Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2966(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0265/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0265/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 25/11/2014 - 7.5
CRE 25/11/2014 - 7.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2014)0058

Hyväksytyt tekstit
PDF 123kWORD 51k
Tiistai 25. marraskuuta 2014 - Strasbourg Lopullinen painos
Unionin tuomioistuimen lausunnon pyytäminen matkustajarekisteritietojen siirtämistä ja tietojen käsittelyä koskevan Kanadan ja Euroopan unionin välisen sopimuksen yhteensopivuudesta perussopimusten kanssa
P8_TA(2014)0058B8-0265/2014

Euroopan parlamentin päätöslauselma 25. marraskuuta 2014 Euroopan unionin tuomioistuimen lausunnon pyytämisestä matkustajarekisteritietojen siirtämistä ja käsittelyä koskevan Kanadan ja Euroopan unionin välisen sopimuksen yhteensopivuudesta perussopimusten kanssa (2014/2966(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 218 artiklan ja erityisesti sen 6 ja 11 kohdan,

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi matkustajarekisteritietojen siirtämistä ja käsittelyä koskevan Kanadan ja Euroopan unionin välisen sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (12652/2013),

–  ottaa huomioon matkustajarekisteritietojen siirtämistä ja käsittelyä koskevan Kanadan ja Euroopan unionin välisen sopimuksen (12657/2013),

–  ottaa huomioon komission tiedonannon matkustajarekisteritietojen (PNR) siirtoa kolmansiin maihin koskevasta kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta (COM(2010)0492),

–  ottaa huomioon 5. toukokuuta 2010 antamansa päätöslauselman neuvottelujen aloittamisesta PNR- eli matkustajarekisteritietoja koskevien sopimusten tekemiseksi Yhdysvaltojen, Australian ja Kanadan kanssa(1) ja 11. marraskuuta 2010 antamansa päätöslauselman matkustajarekisteritietojen (PNR) siirtoa kolmansiin maihin koskevasta kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta(2),

–  ottaa huomioon Euroopan tietosuojavaltuutetun 19. lokakuuta 2010 antaman lausunnon komission tiedonannosta matkustajarekisteritietojen (PNR) siirtoa kolmansiin maihin koskevasta kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta(3),

–  ottaa huomioon Euroopan tietosuojavaltuutetun 30. syyskuuta 2013 antaman lausunnon, joka koskee ehdotuksia neuvoston päätöksiksi matkustajarekisteritietojen siirtämistä ja käsittelyä koskevan Kanadan ja Euroopan unionin välisen sopimuksen tekemisestä ja allekirjoittamisesta(4),

–  ottaa huomioon 29 artiklan mukaisen tietosuojatyöryhmän 12. marraskuuta 2010 antaman lausunnon 7/2010 matkustajarekisteritietojen (PNR) siirtoa kolmansiin maihin koskevasta kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta annetusta komission tiedonannosta,

–  ottaa huomioon SEUT:n 16 artiklan ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7 ja 8 artiklan sekä 52 artiklan 1 kohdan,

–  ottaa huomioon unionin tuomioistuimen ratkaisun 9. maaliskuuta 2010 asiassa C‑518/07, komissio vastaan Saksan liittotasavalta,

–  ottaa huomioon unionin tuomioistuimen ratkaisun 8. huhtikuuta 2014 yhdistetyissä asioissa C-293/12 ja C-594/12, joissa tuomioistuin totesi tietojen säilyttämistä koskevan direktiivin pätemättömäksi,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 108 artiklan 6 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että unioni teki vuonna 2005 Kanadan kanssa matkustajarekisteritietojen (PNR) käsittelyä koskevan sopimuksen, joka perustui Kanadan rajapalveluviraston antamiin sitoumuksiin PNR-ohjelmansa soveltamisesta; ottaa huomioon, että komission asiaan liittyvän päätöksen voimassaolon mentyä umpeen 22. syyskuuta 2009 matkustajarekisteritietojen siirtämistä Kanadan rajapalveluvirastolle koskeva unionin oikeusperusta raukesi;

B.  ottaa huomioon, että Kanadan rajapalveluvirasto vakuutti yksipuolisesti EU:lle, että sen sitoumukset pysyvät voimassa ja niitä sovelletaan siihen saakka, kun uusi sopimus tulee voimaan; toteaa, että tästä kerrottiin kaikille jäsenvaltioille ja niiden tietosuojaviranomaisille;

C.  ottaa huomioon, että sen jälkeen kun Lissabonin sopimus tuli voimaan 1. joulukuuta 2009, uusien PNR-sopimusten tekemiseen on tarvittu Euroopan parlamentin hyväksyntä ennen kuin neuvosto voi hyväksyä ne;

D.  toteaa, että neuvosto hyväksyi 2. joulukuuta 2010 päätöksen ja siihen liittyvän neuvotteluohjeen, jolla se valtuutti komission käynnistämään unionin puolesta neuvottelut matkustajarekisteritietojen siirtämistä ja käsittelyä koskevan sopimuksen tekemiseksi Kanadan kanssa;

E.  toteaa, että komissio ehdotti neuvostolle 18. heinäkuuta 2013, että tämä tekee päätöksen sopimuksen tekemisestä;

F.  ottaa huomioon, että Euroopan tietosuojavaltuutettu antoi 30. syyskuuta 2013 sopimusta koskevan lausunnon, jossa hän kyseenalaisti niin PNR-järjestelmien kuin matkustajarekisteritietojen massasiirtojen kolmansiin maihin tarpeellisuuden ja oikeasuhteisuuden sekä niiden oikeusperustan;

G.  toteaa, että neuvosto päätti 5. joulukuuta 2013 pyytää Euroopan parlamenttia antamaan hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

H.  toteaa, että sopimus allekirjoitettiin 25. kesäkuuta 2014;

I.  toteaa, että neuvosto pyysi 7. heinäkuuta 2014 parlamenttia antamaan hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle ;

J.  ottaa huomioon, että unionin tuomioistuin totesi 8. huhtikuuta 2014 yhdistettyjä asioita C-293/12 ja C‑594/12 koskevassa ratkaisussaan tietojen säilyttämistä koskevan direktiivin pätemättömäksi;

K.  ottaa huomioon, että sopimuksen tarkoituksena on sen 1 artiklan mukaisesti vahvistaa PNR-tietojen siirtämistä ja käyttämistä koskevat ehdot sekä tapa, jolla tiedot suojataan;

1.  katsoo, että on oikeudellisesti epävarmaa, onko sopimusluonnos yhdenmukainen yksityishenkilöiden oikeutta henkilötietojen suojaan koskevien perussopimuksen (SEUT:n 16 artikla) ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan (7 ja 8 artikla ja 52 artikla 1 kohta) määräysten kanssa; asettaa lisäksi kyseenalaiseksi sen, että oikeusperustaksi on valittu SEUT:n 82 artiklan 1 kohdan d alakohta ja 87 artiklan 2 kohdan a alakohta (poliisi- ja oikeudellinen yhteistyö) eikä SEUT:n 16 artiklaa (henkilötietojen suoja);

2.  päättää pyytää Euroopan unionin tuomioistuinta antamaan lausunnon sopimuksen yhteensopivuudesta perussopimusten kanssa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman tiedoksi neuvostolle ja komissiolle sekä ryhtymään tarvittaviin toimiin lausunnon hankkimiseksi tuomioistuimelta.

(1)EUVL C 81 E, 15.3.2011, s. 70.
(2)EUVL C 74 E, 13.3.2012, s. 8.
(3)EUVL C 357, 30.12.2010, s. 7.
(4)EUVL C 51, 22.2.2014, s. 12.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö