Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/2166(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0044/2014

Předložené texty :

A8-0044/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 25/11/2014 - 7.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2014)0057

Přijaté texty
PDF 394kWORD 74k
Úterý, 25. listopadu 2014 - Štrasburk
Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci : žádost EGF/2014/005 FR/GAD - Francie
P8_TA(2014)0057A8-0044/2014
Usnesení
 Příloha

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. listopadu 2014 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci, v souladu s postupem podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2014/005 FR/GAD, z Francie) (COM(2014)0662 – C8-0226/2014 – 2014/2166(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2014)0662 – C8‑0226/2014),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006(1) (nařízení o EFG),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(2), a zejména na článek 12 uvedeného nařízení,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3) (IID ze dne 2. prosince 2013), a zejména na bod 13 uvedené dohody,

–  s ohledem na postup třístranných rozhovorů podle bodu 13 IID ze dne 2. prosince 2013,

–  s ohledem na dopis Výboru pro zaměstnanost a sociální věci,

–  s ohledem na dopis Výboru pro regionální rozvoj,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0044/2014),

A.  vzhledem k tomu, že Unie vytvořila legislativní a rozpočtové nástroje s cílem poskytovat dodatečnou podporu pracovníkům, kteří jsou postiženi důsledky významných změn ve struktuře světového obchodu nebo hospodářskou, finanční a sociální krizí, a pomáhat jim při opětovném začlenění na trh práce;

B.  vzhledem k tomu, že finanční pomoc Unie propuštěným pracovníkům by měla být dynamická a měla by být uvolněna co nejrychleji a nejúčinněji, v souladu se společným prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise, jež bylo přijato během dohodovacího jednání dne 17. července 2008, a s náležitým ohledem na IID ze dne 2. prosince 2013 ve vztahu k přijímání rozhodnutí o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG);

C.  vzhledem k tomu, že přijetí nařízení o EFG, které je výsledkem dohody mezi Evropským parlamentem a Radou ohledně opětovného zavedení kritéria pro uvolňování prostředků v souvislosti s krizí, zvýšení finančního příspěvku Unie na 60 % celkových odhadovaných nákladů na navrhovaná opatření, zefektivnění postupu Komise, Evropského parlamentu a Rady při vyřizování žádostí předložených EFG tak, že se zkrátí doba jejich posouzení a schvalování, dále rozšíření škály způsobilých akcí a příjemců tím, že mezi ně budou zahrnuty i osoby samostatně výdělečně činné a mladí lidé, a financování pobídek k zakládání vlastních podniků;

D.  vzhledem k tomu, že francouzské orgány předložily žádost EGF/2014/005 FR/GAD dne 6. června 2014 poté, co bylo propuštěno 744 pracovníků podniku GAD société anonyme simplifiée, který působil v hospodářském odvětví klasifikace NACE Revize 2 oddíl 10 („Výroba potravinářských výrobků“);

E.  vzhledem k tomu, že žádost splňuje kritéria způsobilosti stanovená v nařízení o EFG;

F.  vzhledem k tomu, že místní orgány regionu Bretaň nebyly zapojeny do přípravy individualizovaných služeb („cellule de reclassement“) pro postižené pracovníky, přestože mají na starost odborné vzdělávání; vzhledem k tomu, že místní zástupci odborů působících v nejvíce postižených závodech nebyli zapojeni do jednání o opatřeních;

1.  konstatuje, že francouzské orgány předložily žádost podle kritéria pro přidělení pomoci stanoveného v čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení o EFG, které vyžaduje, aby během referenčního období v délce čtyř měsíců dosáhne počet propuštěných pracovníků nebo osob samostatně výdělečně činných, které přestaly vykonávat svou činnost, nejméně 500 v jednom podniku v jednom členském státě, včetně pracovníků propuštěných u dodavatelů uvedeného podniku nebo u výrobců, kteří jsou jeho odběrateli, a osob samostatně výdělečně činných, které přestaly vykonávat svou činnost, u těchto dodavatelů nebo výrobců;

2.  souhlasí s Komisí, že kritéria pro přidělení pomoci stanovená v čl. 4 odst. 1) písm. a) nařízení o EFG jsou splněna, a Francie má proto podle tohoto nařízení nárok na finanční příspěvek;

3.  bere na vědomí, že francouzské orgány předložily žádost o finanční příspěvek z EFG dne 6. června 2014 a že posouzení této žádosti Komise zveřejnila dne 24. října 2014; vítá, že Komise dodržela krátkou lhůtu 12 týdnů stanovenou v nařízení o EFG;

4.  bere na vědomí tvrzení francouzských orgánů, že podnik GAD se jakožto jatka a závod na zpracování masa ocitl mezi dvěma různými cenovými tlaky – ze strany zemědělců snažících se vyrovnat se zvýšenou cenou krmiv a ze strany spotřebitelů snažících vyrovnat se  se sníženým příjmem;

5.  souhlasí s tím, že snížení spotřeby vepřového masa v důsledku zvýšení cen a nižší kupní síly spotřebitelů souvisí se světovou finanční a hospodářskou krizí, kterou se zabývá nařízení (ES) č. 546/2009(4);

6.  zastává názor, že zvýšení cen krmiva pro prasata, které Unie převážně dováží z jiných světadílů, sužovaných v nedávné době suchem, je možné připsat globalizaci;

7.  domnívá se, že velkou roli v problémech podniku hrály i další faktory, např. nekalá soutěž na vnitřním trhu ze strany konkurentů, kteří zneužívají směrnici o vysílání pracovníků(5), a neexistence důstojné minimální mzdy ve všech členských státech;

8.  žádá Komisi, aby zajistila rovné podmínky na vnitřním trhu a konzistentnost svých právních předpisů a nástrojů;

9.  uzavírá, že faktory stojící za finančními problémy podniku GAD jsou různorodé, avšak souhlasí s tím, že Francie má nárok na finanční příspěvek z EFG;

10.  bere na vědomí, že do dnešního dne bylo odvětví výroby potravinářských výrobků předmětem jedné další žádosti o uvolnění prostředků z EFG(6), jež se rovněž zakládá na světové finanční a hospodářské krizi;

11.  bere na vědomí, že toto propouštění zhorší situaci nezaměstnanosti v Bretani, neboť zaměstnanost v tomto regionu je na zemědělsko-průmyslovém odvětví závislá ve větší míře, než je celofrancouzský průměr (11 % v Bretani oproti 5 % v průměru ve Francii);

12.  bere na vědomí, že vedle 744 pracovníků propuštěných v čtyřměsíčním referenčním období je mezi způsobilé pracovníky zařazeno dalších 16 pracovníků propuštěných po skončení referenčního období, takže celkový počet způsobilých pracovníků čítá 760 osob, přičemž počet cílových příjemců opatření z EFG je rovněž 760;

13.  bere na vědomí, že odhadované celkové náklady této žádosti činí 1 530 000 EUR, z čehož je 30 000 EUR vyhrazeno na provádění, a že finanční příspěvek z EFG činí 918 000 EUR, což představuje 60 % celkových nákladů;

14.  vítá rozhodnutí francouzských orgánů, že v zájmu urychleného poskytnutí pomoci pracovníkům zahájily poskytování individualizovaných služeb postiženým pracovníkům dne 3. ledna 2014, tedy před konečným rozhodnutím o poskytnutí finanční podpory pro navržený koordinovaný balíček z EFG, a dokonce před předložením žádosti o poskytnutí finančního příspěvku z EFG;

15.  bere na vědomí, že francouzské orgány uvedly, že koordinovaný balíček personalizovaných služeb byl sestaven poté, co byl ústřední podnikový výbor podniku GAD dne 28. června 2013 informován o tom, že se v tomto podniku plánuje zrušení 889 pracovních míst;

16.  lituje však nedostatečného zapojení místních politických orgánů a odborů; navrhuje, aby se v rámci budoucího přezkumu nařízení o EFG stala součástí složky obsahující žádost o uvolnění prostředků, kterou předkládají vnitrostátní orgány Komisi, také formální konzultace s místními politickými orgány a odbory; považuje za nezbytné, aby se EFG lépe zapojoval do programů restrukturalizace i do procesů místního hospodářského prostředí;

17.  vítá skutečnost, že pracovníci jsou již podporováni prostřednictvím různých opatření, která jim pomáhají najít nové zaměstnání, a že do 20. května 2014 již 108 z nich podepsalo pracovní smlouvu na déle než šest měsíců a dalších 66 na méně než šest měsíců, zatímco tři z nich založili vlastní podnik a téměř všichni se rozhodli v regionu zůstat;

18.  lituje, že individualizované služby, které mají být poskytnuty, spočívají pouze v jediném opatření, které má být prováděno v jednotném kontaktním místě („cellule de reclassement“), jež je provozováno dvěma smluvními agenturami; konstatuje, že Francie žádá pouze o to, aby bylo z EFG financováno toto jednotné kontaktní místo; vyjadřuje obavy ohledně nízkého objemu prostředků na jednoho pracovníka (přibližně 1200 EUR); vyzývá francouzské orgány, aby v plánované žádosti o uvolnění prostředků ze EFG pro zbývající provozy GAD, které se budou zavírat, navrhly ambicióznější programy zahrnující širší škálu opatření, jako je přijímající středisko a vyřizování konkrétních případů, externí odborné vedení, tematické pracovní semináře, odborná příprava, příspěvky na odbornou přípravu a dotace na zakládání podniků;

19.  očekává, že Komise a francouzské orgány budou přísně dodržovat zásadu, podle níž jsou platby agenturám vypláceny po splátkách a na základě dosažených výsledků;

20.  domnívá se, že sledování činnosti agentur prostřednictvím pravidelných písemných zpráv zajišťuje vhodné využívání finančních prostředků, což umožňuje poskytnout účastníkům individuální kariérní postup, dostatečný počet pracovních nabídek a poradenství při zakládání podniků v rámci systému jednotného kontaktního místa;

21.  připomíná, že finanční prostředky jsou určeny na pomoc pracovníkům a v žádném případě ne na podporu agentur;

22.  vítá skutečnost, že jsou smluvní agentury placeny podle stupnice definované na základě dosažených výsledků;

23.  konstatuje, že 17,5 % propuštěných pracovníků je ve věku mezi 55 a 64 lety; dále připomíná, že u této věkové skupiny existuje větší riziko dlouhodobé nezaměstnanosti a vyloučení z trhu práce; domnívá se proto, že tito pracovníci mohou mít specifické potřeby, pokud jde o poskytování individualizovaných služeb;

24.  vítá skutečnost, že při přístupu k navrženým akcím a jejich provádění budou dodržovány zásady rovnosti a nediskriminace;

25.  připomíná, že v souladu s článkem 7 nařízení o EFG by měla podoba koordinovaného balíčku individualizovaných služeb předjímat budoucí perspektivy trhu práce a požadované dovednosti a měla by být v souladu s přechodem k udržitelnému hospodářství účinně využívajícímu zdroje;

26.  konstatuje, že francouzské orgány nepožádaly o financování přípravných činností, řízení, informování a propagace;

27.  schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

28.  pověřuje svého předsedu, aby spolu s předsedou Rady toto rozhodnutí podepsal a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

29.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení včetně jeho přílohy předal Radě a Komisi.

(1)Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2)Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3)Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 546/2009 ze dne 18. června 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1927/2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (Úř. věst. L 167, 29.6.2009, s. 26).
(5)Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb (Úř. věst. L 18, 21.1.1997, s. 1)
(6)EGF/2014/001 EL/Nutriart týkající se pekárenských výrobků.


PŘÍLOHA

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci, v souladu s postupem podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2014/005 FR/GAD, z Francie)

(Znění této přílohy zde není uvedeno, neboť odpovídá konečnému znění finálního aktu, rozhodnutí 2014/876/EU.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí