Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2166(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0044/2014

Внесени текстове :

A8-0044/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 25/11/2014 - 7.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2014)0057

Приети текстове
PDF 477kWORD 79k
Вторник, 25 ноември 2014 г. - Страсбург
Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2014/005 FR/GAD — Франция
P8_TA(2014)0057A8-0044/2014
Резолюция
 Приложение

Резолюция на Европейския парламент от 25 ноември 2014 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2014/005 FR/GAD, от Франция) (COM(2014)0662 – C8-0226/2014 – 2014/2166(BUD))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2014)0662 – C8‑0226/2014),

–  като взе предвид Регламент (EС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014 – 2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006(1) (Регламента за ЕФПГ),

–  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(2), и по-специално член 12 от него,

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3) (МИС от 2 декември 2013 г.), и по-специално точка 13 от него,

–  като взе предвид тристранната процедура, предвидена в точка 13 от МИС от 2 декември 2013 г.,

–  като взе предвид писмото на комисията по заетост и социални въпроси,

–  като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0044/2014),

A.  като има предвид, че Съюзът създаде законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от мащабните структурни промени в моделите на световната търговия или световната финансова и икономическа криза, и за да ги подпомогне при повторната им интеграция на пазара на труда;

Б.  като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин, в съответствие със Съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приета по време на заседанието по съгласуване на 17 юли 2008 г., и при надлежно спазване на МИС от 2 декември 2013 г. по отношение на вземането на решения за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ);

В.  като има предвид, че приемането на Регламента за ЕФПГ отразява постигнатото между Европейския парламент и Съвета споразумение относно повторното въвеждане на критерия за мобилизиране на ЕФПГ във връзка с кризата, за увеличаване на финансовото участие на Съюза до 60% от общия размер на очакваните разходи за предложените мерки и за повишаване на ефективността при обработката от страна на Комисията на заявления за мобилизиране на ЕФПГ, както и от страна на Парламента и Съвета, чрез съкращаване на срока за оценка и одобрение, за разширяване на набора от допустими действия и бенефициери чрез включване на самостоятелно заетите лица и младите хора, както и за финансиране на стимули за създаване на собствен бизнес;

Г.  като има предвид, че френските органи са подали заявление EGF/2014/005 FR/GAD на 6 юни 2014 г. вследствие на съкращаването на 744 работници от опростено акционерно дружество GAD – предприятие, осъществяващо дейност в икономически сектор от разделение 10 по NACE Rev. 2 („Производство на хранителни продукти“);

Д.  като има предвид, че заявлението отговаря на критериите за допустимост, установени от Регламента за ЕФПГ;

Е.  като има предвид, че органите в региона Бретан не са участвали в организирането на персонализирани услуги („звено за преквалификация“) за засегнатите работници, въпреки че отговарят за професионалното обучение; като има предвид, че представителите на местните синдикати на основните засегнати обекти не са участвали в договарянето на мерките;

1.  Отбелязва, че френските органи са подали заявлението в съответствие с критерия за намеса, посочен в член 4, параграф 1, буква а) от Регламента за ЕФПГ, съгласно който се изисква съкращаване или прекратяване на дейността на най-малко 500 работници или самостоятелно заети лица за референтен период от четири месеца в дадено предприятие в държава членка, включително съкращаване на работници или прекратяване на дейността на самостоятелно заети лица при неговите доставчици или производители надолу по веригата;

2.  Изразява съгласие с Комисията, че критериите за намеса, посочени в член 4, параграф 1, буква а) от Регламента за ЕФПГ, са изпълнени и че следователно Франция има право на финансово подпомагане по този регламент;

3.  Отбелязва, че френските органи са подали заявлението за финансова помощ от ЕФПГ на 6 юни 2014 г. и че Комисията представи своята оценка на 24 октомври 2014 г.; приветства Комисията, че е спазила краткия срок от 12 седмици, определен в Регламента за ЕФПГ;

4.  Отбелязва, че френските органи заявяват, че дружеството GAD, което извършва дейност като кланица и месопреработвателно предприятие, е подложено на ценови натиск от две страни – както от усилията на животновъдите да се справят с увеличената цена на фуражите, така и от усилията на потребителите да се приспособят към свилите се приходи;

5.  Изразява съгласие, че намалената консумация на свинско месо вследствие на увеличените цени и по-ниската покупателна способност на потребителите е свързана със световната финансова и икономическа криза, която е предмет на Регламент (ЕО) № 546/2009(4);

6.  Счита, че увеличаването на цените на фуражите за свине, които Съюзът внася предимно от други континенти, неотдавна поразени от суша, би могло да се отдаде на глобализацията;

7.  Счита, че други фактори бяха от голямо значение за затрудненията на дружеството, като например нелоялна конкуренция в рамките на вътрешния пазар от страна на конкуренти, които злоупотребяват с Директивата относно командироването на работници(5), и липсата на достойна минимална работна заплата във всички държави членки;

8.  Призовава Комисията да гарантира равнопоставени условия на конкуренция в рамките на вътрешния пазар и съвместимостта на неговата нормативна уредба и инструменти;

9.  Заключава, че факторите, допринесли за финансовите затруднения на дружество GAD, са разнообразни, но изразява съгласие, че Франция има право на финансово подпомагане от ЕФПГ;

10.  Отбелязва, че до момента по линия на ЕФПГ е подадено едно друго заявление в сектора за производство на хранителни продукти(6), което също се обосновава със световната финансова и икономическа криза;

11.  Отбелязва, че съкращенията ще влошат положението с безработицата в Бретан, тъй като производството и преработката на селскостопански продукти са определящ фактор за заетостта в региона в по-голяма степен, отколкото средно за Франция (11% в Бретан спрямо 5% средно за страната);

12.  Отбелязва, че в допълнение към 744-те съкратени работници в рамките на референтния период допустимите бенефициери включват и 16 работници, които са били съкратени след четиримесечния референтен период, като общият брой на допустимите бенефициери възлиза на 760 души, като броят на бенефициерите от целевата група на мерките по линия на ЕФПГ също е 760;

13.  Отбелязва, че общата сума във връзка със заявлението е в размер на 1 530 000 EUR, от които 30 000 EUR са предназначени за прилагането, и че финансовата участие от ЕФПГ възлиза на 918 000 EUR, което представлява 60% от общите разходи;

14.  Приветства факта, че за да предоставят бързо помощ на работниците, френските органи са решили да започнат прилагането на персонализираните мерки за засегнатите работници на 3 януари 2014 г., преди окончателното решение за предоставяне на подкрепа от ЕФПГ за предложения съгласуван пакет и дори преди подаването на заявлението за финансово участие на ЕФПГ;

15.  Отбелязва, че френските органи са посочили, че съгласуваният пакет от персонализирани услуги е бил съставен, след като на 28 юни 2013 г. Централният комитет на предприятието в GAD е бил уведомен за планираното закриване на 889 работни места в предприятието;

16.  Изразява все пак съжаление по повод недостатъчно активното участие на местните политически органи и синдикати; предлага в рамките на бъдещ преглед на Регламента за ЕФПГ да се включи изискване към досието със заявлението за мобилизиране на средства, представяно на Комисията от националните органи, да бъдат включвани официални консултации с местните политически органи и синдикати; счита, че е необходимо по-добро съчетаване на ЕФПГ с програмите и процесите на преобразуване на местните икономики;

17.  Приветства факта, че чрез предприетите различни мерки работниците вече получават съдействие, за да намерят нова работа, и че към 20 май 2014 г. вече 108 души са сключили договори за срок, по-дълъг от шест месеца, 66 имат договори за по-кратък срок, а трима са започнали собствена стопанска дейност, като почти всички са предпочели да останат в региона;

18.  Изразява съжаление, че персонализираните услуги, които ще бъдат предоставени, включват едно-единствено действие, като то ще се изпълнява от единично звено за контакт („звено за преквалификация“) под ръководството на две агенции; отбелязва, че искането на Франция се отнася единствено за финансирането от ЕФПГ на въпросното единично звено за контакт; изразява загриженост що се отнася до малката по размер сума на работник (приблизително 1 200 EUR); призовава френските органи да предложат по-амбициозна програма, включваща по-широк набор от мерки, като например приемен център и работа по случаите, насоки от външни експерти, тематични семинари, обучение, помощи за обучение и безвъзмездни средства за започване на стопанска дейност, в следващото си заявление за мобилизиране на средства от ЕФПГ във връзка с другите обекти на GAD, които предстои да бъдат закрити;

19.  Очаква Комисията и френските органи да следват строго принципа, съобразно който плащанията към агенциите ще се осъществяват на вноски и съобразно постигнатите резултати;

20.  Счита, че наблюдението на дейността на агенциите с помощта на редовни писмени отчети гарантира правилното използване на средствата, така че на всеки от участниците да се осигури персонализирано професионално развитие, достатъчен брой предложения за работа и наставничество за започване на стопанска дейност в рамките на системата на единично звено за контакт;

21.  Припомня, че средствата трябва да се използват за осигуряване на помощ за работниците и в никакъв случай за подпомагане на агенциите;

22.  Приветства факта, че на агенциите ще се плаща пропорционално на постигнатите резултати;

23.  Отбелязва, че 17,50% от съкратените работници са на възраст между 55 и 64 години; отбелязва освен това, че тази възрастова група е изложена на по-голям риск от дългосрочна безработица и изключване от пазара на труда; счита следователно, че тези работници биха могли да имат специфични потребности по отношение на персонализираните услуги, които да им бъдат предоставени;

24.  Приветства факта, че принципите на равно третиране и недискриминация ще се спазват при достъпа до предложените действия и тяхното изпълнение;

25.  Припомня, че в съответствие с член 7 от Регламента за ЕФПГ при изготвянето на съгласувания пакет от персонализирани услуги следва да се вземат предвид бъдещите перспективи за пазара на труда и необходимите умения и че той следва да бъде съвместим с прехода към устойчива икономика, която използва ефикасно ресурсите;

26.  Отбелязва, че френските органи не са поискали средства за финансирането на подготвителна дейност, управление, популяризиране и информация;

27.  Одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

28.  Възлага на своя председател да подпише решението заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

29.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

(1)ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.
(2)ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(3)OВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(4)Регламент (ЕО) № 546/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1927/2006 за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (OВ L 167, 29.6.2009 г., стр. 26).
(5)Директива 96/71/EO на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 г. относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги (ОВ L 18, 21.1.1997 г., стр. 1).
(6)EGF/2014/001 EL/Nutriart — производство на тестени и сладкарски изделия.


ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА

мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2014/005 FR/GAD от Франция)

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение 2014/876/ЕС.)

Правна информация - Политика за поверителност