Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/0808(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0027/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0027/2014

Συζήτηση :

PV 25/11/2014 - 21
CRE 25/11/2014 - 21

Ψηφοφορία :

PV 26/11/2014 - 12.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0061

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 539kWORD 89k
Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2014 - Στρασβούργο
Συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα *
P8_TA(2014)0061A8-0027/2014

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 2533/98 σχετικά με τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (11200/2014 – C8-0109/2014 – 2014/0808(CNS))

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (11200/2014 –ECB/2014/13),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 129 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα άρθρα 5.4 και 41 του Καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0109/2014),

–  έχοντας υπόψη το μνημόνιο συνεννόησης για τη συνεργασία μεταξύ των μελών του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος και των μελών του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών, της 24ης Απριλίου 2013,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0027/2014),

1.  εγκρίνει το σχέδιο που αποτελεί αντικείμενο της σύστασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο σχέδιο που αποτελεί αντικείμενο της σύστασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και στην Επιτροπή.

Ισχύον κείμενο   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Σχέδιο κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο -1 – σημείο 1 (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2533/98
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

1)  Στο άρθρο 3 πρώτο εδάφιο, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
γ)  μπορεί να εξαιρεί εν όλω ή εν μέρει συγκεκριμένες κατηγορίες μονάδων παροχής στοιχείων από τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων που θέτει.
«γ) μπορεί να εξαιρεί εν όλω ή εν μέρει συγκεκριμένες κατηγορίες μονάδων παροχής στοιχείων από τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων που θέτει. Οποιαδήποτε εξαίρεση ειδικών κατηγοριών μονάδων παροχής στοιχείων έχει τη μορφή αιτιολογημένης γραπτής απόφασης. Η εν λόγω απόφαση δημοσιοποιείται·»
Τροπολογία 2
Σχέδιο κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο -1 – σημείο 2 (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2533/98
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ (νέο)

2)  Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 3 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

«δ) λαμβάνει υπόψη τις σχετικές διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας για την κάλυψη της αγοράς και την έκταση της συλλογής στοιχείων.»
Τροπολογία 3
Σχέδιο κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο -1 – σημείο 3 (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2533/98
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

3)  Στο άρθρο 3, μετά το πρώτο εδάφιο παρεμβάλλεται το εξής εδάφιο:

«Μπορεί να επιτραπεί στους οικονομικούς παράγοντες να υποβάλλουν πληροφορίες μέσω του συνήθους διαύλου υποβολής στοιχείων τους.»
Τροπολογία 4
Σχέδιο κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο -1α – σημείο 1 (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2533/98
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

1)  Το άρθρο 5 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
1.  Η ΕΚΤ μπορεί να εκδίδει κανονισμούς για τον καθορισμό και την επιβολή των υποχρεώσεων παροχής στατιστικών στοιχείων που θέτει στον πραγματικό πληθυσμό παροχής στοιχείων των συμμετεχόντων κρατών μελών.
«1. Η ΕΚΤ μπορεί να εκδίδει κανονισμούς για τον καθορισμό και την επιβολή των υποχρεώσεων παροχής στατιστικών στοιχείων που θέτει στον πραγματικό πληθυσμό παροχής στοιχείων των συμμετεχόντων κρατών μελών. Η ΕΚΤ σέβεται την αρχή της αναλογικότητας στον ορισμό και την επιβολή απαιτήσεων υποβολής στατιστικών στοιχείων.»
Τροπολογία 5
Σχέδιο κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο -1 β – σημείο 1 (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2533/98
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

1)  Στο άρθρο 6 παράγραφος 1 το εισαγωγικό μέρος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
1.   Αν μια μονάδα παροχής στοιχείων, εγκατεστημένη σε ένα συμμετέχον κράτος μέλος, είναι ύποπτη για παράβαση, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 των υποχρεώσεων παροχής στατιστικών στοιχείων στην ΕΚΤ, η ΕΚΤ και, σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του καταστατικού, η εθνική κεντρική τράπεζα του ενδιαφερόμενου συμμετέχοντος κράτους μέλους, έχουν το δικαίωμα να επαληθεύσουν την ακρίβεια και την ποιότητα των στατιστικών πληροφοριών και να προβούν στην υποχρεωτική συλλογή τους. Ωστόσο, στην περίπτωση που οι σχετικές στατιστικές πληροφορίες είναι απαραίτητες προκειμένου να καταδειχτεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για τα ελάχιστα αποθεματικά, η επαλήθευση θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2531/98 του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1998, της σχετικά με την εφαρμογή ελάχιστων αποθεματικών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (10). Το δικαίωμα επαλήθευσης των στατιστικών πληροφοριών ή εκτέλεσης της υποχρεωτικής συλλογής τους, περιλαμβάνει το δικαίωμα:
«1. Αν μια μονάδα παροχής στοιχείων, εγκατεστημένη σε ένα συμμετέχον κράτος μέλος, είναι ύποπτη για παράβαση, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 των υποχρεώσεων παροχής στατιστικών στοιχείων στην ΕΚΤ, η ΕΚΤ και, σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του καταστατικού, η εθνική κεντρική τράπεζα του ενδιαφερόμενου συμμετέχοντος κράτους μέλους, έχουν το δικαίωμα να επαληθεύσουν την ακρίβεια και την ποιότητα των στατιστικών πληροφοριών και να προβούν στην υποχρεωτική συλλογή τους. Ωστόσο, στην περίπτωση που οι σχετικές στατιστικές πληροφορίες είναι απαραίτητες προκειμένου να καταδειχτεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για τα ελάχιστα αποθεματικά, η επαλήθευση θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2531/98 του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1998, της σχετικά με την εφαρμογή ελάχιστων αποθεματικών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (10). Το δικαίωμα επαλήθευσης των στατιστικών πληροφοριών ή εκτέλεσης της υποχρεωτικής συλλογής τους, περιλαμβάνει ειδικότερα το δικαίωμα:»
Τροπολογία 6
Σχέδιο κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο -1 β – σημείο 2 (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2533/98
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

2)  Στο άρθρο 6 παράγραφος 1 το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
β)   εξέτασης των βιβλίων και των μητρώων των μονάδων παροχής στοιχείων
«β) εξέτασης των βιβλίων και των μητρώων των μονάδων παροχής στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των πρωτογενών στοιχείων»
Τροπολογία 7
Σχέδιο κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο -1 γ – σημείο 1 (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2533/98
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

1)  Στο άρθρο 7 παράγραφος 2 το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
β)   η στατιστική πληροφορία είναι λανθασμένη, ελλιπής, ή κατά κάποιο τρόπο δεν πληροί την υποχρέωση.
«β) η στατιστική πληροφορία είναι παραποιημένη, διαστρεβλωμένη, λανθασμένη, ελλιπής, ή κατά κάποιο τρόπο δεν πληροί την υποχρέωση.»
Τροπολογία 8
Σχέδιο κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο -1 γ – σημείο 2 (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2533/98
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

2)  Το άρθρο 7 παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
3.   Η υποχρέωση να επιτρέπεται στην ΕΚΤ και στις εθνικές κεντρικές τράπεζες να προβαίνουν σε επαλήθευση της ακρίβειας και της ποιότητας των στατιστικών πληροφοριών που έχουν παράσχει οι μονάδες παροχής στοιχείων στην ΕΚΤ ή στην εθνική κεντρική τράπεζα, θεωρείται ότι έχει παραβιαστεί κάθε φορά που η μονάδα παροχής στοιχείων παρεμποδίζει την εν λόγω δραστηριότητα. Η εν λόγω παρεμπόδιση περιλαμβάνει, χωρίς να περιορίζεται μόνο σ' αυτά, την αφαίρεση εγγράφων και την αποτροπή της ΕΚΤ ή της εθνικής κεντρικής τράπεζας από τη φυσική πρόσβαση, η οποία είναι απαραίτητη γι' αυτές, προκειμένου να εκτελέσουν το καθήκον τους επαλήθευσης ή υποχρεωτικής συλλογής των στοιχείων.
«3. Η υποχρέωση να επιτρέπεται στην ΕΚΤ και στις εθνικές κεντρικές τράπεζες να προβαίνουν σε επαλήθευση της ακρίβειας και της ποιότητας των στατιστικών πληροφοριών που έχουν παράσχει οι μονάδες παροχής στοιχείων στην ΕΚΤ ή στην εθνική κεντρική τράπεζα, θεωρείται ότι έχει παραβιαστεί κάθε φορά που η μονάδα παροχής στοιχείων παρεμποδίζει την εν λόγω δραστηριότητα. Η εν λόγω παρεμπόδιση περιλαμβάνει, χωρίς να περιορίζεται μόνο σ ' αυτά, την παραποίηση και/ή την αφαίρεση εγγράφων και την αποτροπή της ΕΚΤ ή της εθνικής κεντρικής τράπεζας από τη φυσική πρόσβαση, η οποία είναι απαραίτητη γι ' αυτές, προκειμένου να εκτελέσουν το καθήκον τους επαλήθευσης ή υποχρεωτικής συλλογής των στοιχείων.»
Τροπολογία 9
Σχέδιο κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο -1 γ – σημείο 3 (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2533/98
Άρθρο 7 – παράγραφος 6

3)  Το άρθρο 7 παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
6.  Κατά την άσκηση των εξουσιών που προβλέπει το παρόν άρθρο, η ΕΚΤ ενεργεί σύμφωνα με τις αρχές και τις διαδικασίες που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2532/98.
«6. Κατά την άσκηση των εξουσιών που προβλέπει το παρόν άρθρο, η ΕΚΤ ενεργεί σύμφωνα με τις αρχές και τις διαδικασίες που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2532/98 και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2013.»
Τροπολογία 10
Σχέδιο κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2533/98
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – στοιχείο α
α)   στον βαθμό και στο επίπεδο της λεπτομέρειας που απαιτείται για την εκπλήρωση των καθηκόντων του ΕΣΚΤ που αναφέρονται στη συνθήκη ή καθηκόντων στο πεδίο της προληπτικής εποπτείας που ανατίθενται στα μέλη του ΕΣΚΤ· ή
α)   στον βαθμό και στο επίπεδο της λεπτομέρειας που απαιτείται για την εκπλήρωση των καθηκόντων του ΕΣΚΤ που αναφέρονται στη Συνθήκη ή καθηκόντων στο πεδίο της προληπτικής εποπτείας που ανατίθενται στην ΕΚΤ· ή
Τροπολογία 11
Σχέδιο κανονισμού
Άρθρο 1 - σημείο 3 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2533/98
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 β (νέα)

3α)  Παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

«4 β. Στο πλαίσιο των οικείων πεδίων αρμοδιοτήτων τους, οι αρχές ή τα όργανα των κρατών μελών και της Ένωσης, που είναι αρμόδια για την εποπτεία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, των αγορών και των υποδομών, ή για τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος σύμφωνα με την ενωσιακή ή την εθνική νομοθεσία, προς τα οποία διαβιβάζονται εμπιστευτικές στατιστικές πληροφορίες σύμφωνα με την παράγραφο 4α, λαμβάνουν όλα τα αναγκαία κανονιστικά, διοικητικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη φυσική και λογική προστασία των εμπιστευτικών στατιστικών πληροφοριών. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε για όλα τα εμπιστευτικά στατιστικά στοιχεία που διαβιβάζονται στον ΕΜΣ σύμφωνα με την παράγραφο 4α να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία κανονιστικά, διοικητικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που εξασφαλίζουν τη φυσική και τη λογική προστασία των εμπιστευτικών στατιστικών πληροφοριών.»
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου