Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/2166(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0044/2014

Texte depuse :

A8-0044/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 25/11/2014 - 7.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2014)0057

Texte adoptate
PDF 237kWORD 79k
Marţi, 25 noiembrie 2014 - Strasbourg
Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2014/005 FR/GAD - Franța
P8_TA(2014)0057A8-0044/2014
Rezoluţie
 Anexă

Rezoluţia Parlamentului European din 25 noiembrie 2014 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2014/005 FR/GAD, din partea Franței) (COM(2014)0662 – C8-0226/2014 – 2014/2166(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2014)0662 – C8-0226/2014),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006(1) (Regulamentul privind FEG),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(2), în special articolul 12,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3) (AII din 2 decembrie 2013), în special punctul 13,

–  având în vedere procedura trilogului prevăzută la punctul 13 din AII din 2 decembrie 2013,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru dezvoltare regională,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0044/2014),

A.  întrucât Uniunea a elaborat instrumente legislative și bugetare pentru a oferi un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de schimbările majore intervenite în structura comerțului mondial sau care au fost disponibilizați din cauza crizei economice și financiare mondiale și pentru a le acorda asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii;

B.  întrucât asistența financiară oferită de Uniune lucrătorilor disponibilizați ar trebui să fie dinamică și pusă la dispoziție cât mai rapid și mai eficient posibil, în conformitate cu Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei adoptată cu ocazia reuniunii de conciliere din 17 iulie 2008, precum și pentru a respecta AII din 2 decembrie 2013 în ceea ce privește adoptarea deciziilor de mobilizare a Fondului european de ajustare la globalizare (FEG);

C.  întrucât adoptarea noului Regulament privind FEG reflectă acordul la care au ajuns Parlamentul European și Consiliul de a reintroduce criteriul de mobilizare în situații de criză, de a majora contribuția financiară a Uniunii la 60% din costurile totale estimate ale măsurilor propuse, de a crește eficacitatea prelucrării cererilor privind FEG în Comisie și în cadrul Parlamentului European și al Consiliului prin scurtarea timpului de evaluare și aprobare, de a extinde gama de acțiuni eligibile și de beneficiari prin includerea persoanelor care desfășoară activități independente și a tinerilor și de a finanța măsuri pentru stimularea înființării unor afaceri proprii;

D.  întrucât la 6 iunie 2014 autoritățile franceze au înaintat cererea EGF/2014/005 FR/GAD în urma disponibilizării a 744 de lucrători de la GAD société anonyme simplifiée, o întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul economic definit la nivelul de diviziune 10 din NACE Revizia 2 („Fabricarea produselor alimentare”);

E.  întrucât cererea îndeplinește criteriile de eligibilitate stabilite prin Regulamentul privind FEG,

F.  întrucât autoritățile locale din regiunea Bretania nu au participat la elaborarea serviciilor personalizate (Cellule de reclassement) pentru lucrătorii afectați, deși sunt responsabile de formarea profesională; întrucât reprezentanții sindicatelor locale ale principalelor unități de producție vizate nu au luat parte la procesul de negociere a măsurilor,

1.  ia act de faptul că autoritățile franceze au depus cererea în temeiul criteriului de intervenție de la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind FEG, conform căruia este necesară disponibilizarea sau încetarea activității a cel puțin 500 de lucrători sau persoane care desfășoară o activitate independentă pe o perioadă de referință de patru luni într-o întreprindere dintr-un stat membru, inclusiv lucrătorii disponibilizați sau persoanele care desfășurau o activitate independentă și care își încetează activitatea în cadrul furnizorilor și al producătorilor din aval ai întreprinderii respective;

2.  este de acord cu Comisia că sunt îndeplinite criteriile de intervenție prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind FEG și că, prin urmare, Franța are dreptul la o contribuție financiară în temeiul regulamentului respectiv;

3.  constată că autoritățile franceze au depus cererea pentru o contribuție financiară din partea FEG la 6 iunie 2014, iar evaluarea cererii a fost prezentată de Comisie la 24 octombrie 2014; salută respectarea de către Comisie a termenului scurt, de 12 săptămâni, prevăzut de Regulamentul privind FEG;

4.  constată că autoritățile franceze susțin că întreprinderea GAD, abator și întreprindere de prelucrare a cărnii, a fost prinsă între două tipuri de presiune exercitată asupra prețurilor: cea a agricultorilor, care sunt nevoiți să facă față creșterii prețurilor la furaje, și cea a consumatorilor, care sunt nevoiți să facă față unei reduceri a veniturilor;

5.  este de acord cu aprecierea potrivit căreia reducerea consumului de carne de porc în urma creșterii prețurilor și a scăderii puterii de cumpărare a consumatorilor are legătură cu criza economică și financiară mondială care face obiectul Regulamentului (CE) nr. 546/2009(4);

6.  consideră că majorarea prețurilor la furaje pentru porcine, importate în Uniune în mare parte de pe alte continente care au fost recent afectate de secetă, poate fi atribuită globalizării;

7.  consideră că și alți factori au avut un rol important în dificultățile pe care le întâmpină întreprinderea, cum ar fi concurența neloială de pe piața internă din partea întreprinderilor care folosesc în mod abuziv Directiva privind detașarea lucrătorilor(5) și absența unui venit minim decent în toate statele membre;

8.  invită Comisia să asigure condiții echitabile de concurență pe piața internă, precum și consecvența legislației și a instrumentelor pe care le elaborează;

9.  concluzionează că la baza dificultăților financiare cu care se confruntă întreprinderea GAD se află o diversitate de factori, dar consideră totuși că Franța are dreptul la o contribuție financiară din partea FEG;

10.  constată că, până în prezent, sectorul „Fabricarea produselor alimentare” a făcut obiectul unei alte cereri de asistență din partea FEG(6), depusă tot în contextul crizei economice și financiare mondiale;

11.  observă că aceste disponibilizări vor agrava situația șomajului din Bretania, deoarece ocuparea forței de muncă din această regiune depinde într-o mai mare măsură de sectorul agroalimentar decât media din Franța (11% în Bretania, față de media de 5% pentru toată Franța);

12.  constată că, pe lângă cele 744 de disponibilizări care au avut loc în perioada de referință, în rândul beneficiarilor eligibili au fost incluși 16 lucrători disponibilizați după termenul de referință de patru luni, ceea ce rezultă într-un număr total de 760 de persoane, beneficiarii vizați de măsurile finanțate de FEG fiind de asemenea în număr de 760;

13.  constată că costurile totale estimate se ridică la 1 530 000 EUR, din care 30 000 EUR sunt rezervate pentru punerea în aplicare, iar contribuția financiară din partea FEG se ridică la 918 000 EUR, ceea ce reprezintă 60 % din costurile totale;

14.  salută faptul că, pentru a le oferi rapid asistență lucrătorilor, autoritățile franceze au decis să demareze furnizarea de servicii personalizate pentru lucrătorii afectați la 3 ianuarie 2014, cu mult înainte de decizia finală de acordare a unui sprijin din partea FEG pentru pachetul coordonat propus, și chiar înainte de depunerea cererii pentru o contribuție financiară din partea FEG;

15.  constată că autoritățile franceze au menționat faptul că pachetul coordonat de servicii personalizate a fost elaborat în urma informării Comitetului central de întreprindere al GAD, la 28 iunie 2013, cu privire la planurile de desființare a 889 de locuri de muncă din întreprindere;

16.  regretă, însă, implicarea în măsură insuficientă a autorităților politice și a sindicatelor locale; propune, în cadrul unei viitoare revizuiri a Regulamentului privind FEG, includerea, în dosarul ce conține cererea de mobilizare prezentată Comisiei de autoritățile naționale, unei consultări obligatorii a autorităților politice și a sindicatelor locale; consideră necesar ca FEG să fie integrat mai bine în programele și procesele de conversie a economiilor locale;

17.  salută faptul că lucrătorii primesc deja sprijin prin intermediul diverselor măsuri care îi ajută să își găsească noi locuri de muncă, iar, până la 20 mai 2014, 108 dintre aceștia și-au găsit deja un loc de muncă cu contracte cu o durată mai mare de șase luni și alți 66 au fost angajați cu contracte cu o durată de mai puțin de șase luni, în timp ce trei dintre ei și-au creat propria afacere, aproape toți lucrătorii optând să rămână în regiune;

18.  regretă că serviciile personalizate care urmează să fie oferite constau într-o singură măsură ce urmează să fie implementată prin intermediul unui ghișeu unic (Cellule de reclassement) administrată de două agenții contractante; constată că Franța solicită finanțare de la FEG numai pentru ghișeul unic; își exprimă preocupările legate de cuantumul mic de fonduri alocat fiecărui lucrător în parte (1 200 EUR); invită autoritățile franceze ca, în cererea pentru FEG planificată pentru unitățile de producție ale GAD care urmează să fie închise, să propună un program mai ambițios, care să includă o gamă mai largă de măsuri, printre care să se numere crearea unui centru de primire, administrarea dosarelor, orientare din partea experților externi, ateliere tematice, formare, alocații de formare, granturi pentru crearea de întreprinderi;

19.  se așteaptă ca autoritățile franceze și Comisia să respecte pe deplin principiul potrivit căruia plățile către agenții se vor face în tranșe și pe baza rezultatelor obținute;

20.  consideră că monitorizarea activității agențiilor prin intermediul rapoartelor scrise periodice asigură utilizarea corespunzătoare a fondurilor pentru a asigura participanților o traiectorie profesională personalizată, un număr suficient de oferte de locuri de muncă și consiliere pentru crearea de întreprinderi în cadrul sistemului ghișeului unic;

21.  reamintește că fondurile trebuie să ajute lucrătorii și în niciun caz să nu ofere sprijin agențiilor;

22.  salută faptul că agențiile contractante sunt plătite pe baza unei grile, stabilite în funcție de rezultatele obținute;

23.  ia act de faptul 17,50 % dintre lucrătorii disponibilizați sunt persoane cu vârste cuprinse între 55 și 64 de ani; constată, de asemenea, că, pentru acest grup de vârstă, riscul de șomaj prelungit și de excludere de pe piața muncii este mai mare; prin urmare, consideră că lucrătorii în cauză ar putea avea nevoi specifice în ceea ce privește oferta de servicii personalizate;

24.  salută faptul că principiile egalității de tratament și nediscriminării vor fi respectate în ceea ce privește accesul la acțiunile propuse și punerea lor în aplicare;

25.  reamintește că, potrivit articolului 7 din Regulamentul privind FEG, la conceperea pachetului coordonat de servicii personalizate ar trebui să se anticipeze perspectivele viitoare de pe piața muncii și competențele necesare, iar pachetul în cauză ar trebui să fie compatibil cu trecerea la o economie sustenabilă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor;

26.  constată că autoritățile franceze nu au solicitat finanțare pentru activități de pregătire, gestionare, informare și publicitate;

27.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

28.  încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

29.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

(1)JO L 347, 20.12.2013, p. 855.
(2)JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
(3)JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
(4)Regulamentul (CE) nr. 546/2009 al Parlamentul European și al Consiliului din 18 iunie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare (JO L 167, 29.6.2009, p. 26).
(5)Directiva 96/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii (JO L 18, 21.1.1997, p. 1).
(6)EGF/2014/001 EL/Nutriart, care se referă la produse de panificație.


ANEXĂ

DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2014/005 FR/GAD) din partea Franței

(Textul prezentei anexe nu este reprodus aici, întrucât corespunde cu actul final, Decizia 2014/876/UE.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate