Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2966(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0265/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0265/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 25/11/2014 - 7.5
CRE 25/11/2014 - 7.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0058

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 438kWORD 60k
Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2014 - Στρασβούργο
Γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου όσον αφορά τη συμβατότητα με τις Συνθήκες της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Καναδά σχετικά με τη διαβίβαση και την επεξεργασία δεδομένων από τις καταστάσεις επιβατών
P8_TA(2014)0058B8-0265/2014

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την αίτηση για έκδοση γνώμης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου όσον αφορά τη συμβατότητα με τις Συνθήκες της συμφωνίας μεταξύ του Καναδά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαβίβαση και επεξεργασία δεδομένων από τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών (2014/2966(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 218 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και ιδίως τις παραγράφους 6 και 11 αυτού,

–  σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ του Καναδά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη διαβίβαση και επεξεργασία δεδομένων από τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών (12652/2013),

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία μεταξύ του Καναδά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη διαβίβαση και επεξεργασία δεδομένων από τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών (12657/2013),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη γενική προσέγγιση για τις διαβιβάσεις δεδομένων από τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών (PNR) σε τρίτες χώρες (COM(2010)0492),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 5ης Μαΐου 2010 σχετικά με την έναρξη των διαπραγματεύσεων για συμφωνίες σχετικά με τις καταστάσεις ονομάτων επιβατών (PNR) με τις ΗΠΑ, την Αυστραλία και τον Καναδά(1) και της 11ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τη γενική προσέγγιση για τις διαβιβάσεις δεδομένων από τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών (PNR) σε τρίτες χώρες(2),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας των Δεδομένων της 19ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής για τη συνολική προσέγγιση για τις διαβιβάσεις δεδομένων από τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών (PNR) σε τρίτες χώρες(3),

–  έχοντας υπόψη την γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας των Δεδομένων της 30ής Σεπτεμβρίου 2013 σχετικά με τις προτάσεις αποφάσεων του Συμβουλίου για τη σύναψη και την υπογραφή της Συμφωνίας μεταξύ του Καναδά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη διαβίβαση και επεξεργασία δεδομένων από τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών(4),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη 7/2010 της ομάδας εργασίας του άρθρου 29 για την προστασία των δεδομένων, η οποία εγκρίθηκε στις 12 Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη συνολική προσέγγιση για τις διαβιβάσεις δεδομένων από τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών (PNR) σε τρίτες χώρες,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 16 ΣΛΕΕ και τα άρθρα 7, 8 και 52 παράγραφος 1του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Δικαστηρίου της 9ης Μαρτίου 2010 στην Υπόθεση C‑518/07, Επιτροπή κατά Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Δικαστηρίου της 8ης Απριλίου 2014 στις κοινές υποθέσεις C-293/12 και C-594/12, στην οποία κηρύσσεται άκυρη η οδηγία για τη διατήρηση δεδομένων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 108 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συνήψε συμφωνία με τον Καναδά το 2005 σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων από τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών (PNR) με βάση σειρά δεσμεύσεων που ανέλαβε το Γραφείο συνοριακών υπηρεσιών του Καναδά (CBSA) σε σχέση με την εφαρμογή του προγράμματός του PNR· ότι με την λήξη της ισχύος της σχετικής απόφασης της Επιτροπής στις 22 Σεπτεμβρίου 2009, έπαψε να ισχύει η ευρωπαϊκή νομική βάση για την διαβίβαση δεδομένων PNR στο Γραφείο συνοριακών υπηρεσιών του Καναδά·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Γραφείο συνοριακών υπηρεσιών του Καναδά (CBSA) ανέλαβε μονομερώς να διαβεβαιώσει την ΕΕ ότι οι δεσμεύσεις θα συνεχίσουν να ισχύουν και να εφαρμόζονται έως ότου ισχύσει μια νέα συμφωνία· ότι αυτό ανακοινώθηκε σε όλα τα κράτη μέλη και στις αρχές τους για την προστασία των δεδομένων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την έναρξη της ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας την 1η Δεκεμβρίου 2009, η σύναψη νέων συμφωνιών PNR προϋποθέτει την συγκατάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πριν από την έγκρισή τους από το Συμβούλιου·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 2 Δεκεμβρίου 2010, το Συμβούλιο εξέδωσε απόφαση, μαζί με οδηγίες διαπραγμάτευσης, η οποία εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να αρχίσει διαπραγματεύσεις εξ ονόματος της ΕΕ για συμφωνία με τον Καναδά σχετικά με τη διαβίβαση και την επεξεργασία δεδομένων από τις καταστάσεις με τα ονόματα επιβατών·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 18 Ιουλίου 2013 η Επιτροπή πρότεινε στο Συμβούλιο να λάβει απόφαση για τη σύναψη της συμφωνίας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων εξέδωσε την γνώμη του για τη συμφωνία, αμφισβητώντας την αναγκαιότητα και την αναλογικότητα των προγραμμάτων PNR και της μαζικής μεταφοράς δεδομένων PNR σε τρίτες χώρες, καθώς επίσης την επιλογή της νομικής βάσης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 5 Δεκεμβρίου 2013 το Συμβούλιο αποφάσισε να ζητήσει από το Κοινοβούλιο την έγκρισή του για τη σύναψη της συμφωνίας·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία υπεγράφη στις 25 Ιουνίου 2014·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 7 Ιουλίου 2014 το Συμβούλιο ζήτησε την έγκριση του Κοινοβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 8 Απριλίου 2014 το Δικαστήριο, στην απόφασή του στις κοινές Υποθέσεις C-293/12 και C-594/12, κήρυξε άκυρη την οδηγία για τη διατήρηση δεδομένων·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός της συμφωνίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 αυτής, είναι να θεσπιστούν όροι σύμφωνα με τους οποίους θα υπάρχει δυνατότητα διαβίβασης και χρήσης δεδομένων PNR και θα καθορίζεται ο τρόπος προστασίας των δεδομένων αυτών·

1.  υποστηρίζει ότι υπάρχει ασάφεια δικαίου όσον αφορά το κατά πόσον το σχέδιο συμφωνίας είναι συμβατό με τις διατάξεις των Συνθηκών (άρθρο 16 ΣΛΕΕ) και τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρα 7, 8 και 52 παράγραφος 1) αναφορικά με το δικαίωμα των ατόμων στην προστασία των προσωπικών τους δεδομένων· αμφισβητεί περαιτέρω την επιλογή νομικής βάσης, δηλαδή τα άρθρα 82 παράγραφος 1 στοιχείο δ) και 87 παράγραφος 2 στοιχείο α) ΣΛΕΕ (αστυνομική και δικαστική συνεργασία), και όχι το άρθρο 16 ΣΛΕΕ (προστασία των δεδομένων)·

2.  αποφασίζει να ζητήσει τη γνώμη του Δικαστηρίου σχετικά με τη συμβατότητα της Συμφωνίας με τις Συνθήκες·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή προς ενημέρωση και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να αποφανθεί σχετικά το Δικαστήριο.

(1) ΕΕ C 81 E, 15.3.2011, σ. 70.
(2) ΕΕ C 74 E, 13.3.2012, σ. 8.
(3) ΕΕ C 357, 30.12.2010, σ. 7
(4) ΕΕ C 51, 22.2.2014, σ. 12

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου