Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2166(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0044/2014

Ingivna texter :

A8-0044/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 25/11/2014 - 7.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2014)0057

Antagna texter
PDF 231kWORD 63k
Tisdagen den 25 november 2014 - Strasbourg
Utnyttjande av Europeiska fonden för justering av globaliseringseffekter: ansökan EGF/2014/005 FR/GAD - Frankrike
P8_TA(2014)0057A8-0044/2014
Resolution
 Bilaga

Europaparlamentets resolution av den 25 november 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2014/005 FR/GAD från Frankrike) (COM(2014)0662 – C8-0226/2014 – 2014/2166(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2014)0662 – C8-0226/2014),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006(1) ,

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(2), särskilt artikel 12,

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(3) , särskilt punkt 13,

–  med beaktande av det trepartsförfarande som föreskrivs i punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för sysselsättning och sociala frågor,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för regional utveckling,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0044/2014), och av följande skäl:

A.  Unionen har inrättat lagstiftningsinstrument och budgetinstrument för att kunna ge kompletterande stöd till arbetstagare som drabbas av konsekvenserna av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln eller den globala finansiella och ekonomiska krisen och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

B.  Unionens ekonomiska stöd till arbetstagare som har blivit uppsagda bör vara dynamiskt och ges så snabbt och effektivt som möjligt, i enlighet med Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande, som antogs vid förlikningsmötet den 17 juli 2008, och med vederbörlig hänsyn till det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 när det gäller antagandet av beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden).

C.  Antagandet av förordningen om fonden återspeglar överenskommelsen mellan parlamentet och rådet om att återinföra kriteriet för utnyttjande i krislägen, öka unionens ekonomiska bidrag till 60 % av den totala uppskattade kostnaden för de föreslagna åtgärderna, effektivisera handläggningen av ansökningar om medel ur fonden inom kommissionen och av parlamentet och rådet genom att förkorta tiden för bedömning och godkännande, öka antalet stödberättigade åtgärder och förmånstagare genom att innefatta även egenföretagare och ungdomar samt finansiera incitament att starta egna företag.

D.  De franska myndigheterna lämnade in ansökan EGF/2014/005 FR/GAD den 6 juni 2014 efter 744 uppsägningar vid företaget GAD société anonyme simplifiée, ett företag som är verksamt inom en näringsgren som i Nace rev. 2 hänförs till huvudgrupp 10 (livsmedelsframställning).

E.  Ansökan uppfyller kriterierna för berättigande till stöd enligt förordningen om fonden.

F.  De lokala myndigheterna i Bretagne var inte involverade i utformningen av de individanpassade tjänsterna (cellule de reclassement) för de berörda arbetstagarna, trots att de har ansvaret för yrkesutbildning. Företrädarna för de lokala fackföreningarna vid de berörda huvudanläggningarna involverades inte i förhandlingarna om åtgärderna.

1.  Europaparlamentet konstaterar att de franska myndigheterna lämnade in ansökan med stöd av insatskriteriet i artikel 4.1 a i förordningen om fonden, enligt vilket minst 500 personer som är arbetstagare eller egenföretagare antingen ska ha blivit uppsagda eller ska ha upphört med sin verksamhet under en referensperiod på fyra månader i ett företag i en medlemsstat. Även arbetstagare och egenföretagare bland underleverantörer eller producenter i efterföljande produktionsled omfattas.

2.  Europaparlamentet delar kommissionens åsikt att de insatskriterier som fastställs i artikel 4.1 a i förordningen är uppfyllda och att Frankrike därför är berättigat till ekonomiskt stöd enligt denna förordning.

3.  Europaparlamentet konstaterar att de franska myndigheterna lämnade in sin ansökan om ekonomiskt stöd från fonden den 6 juni 2014 och att kommissionen gjorde bedömningen av denna ansökan tillgänglig den 24 oktober 2014. Parlamentet gläder sig över att kommissionen hållit sig till den strama tidsfrist på 12 veckor som fastställs i förordningen om fonden.

4.  Europaparlamentet konstaterar att de franska myndigheterna framhåller att GAD, i sin egenskap av slakteri och bearbetningsföretag, hamnade i kläm mellan två former av pristryck, dels från lantbrukarna som kämpade med de ökade foderpriserna, dels från konsumenterna som kämpade med minskade inkomster.

5.  Europaparlamentet håller med om att den minskade konsumtionen av griskött i Europa till följd av ökade priser och lägre köpkraft bland konsumenterna är kopplad till den globala finansiella och ekonomiska kris som avses i förordning (EG) nr 546/2009(4).

6.  Europaparlamentet anser att ökningen av priserna på grisfoder, något som unionen i första hand importerar från andra kontinenter som nyligen drabbats av torka, kan hänföras till globaliseringen.

7.  Europaparlamentet anser att andra faktorer spelade en viktig roll i företagets svårigheter, såsom illojal konkurrens på den inre marknaden från konkurrenter som missbrukar direktivet om utstationering av arbetstagare(5) eller avsaknaden av en skälig minimilön i samtliga medlemsstater.

8.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkra lika villkor på den inre marknaden och se till att dess lagstiftning och instrument är enhetliga.

9.  Europaparlamentet slår fast att orsakerna till GAD:s finansiella svårigheter är många, men håller dock med om att Frankrike är berättigat till ekonomiskt stöd ur fonden.

10.  Europaparlamentet konstaterar att sektorn för livsmedelsframställning hittills varit föremål för ytterligare en ansökan till fonden(6), även den baserad på den globala finansiella och ekonomiska krisen.

11.  Europaparlamentet konstaterar att dessa uppsägningar kommer att förvärra situationen i Bretagne. Sysselsättningen i denna region är nämligen mer beroende av jordbruksindustrin än generellt i Frankrike (11 % i Bretagne mot 5 % i genomsnitt i Frankrike).

12.  Europaparlamentet konstaterar att utöver de 744 uppsägningarna under referensperioden, omfattar de stödberättigade mottagarna 16 arbetstagare som blivit uppsagda efter referensperioden på fyra månader, vilket totalt blir 760 personer. Antalet personer som skulle omfattas av åtgärderna är även 760.

13.  Europaparlamentet konstaterar att de beräknade totala kostnaderna uppgår till 1 530 000 EUR, varav 30 000 EUR för genomförandet, och att det ekonomiska stödet från fonden uppgår till 918 000 EUR, det vill säga 60 % av de totala kostnaderna.

14.  Europaparlamentet ser positivt på att de franska myndigheterna, i syfte att snabbt ge arbetstagarna stöd, den 3 januari 2014 beslutade att inleda de individanpassade åtgärderna, långt innan det slutliga beslutet fattades att bevilja stöd från fonden för det föreslagna samordnade paketet och även innan ansökan om ett ekonomiskt stöd från fonden lämnades in.

15.  Europaparlamentet konstaterar att de franska myndigheterna har angett att det samordnade paketet av individanpassade tjänster togs fram efter att GAD:s centrala företagskommitté den 28 juni 2013 informerats om planerna på att dra in 889 arbetstillfällen inom företaget.

16.  Europaparlamentet beklagar dock att lokala politiska instanser och fackföreningar inte har involverats i tillräcklig grad. Parlamentet anser att man vid en framtida översyn av förordningen om fonden bör föreskriva att ett formellt samråd med de lokala politiska instanserna och fackföreningarna ingår i det underlag som de nationella myndigheterna lämnar in till kommissionen vid ansökan om stöd ur fonden. Parlamentet anser att fonden måste integreras bättre i omvandlingsprogrammen och omvandlingsprocesserna i de lokala ekonomiska nätverken.

17.  Europaparlamentet gläder sig över att arbetstagarna redan fått hjälp genom olika åtgärder att hitta nya arbeten, och att 108 av dem redan hade kontrakt för mer än sex månader den 20 maj 2014, och ytterligare 66 av dem för kortare tid än sex månader, medan tre av dem hade startat egna företag och nästan alla hade valt att stanna kvar i regionen.

18.  Europaparlamentet beklagar att de individanpassade tjänster som ska tillhandahållas består av endast en åtgärd: som ska genomföras av en gemensam kontaktpunkt (cellule de reclassement) som drivs av två HR-företag. Parlamentet konstaterar att Frankrike endast anhåller om finansiering från fonden för denna gemensamma kontaktpunkt. Parlamentet oroar sig över det låga stödet per arbetstagare (ca 1 200 EUR). Parlamentet uppmanar de franska myndigheterna att i sin planerade tillämpning av fonden för de återstående GAD-driftsställen som ska läggas ner föreslå ett mer ambitiöst program som inbegriper en mer omfattande samling åtgärder, såsom mottagningscentrum och handläggning, vägledning från externa experter, tematiska seminarier, utbildning, utbildningsbidrag och bidrag till nyföretagande.

19.  Europaparlamentet förväntar sig att kommissionen och de franska myndigheterna strikt följer principen om att betalningar till företagen ska göras i form av delbetalningar och på basis av uppnådda resultat.

20.  Europaparlamentet anser att en övervakning av företagen med hjälp av regelbundna skriftliga rapporter säkrar att medlen används korrekt för att förse deltagarna med en individuell karriärplanering, ett tillräckligt antal jobberbjudanden och mentorprogram för skapande av nya företag, inom ramen för systemet med en gemensam kontaktpunkt.

21.  Europaparlamentet påminner om att stödet måste användas för att hjälpa arbetstagarna och under inga omständigheter för att stödja företagen.

22.  Europaparlamentet gläder sig över att företagen får betalt enligt en skala som fastställs på basis av uppnådda resultat.

23.  Europaparlamentet konstaterar att 17,5 % av de uppsagda arbetstagarna är i åldern mellan 55 och 64 år. Parlamentet noterar vidare att denna åldersgrupp löper högre risk för långtidsarbetslöshet och utestängning från arbetsmarknaden. Parlamentet anser därför att dessa arbetstagare kan ha särskilda behov när det gäller de individanpassade tjänster som de ska erbjudas.

24.  Europaparlamentet gläder sig över att principerna om likabehandling och icke-diskriminering kommer att följas i fråga om vem som ska få ta del av de föreslagna åtgärderna och genomförandet av dem.

25.  Europaparlamentet påminner om att det samordnade paketet med individanpassade tjänster, i enlighet med artikel 7 i förordningen om fonden, ska utformas utifrån framtida utsikter på arbetsmarknaden och önskad kompetens och vara förenligt med övergången till en resurseffektiv och hållbar ekonomi.

26.  Europaparlamentet konstaterar att de franska myndigheterna inte anhållit om stöd för förberedande åtgärder, förvaltning, information och marknadsföring.

27.  Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

28.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

29.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

(1)EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2)EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3)EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4)Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 546/2009 av den 18 juni 2009 om ändring av förordning (EG) nr 1927/2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EUT L 167, 29.6.2009, s. 26).
(5)Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster (EGT L 18, 21.1.1997, s. 1).
(6)EGF/2014/001 EL/Nutriart avseende bageriprodukter.


BILAGA

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2014/005 FR/GAD från Frankrike)

(Texten till denna bilaga återges inte här eftersom den motsvaras av den slutliga rättsakten, beslut 2014/876/EU.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy