Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2014/2166(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0044/2014

Iesniegtie teksti :

A8-0044/2014

Debates :

Balsojumi :

PV 25/11/2014 - 7.4
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2014)0057

Pieņemtie teksti
PDF 395kWORD 76k
Otrdiena, 2014. gada 25. novembris - Strasbūra
Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana: Francijas pieteikums EGF/2014/005 FR/GAD
P8_TA(2014)0057A8-0044/2014
Rezolūcija
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2014. gada 25. novembra rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Francijas pieteikums EGF/2014/005 FR/GAD) (COM(2014)0662 – C8-0226/2014 – 2014/2166(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2014)0662 – C8-0226/2014),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006(1) (EGF regula),

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(2), un jo īpaši tās 12. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(3) (2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgums), un jo īpaši tā 13. punktu,

–  ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīguma 13. punktā paredzēto trialoga procedūru,

–  ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0044/2014),

A.  tā kā Savienība ir izveidojusi likumdošanas un budžeta instrumentus, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus nelabvēlīgi ietekmējušas lielas strukturālās pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos vai globālā finanšu un ekonomikas krīze, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū;

B.  tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2008. gada 17. jūlija saskaņošanas sanāksmē pieņemto kopīgo deklarāciju finansiālajai palīdzībai, ko Savienība sniedz atlaistiem darbiniekiem, ir jābūt dinamiskai un tā jāsniedz pēc iespējas drīz un efektīvi, un lēmumi par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) izmantošanu ir jāpieņem, pienācīgi ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu;

C.  tā kā EGF regulas pieņemšana atspoguļo Parlamenta un Padomes panākto vienošanos no jauna iekļaut ar krīzi saistīto fonda izmantošanas kritēriju, palielināt Savienības finansiālo ieguldījumu līdz 60 % no piedāvāto pasākumu kopējām paredzamajām izmaksām, palielināt EGF pieteikumu izskatīšanas efektivitāti Komisijā un samazināt vērtēšanas un apstiprināšanas laiku Parlamentā un Padomē, paplašināt atbalsttiesīgo darbību un saņēmēju loku, ietverot pašnodarbinātas personas un jauniešus, un finansēt iniciatīvas savu uzņēmumu izveidei;

D.  tā kā Francijas iestādes 2014. gada 6. jūnijā iesniedza pieteikumu EGF/2014/005 FR/GAD saistībā ar 744 darbinieku atlaišanu uzņēmumā GAD société anonyme simplifiée, kas darbojas NACE 2. red. 10. nodaļas ("Pārtikas produktu ražošana") nozarē;

E.  tā kā pieteikums atbilst EGF regulā noteiktajiem atbilstības kritērijiem,

F.  tā kā Bretaņas reģiona vietējās iestādes netika iesaistītas atlaistajiem darbiniekiem paredzēto pasākumu (Cellule de reclassement) sagatavošanā, lai gan tās ir atbildīgas par profesionālo izglītību; tā kā pasākumu apspriešanā netika iesaistīti galveno skarto ražotņu vietējo arodbiedrību pārstāvji;

1.  norāda, ka Francijas iestādes pieteikumu iesniedza saskaņā ar EGF regulas 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto intervences kritēriju, kas paredz, ka kādā dalībvalsts uzņēmumā četru mēnešu pārskata periodā kopā ir vismaz 500 darba ņēmēju vai pašnodarbināto personu, kas attiecīgi ir atlaisti no darba vai kuru darbība ir beigusies, ieskaitot darba ņēmējus, kas ir atlaisti no darba, un pašnodarbinātās personas, kuru darbība ir beigusies, šī uzņēmuma piegādes uzņēmumos vai pakārtotās ražošanas uzņēmumos;

2.  piekrīt Komisijai, ka EGF regulas 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā paredzētie intervences kritēriji ir ievēroti un ka līdz ar to Francija saskaņā ar minēto regulu ir tiesīga saņemt finansiālu ieguldījumu;

3.  norāda, ka Francijas iestādes pieteikumu finansiālā ieguldījuma saņemšanai no EGF iesniedza 2014. gada 6. jūnijā un ka Komisija pieteikuma novērtējumu darīja pieejamu 2014. gada 24. oktobrī; atzinīgi vērtē to, ka Komisija ir ievērojusi EGF regulā noteikto saspringto 12 nedēļu termiņu;

4.  ņem vērā, ka Francijas iestādes apgalvo — lopkautuve un gaļas pārstrādes uzņēmums GAD nonāca situācijā, kurā tas izjuta spiedienu no divām dažādām cenu politikām — no lauksaimniekiem, kas pūlējās tikt galā ar barības cenu pieaugumu, un no patērētājiem, kas pūlējās tikt galā ar ieņēmumu samazināšanos;

5.  piekrīt, ka cūkgaļas patēriņa samazināšanās pēc tam, kad tika palielinātas cenas un saruka patērētāju pirktspēja, ir saistīta ar Regulā (EK) Nr. 546/2009(4) minēto globālo finanšu un ekonomikas krīzi;

6.  uzskata, ka uz globalizāciju var attiecināt arī cenu pieaugumu cūku barībai, ko Savienība galvenokārt importē no citiem kontinentiem, kuri pēdējā laikā cietuši no sausuma;

7.  uzskata, ka uzņēmuma grūtības nozīmīgi ietekmēja arī citi faktori, piemēram, negodīga konkurence iekšējā tirgū, ko radīja konkurenti, kuri ļaunprātīgi izmantoja Darba ņēmēju norīkošanas darbā direktīvu(5), un tas, ka visās dalībvalstīs nebija noteikts pienācīgs minimālās algas līmenis;

8.  aicina Komisiju nodrošināt iekšējā tirgū vienlīdzīgus konkurences apstākļus un savu tiesību aktu un instrumentu konsekvenci;

9.  secina, ka uzņēmuma GAD finansiālās grūtības ir izraisījuši dažādi faktori, tomēr piekrīt, ka Francija ir tiesīga saņemt finansiālo ieguldījumu no EGF;

10.  norāda, ka saistībā ar pārtikas produktu ražošanas nozari līdz šim ir iesniegts vēl viens EGF pieteikums(6), kas arī pamatots ar globālo finanšu un ekonomikas krīzi;

11.  norāda, ka šī darbinieku atlaišana saasinās bezdarbu Bretaņā, jo nodarbinātība šajā reģionā ir atkarīga no agrolauksaimniecības nozares lielākā mērā nekā vidēji Francijā (11 % Bretaņā salīdzinājumā ar 5 % vidēji Francijā);

12.  norāda, ka papildus 744 darbiniekiem, kuri atlaisti no darba pārskata periodā, atbalsttiesīgo saņēmēju skaitā ir iekļauti 16 darbinieki, kas tika atlaisti no darba pēc četru mēnešu pārskata perioda beigām, kopējam atbalsttiesīgo saņēmēju skaitam līdz ar to sasniedzot 760 personas un tādējādi EGF pasākumus arī plānojot 760 atbalsta saņēmējiem;

13.  norāda, ka aplēstās kopējās izmaksas sasniedz EUR 1 530 000, no kurām EUR 30 000 ir paredzēti īstenošanai, un ka finansiālais atbalsts no EGF ir EUR 918 000 jeb 60 % no kopējām izmaksām;

14.  atzinīgi vērtē to, ka Francijas iestādes, vēloties steidzami palīdzēt darba ņēmējiem, individualizētos pakalpojumus atlaistajiem darbiniekiem nolēma sākt sniegt 2014. gada 3. janvārī — pirms galīgā lēmuma par EGF atbalsta piešķiršanu ierosinātajam saskaņotajam pasākumu kopumam un pat pirms pieteikuma iesniegšanas finansiālā atbalsta saņemšanai no EGF;

15.  ņem vērā, ka Francijas iestādes ir norādījušas — individualizēto pakalpojumu saskaņotais kopums tika izstrādāts pēc tam, kad uzņēmuma GAD Centrālā uzņēmuma komiteja 2013. gada 28. jūnijā tika informēta par to, ka uzņēmumā plānots likvidēt 889 darbvietas;

16.  tomēr pauž nožēlu par, ka nav pietiekami lielā mērā iesaistīti vietējie politiskās varas pārstāvji un arodbiedrības; ierosina, nākamo reizi pārskatot EGF regulu, tajā iekļaut prasību, ka pieteikumā, ko valsts iestādes iesniedz Komisijai par EGF izmantošanu, ir jābūt norādei par oficiālu apspriešanos ar vietējās politiskās varas pārstāvjiem un arodbiedrībām; uzskata, ka EGF ir labāk jāintegrē pārstrukturēšanas programmās un vietējās tautsaimniecības procesos;

17.  atzinīgi vērtē to, ka darbinieku atbalstam jau tiek īstenoti dažādi pasākumi, kas palīdz viņiem atrast jaunu darbu, un ka līdz 2014. gada 20. maijam 108 no šiem darbiniekiem jau bija noslēguši līgumus uz laiku ilgāku par sešiem mēnešiem, savukārt 66 no viņiem — mazāk nekā sešiem mēnešiem, bet trīs darbinieki bija uzsākuši individuālo uzņēmējdarbību un gandrīz visi šie darbinieki bija nolēmuši palikt reģionā;

18.  pauž nožēlu par to, ka individualizētajos pakalpojumos, kas jāsniedz atlaistajiem darba ņēmējiem, ir ietverta tikai viena darbība: (Cellule de reclassement), kas jāīsteno vienas pieturas aģentūrai, kuru vada divas līgumslēdzējas aģentūras; norāda, ka Francija finansējumu no EGF pieprasa tikai šai vienas pieturas aģentūrai; pauž bažas par katram darbiniekam paredzēto līdzekļu nelielo summu (aptuveni EUR 1200); aicina Francijas iestādes to plānotajā EGF pieteikumā attiecībā uz pārējām GAD ražotnēm, kuras paredzēts slēgt, ierosināt vērienīgāku programmu, kas ietver plašāku pasākumu klāstu, piemēram, uzņemšanas centrs un lietu izskatīšanas darbs, ārējo speciālistu orientācija, tematiskie darbsemināri, apmācība, apmācības pabalsti, dotācijas uzņēmumu dibināšanai;

19.  sagaida, ka Komisija un Francijas iestādes stingri ievēros principu, saskaņā ar kuru maksājumi aģentūrām tiks veikti pa daļām un atbilstoši gūtajiem rezultātiem;

20.  uzskata, ka aģentūru darbības uzraudzība, regulāri sniedzot rakstiskus ziņojumus, nodrošina līdzekļu pienācīgu izmantošanu, lai sniegtu dalībniekiem personalizētu karjeras plānu, pietiekamu darba piedāvājumu skaitu un konsultācijas uzņēmējdarbības uzsākšanai, izmantojot vienas pieturas aģentūras sistēmu;

21.  atgādina, ka ar piešķirtajiem līdzekļiem ir jāpalīdz darba ņēmējiem un tos nekādā gadījumā nedrīkst izmantot aģentūru atbalstam;

22.  atzinīgi vērtē to, ka līgumslēdzējām aģentūrām maksājumi tiek veikti, ievērojot apmēru, ko nosaka, pamatojoties uz gūtajiem rezultātiem;

23.  norāda, ka 17,50 % no atlaistajiem darbiniekiem ir vecumā no 55 līdz 64 gadiem; turklāt norāda, ka attiecībā uz šo vecuma grupu ilgstoša bezdarba risks un risks tikt atstumtam no darba tirgus ir lielāks; tādēļ uzskata, ka, sniedzot individualizētus pakalpojumus šiem darbiniekiem, varētu būt nepieciešams ņemt vērā viņu īpašās vajadzības;

24.  atzinīgi vērtē to, ka, nodrošinot ierosināto darbību pieejamību un tās īstenojot, tiks ievēroti vienādas attieksmes un nediskriminācijas principi;

25.  atgādina, ka saskaņā ar EGF regulas 7. pantu saskaņotajam individualizēto pakalpojumu kopumam vajadzētu būt tādam, kas paredz turpmākas darba tirgus perspektīvas un nepieciešamās prasmes, un tam jābūt saderīgam ar pāreju uz ilgtspējīgu ekonomiku, kurā tiek efektīvi izmantoti resursi;

26.  norāda, ka Francijas iestādes nepieprasīja finansējumu sagatavošanās darbībām, pārvaldībai vai informācijas un reklāmas pasākumiem;

27.  apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

28.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

29.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju kopā ar pielikumiem nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1)OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.
(2)OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
(3)OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.
(4)Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 18. jūnija Regula (EK) Nr. 546/2009, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izveidi (OV L 167, 29.6.2009., 26. lpp.).
(5)Eiropas Parlamenta un Padomes 1996. gada 16. decembra Direktīva 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā (OV L 18, 21.1.1997., 1. lpp.).
(6)EGF/2014/001 EL/Nutriart, kas attiecas uz maizes un mīklas izstrādājumiem.


PIELIKUMS

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Francijas pieteikums EGF/2014/005 FR/GAD)

(Šā pielikuma teksts šeit nav iekļauts, jo tas atbilst galīgajam aktam – Lēmumam 2014/876/ES.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika