Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2966(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0265/2014

Predkladané texty :

B8-0265/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 25/11/2014 - 7.5
CRE 25/11/2014 - 7.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0058

Prijaté texty
PDF 223kWORD 60k
Utorok, 25. novembra 2014 - Štrasburg Finálna verzia
Žiadosť o stanovisko Súdneho dvora k súladu so zmluvami, pokiaľ ide o Dohodu medzi Kanadou a Európskou úniou o prenose a spracúvaní údajov z osobného záznamu o cestujúcom
P8_TA(2014)0058B8-0265/2014

Uznesenie Európskeho parlamentu z 25. novembra 2014 k žiadosti o stanovisko Súdneho dvora k súladu so zmluvami, pokiaľ ide o Dohodu medzi Kanadou a Európskou úniou o prenose a spracúvaní údajov z osobného záznamu o cestujúcom (2014/2966(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 218 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), najmä na odseky 6 a 11 tohto článku,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Kanadou a Európskou úniou o prenose a spracúvaní údajov z osobného záznamu o cestujúcom v mene Únie (12652/2013),

–  so zreteľom na Dohodu medzi Kanadou a Európskou úniou o prenose a spracúvaní údajov z osobného záznamu o cestujúcom (12657/2013),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie o všeobecnom prístupe k prenosu osobných záznamov o cestujúcich do tretích krajín (COM(2010)0492),

–  so zreteľom na uznesenia z 5. mája 2010 o začatí rokovaní o dohodách o osobných záznamoch o cestujúcich (PNR) so Spojenými štátmi, Austráliou a Kanadou(1) a z 11. novembra 2010 o všeobecnom prístupe k prenosu údajov z osobných záznamov o cestujúcich (PNR) do tretích krajín(2),

–  so zreteľom na stanovisko európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov z 19. októbra 2010 k oznámeniu Komisie o všeobecnom prístupe k prenosu osobných záznamov o cestujúcich (PNR) do tretích krajín(3),

–  so zreteľom na stanovisko európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov z 30. septembra 2013 k návrhom rozhodnutí Rady o uzavretí a podpise Dohody medzi Kanadou a Európskou úniou o prenose a spracúvaní údajov z osobného záznamu o cestujúcom(4),

–  so zreteľom na stanovisko 7/2010 z 12. novembra 2010 k oznámeniu Komisie o všeobecnom prístupe k prenosu osobných záznamov o cestujúcich (PNR) do tretích krajín, ktoré prijala pracovná skupina pre ochranu údajov zriadená podľa článku 29,

–  so zreteľom na článok 16 ZFEÚ a na články 7, 8 a 52 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie,

–  so zreteľom na rozsudok Súdneho dvora z 9. marca 2010 vo veci C-518/07, Komisia/Spolková republika Nemecko,

–  so zreteľom na rozsudok Súdneho dvora z 8. apríla 2014 v spojených veciach C-293/12 a C-594/12, v ktorom bola smernica o uchovávaní údajov vyhlásená za neplatnú,

–  so zreteľom na článok 108 ods. 6 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Európska únia uzavrela v roku 2005 dohodu s Kanadou o spracúvaní údajov z osobného záznamu o cestujúcom (PNR) na základe viacerých záväzkov Kanadského úradu pohraničnej služby (CBSA) v súvislosti s uplatňovaním jeho programu PNR; keďže uplynutím platnosti príslušného rozhodnutia Komisie z 22. septembra 2009 prestal existovať európsky právny základ na prenos údajov PNR do CBSA;

B.  keďže CBSA jednostranne ubezpečil EÚ, že záväzky budú naďalej platné a účinné, kým sa nebude uplatňovať nová dohoda; keďže toto bolo oznámené všetkým členským štátom a ich orgánom na ochranu údajov;

C.  keďže od nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy 1. decembra 2009 si uzatváranie nových dohôd o PNR vyžaduje súhlas Európskeho parlamentu predtým, ako ich prijme Rada;

D.  keďže 2. decembra 2010 Rada prijala rozhodnutie, spolu so smernicou na rokovania, ktorým Komisiu poveruje začať v mene EÚ rokovania o dohode s Kanadou o prenose a spracúvaní údajov z osobného záznamu o cestujúcom;

E.  keďže 18. júla 2013 Komisia navrhla Rade, aby prijala rozhodnutie o uzavretí dohody;

F.  keďže 30. septembra 2013 európsky dozorný úradník pre ochranu údajov vydal stanovisko k dohode, ktorým spochybňuje potrebu a primeranosť systémov PNR a hromadných prenosov údajov z PNR do tretích krajín, ako aj výber právneho základu;

G.  keďže 5. decembra 2013 Rada rozhodla požiadať Parlament o súhlas s uzavretím dohody;

H.  keďže dohoda bola podpísaná 25. júna 2014;

I.  keďže 7. júla 2014 Rada požiadala Parlament o súhlas s uzavretím dohody;

J.  keďže 8. apríla 2014 Súdny dvor vo svojom rozsudku v spojených veciach C-293/12 a C-594/12 vyhlásil smernicu o uchovávaní údajov za neplatnú;

K.  keďže účelom tejto dohody – ako sa uvádza v jej článku 1 – je stanoviť podmienky, za ktorých sa môžu údaje z osobného záznamu o cestujúcom prenášať a používať, a určiť spôsob, ako sa budú chrániť;

1.  domnieva sa, že existuje právna neistota v tom, či je návrh dohody v súlade s ustanoveniami zmlúv (článok 16 ZFEÚ) a Charty základných práv Európskej únie (články 7, 8 a 52 ods. 1), pokiaľ ide o právo jednotlivcov na ochranu osobných údajov; spochybňuje okrem toho voľbu právneho základu, t. j. voľbu článku 82 ods. 1 písm. d) a článku 87 ods. 2 písm. a) ZFEÚ (policajná a justičná spolupráca) namiesto článku 16 ZFEÚ (ochrana údajov);

2.  rozhodol sa požiadať Súdny dvor o stanovisko k súladu dohody so zmluvami;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii pre informáciu a prijal potrebné opatrenia na získanie takéhoto stanoviska Súdneho dvora.

(1) Ú. v. EÚ C 81 E, 15.3.2011, s.70.
(2) Ú. v. EÚ C 74 E, 13.3.2012, s.8.
(3) Ú. v. EÚ C 357, 30.12.2010, s. 7.
(4) Ú. v. EÚ C 51, 22.2.2014, s. 12.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia