Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/2966(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0265/2014

Indgivne tekster :

B8-0265/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 25/11/2014 - 7.5
CRE 25/11/2014 - 7.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2014)0058

Vedtagne tekster
PDF 128kWORD 50k
Tirsdag den 25. november 2014 - Strasbourg
Udtalelse fra Domstolen om, hvorvidt aftalen mellem Den Europæiske Union og Canada om luftfartsselskabers behandling og overførsel af passagerliste (PNR)-oplysninger til den canadiske grænsekontrolmyndighed er forenelig med traktaterne
P8_TA(2014)0058B8-0265/2014

Europa-Parlamentets beslutning af 25. november 2014 om at indhente en udtalelse fra Domstolen om foreneligheden med traktaterne af aftalen mellem Canada og Den Europæiske Union om overførsel og behandling af passagerlisteoplysninger (2014/2966(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 218 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), særlig stk. 6 og 11,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen mellem Canada og Den Europæiske Union om overførsel og behandling af passagerlisteoplysninger (12652/2013),

–  der henviser til aftalen mellem Canada og Den Europæiske Union om overførsel og behandling af passagerlisteoplysninger (12657/2013),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse om den globale tilgang til overførsel af passageroplysninger (PNR) til tredjelande (COM(2010)0492),

–  der henviser til sine beslutninger af 5. maj 2010 om iværksættelse af forhandlinger om aftaler om passagerlisteoplysninger (PNR-aftaler) med USA, Australien og Canada(1) og af 11. november 2010 om den globale tilgang til overførsel af PNR-oplysninger til tredjelande(2),

–  der henviser til udtalelse fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse af 19. oktober 2010 om Kommissionens meddelelse om den globale tilgang til overførsel af PNR-oplysninger til tredjelande(3),

–  der henviser til udtalelsen fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse af 30. september 2013 om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse og undertegnelse af aftalen mellem Canada og Den Europæiske Union om overførsel og behandling af passagerlisteoplysninger(4),

–  der henviser til udtalelse 7/2010 af 12. november 2010 fra Artikel 29-Arbejdsgruppen om Databeskyttelse om Kommissionens meddelelse om den globale tilgang til overførsel af PNR-oplysninger til tredjelande,

–  der henviser til artikel 16 i TEUF og artikel 7, 8 og 52, stk. 1, i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

–  der henviser til Domstolens dom af 9. marts 2010 i sag C‑518/07, Kommissionen mod Forbundsrepublikken Tyskland,

–  der henviser til Domstolens dom af 8. april 2014 i de forenede sager C‑293/12 og C-594/12, hvori Domstolen erklærer direktivet om lagring af data for ugyldigt,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 108, stk. 6,

A.  der henviser til, at Den Europæiske Union indgik en aftale med Canada i 2005 om behandling af passagerlisteoplysninger på grundlag af en række forpligtelser, som den canadiske grænsemyndighed CBSA påtog sig i relation til anvendelsen af dets PNR-program; der henviser til, at den relevante afgørelse fra Kommissionen udløb den 22. september 2009, hvormed det EU-retlige grundlag for overførsel af passagerlisteoplysninger til CBSA er ophørt med at eksistere;

B.  der henviser til, at CBSA ensidigt tog skridt til at garantere over for EU, at forpligtelserne fortsat ville være i kraft og blive implementeret, indtil en ny, gyldig aftale forelå; der henviser til, at alle medlemsstater og deres databeskyttelsesmyndigheder blev underrettet herom;

C.  der henviser til, at indgåelse af nye PNR-aftaler efter Lissabontraktatens ikrafttræden den 1. december 2009 kræver Europa-Parlamentets godkendelse, inden de kan vedtages af Rådet;

D.  der henviser til, at Rådet den 2. december 2010 vedtog en beslutning såvel som et forhandlingsdirektiv, der bemyndiger Kommissionen til at indlede forhandlinger på vegne af EU om en aftale med Canada om overførsel og behandling af passagerlisteoplysninger;

E.  der henviser til, at Kommissionen den 18. juli 2013 foreslog Rådet at træffe en afgørelse om indgåelsen af aftalen;

F.  der henviser til, at Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse den 30. september 2013 fremsatte sin udtalelse om aftalen, hvori der blev sat spørgsmålstegn ved nødvendigheden og proportionaliteten af PNR-ordningerne og af massedata-overførsler af passagerlisteoplysninger til tredjelande samt ved valget af retsgrundlag;

G.  der henviser til, at Rådet den 5. december 2013 anmodede Parlamentet om at godkende indgåelsen af aftalen;

H.  der henviser til, at denne aftale blev undertegnet den 25. juni 2014;

I.  der henviser til, at Rådet den 7. juli 2014 anmodede Parlamentet om at godkende indgåelsen af aftalen;

J.  der henviser til, at Domstolen i sin dom af 8. april 2014 i de forenede sager C-293/12 og C-594/12 erklærede, at direktivet om lagring af data er ugyldigt;

K.  der henviser til, at formålet med aftalen, som anført i dennes artikel 1, er at fastsætte, på hvilke betingelser passagerlisteoplysninger kan overføres og bruges til at beskytte borgernes sikkerhed, og hvordan oplysningerne skal beskyttes;

1.  er af den opfattelse, at der hersker juridisk usikkerhed om, hvorvidt udkastet til aftale er foreneligt med bestemmelserne i traktaterne (artikel 16 i TEUF) og chartret om grundlæggende rettigheder (artikel 7, 8 og 52, stk. 1), for så vidt angår individets ret til beskyttelse af personoplysninger; sætter endvidere spørgsmålstegn ved valget af retsgrundlag, nemlig artikel 82, stk. 1, litra d), og artikel 87, stk. 2, litra a), i TEUF (politisamarbejde og retligt samarbejde) frem for artikel 16 i TEUF (databeskyttelse);

2.  vedtager at anmode Domstolen om en udtalelse om aftalens forenelighed med traktaterne;

3.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen til orientering og træffe de nødvendige foranstaltninger til at indhente en sådan udtalelse fra Domstolen.

(1) EUT C 81 E af 15.3.2011, s. 70.
(2) EUT C 74 E af 13.3.2012, s. 8.
(3) EUT C 357 af 30.12.2010, s. 7.
(4) EUT C 51 af 22.2.2014, s. 12.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik