Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2014/2166(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0044/2014

Pateikti tekstai :

A8-0044/2014

Debatai :

Balsavimas :

PV 25/11/2014 - 7.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2014)0057

Priimti tekstai
PDF 318kWORD 75k
Antradienis, 2014 m. lapkričio 25 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: paraiška „EGF/2014/005 FR/GAD“ (Prancūzija)
P8_TA(2014)0057A8-0044/2014
Rezoliucija
 Priedas

2014 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (Prancūzijos paraiška "EGF/2014/005 FR/GAD") (COM(2014)0662 – C8-0226/2014 – 2014/2166(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2014)0662 – C8‑0226/2014),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006(1) (EGF reglamentas),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(2), ypač į jo 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(3) (2013 m. gruodžio 2 d. TIS), ypač į jo 13 punktą,

–  atsižvelgdamas į trišalio dialogo procedūrą, numatytą pagal 2013 m. gruodžio 2 d. TIS 13 punktą,

–  atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8-0044/2014),

A.  kadangi Sąjunga, siekdama teikti papildomą paramą darbuotojams, nukentėjusiems dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių ar pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką, nustatė teisėkūros ir biudžetines priemones;

B.  kadangi, remiantis 2008 m. liepos 17 d. taikinimo posėdyje patvirtinta bendra Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos deklaracija ir tinkamai atsižvelgiant į 2013 m. gruodžio 2 d. TIS nuostatas dėl sprendimų mobilizuoti Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšas priėmimo, Sąjungos finansinė pagalba atleistiems darbuotojams turėtų būti dinamiška ir prieinama kuo greičiau ir veiksmingiau,

C.  kadangi priimtas EGF reglamentas atspindi Parlamento ir Tarybos pasiektą susitarimą vėl numatyti su krize susijusį mobilizavimo kriterijų, padidinti Sąjungos finansinį įnašą iki 60 proc. bendrų numatomų siūlomų priemonių išlaidų, padidinti Komisijos EGF paraiškų tvarkymo veiksmingumą ir sutrumpinti Parlamento ir Tarybos atliekamo paraiškų vertinimo ir tvirtinimo laiką, išplėsti reikalavimus atitinkančių veiksmų ir paramos gavėjų sąrašą, įtraukiant į jį savarankiškai dirbančius asmenis ir jaunimą, ir finansuoti paskatas nuosavam verslui steigti;

D.  kadangi 2014 m. birželio 6 d. Prancūzijos valdžios institucijos pateikė paraišką „EGF/2014/005 FR/GAD“, nes iš įmonės GAD société anonyme simplifiée, kuri vykdė veiklą NACE 2 red. 10 skyriui priskiriamame ekonomikos sektoriuje („Maisto produktų gamyba“), buvo atleisti 744 darbuotojai;

E.  kadangi paraiška atitinka EGF reglamente nustatytus finansinės paramos skyrimo kriterijus;

F.  kadangi Bretanės vietos valdžios institucijos nedalyvavo kuriant prie individualių poreikių pritaikytas paslaugas (pranc. Cellule de reclassement) atleistiems darbuotojams, nors jos atsakingos už profesinį mokymą; kadangi vietos profesinių sąjungų atstovai iš pagrindinių susijusių miestų nebuvo įtraukti į derybas dėl priemonių;

1.  pažymi, kad šią paraišką Prancūzijos valdžios institucijos pateikė laikydamosi EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytų intervencijos kriterijų, pagal kuriuos reikalaujama, kad per keturių mėnesių ataskaitinį laikotarpį valstybės narės įmonėje būtų atleista ne mažiau kaip 500 darbuotojų arba būtų nutrūkusi savarankiškai dirbančių asmenų veikla, įskaitant atleistus darbuotojus ir savarankiškai dirbančius asmenis, kurių veikla nutrūko jos tiekimo ir tolesnės gamybos grandies įmonėse;

2.  pritaria Komisijai, kad tenkinami EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalies a punkte nustatyti intervencijos kriterijai ir kad todėl Prancūzija turi teisę gauti finansinę paramą pagal šį reglamentą;

3.  pažymi, kad Prancūzijos valdžios institucijos 2014 m. birželio 6 d. pateikė paraišką EGF finansinei paramai gauti ir kad 2014 m. spalio 24 d. Komisija pateikė savo vertinimą; palankiai vertina tai, kad Komisija laikėsi pakankamai trumpo 12 savaičių termino, nustatyto EGF reglamente;

4.  atkreipia dėmesį į tai, kad Prancūzijos valdžios institucijos teigia, jog skerdykla ir mėsos perdirbimo įmonė GAD atsidūrė kainų spaudimo zonoje – ūkininkai grūmėsi su augančių pašarų kainų keliamais sunkumais, o vartotojai – su sumažėjusių pajamų keliamomis problemomis;

5.  sutinka su tuo, kad sumažėjęs kiaulienos vartojimas išaugus kainoms ir sumažėjus vartotojų perkamajai galiai susijęs su pasauline finansų ir ekonomikos krize, kaip nurodyta Reglamente (EB) Nr. 546/2009(4);

6.  mano, kad kiaulių pašarų, kuriuos Sąjunga daugiausiai importuoja iš kitų žemynų, pastaraisiais metais nukentėjusių nuo sausrų, kainų didėjimas galėtų būti susietas su globalizacija;

7.  mano, kad įmonės sunkumams didelę įtaką turėjo kiti veiksniai, pavyzdžiui, nesąžininga konkurencija vidaus rinkoje konkurentams piktnaudžiaujant Darbuotojų komandiravimo direktyvos nuostatomis(5) ir tai, kad ne visose valstybėse narėse nustatytas deramas minimalus darbo užmokestis;

8.  ragina Komisiją užtikrinti vienodas sąlygas vidaus rinkoje ir jos teisės aktų ir priemonių nuoseklumą;

9.  daro išvadą, kad su įmonės GAD finansiniais sunkumais susiję veiksniai yra įvairūs, tačiau vis dėlto pritaria tam, kad Prancūzija turi teisę gauti EGF finansinę paramą;

10.  pažymi, kad iki šiol buvo pateikta viena kita paraiška dėl EGF paramos maisto produktų gamybos sektoriui(6), taip pat pagrįsta pasauline finansų ir ekonomikos krize;

11.  pažymi, kad atleidus darbuotojus nedarbo padėtis Bretanėje dar pablogės, nes užimtumas šiame regione yra kur kas labiau susijęs su žemės ūkio sektoriumi negu Prancūzijos vidurkis (11 proc. Bretanėje, palyginti su vidutiniškai 5 proc. Prancūzijoje);

12.  pažymi, kad be 744 per ataskaitinį laikotarpį atleistų darbuotojų, prie reikalavimus atitinkančių paramos gavėjų priskiriama ir 16 darbuotojų, kurie buvo atleisti po keturių mėnesių ataskaitinio laikotarpio, ir bendras paramos gavėjų skaičius yra 760, o tikslinių paramos gavėjų, pasinaudosiančių EGF priemonėmis, skaičius taip pat yra 760;

13.  pažymi, kad bendros šios paraiškos išlaidos yra 1 530 000 EUR, iš kurių 30 000 EUR numatyti įgyvendinimui, ir kad EGF finansinė parama siekia 918 000 EUR ir tai yra 60 proc. visų išlaidų;

14.  palankiai vertina tai, kad Prancūzijos valdžios institucijos, siekdamos suteikti skubią paramą darbuotojams, 2014 m. sausio 3 d. (prieš priimant galutinį sprendimą dėl EGF paramos suteikimo siūlomam suderintam paslaugų rinkiniui ir net prieš pateikiant paraišką finansinei EGF paramai gauti) nusprendė atleistiems darbuotojams pradėti taikyti prie individualių poreikių pritaikytas paslaugas;

15.  atkreipia dėmesį į tai, kad Prancūzijos valdžios institucijos nurodė, kad suderintas prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų rinkinys buvo parengtas GAD pagrindiniam įmonės komitetui 2013 m. birželio 28 d. pranešus, kad planuojama atleisti 889 įmonės darbuotojus;

16.  vis dėlto apgailestauja, kad nepakankamai įtrauktos vietos politinės valdžios institucijos ir profesinės sąjungos; ateityje persvarstant EGF reglamentą siūlo į dokumentų rinkinį, apimantį nacionalinių valdžios institucijų Komisijai teikiamą prašymą dėl lėšų mobilizavimo, įtraukti oficialias konsultacijas su vietos politinėmis valdžios institucijomis ir profesinėmis sąjungomis; mano, kad būtina geriau integruoti EGF į perkvalifikavimo programas ir vietos ekonominės struktūros procesus;

17.  džiaugiasi tuo, kad darbuotojams įvairiomis priemonėmis jau padedama rasti naują darbą ir tuo, kad 2014 m. gegužės 20 d. 108 darbuotojai jau buvo sudarę daugiau kaip 6 mėn. trukmės darbo sutartis, 66 darbuotojai – mažiau kaip 6 mėn. trukmės darbo sutartis, o trys – pradėję savo verslą ir beveik visi nusprendė likti regione;

18.  apgailestauja, kad teiktinas prie individualių poreikių pritaikytas paslaugas sudaro vienintelis veiksmas: jį įgyvendintų vieno langelio principu veikianti tarnyba (Cellule de reclassement), kurią valdo dvi sutarčių sudarymo agentūros; pažymi, kad Prancūzija prašo EGF lėšų tik vieno langelio principu veikiančiai tarnybai; reiškia savo susirūpinimą dėl mažos lėšų sumos vienam darbuotojui (apytikriai 1 200 EUR); ragina Prancūzijos valdžios institucijas savo numatytoje EGF paraiškoje dėl likusių uždaromų GAD cechų pasiūlyti platesnių užmojų programą, taip pat daugiau priemonių, pavyzdžiui, priėmimo centrą ir bylų nagrinėjimą, išorės ekspertų konsultacijas, teminius seminarus, mokymus, išmokas mokymams ir dotacijas verslui kurti;

19.  tikisi, kad Komisija ir Prancūzijos valdžios institucijos griežtai laikysis principo, pagal kurį agentūroms bus mokama dalimis ir remiantis pasiektais rezultatais;

20.  mano, kad agentūrų veiklos stebėsena joms reguliariai teikiant rašytines ataskaitas užtikrina tinkamą lėšų naudojimą siekiant suteikti dalyviams asmeninį karjeros planą, tam tikrą skaičių darbo pasiūlymų ir kuravimą verslo kūrimo srityje pagal vieno langelio principu veikiančią sistemą;

21.  primena, kad lėšos turi būti skirtos darbuotojams padėti ir jokiu būdu ne agentūroms paremti;

22.  palankiai vertina tai, kad užduotis atlikti įpareigotoms agentūroms mokama pagal nustatytą skalę remiantis pasiektais rezultatais;

23.  atkreipia dėmesį į tai, kad 17,50 proc. atleistų darbuotojų amžius yra nuo 55 iki 64 metų; taip pat pažymi, kad šiai amžiaus grupei kyla didesnis užsitęsusio nedarbo ir išstūmimo iš darbo rinkos pavojus; taigi mano, kad šie darbuotojai gali turėti specialių poreikių, susijusių su prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų teikimu;

24.  džiaugiasi, kad siūlomų veiksmų prieigai ir jų įgyvendinimui bus taikomi vienodo požiūrio ir nediskriminavimo principai;

25.  primena, kad, kaip nustatyta EGF reglamento 7 straipsnyje, rengiant suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų rinkinį reikėtų iš anksto numatyti būsimas darbo rinkos perspektyvas ir gebėjimus, kurių prireiks ateityje, ir šį rinkinį pritaikyti prie perėjimo prie efektyvaus išteklių naudojimo ir tvarios ekonomikos;

26.  atkreipia dėmesį į tai, kad Prancūzijos valdžios institucijos neprašė finansuoti parengiamųjų veiksmų, valdymo ir informavimo bei viešinimo;

27.  pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

28.  paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

29.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

(1)OL L 347, 2013 12 20, p. 855.
(2)OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
(3)OL C 373, 2013 12 20, p. 1.
(4)2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 546/2009, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1927/2006, įsteigiantį Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą (OL L 167, 2009 6 29, p. 26).
(5)1996 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje (OL L 18, 1997 1 21, p. 1).
(6)„EGF/2014/001 EL/Nutriart“, susijusi su kepiniais.


PRIEDAS

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (Prancūzijos paraiška "EGF/2014/005 FR/GAD)

(Šio priedo tekstas čia nepateikiamas, nes jis atitinka galutinį aktą – Sprendimą 2014/876/ES.)

Teisinė informacija - Privatumo politika