Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2014/2166(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0044/2014

Podneseni tekstovi :

A8-0044/2014

Rasprave :

Glasovanja :

PV 25/11/2014 - 7.4
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2014)0057

Usvojeni tekstovi
PDF 386kWORD 75k
Utorak, 25. studenog 2014. - Strasbourg
Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev EGF/2014/005 FR/GAD- Francuska
P8_TA(2014)0057A8-0044/2014
Rezolucija
 Prilog

Rezolucija Europskog parlamenta od 25. studenoga 2014. o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2014/005 FR/GAD, iz Francuske) (COM(2014)0662 – C8-0226/2014 – 2014/2166(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2014)0662 – C8-0226/2014),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006(1) (Uredba o EGF-u),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(2), a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(3) (MIS od 2. prosinca 2013.), a posebno njegovu točku 13.,

–  uzimajući u obzir ishode trijaloga iz točke 13. MIS-a od 2. prosinca 2013.,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za regionalni razvoj,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0044/2014),

A.  budući da je Europska unija uspostavila zakonodavne i proračunske instrumente kako bi pružila dodatnu potporu radnicima koji su pogođeni posljedicama velikih strukturnih promjena u svjetskim trgovinskim tokovima i svjetske financijske i gospodarske krize te kako bi im se pomoglo pri ponovnom uključivanju na tržište rada;

B.  budući da bi financijska pomoć Unije otpuštenim radnicima trebala biti dinamična i dostupna što je brže i učinkovitije moguće, u skladu sa Zajedničkom izjavom Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije usvojenom tijekom sastanka mirenja 17. srpnja 2008. te uzimajući u obzir MIS od 2. prosinca 2013. u pogledu donošenja odluka o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF);

C.  budući da je usvajanje Uredbe o EGF-u odraz sporazuma između Parlamenta i Vijeća o ponovnom uvođenju kriterija za mobilizaciju fonda u slučaju krize, o povećanju financijskog doprinosa Unije na 60 % ukupnog procijenjenog troška predloženih mjera, o povećanju učinkovitosti pri postupanju sa zahtjevima za mobilizaciju EGF-a u Komisiji, Parlamentu i Vijeću kraćenjem vremena za procjenu i odobrenje, o proširenju raspona prihvatljivih djelovanja i korisnika uvrštenjem samozaposlenih osoba i mladih te o financiranju poticaja za osnivanje vlastitih poduzeća;

D.  budući da su francuske vlasti 6. lipnja 2014. podnijele zahtjev EGF/2014/005 FR/GAD nakon otpuštanja 744 radnika poduzeća GAD société anonyme simplifiée, koje je poslovalo u djelatnostima iz klasifikacije NACE Rev. 2 odjeljak 10. (Proizvodnja prehrambenih proizvoda);

E.  budući da zahtjev ispunjava kriterije prihvatljivosti utvrđene Uredbom o EGF-u;

F.  budući da lokalna tijela u Bretanji nisu sudjelovala u pokretanju usluga prilagođenih potrebama (Cellule de reclassement) pogođenih radnika, iako su ta tijela odgovorna za strukovno osposobljavanje; budući da predstavnici lokalnih sindikata u glavnim predmetnim postrojenjima nisu bili uključeni u pregovore o mjerama;

1.  napominje da su francuske vlasti podnijele zahtjev na temelju intervencijskog kriterija navedenog u članku 4. stavku 1. točki (a) Uredbe o EGF-u prema kojem je potrebno najmanje 500 radnika proglašenih viškom ili samozaposlenih osoba koje prestaju sa svojom djelatnošću, u referentnom razdoblju od četiri mjeseca, u poduzeću u državi članici, uključujući radnike proglašene viškom i samozaposlene osobe koje prestaju sa svojom djelatnošću kod dobavljača ili daljnjih proizvođača;

2.  slaže se s Komisijom da su intervencijski kriteriji iz članka 4. stavka 1. točke (a) Uredbe o EGF-u ispunjeni i da Francuska stoga ima pravo na financijski doprinos u skladu s tom Uredbom;

3.  prima na znanje da su francuske vlasti predale zahtjev za financijski doprinos EGF-a 6. lipnja 2014. i da je Komisija svoju procjenu učinila dostupnom 24. listopada 2014. godine; pozdravlja činjenicu da je Komisija poštovala kratak rok od 12 tjedana zadan u Uredbi o EGF-u;

4.  napominje da francuske vlasti tvrde da se GAD, kao klaonica i poduzeće za preradu mesa, našao u škripcu između dvaju skupova cjenovnih pritisaka, onoga stočara koji se teško nose s povećanom cijenom stočne hrane i onoga potrošača koji se teško nose sa smanjenim dohotkom;

5.  slaže se da je smanjenje potrošnje svinjskoga mesa zbog povećanih cijena i niže kupovne moći potrošača povezano sa svjetskom financijskom i gospodarskom krizom na koju se upućuje u Uredbi (EZ) br. 546/2009(4);

6.  zauzima stajalište da bi se povećanje cijena hrane za svinje, koja se u Uniju uglavnom uvozi s drugih kontinenata nedavno pogođenih sušom, moglo pripisati globalizaciji;

7.  vjeruje da su drugi čimbenici imali važnu ulogu u poteškoćama tog poduzeća, kao što je nepoštena konkurencija na unutarnjem tržištu s konkurentima koji su zloporabili Direktivu o upućivanju radnika(5) te nepostojanje prihvatljive minimalne plaće u svim državama članicama;

8.  poziva Komisiju da zajamči jednake uvjete na unutarnjem tržištu i dosljednost svojega zakonodavstva i instrumenata;

9.  zaključuje da su čimbenici koji su doprinijeli financijskim poteškoćama poduzeća GAD raznovrsni, no ipak se slaže s tim da Francuska ima pravo na financijski doprinos iz EGF-a;

10.  primjećuje da je sektor proizvodnje prehrambenih proizvoda dosad bio predmetom još jednoga zahtjeva za pomoć iz EGF-a(6), također zbog globalne financijske i gospodarske krize;

11.  primjećuje da će ta otpuštanja pogoršati stanje s nezaposlenošću u Bretanji jer zaposlenost u toj regiji ovisi o poljoprivrednom sektoru u većoj mjeri od francuskoga prosjeka (11 % u Bretanji u odnosu na prosječno 5 % u Francuskoj);

12.  napominje da se, uz 744 radnika proglašenih viškom u referentnom razdoblju, u prihvatljive korisnike ubraja i 16 radnika koji su proglašeni viškom nakon referentnog razdoblja od četiri mjeseca te ukupni broj prihvatljivih korisnika stoga iznosi 760, a broj ciljanih korisnika mjera EGF-a također je 760;

13.  napominje da ukupni procijenjeni trošak iznosi 1 530 000 EUR, od čega je 30 000 EUR predviđeno za provedbu te da ukupan financijski doprinos iz EGF-a iznosi 918 000 EUR, tj. 60 % ukupnih troškova;

14.  pozdravlja činjenicu da su francuske vlasti, kako bi žurno pružile pomoć radnicima, odlučile započeti s provedbom usluga za pogođene radnike prilagođenih njihovih potrebama 3. siječnja 2014., prije donošenja konačne odluke o odobravanju sredstava iz EGF-a za predloženi usklađeni paket te čak i prije podnošenja zahtjeva za financijski doprinos iz EGF-a;

15.  napominje da su francuske vlasti navele da je sastavljen usklađeni paket usluga prilagođenih potrebama radnika nakon što je Glavni odbor poduzeća GAD 28. lipnja 2013. obaviješten o tome da se planira ukidanje 889 radnih mjesta u tom poduzeću;

16.  međutim, žali zbog nedovoljne uključenosti lokalnih političkih tijela i sindikata; predlaže da se, u okviru buduće procjene Uredbe o EGF-u, u dokumentaciju o zahtjevu za mobilizaciju koju nacionalna tijela dostavljaju Komisiji uvrsti i službeno savjetovanje s lokalnim političkim tijelima i sindikatima; smatra kako je nužno EGF bolje integrirati u programe i procese prenamjene lokalnih gospodarskih struktura;

17.  pozdravlja činjenicu da radnici već primaju potporu u okviru raznih mjera kojima im se pomaže da pronađu novo zaposlenje i da je do 20. svibnja 2014. godine 108 radnika već sklopilo ugovore o radu na više od šest mjeseci, njih 66 na manje od šest mjeseci, a troje ih je otvorilo vlastita poduzeća te da su gotovo svi odlučili ostati u regiji;

18.  žali što se usluge prilagođene potrebama koje će se pružiti sastoje od samo jedne mjere: provođenja prema načelu „sve na jednom mjestu” (Cellule de reclassement) za koje će biti odgovorne dvije ugovorne agencije; primjećuje da Francuska od EGF-a traži samo financiranje tog punkta „sve na jednom mjestu”; izražava zabrinutost zbog niskog iznosa financijskih sredstava po radniku (oko 1200 EUR); poziva francuske vlasti da u svojem planiranom zahtjevu za financiranje iz EGF-a za preostala postrojenja poduzeća GAD koja su pred zatvaranjem predlože ambiciozniji program kojim će se obuhvatiti širi raspon mjera, kao što su prijamni centar i rad na predmetima, angažiranje vanjskih stručnjaka za usmjeravanje radnika, tematske radionice, osposobljavanje, naknade za sudjelovanje u programima osposobljavanja i bespovratna sredstva za pokretanje posla;

19.  očekuje da se Komisija i francuske vlasti strogo drže načela prema kojem će se isplate agencijama obavljati u obrocima i na temelju postignutih rezultata;

20.  smatra da se praćenjem djelatnosti agencija preko redovitih pisanih izvješća jamči odgovarajuća uporaba sredstava kako bi se sudionicima omogućilo zaposlenje prilagođeno njihovim potrebama, dostatan broj poslovnih ponuda i vođenje u otvaranju poduzeća u okviru sustava „sve na jednom mjestu”;

21.  podsjeća da se financijskim sredstvima mora pomoći radnicima, a nikako podupirati agencije;

22.  pozdravlja činjenicu da se ugovorne agencije plaćaju prema ljestvici utvrđenoj na temelju postignutih rezultata;

23.  napominje da je 17,5 % otpuštenih radnika staro između 55 i 64 godine; nadalje napominje da je ta dobna skupina izložena većem riziku od dugotrajne nezaposlenosti i isključenosti s tržišta rada; stoga smatra da bi ti radnici mogli imati posebne potrebe kad je riječ o pružanju usluga prilagođenih njihovim potrebama;

24.  pozdravlja činjenicu da će se načela jednakog postupanja i nediskriminacije poštovati u pogledu pristupa predloženim djelovanjima i njihove provedbe;

25.  podsjeća da bi se u skladu s člankom 7. Uredbe o EGF-u prilikom izrade usklađenog paketa usluga prilagođenih posebnim potrebama pogođenih radnika trebale predvidjeti tražene vještine i budući izgledi na tržištu rada te da bi taj paket trebao biti usklađen s pomakom u smjeru održivoga gospodarstva koje na učinkovit način gospodari resursima;

26.  primjećuje da francuske vlasti nisu zatražile financiranje za pripremna djelovanja, upravljanje te informiranje i promidžbu;

27.  odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

28.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednikom Vijeća te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

29.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1)SL L 347, 20.12.2013., str. 855.
(2)SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
(3)SL C 373, 20.12.2013., str. 1.
(4)Uredba (EZ) br. 546/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1927/2006 o osnivanju Europskog fonda za prilagodbe globalizaciji (SL L 167, 29.6.2009., str. 26.).
(5)Direktiva 96/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 1996. o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga (SL L 18, 21.1.1997., str. 1).
(6)EGF/2014/001 EL/Nutriart, koji se odnosi na pekarske proizvode.


PRILOG

ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2014/005 FR/GAD, iz Francuske)

(Tekst ovog priloga nije naveden ovdje budući da odgovara konačnom aktu, Odluci 2014/876/EU.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti