Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2166(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0044/2014

Predkladané texty :

A8-0044/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 25/11/2014 - 7.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0057

Prijaté texty
PDF 322kWORD 75k
Utorok, 25. novembra 2014 - Štrasburg
Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2014/005 FR/GAD – Francúzsko
P8_TA(2014)0057A8-0044/2014
Uznesenie
 Príloha

Uznesenie Európskeho parlamentu z 25. novembra 2014 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii prostriedkov Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2014/005 FR/GAD z Francúzska) (COM(2014)0662 – C8-0226/2014 – 2014/2166(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2014)0662 – C8-0226/2014),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006(1) (nariadenie o EGF),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(2), a najmä na jeho článok 12,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(3) (MID z 2. decembra 2013), a najmä na jej bod 13,

–  so zreteľom na postup trialógu uvedený v bode 13 MID z 2. decembra 2013,

–  so zreteľom na list Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci,

–  so zreteľom na list Výboru pre regionálny rozvoj

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0044/2014),

A.  keďže Únia vytvorila legislatívne a rozpočtové nástroje s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu alebo globálnej finančnej a hospodárskej krízy, a pomôcť pri ich opätovnom začleňovaní do trhu práce;

B.  keďže finančná pomoc Únie pre prepustených pracovníkov by mala byť dynamická a dostupná čo najrýchlejšie a najúčinnejšie v súlade so spoločným vyhlásením Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré bolo prijaté v rámci zmierovacieho zasadnutia 17. júla 2008, a s náležitým zreteľom na MID z 2. decembra 2013 v súvislosti s prijímaním rozhodnutí o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF);

C.  keďže prijatie nariadenia o EGF odráža dohodu, ktorú dosiahli Európsky parlament a Rada a ktorá sa týka opätovného zavedenia kritéria krízovej mobilizácie, zvýšenia finančného príspevku Únie na 60 % celkových odhadovaných nákladov na navrhované opatrenia, zvýšenia efektívnosti pri spracúvaní žiadostí o príspevok z EGF v rámci Komisie, Európskeho parlamentu a Rady prostredníctvom skrátenia času na hodnotenie a schvaľovanie, rozšírenia okruhu oprávnených opatrení a príjemcov zahrnutím samostatne zárobkovo činných osôb a mladých ľudí a financovania stimulov na zakladanie vlastných podnikov;

D.  keďže francúzske orgány predložili žiadosť EGF/2014/005 FR/GAD 6. júna 2014 po prepustení 744 pracovníkov v spoločnosti GAD société anonyme simplifiée, ktorá pôsobila v hospodárskom sektore klasifikovanom podľa NACE Rev. 2 do divízie 10 (Výroba potravinárskych výrobkov);

E.  keďže žiadosť spĺňa kritériá oprávnenosti stanovené v nariadení o EGF;

F.  keďže miestne orgány v Bretónsku neboli zapojené do vytvárania personalizovaných služieb (Cellule de reclassement) určených dotknutým pracovníkom napriek tomu, že sú zodpovedné za odbornú prípravu; keďže zástupcovia miestnych odborových zväzov hlavných dotknutých pracovísk neboli zapojení do rokovaní o opatreniach;

1.  konštatuje, že francúzske orgány predložili žiadosť podľa intervenčného kritéria stanoveného v článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia o EGF, v ktorom sa stanovuje hranica aspoň 500 pracovníkov, ktorí boli prepustení, alebo samostatne zárobkovo činných osôb, ktoré ukončili činnosť v referenčnom období štyroch mesiacov v jednom podniku v jednom členskom štáte, vrátane pracovníkov, ktorí boli prepustení, alebo samostatne zárobkovo činných osôb, ktorých činnosť bola ukončená u jeho dodávateľov a u nadväzujúcich výrobcov;

2.  súhlasí s Komisiou, že intervenčné kritériá stanovené v článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia o EGF sú splnené, a že Francúzsko je preto oprávnené na finančný príspevok podľa uvedeného nariadenia;

3.  poznamenáva, že francúzske orgány predložili žiadosť o finančný príspevok z EGF 6. júna 2014 a že Komisia poskytla svoje hodnotenie 24. októbra 2014; víta skutočnosť, že Komisia dodržala prísnu lehotu 12 týždňov stanovenú v nariadení o EGF;

4.  berie na vedomie, že podľa francúzskych orgánov sa GAD ako bitúnok a podnik na spracovanie mäsa ocitol medzi dvoma zdrojmi tlaku na ceny: na jednej strane poľnohospodármi snažiacimi sa zvládnuť nárast cien krmiva a na druhej strane spotrebiteľmi snažiacimi sa vyrovnať so zníženým príjmom;

5.  súhlasí s tým, že zníženie spotreby bravčového mäsa v dôsledku zvýšenia cien a nižšej kúpnej sily spotrebiteľov súvisí so svetovou finančnou a hospodárskou krízou, ktorou sa zaoberá nariadenie (ES) č. 546/2009(4);

6.  zastáva názor, že zvýšenie cien krmiva pre ošípané, ktoré Únia väčšinou dováža z iných kontinentov nedávno postihnutých suchom, možno pripísať globalizácii;

7.  domnieva sa, že v problémoch tejto spoločnosti zohrávali dôležitú úlohu aj iné faktory, ako je napríklad nekalá hospodárska súťaž na vnútornom trhu zo strany konkurentov, ktorí nedovoleným spôsobom využívajú smernicu o vysielaní pracovníkov(5), a absencia slušnej minimálnej mzdy vo všetkých členských štátoch;

8.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila rovnaké podmienky v rámci vnútorného trhu a súlad jeho právnych predpisov a nástrojov;

9.  usudzuje, že faktory, ktoré viedli k finančným ťažkostiam spoločnosti GAD, sú rôznorodé, súhlasí však s tým, že Francúzsko má nárok na finančný príspevok z EGF;

10.  konštatuje, že k dnešnému dátumu je sektor Výroba potravinárskych výrobkov predmetom jednej ďalšej žiadosti o podporu z EGF(6), ktorej podstatou je tiež celosvetová finančná a hospodárska kríza;

11.  poznamenáva, že toto prepúšťanie zhorší situáciu v oblasti nezamestnanosti v Bretónsku, keďže zamestnanosť v tomto regióne závisí od poľnohospodárskeho sektora vo väčšej miere, než je priemer vo Francúzsku (11 % v Bretónsku oproti 5 % v priemere vo Francúzsku);

12.  konštatuje, že okrem 744 pracovníkov prepustených počas referenčného obdobia je 16 pracovníkov, ktorí boli prepustení po referenčnom období štyroch mesiacov, takisto zahrnutých do počtu oprávnených príjemcov, čo predstavuje spolu 760 osôb, pričom počet cieľových príjemcov opatrení EGF je tiež 760;

13.  konštatuje, že odhadované celkové náklady dosahujú výšku 1 530 000 EUR, z čoho 30 000 EUR je určených na implementáciu, a že finančný príspevok z EGF predstavuje 918 000 EUR, čo tvorí 60 % celkových nákladov;

14.  víta skutočnosť, že v záujme poskytnutia urýchlenej pomoci pracovníkom sa francúzske orgány rozhodli začať poskytovať personalizované služby dotknutým pracovníkom 3. januára 2014, teda pred prijatím konečného rozhodnutia o udelení podpory z EGF na navrhovaný koordinovaný balík, ako aj pred podaním žiadosti o finančný príspevok z EGF;

15.  poznamenáva, že francúzske orgány uviedli, že koordinovaný súbor personalizovaných služieb bol vypracovaný po tom, ako bol 28. júna 2013 ústredný podnikový výbor GAD informovaný o tom, že sa v podniku plánuje zrušiť 889 pracovných miest;

16.  vyjadruje však poľutovanie nad nedostatočným zapojením miestnych politických orgánov a odborových zväzov; navrhuje, aby sa pri ďalšom preskúmaní nariadenia o EGF ako súčasť žiadosti o mobilizáciu prostriedkov, ktorú predkladajú národné orgány Komisii, zaviedli formálne konzultácie s miestnymi politickými orgánmi a odborovými zväzmi; domnieva sa, že je potrebné lepšie integrovať EGF do programov transformácie a miestnych hospodárskych štruktúr;

17.  víta skutočnosť, že pracovníci už prijímajú podporu v podobe rôznych opatrení, ktoré im pomáhajú nájsť si novú prácu, a že do 20. mája 2014 malo už 108 z nich zmluvy na viac ako šesť mesiacov a ďalších 66 na menej ako šesť mesiacov, pričom traja začali podnikať a takmer všetci sa rozhodli ostať v regióne;

18.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že personalizované služby, ktoré sa majú poskytovať, pozostávajú iba z jedného opatrenia, ktoré má vykonávať jedno kontaktné miesto (Cellule de reclassement) vedené dvoma zmluvnými agentúrami; konštatuje, že Francúzsko žiada o len financovanie tohto kontaktného miesta z prostriedkov z EGF; vyjadruje znepokojenie nad nízkou sumou prostriedkov na pracovníka (približne 1 200 EUR); vyzýva francúzske orgány, aby v plánovanej žiadosti o mobilizáciu EGF súvisiacej s ďalšími zatvorenými závodmi GAD navrhli odvážnejší program s širším rozsahom opatrení, ako sú prijímacie strediská a vybavovanie jednotlivých prípadov, činnosť externých odborníkov, tematické semináre, odborná príprava, príspevky na odbornú prípravu a granty na zakladanie podnikov;

19.  očakáva, že Komisia a francúzske orgány budú prísne dodržiavať zásadu, podľa ktorej sa platby agentúram vyplácajú v splátkach a na základe dosiahnutých výsledkov;

20.  domnieva sa, že monitorovanie činnosti agentúr prostredníctvom pravidelných písomných správ zabezpečuje vhodné použitie zdrojov s cieľom poskytnúť účastníkom personalizovaný kariérny rozvoj, dostatočný počet pracovných ponúk a poradenstvo pri zakladaní vlastného podniku v rámci systému jedného kontaktného miesta;

21.  pripomína, že prostriedky majú pomôcť pracovníkom a nemajú v žiadnom prípade podporovať agentúry;

22.  víta skutočnosť, že zmluvné agentúry sú platené podľa vymedzeného rozsahu na základe dosiahnutých výsledkov;

23.  konštatuje, že 17,50 % prepustených pracovníkov je vo veku medzi 55 a 64 rokov; poznamenáva ďalej, že tejto vekovej skupine hrozí vyššie riziko dlhodobej nezamestnanosti a vylúčenia z pracovného trhu; domnieva sa preto, že títo pracovníci môžu mať osobitné potreby, pokiaľ ide o poskytovanie personalizovaných služieb;

24.  víta skutočnosť, že sa v rámci prístupu k navrhovaným opatreniam a pri ich vykonávaní budú dodržiavať zásady rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie;

25.  pripomína, že v súlade s článkom 7 nariadenia o EGF by sa v návrhu koordinovaného balíka personalizovaných služieb mali vopred stanoviť budúce vyhliadky na trhu práce a požadované zručnosti a tento návrh by mal byť kompatibilný s prechodom na hospodárstvo, ktoré je efektívne z hľadiska využívania zdrojov a udržateľné;

26.  berie na vedomie, že francúzske orgány nepožiadali o financovanie prípravných činností, riadenia a informačných a propagačných činností;

27.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

28.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

29.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

(1)Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2)Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3)Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 546/2009 z 18. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1927/2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (Ú. v. EÚ L 167, 29.6.2009, s. 26).
(5)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb (Ú. v. ES L 18, 21.1.1997, s. 1).
(6)EGF/2014/001 EL/Nutriart, ktorá sa týka pekárskych výrobkov.


PRÍLOHA

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii prostriedkov Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2014/005 FR/GAD z Francúzska)

(Znenie tejto prílohy sa neuvádza, pretože zodpovedá konečnému aktu, rozhodnutiu 2014/876/EÚ.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia