Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/2166(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0044/2014

Indgivne tekster :

A8-0044/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 25/11/2014 - 7.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2014)0057

Vedtagne tekster
PDF 235kWORD 61k
Tirsdag den 25. november 2014 - Strasbourg
Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2014/005 FR/GAD fra Frankrig
P8_TA-(2014)0057A8-0044/2014
Beslutning
 Bilag

Europa-Parlamentets beslutning af 25. november 2014 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2014/005 FR/GAD, fra Frankrig) (COM(2014)0662 – C8-0226/2014 – 2014/2166(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2014)0662 – C8- 0226/2014),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006(1) (EGF-forordningen),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(2), særlig artikel 12,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3) (IIA af 2. december 2013), særlig punkt 13,

–  der henviser til trepartsproceduren, jf. punkt 13 i IIA af 2. december 2013,

–  der henviser til skrivelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

–  der henviser til skrivelse fra Regionaludviklingsudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0044/2014),

A.  der henviser til, at Unionen har oprettet lovgivnings- og budgetinstrumenter, der skal yde supplerende støtte til arbejdstagere, som er ramt af konsekvenserne af de store strukturændringer i verdenshandelen eller den globale finansielle og økonomiske krise, og hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet;

B.  der henviser til, at Unionens økonomiske bistand til afskedigede arbejdstagere bør være dynamisk og stilles til rådighed så hurtigt og effektivt som muligt i overensstemmelse med den fælleserklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, der blev vedtaget under samrådsmødet den 17. juli 2008, og under behørig hensyntagen til IIA af 2. december 2013 i forbindelse med vedtagelsen af afgørelser om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF);

C.  der henviser til, at vedtagelsen af EGF-forordningen afspejler den aftale, der er indgået mellem Parlamentet og Rådet om at genindføre kriseanvendelseskriteriet, øge Unionens økonomiske støtte til 60 % af de anslåede samlede omkostninger ved de foreslåede foranstaltninger, øge effektiviteten af behandlingen af EGF-ansøgninger i Kommissionen og af Parlamentet og Rådet ved at forkorte perioden for vurdering og godkendelse, udvide omfanget af støtteberettigede foranstaltninger og modtagere ved at inkludere selvstændige erhvervsdrivende og unge og yde støtte til incitamenter til virksomhedsetablering;

D.  der henviser til, at de franske myndigheder indsendte ansøgningen EGF/2014/005 FR/GAD den 6. juni 2014 efter afskedigelsen af 744 arbejdstagere i GAD société anonyme simplifiée, en virksomhed, som er aktiv i den økonomiske sektor, som er klassificeret under NACE rev. 2, hovedgruppe 10 ("Fremstilling af fødevarer");

E.  der henviser til, at ansøgningen opfylder de kriterier for støtteberettigelse, som er fastsat i EGF-forordningen;

F.  der henviser til, at de lokale myndigheder i Bretagne-regionen ikke deltog i udarbejdelsen af individualiserede tilbud (Cellule de reclassement) til de berørte arbejdstagere, til trods for at de har ansvaret for erhvervsuddannelser; der henviser til, at lokale fagforeningsrepræsentanter på de største af de berørte produktionsanlæg ikke var inddraget i forhandlingerne om foranstaltningerne;

1.  bemærker, at de franske myndigheder indsendte ansøgningen med henvisning til interventionskriteriet, som er fastsat i EGF-forordningens artikel 4, stk. 1, litra a), som forudsætter mindst 500 afskedigelser af arbejdstagere eller ophør af selvstændiges aktivitet i løbet af en fire måneders referenceperiode i en virksomhed i en medlemsstat, inklusive arbejdstagere, der er blevet afskediget eller selvstændige, hvis aktivitet er ophørt hos leverandører eller hos producenter i efterfølgende produktionsled;

2.  er enig med Kommissionen i, at interventionskriterierne i artikel 4, stk.1, litra a), i EGF-forordningen er opfyldt, og at Frankrig derfor er berettiget til økonomisk støtte i henhold til nævnte forordning;

3.  bemærker, at de franske myndigheder indgav ansøgningen om økonomisk støtte fra EGF den 6. juni 2014, og at Kommissionen fremlagde sin vurdering af ansøgningen den 24. oktober 2014; glæder sig over, at Kommissionen har overholdt den stramme frist på 12 uger, som er fastsat i EGF-forordningen;

4.  bemærker, at de franske myndigheder anfører, at GAD, som er et slagteri og en kødforarbejdningsvirksomhed, blev fanget mellem to former for pristryk – blandt landbrugerne, der kæmper for at klare de stigende foderstofpriser, og blandt forbrugerne, der har det svært på grund af en lavere indkomst;

5.  er enig i, at et mindre forbrug af svinekød som følge af stigende priser og forbrugerens lavere købekraft er forbundet med den globale finansielle og økonomiske krise som omhandlet i forordning (EF) nr. 546/2009(4);

6.  mener, at stigningen i prisen på svinefoder, som Unionen hovedsaglig importerer fra andre kontinenter, der for nylig har været plaget af tørker, kan tilskrives globaliseringen;

7.  mener, at andre faktorer spillede en vigtig rolle for virksomhedens vanskeligheder som f.eks. illoyal konkurrence på det indre marked fra konkurrenter, som misbrugte bestemmelserne i direktivet om udstationering af arbejdstagere(5) og en manglende anstændig minimumsløn i alle medlemsstater;

8.  opfordrer Kommissionen til at sikre lige vilkår i det indre marked og sammenhæng i dets lovgivning og instrumenter;

9.  konkluderer, at de faktorer, der har medført de økonomiske vanskeligheder for GAD, er forskellige, men er ikke desto mindre enig i, at Frankrig har ret til økonomisk støtte fra EGF;

10.  bemærker, at sektoren "Fremstilling af fødevarer" har været genstand for yderligere en EGF-ansøgning(6), der også var baseret på den globale finansielle og økonomiske krise;

11.  bemærker, at disse afskedigelser vil forværre arbejdsløshedssituationen i Bretagne, da beskæftigelsen i denne region er afhængig af landbrugssektoren i højere grad end gennemsnittet for Frankrig (11 % i Bretagne mod 5 % i gennemsnit i Frankrig);

12.  bemærker, at ud over de 744 afskedigelser inden for referenceperioden omfatter de støtteberettigede modtagere 16 arbejdstagere, der blev afskediget efter referenceperioden på fire måneder, hvilket samlet udgør 760 personer, og at antallet af støttemodtagere, der er omfattet af EGF-foranstaltningerne, også er på 760;

13.  bemærker, at de samlede anslåede udgifter er på 1 530 000 EUR, hvoraf 30 000 EUR er afsat til gennemførelse, og at den økonomiske støtte fra EGF udgør 918 000 EUR, som svarer til 60 % af de samlede udgifter;

14.  glæder sig over, at de franske myndigheder for at sikre arbejdstagerne en hurtig hjælp besluttede at sætte de individualiserede tilbud til de berørte arbejdstagere i værk den 3. januar 2014 længe før den endelige afgørelse om bevilling af EGF-støtte til den foreslåede samordnede pakke og ansøgningen om økonomisk støtte fra EGF;

15.  bemærker, at de franske myndigheder har oplyst, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud blev udarbejdet, efter at det centrale virksomhedsudvalg i GAD var blevet underrettet om planerne den 28. juni 2013 om at nedlægge 889 arbejdspladser i virksomheden;

16.  beklager imidlertid den utilstrækkelige inddragelse af de lokale politiske myndigheder og fagforeninger; foreslår i forbindelse med en kommende revision af EGF-forordningen, at der indføres en formel høring af de lokale politiske myndigheder og fagforeninger i sager med ansøgninger, som de nationale myndigheder indsender til Kommissionen; anser det for nødvendigt i højere grad at integrere EGF i omstillingsprogrammer og -processer for lokale økonomiske strukturer;

17.  glæder sig over, at arbejdstagerne allerede støttes gennem forskellige foranstaltninger, der skal hjælpe dem med at finde nye job, og at 108 af dem allerede havde fundet job pr. 20. maj 2014 med kontrakter på mere end seks måneder, og at yderligere 66 havde kontrakter på under seks måneder, mens tre havde startet deres egen virksomhed, og næsten alle havde valgt blive i regionen;

18.  beklager, at de individualiserede tilbud, som skal ydes, kun omfatter én foranstaltning, der skal gennemføres ved hjælp af en kvikskranke (Cellule de reclassement), som drives af to agenturer; bemærker, at Frankrig kun anmoder om midler fra EGF til finansiering af denne kvikskranke; udtrykker sin bekymring over det lave beløb pr. arbejdstager (ca. 1 200 EUR); opfordrer de franske myndigheder til at foreslå et mere ambitiøst program med et bredere spektrum af foranstaltninger, som f.eks. modtagelsescentre og socialrådgivning, rådgivning ydet af eksterne eksperter, tematiske workshopper, uddannelse, uddannelsesstøtte, støtte til virksomhedsetablering, i deres planlagte EGF-ansøgning vedrørende de resterende af GAD's produktionsanlæg, der skal lukkes;

19.  forventer, at Kommissionen og de franske myndigheder nøje overholder princippet om, at betalingerne til agenturerne vil blive foretaget i rater og på grundlag af opnåede resultater;

20.  mener, at overvågningen af agenturernes aktiviteter ved hjælp af regelmæssige skriftlige rapporter sikrer, at midlerne anvendes hensigtsmæssigt til at forsyne deltagerne med et individualiseret karriereforløb, et tilstrækkeligt antal jobtilbud og vejledning i virksomhedsetablering inden for rammerne af en kvikskrankeordning;

21.  minder om, at midlerne skal hjælpe arbejdstagerne og under ingen omstændigheder anvendes til at støtte agenturerne;

22.  glæder sig over, at agenturerne bliver betalt i henhold til en skala, som er fastsat på grundlag af opnåede resultater;

23.  bemærker, at 17,50 % af de afskedigede arbejdstagere er mellem 55 og 64 år; bemærker endvidere, at denne aldersgruppe er i større risiko for langvarig arbejdsløshed og udelukkelse fra arbejdsmarkedet; mener derfor, at disse arbejdstagere kan have særlige behov, når det drejer sig om at tilbyde dem individualiserede tilbud;

24.  glæder sig over, at principperne om ligebehandling og ikke-forskelsbehandling overholdes i forbindelse med adgang til de foreslåede foranstaltninger og deres gennemførelse;

25.  minder om, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud i overensstemmelse med artikel 7 i EGF-forordningen bør udformes på en måde, der tager højde for fremtidige arbejdsmarkedsperspektiver og efterspurgte færdigheder og være forenelig med overgangen til en ressourceeffektiv og bæredygtig økonomi;

26.  bemærker, at de franske myndigheder ikke anmodede om midler til forberedende arbejde, forvaltning, oplysning, offentlig omtale;

27.  godkender den afgørelse, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

28.  pålægger sin formand at undertegne afgørelsen sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

29.  pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.
(2) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
(3) EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
(4) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 546/2009 af 18. juni 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1927/2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EUT L 167 af 29.6.2009, s. 26).
(5) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser (EFT L 18 af 21.1.1997, s. 1).
(6)EGF/2014/001 EL/Nutriart, som vedrører bagværk.


BILAG

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2014/005 FR/GAD, fra Frankrig)

(Teksten i bilaget gengives ikke her, eftersom det svarer til den endelige retsakt, afgørelse 2014/876/EU).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik