Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/0808(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0027/2014

Indgivne tekster :

A8-0027/2014

Forhandlinger :

PV 25/11/2014 - 21
CRE 25/11/2014 - 21

Afstemninger :

PV 26/11/2014 - 12.1
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2014)0061

Vedtagne tekster
PDF 239kWORD 74k
Onsdag den 26. november 2014 - Strasbourg Endelig udgave
Den Europæiske Centralbanks indsamling af statistisk information *
P8_TA(2014)0061A8-0027/2014

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 26. november 2014 om udkast til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2533/98 om Den Europæiske Centralbanks indsamling af statistisk information (11200/2014 – C8-0109/2014 – 2014/0808(CNS))

(Høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Den Europæiske Centralbanks henstilling (11200/2014 - ECB/2014/13),

–  der henviser til artikel 129, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og artikel 5.4 og artikel 41 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8‑0109/2014),

–  under henvisning til aftalememorandummet om samarbejdet mellem det Europæiske Statistiske System og medlemmerne af det Europæiske System af Centralbanker af 24. april 2013,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0027/2014),

1.  godkender Den Europæiske Centralbanks udkast som ændret;

2.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Den Europæiske Centralbanks udkast til henstilling i væsentlig grad;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Den Europæiske Centralbank og Kommissionen.

Nuværende ordlyd   Ændring
Ændring 1
Udkast til forordning
Artikel 1 – nr. -1 – nr. 1 (nyt)
Forordning (EF) nr. 2533/98
Artikel 3 – stk. 1 – litra c

1.  Artikel 3, stk. 1, litra c), affattes således:
c)  kan ECB helt eller delvis fritage nærmere angivne klasser af rapporteringsenheder fra ECB's statistiske rapporteringskrav.
"c) kan ECB helt eller delvis fritage nærmere angivne klasser af rapporteringsenheder fra ECB's statistiske rapporteringskrav. Enhver fritagelse af nærmere angivne klasser af rapporteringsenheder skal tage form af en begrundet skriftlig afgørelse. Denne afgørelse offentliggøres."
Ændring 2
Udkast til forordning
Artikel 1 – nr. -1 – nr. 2 (nyt)
Forordning (EF) nr. 2533/98
Artikel 3 – stk. 1 – litra d (nyt)

2.  I artikel 3, stk. 1, indsættes følgende litra:

"d) skal tage hensyn til relevante bestemmelser i EU-lovgivningen om markedsdækning og omfanget af dataindsamling."
Ændring 3
Udkast til forordning
Artikel 1 – nr. -1 – nr. 3 (nyt)
Forordning (EF) nr. 2533/98
Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)

3.  I artikel 3 indsættes følgende stykke efter stk. 1:

"Økonomiske enheder kan indsende oplysninger gennem deres almindelige rapporteringskanal."
Ændring 4
Udkast til forordning
Artikel 1 – nr. -1a – nr. 1 (nyt)
Forordning (EF) nr. 2533/98
Artikel 5 – stk. 1

1.  Artikel 5, stk. 1, affattes således:
1.  ECB kan vedtage forordninger vedrørende definition og pålæggelse af de statistiske rapporteringskrav over for den faktiske rapporteringspopulation i de deltagende medlemsstater.
"1. ECB kan vedtage forordninger vedrørende definition og pålæggelse af de statistiske rapporteringskrav over for den faktiske rapporteringspopulation i de deltagende medlemsstater. ECB skal respektere proportionalitetsprincippet i definition og pålæggelse af de statistiske rapporteringskrav."
Ændring 5
Udkast til forordning
Artikel 1 – nr. -1b – nr. 1 (nyt)
Forordning (EF) nr. 2533/98
Artikel 6 – stk. 1 – indledning

1.  Artikel 6, stk. 1, indledning, affattes således:
1.  Hvis en rapporteringsenhed med hjemsted i en deltagende medlemsstat mistænkes for overtrædelse som beskrevet i artikel 7, stk. 2, af ECB's statistiske rapporteringskrav, er ECB og i overensstemmelse med statuttens artikel 5.2 den nationale centralbank i den pågældende deltagende medlemsstat berettiget til at verificere den statistiske informations nøjagtighed og kvalitet samt foranstalte tvungen indsamling. Hvis den pågældende statistiske information er nødvendig for at påvise overensstemmelse med mindstereservekrav, udføres verifikationen imidlertid i overensstemmelse med artikel 6 i Rådets forordning (EF) nr. 2531/98 af 23. november 1998 om Den Europæiske Centralbanks anvendelse af mindstereserver (10). Retten til at kontrollere statistisk information eller foranstalte tvungen indsamling heraf omfatter retten til:
"1. Hvis en rapporteringsenhed med hjemsted i en deltagende medlemsstat mistænkes for overtrædelse som beskrevet i artikel 7, stk. 2, af ECB's statistiske rapporteringskrav, er ECB og i overensstemmelse med statuttens artikel 5.2 den nationale centralbank i den pågældende deltagende medlemsstat berettiget til at verificere den statistiske informations nøjagtighed og kvalitet samt foranstalte tvungen indsamling. Hvis den pågældende statistiske information er nødvendig for at påvise overensstemmelse med mindstereservekrav, udføres verifikationen imidlertid i overensstemmelse med artikel 6 i Rådets forordning (EF) nr. 2531/98 af 23. november 1998 om Den Europæiske Centralbanks anvendelse af mindstereserver (10). Retten til at kontrollere statistisk information eller foranstalte tvungen indsamling heraf omfatter navnlig retten til:"
Ændring 6
Udkast til forordning
Artikel 1 – nr. -1b – nr. 2 (nyt)
Forordning (EF) nr. 2533/98
Artikel 6 – stk. 1 – litra b

2.  Artikel 6, stk. 1, litra b), affattes således:
b)  at undersøge rapporteringsenhedernes regnskaber og optegnelser
"b) at undersøge rapporteringsenhedernes regnskaber og optegnelser, herunder rådata"
Ændring 7
Udkast til forordning
Artikel 1 – nr. -1c – nr. 1 (nyt)
Forordning (EF) nr. 2533/98
Artikel 7 – stk. 2 – litra b

1.  Artikel 7, stk. 2, litra b), affattes således:
b)  den statistiske information er unøjagtig, ufuldstændig eller i en form, der ikke opfylder kravet.
"b) den statistiske information er forfalsket, manipuleret, unøjagtig, ufuldstændig eller i en form, der ikke opfylder kravet."
Ændring 8
Udkast til forordning
Artikel 1 – nr. -1c – nr. 2 (nyt)
Forordning (EF) nr. 2533/98
Artikel 7 – stk. 3

2.  Artikel 7, stk. 3 affattes således:
3.  Forpligtelsen til at give ECB og de nationale centralbanker mulighed for at verificere nøjagtigheden og kvaliteten af den statistiske information, der af rapporteringsenheden er indsendt til ECB eller til den nationale centralbank, betragtes som overtrådt, når en rapporteringsenhed hindrer denne adgang. En sådan hindring omfatter, men er ikke begrænset til, fjernelse af dokumenter og fysisk hindring af adgang for ECB eller den nationale centralbank, hvor denne adgang er nødvendig, for at de kan udføre deres verifikationsopgaver eller tvungne indsamling.
"3. Forpligtelsen til at give ECB og de nationale centralbanker mulighed for at verificere nøjagtigheden og kvaliteten af den statistiske information, der af rapporteringsenheden er indsendt til ECB eller til den nationale centralbank, betragtes som overtrådt, når en rapporteringsenhed hindrer denne adgang. En sådan hindring omfatter, men er ikke begrænset til, forfalskning og/eller fjernelse af dokumenter og fysisk hindring af adgang for ECB eller den nationale centralbank, hvor denne adgang er nødvendig, for at de kan udføre deres verifikationsopgaver eller tvungne indsamling.”
Ændring 9
Udkast til forordning
Artikel 1 – nr. -1c – nr. 3 (nyt)
Forordning (EF) nr. 2533/98
Artikel 7 – stk. 6

3.  Artikel 7, stk. 6 affattes således:
6.  Under udøvelse af de beføjelser, der er anført i denne artikel, handler ECB i overensstemmelse med de principper og procedurer, der er angivet i Rådets forordning (EF) nr. 2532/98 om Den Europæiske Centralbanks pålæggelse af sanktioner.
"6. Under udøvelse af de beføjelser, der er anført i denne artikel, handler ECB i overensstemmelse med de principper og procedurer, der er angivet i Rådets forordning (EF) nr. 2532/98 om Den Europæiske Centralbanks pålæggelse af sanktioner og i forordning (EU) nr. 1024/2013."
Ændring 10
Udkast til forordning
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 2533/98
Artikel 8 – stk. 4 – litra a
a)  i det omfang og med den detaljeringsgrad, der er nødvendig for udførelsen af ESCB's opgaver i henhold til traktaten eller opgaver inden for forsigtighedstilsyn, som er overdraget til medlemmerne af ESCB, eller
a)  i det omfang og med den detaljeringsgrad, der er nødvendig for udførelsen af ESCB's opgaver i henhold til traktaten eller opgaver inden for forsigtighedstilsyn, som er overdraget til ECB, eller
Ændring 11
Udkast til forordning
Artikel 1 – nr. 3a (nyt)
Forordning (EF) nr. 2533/98
Artikel 8 – stk. 4 b (nyt)

3a.  Følgende stk. indsættes:

"4b. Inden for deres respektive kompetenceområder træffer myndigheder eller organer i medlemsstaterne og Unionen med ansvar for tilsyn med finansielle institutioner, markeder og infrastrukturer eller det finansielle systems stabilitet i overensstemmelse med EU-lovgivning eller national lovgivning, hvortil fortrolig statistisk information overføres i overensstemmelse med stk. 4a, alle nødvendige reguleringsmæssige, administrative, tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre fysisk og logisk beskyttelse af fortrolig statistisk information. Medlemsstaterne sikrer, at fortrolig statistisk information, som overføres til ESM i overensstemmelse med stk. 4a, er omfattet af alle de nødvendige reguleringsmæssige, administrative, tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre fysisk og logisk beskyttelse af fortrolig statistisk information."
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik