Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2166(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0044/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0044/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 25/11/2014 - 7.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0057

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 477kWORD 81k
Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2014 - Στρασβούργο
Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2014/005 FR/GAD - Γαλλία
P8_TA(2014)0057A8-0044/2014
Ψήφισμα
 Παράρτημα

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (Αίτηση EGF/2014/005 FR/GAD από τη Γαλλία) (COM(2014)0662 – C8-0226/2014 – 2014/2166(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2014)0662 – C8-0226/2014),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(1) (κανονισμός ΕΤΠ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3) (διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013), και ιδίως το σημείο 13,

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0044/2014),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παράσχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου ή λόγω της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, καθώς και για να τους βοηθήσει να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς τους εργαζομένους που απολύονται θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που εγκρίθηκε στη συνεδρίαση συνδιαλλαγής της 17ης Ιουλίου 2008, και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη όσα προβλέπει η διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 σε σχέση με τη λήψη αποφάσεων για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ),

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση του κανονισμού ΕΤΠ αντικατοπτρίζει τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου η οποία στοχεύει στην επαναφορά του κριτηρίου κινητοποίησης λόγω κρίσης, στην αύξηση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης στο 60% του συνολικού εκτιμώμενου κόστους των προτεινόμενων μέτρων, στην αύξηση της αποδοτικότητας όσον αφορά την εξέταση των αιτήσεων ΕΤΠ στην Επιτροπή καθώς και από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μέσω της συντόμευσης των προθεσμιών αξιολόγησης και έγκρισης, στη διεύρυνση του φάσματος των επιλέξιμων δράσεων και των δικαιούχων ώστε να περιλαμβάνονται οι αυτοαπασχολούμενοι και οι νέοι, και στη χρηματοδότηση κινήτρων για τη δημιουργία δικών τους επιχειρήσεων,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γαλλικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση EGF/2014/005 FR/GAD στις 6 Ιουνίου 2014 μετά την απόλυση 744 εργαζομένων στην GAD Société anonyme simplifiée, μία επιχείρηση που λειτουργούσε στον οικονομικό τομέα που ταξινομείται σύμφωνα με τη NACE αναθ. 2 κλάδος 10 («Βιομηχανία τροφίμων»),

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στον κανονισμό ΕΤΠ,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τοπικές αρχές στην περιφέρεια της Βρετάνης δεν συμμετείχαν στη διαμόρφωση των εξατομικευμένων υπηρεσιών (Cellule de reclassement) προς τους πληγέντες εργαζόμενους, παρότι είναι αρμόδιες για τις δραστηριότητες επαγγελματικής κατάρτισης· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι οι τοπικοί εκπρόσωποι των εργατικών συνδικάτων στις κύριες εγκαταστάσεις που επλήγησαν δεν συμμετείχαν στη διαπραγμάτευση για τα μέτρα,

1.  επισημαίνει ότι οι γαλλικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση δυνάμει του κριτηρίου παρέμβασης που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού ΕΤΠ, σύμφωνα με το οποίο απαιτείται η απόλυση τουλάχιστον 500 εργαζόμενων ή η διακοπή δραστηριότητας τουλάχιστον 500 αυτοαπασχολούμενων, κατά τη διάρκεια περιόδου αναφοράς τεσσάρων μηνών σε επιχείρηση κράτους μέλους, περιλαμβανομένων των απολύσεων εργαζομένων ή της διακοπής δραστηριότητας αυτοαπασχολούμενων στους προμηθευτές της επιχείρησης αυτής και στους κατάντη παραγωγούς·

2.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι πληρούνται τα κριτήρια παρέμβασης που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού ΕΤΠ και ότι, ως εκ τούτου, η Γαλλία δικαιούται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά δυνάμει του κανονισμού αυτού·

3.  σημειώνει ότι οι γαλλικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ στις 6 Ιουνίου 2014 και ότι η Επιτροπή γνωστοποίησε την αξιολόγησή της στις 24 Οκτωβρίου 2014· εκφράζει την ικανοποίησή του για την συμμόρφωση της Επιτροπής με τη σύντομη προθεσμία των 12 εβδομάδων που ορίζεται στον κανονισμό ΕΤΠ·

4.  σημειώνει ότι οι γαλλικές αρχές ισχυρίζονται ότι η GAD, ως σφαγείο και επιχείρηση μεταποίησης κρέατος, δέχθηκε διπλή πίεση όσον αφορά τις τιμές - αφενός από τους εκτροφείς, οι οποίοι προσπαθούσαν να αντεπεξέλθουν στην αύξηση της τιμής των ζωοτροφών, και, αφετέρου, από τους καταναλωτές που προσπαθούσαν να αντεπεξέλθουν στην κατάσταση αυτή με μειωμένο εισόδημα·

5.  συμφωνεί ότι η μείωση της κατανάλωσης χοιρινού κρέατος μετά την αύξηση των τιμών και τη μείωση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών συνδέεται με την παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση που αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 546/2009(4)·

6.  είναι της άποψης ότι η αύξηση των τιμών των ζωοτροφών για τους χοίρους, τις οποίες η Ένωση εισάγει κυρίως από άλλες ηπείρους που πρόσφατα επλήγησαν από ξηρασία, θα μπορούσε να αποδοθεί στην παγκοσμιοποίηση·

7.  πιστεύει ότι και άλλοι παράγοντες διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στις οικονομικές δυσκολίες της επιχείρησης, όπως ο αθέμιτος ανταγωνισμός εντός της εσωτερικής αγοράς από ανταγωνιστές που προέβησαν σε καταχρηστική εφαρμογή της οδηγίας για την απόσπαση των εργαζομένων(5) και η απουσία αξιοπρεπών κατώτατων μισθών σε όλα τα κράτη μέλη·

8.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ίσους όρους ανταγωνισμού εντός της εσωτερικής αγοράς, καθώς και τη συνοχή της νομοθεσίας και των μέσων της·

9.  καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι παράγοντες που ευθύνονται για τις οικονομικές δυσχέρειες της GAD είναι ποικίλοι, αλλά συμφωνεί παρόλα ταύτα ότι η Γαλλία δικαιούται χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ·

10.  σημειώνει ότι μέχρι σήμερα, ο τομέας της «βιομηχανίας τροφίμων» αποτέλεσε αντικείμενο άλλης μίας αίτησης για κινητοποίηση του ΕΤΠ(6) λόγω, επίσης, της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης·

11.  σημειώνει ότι οι εν λόγω απολύσεις θα επιδεινώσουν την κατάσταση της ανεργίας στην περιοχή της Βρετάνης, καθώς η απασχόληση στην περιφέρεια αυτή εξαρτάται από τον αγροτικό τομέα σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τον μέσο όρο στη Γαλλία (11% στη Βρετάνη έναντι 5% κατά μέσο όρο στη Γαλλία)·

12.  σημειώνει ότι, επιπλέον των 744 απολύσεων κατά την περίοδο αναφοράς, 16 εργαζόμενοι που απολύθηκαν μετά την τετράμηνη περίοδο αναφοράς περιλαμβάνονται επίσης στον αριθμό των επιλέξιμων δικαιούχων, που ανέρχεται συνολικά σε 760 άτομα, και ότι ο αριθμός δικαιούχων στους οποίους απευθύνονται τα μέτρα του ΕΤΠ είναι επίσης 760·

13.  σημειώνει ότι το εκτιμώμενο συνολικό κόστος ανέρχεται σε 1 530 000 EUR, από τα οποία 30 000 EUR προορίζονται για την εφαρμογή, και ότι η χρηματοδοτική συνεισφορά του ΕΤΠ ανέρχεται σε 918 000 EUR, ποσό που αντιπροσωπεύει το 60 % του συνολικού κόστους.

14.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι, προκειμένου να δοθεί στους εργαζόμενους γρήγορη βοήθεια, οι γαλλικές αρχές αποφάσισαν να αρχίσουν την εφαρμογή των εξατομικευμένων υπηρεσιών προς τους πληγέντες εργαζόμενους στις 3 Ιανουαρίου 2014, πριν από την τελική απόφαση σχετικά με τη χορήγηση της στήριξης από το ΕΤΠ για την προτεινόμενη συντονισμένη δέσμη μέτρων και μάλιστα πριν την αίτηση για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ·

15.  σημειώνει ότι οι γαλλικές αρχές ανέφεραν ότι η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών διαμορφώθηκε αφού η κεντρική επιτροπή επιχείρησης της GAD ενημερώθηκε στις 28 Ιουνίου 2013 ότι σχεδιαζόταν μείωση 889 θέσεων εργασίας στην επιχείρηση·

16.  εκφράζει ωστόσο τη λύπη του για την ανεπαρκή συμμετοχή των τοπικών πολιτικών αρχών και των εργατικών συνδικάτων· προτείνει να ενσωματωθεί, στο πλαίσιο μιας επανεξέτασης του κανονισμού ΕΤΠ στο μέλλον, η υποχρέωση να περιλαμβάνεται επίσημη διαβούλευση με τις τοπικές πολιτικές αρχές και τα συνδικάτα στον φάκελο του αιτήματος κινητοποίησης που υποβάλλουν οι εθνικές αρχές στην Επιτροπή· κρίνει απαραίτητο να συνδέεται καλύτερα το ΕΤΠ με τα προγράμματα και τις διεργασίες ανασυγκρότησης των τοπικών οικονομικών δομών·

17.  εκφράζει την ικανοποίησή του διότι οι εργαζόμενοι υποστηρίζονται ήδη με διάφορα μέτρα που τους βοηθούν να βρουν νέες θέσεις εργασίας και διότι, έως τις 20 Μαΐου 2014, 108 από αυτούς είχαν ήδη βρει συμβάσεις εργασίας διάρκειας άνω των έξι μηνών και άλλοι 66 είχαν βρει συμβάσεις διάρκειας μικρότερης των έξι μηνών, ενώ τρεις από τους εργαζόμενους είχαν δημιουργήσει δικές τους επιχειρήσεις και σχεδόν όλοι τους επέλεξαν να παραμείνουν στην περιφέρεια·

18.  εκφράζει τη λύπη του διότι οι εξατομικευμένες υπηρεσίες που πρόκειται να παρασχεθούν αποτελούνται από μία μόνο δράση που θα υλοποιείται από υπηρεσία μίας στάσης (Cellule de reclassement) υπό τη διαχείριση δύο αναδόχων φορέων· παρατηρεί ότι η Γαλλία ζητεί από το ΕΤΠ μόνο τη χρηματοδότηση αυτής της υπηρεσίας μίας στάσης· εκφράζει την ανησυχία του για το χαμηλό ύψος των πόρων ανά εργαζόμενο (περίπου 1 200 EUR)· καλεί τις γαλλικές αρχές να προτείνουν, στο πλαίσιο της προγραμματισμένης τους αίτησης EGF για τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις της GAD που κλείνουν, ένα πιο φιλόδοξο σχέδιο που θα περιλαμβάνει ευρύτερο φάσμα μέτρων, όπως είναι η δημιουργία κέντρου υποδοχής και ο χειρισμός φακέλων, η καθοδήγηση από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, η δημιουργία θεματικών εργαστηρίων, η κατάρτιση και τα επιδόματα κατάρτισης, οι επιχορηγήσεις για σύσταση επιχειρήσεων·

19.  προσδοκά ότι η Επιτροπή και οι γαλλικές αρχές θα τηρήσουν απαρέγκλιτα την αρχή βάσει της οποίας οι πληρωμές στους φορείς θα πραγματοποιούνται σε δόσεις και με γνώμονα τα αποτελέσματα που θα επιτυγχάνονται·

20.  εκτιμά ότι η παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των φορέων μέσω τακτικών γραπτών εκθέσεων εξασφαλίζει ότι θα γίνεται θεμιτή χρήση των πόρων προκειμένου να προσφέρονται στους συμμετέχοντες η προοπτική μιας εξατομικευμένης επαγγελματικής εξέλιξης, ένας επαρκής αριθμός ευκαιριών απασχόλησης και καθοδήγηση σχετικά με την δημιουργία επιχειρήσεων εντός του πλαισίου λειτουργίας της υπηρεσίας μίας στάσης·

21.  υπενθυμίζει ότι οι πόροι πρέπει να βοηθούν τους εργαζόμενους και, εν πάση περιπτώσει, όχι τους φορείς·

22.  εκφράζει την ικανοποίησή του διότι οι συμβαλλόμενοι φορείς αμείβονται βάσει κλίμακας που διαμορφώνεται από τα επιτευχθέντα αποτελέσματα·

23.  παρατηρεί ότι το 17,50 % των απολυθέντων εργαζομένων είναι μεταξύ 55 και 64 ετών· παρατηρεί ακόμη ότι η εν λόγω ηλικιακή ομάδα διατρέχει υψηλότερο κίνδυνο παρατεταμένης ανεργίας και αποκλεισμού από την αγορά εργασίας· πιστεύει συνεπώς ότι, όσον αφορά την προσφορά εξατομικευμένων υπηρεσιών, οι εργαζόμενοι αυτοί μπορεί να έχουν ιδιαίτερες ανάγκες·

24.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η πρόσβαση στις προτεινόμενες δράσεις και η εφαρμογή τους θα γίνεται με βάση τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της απαγόρευσης των διακρίσεων·

25.  υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού ΕΤΠ, ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών οφείλει να προβλέπει τις μελλοντικές εξελίξεις της αγοράς εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες και να συνάδει με την μεταστροφή προς μια αποδοτική ως προς την αξιοποίηση των πόρων και βιώσιμη οικονομία·

26.  παρατηρεί ότι οι γαλλικές αρχές δεν ζήτησαν χρηματοδότηση για δράσεις προπαρασκευής, διαχείρισης, ενημέρωσης και διαφήμισης·

27.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

28.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την παρούσα απόφαση και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

29.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1)ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.
(2)ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(3)ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(4)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 546/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 σχετικά με τη σύσταση του ευρωπαϊκού ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση (ΕΕ L 167 της 29.6.2009, σ. 26).
(5)Οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 1996 σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών (ΕΕ L 18 της 21.1.1997, σ. 1).
(6)EGF/2014/001 EL/Nutriart, η οποία αφορά τα προϊόντα αρτοποιίας.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (Αίτηση EGF/2014/005 FR/GAD από τη Γαλλία)

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση αριθ. 2014/876/ΕΕ.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου