättsakten, beslut 2014/878/EU.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy