Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/2166(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0044/2014

Esitatud tekstid :

A8-0044/2014

Arutelud :

Hääletused :

PV 25/11/2014 - 7.4
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2014)0057

Vastuvõetud tekstid
PDF 228kWORD 62k
Teisipäev, 25. november 2014 - Strasbourg
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2014/005 FR/GAD – Prantsusmaa
P8_TA(2014)0057A8-0044/2014
Resolutsioon
 Lisa

Euroopa Parlamendi 25. novembri 2014. aasta resolutsioon, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13 (Prantsusmaa taotlus EGF/2014/005 FR/GAD) (COM(2014)0662 – C8-0226/2014 – 2014/2166(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2014)0662 – C8‑0226/2014),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006(1) (edaspidi „fondi määrus”),

–  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(2), eriti selle artiklit 12,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(3) (edaspidi „2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe”), eriti selle punkti 13,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 13 ette nähtud kolmepoolsete läbirääkimiste menetlust,

–  võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni kirja,

–  võttes arvesse regionaalarengukomisjoni kirja,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8-0044/2014),

A.  arvestades, et Euroopa Liit on loonud õigusnormid ja eelarvevahendid, et osutada täiendavat abi töötajatele, kes kannatavad maailmakaubanduses toimunud suurte struktuurimuutuste või ülemaailmse finants- ja majanduskriisi tagajärjel, ja aidata neil tööturule tagasi pöörduda;

B.  arvestades, et koondatud töötajatele antav liidu finantsabi peaks olema paindlik ning tuleks teha kättesaadavaks võimalikult kiiresti ja tõhusalt vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisdeklaratsioonile, mis võeti vastu 17. juulil 2008. aastal toimunud lepituskohtumisel, ning võttes Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (edaspidi „fond”) kasutuselevõtmise üle otsustamisel nõuetekohaselt arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet;

C.  arvestades, et fondi määruse vastuvõtmine väljendab Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahel saavutatud kokkulepet võtta uuesti kasutusele fondi kriisi korral kasutamise kriteerium, suurendada liidu rahalist toetust kuni 60 %ni kavandatud meetmete hinnangulisest maksumusest, suurendada fondi kasutuselevõtmise taotluste läbivaatamise tõhusust komisjonis ning Euroopa Parlamendis ja nõukogus, lühendades selleks hindamis- ja heakskiitmismenetlust, laiendada toetuskõlblike meetmete ja toetusesaajate ringi füüsilisest isikust ettevõtjatele ja noortele ning rahastada oma ettevõtte loomise stiimuleid;

D.  arvestades, et Prantsuse ametiasutused esitasid 6. juunil 2014 taotluse EGF/2014/005 FR/GAD seoses 744 töötaja koondamisega NACE Revision 2 osa 10 (toiduainete tootmine) alla kuuluvas ettevõttes GAD société anonyme simplifiée;

E.  arvestades, et taotlus vastab fondi määruses sätestatud rahastamiskõlblikkuse kriteeriumidele;

F.  arvestades, et Bretagne’i piirkonna kohalikud ametiasutused ei olnud kaasatud koondatud töötajatele individuaalsete teenuste sisseseadmisse (cellule de reclassement), kuigi nemad vastutavad kutsehariduse eest; arvestades, et kohalikud ametiühingute esindajad peamistes koondamistest puudutatud tootmiskohtades ei olnud meetmete üle peetud läbirääkimistesse kaasatud;

1.  märgib, et Prantsusmaa ametiasutused esitasid taotluse fondi määruse artikli 4 lõike 1 punkti a sekkumiskriteeriumi alusel, mille kohaselt on fondist toetuse saamise tingimuseks see, et vaatlusperioodiks oleva nelja kuu jooksul on mõne liikmesriigi ettevõttes koondatud või on tegevuse lõpetanud vähemalt 500 töötajat või füüsilisest isikust ettevõtjat, kusjuures see hõlmab ka nimetatud ettevõtte tarnijate või tootmisahela järgmise etapi tootjate juures koondatud töötajaid või tegevuse lõpetanud füüsilisest isikust ettevõtjaid;

2.  nõustub komisjoniga, et fondi määruse artikli 4 lõike 1 punktis a sätestatud sekkumiskriteeriumid on täidetud ja seetõttu on Prantsusmaal õigus saada nimetatud määruse alusel rahalist toetust;

3.  märgib, et Prantsusmaa ametiasutused esitasid taotluse fondist rahalise toetuse saamiseks 6. juunil 2014 ja komisjon tegi oma hinnangu teatavaks 24. oktoobril 2014; väljendab rahulolu sellega, et komisjon pidas kinni fondi määruses ette nähtud rangest 12-nädalasest tähtajast;

4.  märgib, et Prantsuse ametiasutuste väitel jäi GAD kui tapamaja ja lihatöötlemisettevõte mõlemapoolse hinnasurve vahele, st teda survestasid nii põllumajandusettevõtjad, kes olid raskustes tõusva söödahinna tõttu, kui ka tarbijad, kes olid raskustes väheneva sissetuleku tõttu;

5.  nõustub, et sealiha vähenenud tarbimine hinnatõusu ja tarbijate vähenenud ostujõu tõttu on seotud ülemaailmse finants- ja majanduskriisiga, mida käsitletakse määruses (EÜ) nr 546/2009(4);

6.  on seisukohal, et kuivõrd seasööta impordib liit peamiselt teistelt mandritelt piirkondadest, mida viimasel ajal on tabanud põud, võib hinnatõusu põhjuseks pidada globaliseerumist;

7.  on veendunud, et ettevõtte raskustesse sattumine oli seotud ka muude teguritega, nagu ebaaus konkurents siseturul, kus konkurendid kuritarvitasid töötajate lähetamise direktiivi(5), ja asjaolu, et kõigis liikmesriikides ei maksta minimaalset inimväärset palka;

8.  kutsub komisjoni üles tagama siseturul võrdseid tingimusi ning oma seadusandluse ja õigusaktide järjekindlust;

9.  leiab kokkuvõttes, et GADi rahaliste raskuste põhjused olid mitmesugused, kuid nõustub sellegipoolest, et Prantsusmaal on õigus fondi rahalisele toetusele;

10.  märgib, et tänaseks on toiduainete tootmise sektorilt fondile laekunud veel üks taotlus(6), mida samuti põhjendatakse ülemaailmse finants- ja majanduskriisiga;

11.  märgib, et need koondamised teravdavad tööpuudust Bretagne’is, kus tööhõive sõltuvus põllumajandussektorist on suurem kui Prantsusmaal keskmiselt (Bretagne’is 11%, Prantsusmaal keskmiselt 5%);

12.  märgib, et lisaks vaatlusperioodil koondatud 744 töötajale on abikõlblikud veel 16 töötajat, kes vallandati pärast neljakuulise vaatlusperioodi lõppu, kokku seega 760 inimest ning et fondi meetmete sihtrühma kuuluvate toetusesaajate arv on samuti 760;

13.  märgib, et hinnanguline kogukulu on 1 530 000 eurot, millest 30 000 eurot on mõeldud rakendamiseks, ning et fondi rahaline toetus on seejuures 918 000 eurot, mis moodustab 60 % kogukuludest;

14.  väljendab heameelt tõsiasja üle, et töötajate kiireks abistamiseks otsustasid Prantsusmaa ametiasutused alustada individuaalsete meetmete rakendamist koondatud töötajatele 3. jaanuaril 2014. aastal, varakult enne lõpliku otsuse saamist esildatud kooskõlastatud paketi jaoks fondist toetuse saamise kohta ja isegi enne fondist rahalise toetuse taotlemist;

15.  märgib, et Prantsuse ametiasutused on teatanud, et individuaalsete teenuste kooskõlastatud pakett koostati pärast seda, kui GADi kesktöönõukogule oli 28. juunil 2013 teatatud, et ettevõttes on kavas koondada 889 töökohta;

16.  väljendab siiski kahetsust, et piisavalt ei kaasatud kohalikke poliitilisi organeid ja ametiühinguid; teeb fondi määruse tulevase läbivaatamisega seoses ettepaneku teha ametlikud konsultatsioonid kohalike poliitiliste organite ja ametiühingutega riikide ametiasutuste poolt komisjonile esitatavate fondi kasutuselevõtu taotluste esitamise menetluse osaks; peab vajalikuks lõimida fond paremini kohalike majandusstruktuuride muutmise kavadesse ja protsessidesse;

17.  avaldab heameelt selle üle, et töötajaid juba toetatakse uusi töökohti leida aitavate eri meetmetega ning 2014. aasta 20. maiks oli neist 108 juba saanud pikema kui kuuekuulise lepingu ning 66 töötajat oli saanud alla kuuekuulise lepingu, kusjuures kolm töötajat asutas oma ettevõtte ning peaaegu kõik neist olid otsustanud jääda edasi sellesse piirkonda;

18.  väljendab kahetsust, et koondatud töötajatele osutatavad individuaalsed teenused piirduvad ühe meetmega, mida viiakse ellu universaalteenusena (cellule de reclassement) ja mida haldavad kaks alltöövõtjat; märgib et Prantsusmaa taotleb fondilt ainult selle universaalteenuse rahastamist; väljendab muret töötaja kohta eraldatavate rahaliste vahendite vähesuse üle (ligikaudu 1200 eurot); kutsub Prantsusmaa ametiasutusi üles esitama GADi ülejäänud suletavaid tootmiskohti puudutavas kavandatud fondi kasutuselevõtmise taotluses ambitsioonikama programmi ettepaneku, mis sisaldaks ulatuslikumaid meetmeid, nagu vastuvõtupunktid ja individuaalne nõustamine, väliseksperdid ja nõustajad, temaatilised töötoad, koolitus, koolitustoetused, ettevõtte loomise toetused;

19.  ootab komisjonilt ja Prantsusmaa ametiasutustelt, et nad järgiksid rangelt põhimõtet, mille kohaselt maksed alltöövõtjatele tehakse osade kaupa ja juba saavutatud tulemuste põhjal;

20.  on seisukohal, et alltöövõtjate tegevuse järelevalve korrapäraste aruannete abil tagab rahaliste vahendite asjakohase kasutamise, selleks et võimaldada töötajatele universaalteenuse süsteemi raames individuaalseid karjäärivõimalusi, piisaval arvul tööpakkumisi ning juhendamist ettevõtte asutamise korral;

21.  tuletab meelde, et rahalised vahendid peavad abistama töötajaid ja mitte mingil juhul toetama alltöövõtjaid;

22.  väljendab heameelt selle üle, et alltöövõtjatele makstakse tasu vastavalt saavutatud tulemuste alusel kindlaks määratavale astmikule;

23.  märgib, et 17,50% koondatud töötajatest on vanuses 55–64; märgib ühtlasi, et seda vanuserühma ohustavad pikaajaline töötus ja tõrjutus tööturult rohkem; on seepärast seisukohal, et nendel töötajatel võib personaalsete teenuste järele olla neile eriomane vajadus;

24.  tunneb heameelt selle üle, et kavandatud meetmetele ja nende rakendamisele juurdepääsul järgitakse võrdväärse kohtlemise ja mittediskrimineerimise põhimõtteid;

25.  tuletab meelde, et kooskõlas fondi määruse artikliga 7 tuleks individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketi koostamisel lähtuda tööturu tulevastest väljavaadetest ja vajalikest oskustest ning see peaks kokku sobima üleminekuga ressursitõhusale ja säästvale majandusele;

26.  märgib, et Prantsusmaa ametiasutused ei taotlenud rahastamist ettevalmistavateks meetmeteks, halduseks ning teavitustööks;

27.  kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

28.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

29.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

(1)ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.
(2)ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
(3)ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.
(4)Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuni 2009. aasta määrus (EÜ) nr 546/2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1927/2006 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta (ELT L 167, 29.6.2009, lk 26).
(5)Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 1996. aasta direktiiv 96/71/EÜ töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega (EÜT L 18, 21.1.1997, lk 1).
(6)EGF/2014/001 EL/Nutriart, mis on seotud pagaritoodetega.


LISA

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13 (Prantsusmaa taotlus EGF/2014/005 FR/GAD)

(Käesoleva lisa teksti siinkohal ei avaldata, kuna see kattub lõpliku õigusaktiga, st otsusega 2014/876/EL).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika