Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2014/0808(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0027/2014

Pateikti tekstai :

A8-0027/2014

Debatai :

PV 25/11/2014 - 21
CRE 25/11/2014 - 21

Balsavimas :

PV 26/11/2014 - 12.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2014)0061

Priimti tekstai
PDF 328kWORD 85k
Trečiadienis, 2014 m. lapkričio 26 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Europos Centrinio Banko renkama statistinė informacija *
P8_TA(2014)0061A8-0027/2014

2014 m. lapkričio 26 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2533/98 dėl Europos Centrinio Banko renkamos statistinės informacijos, projekto (11200/2014 – C8-0109/2014 – 2014/0808(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Centrinio Banko rekomendaciją (11200/2014 – ECB/2014/13),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 129 straipsnio 4 dalį ir Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto 5 straipsnio 4 dalį ir 41 straipsnį, pagal kuriuos Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8-0109/2014),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. balandžio 24 d. susitarimo memorandumą dėl Europos statistikos sistemos narių ir Europos centrinių bankų sistemos narių bendradarbiavimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A8-0027/2014),

1.  pritaria Europos Centrinio Banko rekomendacijoje pateiktam projektui su pakeitimais;

2.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

3.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Europos Centrinio Banko rekomendacijoje pateiktą projektą;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Europos Centriniam Bankui ir Komisijai.

Dabartinis tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Reglamento projektas
1 straipsnio -1 punkto 1 papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 2533/98
3 straipsnio 1 pastraipos c punktas

1.  3 straipsnio pirmos pastraipos c punktas pakeičiamas taip:
c)  gali visiškai arba iš dalies atleisti tam tikras atskaitingų agentų klases nuo statistinės atskaitomybės reikalavimų.
c) gali visiškai arba iš dalies atleisti tam tikras atskaitingų agentų klases nuo statistinės atskaitomybės reikalavimų. Bet koks tam tikrų atskaitingų agentų klasių atleidimas nuo reikalavimų suteikiamas pagrįstu raštišku sprendimu. Tas sprendimas skelbiamas viešai;“
Pakeitimas 2
Reglamento projektas
1 straipsnio -1 punkto 2 papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 2533/98
3 straipsnio 1 pastraipos d punktas (naujas)

2.  3 straipsnio pirma pastraipa papildoma šiuo punktu:

„d) atsižvelgia į atitinkamas Sąjungos teisės aktų nuostatas dėl rinkos aprėpties ir duomenų rinkimo apimties.“
Pakeitimas 3
Reglamento projektas
1 straipsnio -1 punkto 3 papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 2533/98
3 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

3.  3 straipsnyje po pirmos pastraipos įterpiama ši pastraipa:

„Ūkio subjektams gali būti leidžiama pateikti informaciją jiems įprastu ataskaitų teikimo būdu.“
Pakeitimas 4
Reglamento projektas
1 straipsnio -1 a punkto 1 papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 2533/98
5 straipsnio 1 dalis

1.  5 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:
1.  ECB gali priimti reglamentus dėl savo statistinės atskaitomybės reikalavimų nustatymo ir taikymo dalyvaujančių valstybių narių faktinei atskaitomybės visumai.
1. ECB gali priimti reglamentus dėl savo statistinės atskaitomybės reikalavimų nustatymo ir taikymo dalyvaujančių valstybių narių faktinei atskaitomybės visumai. ECB, nustatydamas ir taikydamas statistinės atskaitomybės reikalavimus, paiso proporcingumo principo.“
Pakeitimas 5
Reglamento projektas
1 straipsnio -1 b punkto 1 papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 2533/98
6 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

1.  6 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis pakeičiama taip:
1.  Jeigu įtariama, kad atskaitingas agentas, reziduojantis dalyvaujančioje valstybėje narėje, pažeidė, kaip numatyta 7 straipsnio 2 dalyje, ECB statistinės atskaitomybės reikalavimus, tai ECB ir, remiantis Statuto 5 straipsnio 2 dalimi, atitinkamos dalyvaujančios valstybės narės nacionalinis centrinis bankas turi teisę tikrinti statistinės informacijos teisingumą ir kokybę bei privalomai tokią informaciją rinkti. Tačiau, jeigu tokia statistinė informacija yra reikalinga siekiant parodyti, kad vykdomi privalomųjų atsargų reikalavimai, tikrinimą reikia atlikti pagal 1998 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2531/98 dėl Europos centrinio banko privalomųjų atsargų reikalavimo taikymo[10] 6 straipsnį. Teisė tikrinti statistinę informaciją arba atlikti privalomą jos rinkimą reiškia teisę:
1. Jeigu įtariama, kad atskaitingas agentas, reziduojantis dalyvaujančioje valstybėje narėje, pažeidė, kaip numatyta 7 straipsnio 2 dalyje, ECB statistinės atskaitomybės reikalavimus, tai ECB ir, remiantis Statuto 5 straipsnio 2 dalimi, atitinkamos dalyvaujančios valstybės narės nacionalinis centrinis bankas turi teisę tikrinti statistinės informacijos teisingumą ir kokybę bei privalomai tokią informaciją rinkti. Tačiau, jeigu tokia statistinė informacija yra reikalinga siekiant parodyti, kad vykdomi privalomųjų atsargų reikalavimai, tikrinimą reikia atlikti pagal 1998 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2531/98 dėl Europos centrinio banko privalomųjų atsargų reikalavimo taikymo[10] 6 straipsnį. Teisė tikrinti statistinę informaciją arba atlikti privalomą jos rinkimą visų pirma reiškia teisę:
Pakeitimas 6
Reglamento projektas
1 straipsnio -1 b punkto 2 papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 2533/98
6 straipsnio 1 dalies b punktas

2.  6 straipsnio 1 dalies b punktas pakeičiamas taip:
b)  tikrinti atskaitingų agentų buhalterines knygas ir dokumentus;
b) tikrinti atskaitingų agentų buhalterines knygas ir dokumentus, įskaitant neapdorotus duomenis;
Pakeitimas 7
Reglamento projektas
1 straipsnio -1 c punkto 1 papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 2533/98
7 straipsnio 2 dalies b punktas

1.  7 straipsnio 2 dalies b punktas pakeičiamas taip:
b)  statistinė informacija yra neteisinga, nepilna, arba neatitinkančios reikalavimo formos.
b) statistinė informacija yra suklastota, manipuliacinė, neteisinga, nepilna, arba neatitinkančios reikalavimo formos.
Pakeitimas 8
Reglamento projektas
1 straipsnio -1 c punkto 2 papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 2533/98
7 straipsnio 3 dalis

2.  7 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:
3.  Prievolė leisti ECB ir nacionaliniams centriniams bankams tikrinti atskaitingų agentų Europos centriniam bankui arba nacionaliniam centriniam bankui teikiamos statistinės informacijos tikslumą ir kokybę laikoma pažeista visais atvejais, kai atskaitingas agentas trukdo šiai veiklai. Minėtas trukdymas apima, tačiau tuo neapsiriboja, tokius veiksmus, kai ECB arba nacionaliniam centriniam bankui nepateikiami dokumentai, arba kai jie neįleidžiami į patalpas, kai to reikia tikrinimo užduočiai arba privalomam rinkimui vykdyti.
3. Prievolė leisti ECB ir nacionaliniams centriniams bankams tikrinti atskaitingų agentų Europos centriniam bankui arba nacionaliniam centriniam bankui teikiamos statistinės informacijos tikslumą ir kokybę laikoma pažeista visais atvejais, kai atskaitingas agentas trukdo šiai veiklai. Minėtas trukdymas apima, tačiau tuo neapsiriboja, tokius veiksmus, kai dokumentai klastojami ir (arba) ECB arba nacionaliniam centriniam bankui nepateikiami, arba kai jie neįleidžiami į patalpas, kai to reikia tikrinimo užduočiai arba privalomam rinkimui vykdyti.
Pakeitimas 9
Reglamento projektas
1 straipsnio -1 c punkto 3 papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 2533/98
7 straipsnio 6 dalis

3.  7 straipsnio 6 dalis pakeičiama taip:
6.  Vykdydamas šiame straipsnyje numatytus įgaliojimus, ECB veikia pagal Reglamente (EB) Nr. 2532/98 nustatytus principus ir procedūras.
6. Vykdydamas šiame straipsnyje numatytus įgaliojimus, ECB veikia pagal Reglamente (EB) Nr. 2532/98 ir Reglamente (ES) Nr. 1024/2013 nustatytus principus ir procedūras.
Pakeitimas 10
Reglamento projektas
1 straipsnio 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2533/98
8 straipsnio 4 dalies a punktas
„a) tokia apimtimi ir tiek išsamiai, kiek tai yra būtina Sutartyje nurodytiems ECBS uždaviniams vykdyti arba ECBS nariams pavestiems uždaviniams rizikos ribojimu pagrįstos priežiūros srityje vykdyti; arba“.
„a) tokia apimtimi ir tiek išsamiai, kiek tai yra būtina Sutartyje nurodytiems ECBS uždaviniams vykdyti arba ECB pavestiems uždaviniams rizikos ribojimu pagrįstos priežiūros srityje vykdyti; arba“.
Pakeitimas 11
Reglamento projektas
1 straipsnio 3 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 2533/98
8 straipsnio 4 b dalis (nauja)

3a.  Įterpiama ši dalis:

„4b. Atitinkamose savo kompetencijos srityse valstybių narių ir Sąjungos valdžios institucijos ar organai, pagal Sąjungos ar nacionalinę teisę atsakingi už finansų įstaigų, rinkų ir infrastruktūros priežiūrą arba finansų sistemos stabilumą, kuriems konfidenciali statistinė informacija perduodama pagal 4a dalį, imasi visų būtinų reguliavimo, administracinių, techninių ir organizacinių priemonių, kad būtų užtikrinta konfidencialios statistinės informacijos fizinė ir loginė apsauga. Valstybės narės užtikrina, kad visai konfidencialiai statistinei informacijai, perduodamai ESM pagal 4a dalį, būtų taikomos visos būtinos reguliavimo, administracinės, techninės ir organizacinės priemonės, siekiant užtikrinti konfidencialios statistinės informacijos fizinę ir loginę apsaugą.“
Teisinė informacija - Privatumo politika