Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/0808(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0027/2014

Ingediende teksten :

A8-0027/2014

Debatten :

PV 25/11/2014 - 21
CRE 25/11/2014 - 21

Stemmingen :

PV 26/11/2014 - 12.1
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2014)0061

Aangenomen teksten
PDF 238kWORD 210k
Woensdag 26 november 2014 - Straatsburg
Verzamelen van statistische gegevens door de Europese Centrale Bank *
P8_TA(2014)0061A8-0027/2014

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 26 november 2014 over het ontwerp van verordening van de Raad tot wijziging van verordening (EC) nr. 2533/98 betreffende het verzamelen van statistische gegevens door de Europese Centrale Bank (11200/2014 – C8-0109/2014 – 2014/0808(CNS))

(Raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien de aanbeveling van de Europese Centrale Bank(11200/2014 – ECB/2014/13),

–  gezien artikel 129, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en de artikelen 5, lid 4, en 41 van de statuten van het Europees Stelsel van Centrale Banken en van de Europese Centrale Bank, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C8‑0109/2014),

–  gezien het Memorandum of Understanding over de samenwerking tussen de leden van het Europees statistisch systeem en de leden van het Europees Stelsel van centrale banken, dat is ondertekend op 24 april 2013,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A8‑0027/2014),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het in de aanbeveling van de Europese Centrale Bank voorgestelde ontwerp, als geamendeerd door het Parlement;

2.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het in de aanbeveling van de Europese Centrale Bank voorgestelde ontwerp;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, de Europese Centrale Bank en de Commissie.

Bestaande tekst   Amendement
Amendement 1
Ontwerp van verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 (nieuw)
Verordening (EG) nr. 2533/98
Artikel 3 – alinea 1 – letter c

1.  In de eerste alinea van artikel 3 wordt letter c) vervangen door:
(c)  kan de ECB bepaalde categorieën informatieplichtigen volledig of gedeeltelijk ontheffen van haar rapportagevereisten.
"(c) kan de ECB bepaalde categorieën informatieplichtigen volledig of gedeeltelijk ontheffen van haar rapportagevereisten. Elke ontheffing van bepaalde categorieën informatieplichtigen heeft de vorm van een met redenen omkleed schriftelijk besluit. Dat besluit zal worden bekendgemaakt."
Amendement 2
Ontwerp van verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 (nieuw)
Verordening (EG) nr. 2533/98
Artikel 3 – alinea 1 – letter d (nieuw)

2.  Aan artikel 3, eerste alinea, wordt het volgende punt toegevoegd:

"(d) houdt de ECB rekening met de bepalingen in Uniewetgeving betreffende marktdekking en het toepassingsgebied van het verzamelen van gegevens."
Amendement 3
Ontwerp van verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 (nieuw)
Verordening (EG) nr. 2533/98
Artikel 3 – alinea 1 bis (nieuw)

3.  In artikel 3 wordt na de eerste alinea de volgende alinea ingevoegd:

"Economische subjecten mogen informatie eventueel via hun gebruikelijke rapportagekanaal leveren."
Amendement 4
Ontwerp van verordening
Artikel 1 – alinea -1 bis – punt 1 (nieuw)
Verordening (EG) nr. 2533/98
Artikel 5 – lid 1

1.  In artikel 5 wordt lid 1 vervangen door:
1.  De ECB kan verordeningen aannemen voor de vaststelling en het opleggen van haar vereisten met betrekking tot het rapporteren van statistische gegevens aan de feitelijke populatie van informatieplichtigen van de deelnemende lidstaten.
"1. De ECB kan verordeningen aannemen voor de vaststelling en het opleggen van haar vereisten met betrekking tot het rapporteren van statistische gegevens aan de feitelijke populatie van informatieplichtigen van de deelnemende lidstaten. De ECB eerbiedigt bij het definiëren en vaststellen van de vereisten voor het rapporteren van statische gegevens het proportionaliteitsbeginsel."
Amendement 5
Ontwerp van verordening
Artikel 1 – alinea -1 ter – punt 1 (nieuw)
Verordening (EG) nr. 2533/98
Artikel 6 – lid 1 – inleidende formule

1.  In artikel 6, lid 1, wordt de inleidende formule vervangen door:
1.  Indien een in een deelnemende lidstaat ingezeten informatieplichtige wordt verdacht van niet-nakoming, in de zin van artikel 7, lid 2, van de ECB-vereisten met betrekking tot het rapporteren van statistische gegevens, heeft de ECB en, overeenkomstig artikel 5.2 van de statuten, de nationale centrale bank van de betrokken deelnemende lidstaat het recht om de juistheid en kwaliteit van de statistische gegevens te verifiëren en tot gedwongen verzameling van die gegevens over te gaan. Indien de statistische gegevens in kwestie evenwel nodig zijn ten bewijze van de naleving van de reserveverplichtingen, dient de verificatie te worden uitgevoerd overeenkomstig artikel 6 van Verordening (EG) nr. 2531/98 van de Raad van 23 november 1998 met betrekking tot de toepassing van minimumreserves door de Europese Centrale Bank. Het recht tot verificatie en gedwongen verzameling van statistische gegevens omvat het recht om:
"1. Indien een in een deelnemende lidstaat ingezeten informatieplichtige wordt verdacht van niet-nakoming, in de zin van artikel 7, lid 2, van de ECB-vereisten met betrekking tot het rapporteren van statistische gegevens, heeft de ECB en, overeenkomstig artikel 5.2 van de statuten, de nationale centrale bank van de betrokken deelnemende lidstaat het recht om de juistheid en kwaliteit van de statistische gegevens te verifiëren en tot gedwongen verzameling van die gegevens over te gaan. Indien de statistische gegevens in kwestie evenwel nodig zijn ten bewijze van de naleving van de reserveverplichtingen, dient de verificatie te worden uitgevoerd overeenkomstig artikel 6 van Verordening (EG) nr. 2531/98 van de Raad van 23 november 1998 met betrekking tot de toepassing van minimumreserves door de Europese Centrale Bank. Het recht tot verificatie en gedwongen verzameling van statistische gegevens omvat met name het recht om:"
Amendement 6
Ontwerp van verordening
Artikel 1 – alinea -1 ter – punt 2 (nieuw)
Verordening (EG) nr. 2533/98
Artikel 6 – lid 1 – letter b

2.  Artikel 6, lid 1, onder b), wordt vervangen door:
(b)  de boeken en registers van de informatieplichtigen, te inspecteren;
"(b) de boeken en registers van de informatieplichtigen, met inbegrip van de "ruwe gegevens", te inspecteren;
Amendement 7
Ontwerp van verordening
Artikel 1 – alinea -1 quater – punt 1 (nieuw)
Verordening (EG) nr. 2533/98
Artikel 7 – lid 2 – letter b

1.  In Artikel 7, lid 2 wordt onder b) vervangen door:
(b)  de statistische gegevens onjuist of onvolledig zijn, of niet in de voorgeschreven vorm zijn aangeleverd.
"(b) de statistische gegevens vervalst, gemanipuleerd, onjuist of onvolledig zijn, of niet in de voorgeschreven vorm zijn aangeleverd.
Amendement 8
Ontwerp van verordening
Artikel 1 – alinea -1 quater – punt 2 (nieuw)
Verordening (EG) nr. 2533/98
Artikel 7 – lid 3

2.  In artikel 7, , wordt lid 3, vervangen door:
3.   De verplichting de ECB of de nationale centrale banken toe te staan de juistheid en kwaliteit van de door de informatieplichtige geleverde statistische gegevens te verifiëren wordt geacht niet te zijn nagekomen wanneer een informatieplichtige deze activiteit belemmert. Die belemmering omvat, maar is niet beperkt tot, het verwijderen van bescheiden en het verhinderen dat de ECB of de nationale centrale bank de fysieke toegang krijgen die nodig is voor de tenuitvoerlegging van de verificatie of de gedwongen verzameling.
"3. De verplichting de ECB of de nationale centrale banken toe te staan de juistheid en kwaliteit van de door de informatieplichtige geleverde statistische gegevens te verifiëren wordt geacht niet te zijn nagekomen wanneer een informatieplichtige deze activiteit belemmert. Die belemmering omvat, maar is niet beperkt tot, het vervalsen en/of verwijderen van bescheiden en het verhinderen dat de ECB of de nationale centrale bank de fysieke toegang krijgen die nodig is voor de tenuitvoerlegging van de verificatie of de gedwongen verzameling.
Amendement 9
Ontwerp van verordening
Artikel 1 – alinea -1 quater – punt 3 (nieuw)
Verordening (EG) nr. 2533/98
Artikel 7 – lid 6

3.  In artikel 7, wordt lid 6 vervangen door:
6.  Bij de uitoefening van de bevoegdheden van dit artikel handelt de ECB overeenkomstig de beginselen en procedures van de Verordening (EG) nr. 2532/98.
"6. Bij de uitoefening van de bevoegdheden van dit artikel handelt de ECB overeenkomstig de beginselen en procedures van de Verordening (EG) nr. 2532/98 en van Verordening (EU) nr. 1024/2013".
Amendement 10
Ontwerp van verordening
Artikel 1 – punt 2
Verordening (EG) nr. 2533/98
Artikel 8 – lid 4 – letter a
"(a) voor zover en op het detailniveau dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de in het Verdrag bedoelde ESCB-taken of taken op het gebied van het aan de ESCB-leden opgedragen bedrijfseconomisch toezicht; of"
"(a) voor zover en op het detailniveau dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de in het Verdrag bedoelde ESCB-taken of taken op het gebied van het aan de ECB opgedragen bedrijfseconomisch toezicht; of"
Amendement 11
Ontwerp van verordening
Artikel 1 – punt 3 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 2533/98
Artikel 8 – lid 4 ter (nieuw)

3 bis.  Het volgende lid wordt ingevoegd:

"4 ter. Binnen het kader van hun respectieve bevoegdheden nemen de autoriteiten of organen van de lidstaten en van de Unie die volgens de Unie- of nationale wetgeving verantwoordelijk zijn voor het toezicht op financiële instellingen, markten en infrastructuren of voor de stabiliteit van het financiële bestel, waaraan overeenkomstig lid 4 bis vertrouwelijke statistische gegevens worden overgedragen, alle nodige regelgevende, bestuurlijke, technische en organisatorische maatregelen om de fysieke en logische bescherming van die vertrouwelijke statistische informatie te waarborgen. De lidstaten zorgen ervoor dat ten aanzien van vertrouwelijke statistische informatie die overeenkomstig artikel 4 bis aan het ESM wordt overgedragen alle nodige regelgevende, bestuurlijke, technische en organisatorische maatregelen worden genomen om de fysieke en logische bescherming van die vertrouwelijke statistische informatie te waarborgen."
Juridische mededeling - Privacybeleid